EN

    Хил, зааг

        Хил зааг гэдэгт засаг, захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэс, Газрын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан тусгай хэрэгцээний газрын хил зааг, бүсчлэлийн хил, байгалийн бүс бүслүүр болон байгаль, нийгэм, эдийн засгийн бусад хил, зааг багтана.

    Газрын зураг харах
    Дээш буцах