EN

    Түүх, соёлын өв

        "Түүх, соёл, археологийн өвийн мэдээлэл" гэдэгт Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулиар соёлын өвийн бүртгэлд бүртгэгдсэн түүх, соёл, археологийн өвийн мэдээллийг хамааруулна.

    Газрын зураг харах
    Дээш буцах