EN

Улсын ГЗБЕТ

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө

    Монгол Улсын Засгийн Газрын  2018 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 384 дугаар тоот тушаалаар Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсан (Хүснэгт 1).

    Улсын ГЗБЕТ, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, төсөл арга хэмжээний хоёр дахь хэвлэл  албан хэрэгцээнд зориулсан хураангуйтай танилцах бол энд дарна уу.

Хүснэгт 1. Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө /Засгийн газрын тогтоол/

Актын дугаар

Нэр

Батлагдсан огноо

Үзэх

384

Улсын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай

2018-12-19

Улсын хэмжээнд нийт газрын нэгдмэл сангийн ангиллын газрын 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт

    Улсын хэмжээнд сумдын газар зохион байгуулалтын 2019 оны төлөвлөгөөний газрын нэгдмэл сангийн бүх ангилалын газарт нийт 75409 байршил бүхий 551963.39 га газрыг төлөвлөснөөс 36630 байршилд 4102704.39 га газрыг эзэмшүүлэх болон өмчлүүлэх, хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна. /Хүснэгт 12/

    Мөн 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг дараах аймгууд хангалттай сайн хэрэгжүүлж ажилласан байна. Үүнд: Ховд аймаг 83.64 хувь, Төв аймаг 80.89 хувьтай тус тус хангалттай хэрэгжүүлсэн байна.

    Харин Архангай аймаг 38.26 хувь, Баян-Өлгий аймаг 32.57 хувь, Баянхонгор аймаг 21.29 хувь, Булган аймаг 52.65 хувь, Говь-Алтай 66.07 хувь, Говьсүмбэр аймаг 33.77 хувь, Дархан-Уул аймаг 41.19 хувь, Дорноговь аймаг 68.74 хувь, Дорнод аймаг 58.28 хувь, Дундговь аймаг 25.9 хувь, Завхан аймаг 67.93 хувь, Өвөрхангай аймаг 39.04 хувь, Өмнөговь аймаг 62.79 хувь, Сүхбаатар аймаг 27.95 хувь, Сэлэнгэ аймаг 32.3 хувь, Увс аймаг 53.71 хувь, Хөвсгөл аймаг 67.3 хувь, Хэнтий аймаг 49.71 хувь, Улаанбаатар хот 45.77 хувьтай тус тус хэрэгжсэн байна. Нийт улсын хэмжээнд 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт 48.57 хувьтай хэрэгжсэн байна.

Хүснэгт 2. Хэрэгжүүлсэн байдал

 

Д/д

 

 

 

 

 

Аймгуудын нэр

2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт /Нийт/

Хэрэгжилтийн хувь /%/

Төлөвлөсөн

Хэрэгжсэн

Газрын хэмжээ /га/

Байршлын тоо

Газрын хэмжээ /га/

Байршлын тоо

1

Архангай

96651.60

2619

44868.67

1002

38.26

2

Баян-Өлгий

18296.88

7003

10343.162

2281

32.57

3

Баянхонгор

400344.20

3278

209502.77

698

21.29

4

Булган

349965.16

2296

337350.493

1209

52.65

5

Говь-Алтай

294635.47

2069

138474.607

1367

66.07

6

Говь-Сүмбэр

394.05

382

398.64

129

33.77

7

Дархан-Уул

1411.25

908

1119.44

374

41.19

8

Дорноговь

186388.89

1075

187237.57

739

68.74

9

Дорнод

173468.35

4804

19791.511

2800

58.28

10

Дундговь

284422.24

3919

11443.38

1015

25.9

11

Завхан

270317.21

1665

113200.764

1131

67.93

12

Орхон

18333.41

67

109.43

74

110.45

13

Өвөрхангай

291590.49

4565

275250.967

1782

39.04

14

Өмнөговь

166464.85

6771

170338.24

4252

62.79

15

Сүхбаатар

137200.39

1338

111572.036

374

27.95

16

Сэлэнгэ

500368.85

9398

109998.399

3036

32.30

17

Төв

426396.15

6814

374631.084

5512

80.89

18

Увс

699167.42

1938

908633.8

1041

53.71

19

Ховд

322431.54

379

320470.03

317

83.64

20

Хөвсгөл

773785.30

4269

721676.932

2873

67.3

21

Хэнтий

106330.50

2911

35566.8962

1447

49.71

22

Улаанбаатар

999.20

6941

725.57

3177

45.77

 

Нийт дүн

5519363.39

75409

4102704.39

36630

48.57

Улсын хэмжээний 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

    Улсын хэмжээнд сумдын газар зохион байгуулалтын 2020 оны төлөвлөгөөний хөдөө аж ахуйн ангиллын газарт нийт 12999931.35 га газрыг болон хот, тосгон бусад суурины газарт 52940.96 га газрыг, бусад ангиллын газарт 969181.21 га газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, хамгаалахаар тус тус төлөвлөжээ. /Хүснэгт 3/ Үүнд:

Хүснэгт 3. Улсын хэмжээний  2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан газрын хэмжээ

Д/д

Аймаг, нийслэлийн нэр

Хот тосгон, бусад суурины газар

ХАА-ын газар

Бусад /Тусгай хэрэгцээний газар, ойн сан, усны сан/

Нийт

1

Архангай

370.02

7652.91

4.00

8026.93

2

Баян-Өлгий

740.64

7842.28

0.00

8582.92

3

Баянхонгор

4674.88

403580.00

136492.00

544746.88

4

Булган

308.28

336010.48

216.18

336534.94

5

Говь-Алтай

1025.00

8443006.77

50.41

8444082.18

6

Говь-Сүмбэр

812.64

6.33

0.00

818.97

7

Дархан-Уул

312.87

6.42

0.00

319.29

8

Дорноговь

2499.96

74.56

0.00

2574.52

9

Дорнод

3338.61

216872.37

28535.00

248745.97

10

Дундговь

16356.44

5544.11

336758.76

358659.31

11

Завхан

642.44

228155.44

125.04

228922.92

12

Орхон

89.32

18232.09

0.00

18321.41

13

Өвөрхангай

410.18

492963.36

4216.50

497590.04

14

Өмнөговь

5178.70

386.75

1099.40

6664.85

15

Сүхбаатар

653.01

155668.52

6.71

156328.24

16

Сэлэнгэ

3093.91

249693.24

5734.00

258521.15

17

Төв

9803.31

325310.61

38835.08

373949.00

18

Увс

592.89

478764.30

34555.19

513912.38

19

Ховд

444.67

1183078.15

155560.30

1339083.12

20

Хөвсгөл

443.95

275949.86

226868.35

503262.16

21

Хэнтий

490.75

171077.39

14.30

171582.44

22

Улаанбаатар

658.48

55.42

110.00

823.90

 

Нийт дүн

52940.96

12999931.35

969181.21

14022053.53

    Мөн улсын хэмжээнд 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд зам шугам сүлжээний зориулалтаар нийт 13030756.46 км газрыг төлөвлөсөн байна. Үүнд:

  • Хобооны шугам 3369.64 км,
  • Авто зам 1283.91 км,
  • Эрчим хүч 13025594.67 км,
  • Ус дулаан дамжуулах хоолой 503.24
  • Ус түгээх, шахах өргөх байгууламж 5 км тус тус төлөвлөсөн байна.

Зураг 1. Газар зохион байгуулалтын 2020 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан газрын хэмжээ /хувиар/

Дээш буцах