EN

Кадастрын хэлтэс

Зорилго:

    Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээрх эдлэн газар, үл хөдлөх хөрөнгө, нөхцөл байдлыг төрийн өмнөөс кадастрын хэмжилт, зураглал, хувийн хэрэг, хаягжилт, бүртгэлээр баталгаажуулж, байрлал бүхий үл хөдлөх хөрөнгийн иж бүрэн мэдээллийн сан, газрын бирж, үнэлгээ, төлбөр, татварын тогтолцоог байгуулан хэрэглэгчийг баталгаат мэдээллээр хангах үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар зохион байгуулахад оршино.

Үндсэн чиг үүрэг:

  • Нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага бүрийг газар ашиглалтын зориулалт тус бүрээр газрын улсын бүртгэлд бүрэн хамруулж, төрийн нэрийн өмнөөс газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийг нь баталгаажуулах, санхүү, бүртгэлд тусгах, хөрөнгийн баталгаа болгох, газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах боломжийг бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх;
  • Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, тоо бүртгэлийг улсын хэмжээнд хөтлөх, газрын нэгдмэл сангийн ангиллын өөрчлөлт, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх, хяналт тавих;
  • Газрын биржийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих;
  • Газрын үнэ, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн тогтолцоог бүрдүүлэх;
  • Газрын зөрчил маргааныг бууруулах арга хэмжээг зохион байгуулах;
  • Хаягийг кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж, баталгаажуулах;
  • Газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох, сунгах, хүчингүй болгохтой холбоотой бичиг баримтыг хүлээн авах, бүртгэх, хянах, эрх авсан хуулийн этгээдтэй гэрээ байгуулах, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, дүгнэлт өгөх, тайланг хүлээн авах, мэдээллийн сан хөтлөх.

Хүснэгт 1. Кадастрын хэлтсийн албан хаагчдын нэрс

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Утасны дугаар

Өрөөний дугаар

1

Хэлтсийн дарга

П.Баянтүмэн

261884

107

2

Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, тоо бүртгэлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Х.Энхжаргал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

3

Газрын үнэлгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

А.Энхбаатар

4

Кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

С.Энх-Эрдэнэ

5

Газрын улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Урантөгс

6

Газрын татвар, төлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Энх-Эрдэнэ

7

Газрын биржийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Баянмөнх

8

Газрын кадастрын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Ламзав

9

Газар үл хөдлөх хөрөнгө, хаягийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн       Т.Нямжаргал

Дээш буцах