EN

Тайлан судалгаа

Тайлан, судалгааны нэр

Өгөгдлийн формат

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

1

Геопорталын веб үйлчилгээний статистик тоон үзүүлэлт

XLS CSV JSOn

2

Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

XML JSON CSV XLS

3

БНХАУ-ын Хэмжил, зураглалын агентлагийн ZY-3 хиймэл дагуулын мэдээ нийлүүлэлт

Үзэх

4

Газрын нэгдмэл сангийн тайлан (ГТ1-ГТ9)

XML JSON CSV XLS

5

Газар өмчлөлийн байдлыг иргэдийн тоотой харьцуулсан байдал / тоогоор

XML JSON CSV XLS

6

Өмчлүүлсэн газрын 2019 оны тайлан

XML JSON CSV XLS

7

Газар өмчлөх, эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа

XML JSON CSV XLS

8

Газрын зах зээлийн үнийн мэдээ

XML JSON CSV XLS

9

Хүчтэй элэгдэл, эвдрэлд орсон газрын нөхөн сэргээлтийн ажлын судалгаа

XML JSON CSV XLS

10

Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй хуулийн этгээдийн жагсаалт

XML JSON CSV XLS

11

Газрын нэгдмэл сангийн эрх зүйн байдлын тайлан

XML JSON CSV XLS
Дээш буцах