EN

Тайлан судалгаа

Тайлан, судалгааны нэр

Өгөгдлийн холбоос

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

1

Геопорталын веб үйлчилгээний статистик тоон үзүүлэлт

Тусгай зөвшөөрөл

2

Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

Тусгай зөвшөөрөл

3

БНХАУ-ын Хэмжил, зураглалын агентлагийн ZY-3 хиймэл дагуулын мэдээ нийлүүлэлт

Үзэх

4

Газрын нэгдмэл сангийн тайлан (ГТ1-ГТ9)

Газрын нэгдмэл сангийн ангиллын 2021 оны тайлан

5

Газар өмчлөлийн байдлыг иргэдийн тоотой харьцуулсан байдал / тоогоор

Харьцуулалт

6

Өмчлүүлсэн газрын 2021 оны тайлан

Газар өмчлөлийн үйл явц

7

Газар өмчлөх, эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа

Дуудлага худалдаа

8

Газрын зах зээлийн үнийн мэдээ

Газрын зах зээл

9

Хүчтэй элэгдэл, эвдрэлд орсон газрын нөхөн сэргээлтийн ажлын судалгаа

Судалгаа

10

Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй хуулийн этгээдийн жагсаалт

Тусгай зөвшөөрөл

11

Газрын нэгдмэл сангийн эрх зүйн байдлын тайлан

 Эрх зүйн байдлын тайлан
Дээш буцах