EN

Ёс зүйн зөвлөл

    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Ёс зүйн зөвлөл нь байгууллагын хэмжээнд төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг төлөвшүүлэх, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, сөрөг үр дагавар үүссэн нөхцөл байдлыг арилгах, зөрчил дахин давтагдахгүй байхад чиглэсэн урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зөрчилтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг хүлээн авч шийдвэрлэх зорилготой.  Уг зөвлөлийн бүрэлдэхүүн болон ажиллах журмыг Газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/231 дугаар тушаалаар баталсан. Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/62 дугаар тушаал, газрын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/166 дугаар тушаалыг хүчингүй болгосон. Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэмтэй танилцах бол энд дарна уу.

Дээш буцах