EN

Улсын ГЗБЕТ

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө

    Монгол Улсын Засгийн Газрын  2018 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн 384 дугаар тоот тушаалаар Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсан (Хүснэгт 1).

    Улсын ГЗБЕТ, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, төсөл арга хэмжээний хоёр дахь хэвлэл  албан хэрэгцээнд зориулсан хураангуйтай танилцах бол энд дарна уу.

Хүснэгт 1. Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө /Засгийн газрын тогтоол/

Актын дугаар

Нэр

Батлагдсан огноо

Үзэх

384

Улсын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай

2018-12-19

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний 2021 оны хэрэгжилт

Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 384 дүгээр тогтоолоор “Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө”-г баталсан бөгөөд улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн талаар жил бүрийн 1 дүгээр улиралд багтаан Засгийн газарт танилцуулдаг.

Үүний дагуу “Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт ирүүлэх тухай” Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2021 оны 1/2344 тоот албан бичгийг 21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт хүргүүлж, улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний 2021 оны хэрэгжилтийн тайланг авч нэгтгэлээ.

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө нь нийт 11 зорилтын хүрээнд 130 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.

2021 онд хэрэгжсэн томоохон ажлуудаас дурьдвал салбарын хэмжээнд хуулийн төсөл боловсруулах, газрын удирдлагын нэгдсэн системийн үйл ажиллагаа тогтворжуулах, орон зайн мэдээллийн суурь өгөгдлийн стандарт батлуулах, холбогдох журам, зааврыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэрэгжилт сайн байна. Мөн бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах, услалтын системийг шинэчлэх, ундны болон ахуйн усан хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн хил зааг, дэглэм тогтоох, усны эх бүрэлдэх газрын хил заагийг тогтоох, хүн амын усан хангамжийн эх үүсвэрийг шинээр байгуулах, өргөтгөх, шинэчлэх, цэвэрлэх байгууламж шинээр барих, хот суурины орчмын газарт хамаарах голын эргийг тохижуулах, ойжуулалт, ойн зурвас байгуулах, холбоо мэдээллийн дэд бүтцийг сайжруулах зорилтын хэрэгжилт сайн байна.

Харин хөв цөөрөм байгуулах газрын судалгаа хийх, сумын төв, суурин газруудын усны нөөцийн эрэл хайгуул хийх, батлан хамгаалах цэргийн анги, хилийн боомтуудын усан хангамжийг сайжруулах, отрын бүс нутаг байгуулах, Халх голын бүтээн байгуулалтын төслийн хэрэгжүүлэх, рашаан сувилалын газрыг тохижуулах, их дээд сургуулиудын хотхон байгуулах, нүүлгэн шилжүүлэх, усын эх орчмын газар, усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, гүний усны тэжээгдлийн муж, ангийн бүс, тусгай хамгаалалтад авахаар төлөвлөсөн газруудтай давхцалтай уул уурхайн хайгуулын болон ашиглалтын лицензтэй газруудын давхцалыг арилгах, аюултай хог хаягдлын байгууламж барих газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, соёлын өв, түүхийн дурсгалуудын хамгаалалтын бүсийг газар дээр нарийвчлан тогтоох, бүртгэлжүүлэх ажлын хэрэгжилт хангалтгүй байна. 

Дээш буцах