EN

Усны сан бүхий газар

    Усны сан бүхий газар 685.8 мянган га буюу нийт газар нутгийн 0.4 хувийг эзэлж байна. Усны сан бүхий газарт мөрөн, гол, горхи 223.8 мянган га буюу 32.6 хувийг, нуур, цөөрөм 446.3 мянган га буюу 65.1 хувийг, горхи, булаг, шанд 13.2 мянган га буюу 1.9 хувийг, мөнх цас, мөсөн гол 2.5 мянган га буюу 0.4 хувийг тус тус эзэлж байна /Зураг 1/.

Зураг 1. Усан сан бүхий газрын эзлэх хувь

    Усны сан бүхий газрын хэмжээ нь Завхан, Өмнөговь зэрэг аймгуудад ангилал дотроо өөрчлөгдсөнөөс гадна улсын тусгай хэрэгцээний газарт шилжсэн дүнтэй байна. /Хүснэгт 1/

Хүснэгт 1. Усны сан бүхий газрын өөрчлөлт /мян.га/

Газрын нэгдмэл сангийн ангилал

2018

2019

Өөрчлөлт  /мян га/

V

Усны сан бүхий газар

686.1

685.8

-0.3

1

Гол мөрний эзлэх газар

228.5

223.8

-4.7

2

Нуур, цөөрөм, тойрмын эзлэх газар

443.6

446.3

2.7

3

Горхи, булаг, шандны эзлэх газар

12.4

13.2

0.8

4

Мөнх цас, мөсөн голын эзлэх газар

1.6

2.5

0.9

Дээш буцах