EN

Газрын нэгдмэл сан

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар Монгол Улсын газрын нэгдмэл санд хөдөө аж ахуйн газар 114041.8 мянган га буюу 72.9 хувь, хот, тосгон бусад суурины газар 917.6 мянган га буюу 0.6 хувь, зам, шугам сүлжээний газар 474.8 мянган га буюу 0.3 хувь, ойн сан бүхий газар 14255.9 мянган га буюу 9.1 хувь, усны сан бүхий газар 660.9 мянган га буюу 0.4 хувь, улсын тусгай хэрэгцээний газар 26060.7 мянган га буюу 16.7 хувийг тус тус эзэлж байна /Зураг 2.1.1/

 

 

Зураг 2.1.1: Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллын тус бүрийн эзлэх хувь

2020 оны газрын нэгдмэл сангийн тайлангийн дүнг 2019 оны дүнтэй харьцуулахад хөдөө аж ахуйн газар 694.9 мянган га,  ойн сан бүхий газар 81.1 мянган га, усны сан бүхий газар 24.9 мянган га-гаар тус тус хасагдаж, хот тосгон, бусад суурины газар 10.8 мянган га, улсын тусгай хэрэгцээний газар 790.2 мянган га-гаар тус тус нэмэгдсэн байна. Зам, шугам сүлжээний газрын нийт дүнд өөрчлөлт ороогүй боловч дэд ангилал дотроо нэмэгдэж, хасагдсан дүнтэй байна /Хүснэгт 2.1.1/.

Хүснэгт 2.1.1: Улсын газрын нэгдмэл сангийн ангиллын өөрчлөлтийн товчоо /мян.га/

Газрын нэгдмэл сангийн ангилал

2019

2020

Өөрчлөлт/мян га/

I

Хөдөө аж ахуйн газар

114736.7

114041.8

-694.9

1

Бэлчээрийн газар

110330.6

109645.6

-685.0

2

Хадлангийн талбай

1709.1

1708.4

-0.7

3

Тариалангийн газар

1117.2

1127.5

10.3

4

Атаршсан газар

216.6

211.5

-5.1

5

ХАА-н барилга, байгууламжийн дэвсгэр газар

103.5

87.7

-15.8

6

ХАА-н хэрэгцээнд тохиромжгүй газар

1259.7

1261.1

1.4

II

Хот, тосгон бусад суурины газар

906.8

917.6

10.8

7

Барилга, байгууламжийн дэвсгэр газар

80.1

81.4

1.3

8

Нийтийн эдэлбэр газар

322.1

320.8

-1.3

9

Үйлдвэрийн газар

46.0

46.5

0.5

10

Уурхайн газар

375.8

384.1

8.3

11

Гэр хорооллын газар

82.8

84.8

2.0

III

Зам, шугам сүлжээний газар

474.8

474.8

0.0

12

Авто замын газар

337.8

329.3

-8.5

13

Төмөр замын газар

29.8

35.4

5.6

14

Агаарын тээврийн газар

9.2

9.6

0.4

15

Шугам сүлжээний газар

98.0

100.5

2.5

16

Усан тээврийн буудлын газар

0.0

0.0

0.0

IV

Ойн сан бүхий газар

14337.0

14255.9

-81.1

17

Ой модоор бүрхэгдсэн газар

12187.5

12109.0

-78.5

18

Ой модыг нь огтолсон газар

132.9

133.0

0.1

19

Мод үржүүлгийн газар

65.0

62.3

-2.7

20

Ой тэлэн ургах нөөц газар

719.2

719.2

0.0

21

Ойн сангийн бусад газар

1232.4

1232.4

0.0

V

Усны сан бүхий газар

685.8

660.9

-24.9

22

Гол мөрний эзлэх газар

223.8

221.3

-2.5

23

Нуур, цөөрөм, тойрмын эзлэх газар

446.3

423.8

-22.5

25

Горхи, булаг, шандны эзлэх газар

13.2

13.2

0.0

24

Мөнх цас, мөсөн голын эзлэх газар

2.5

2.6

0.1

VI

Улсын тусгай хэрэгцээний газар

25270.5

26060.6

790.2

26

Улсын тусгай хамгаалалттай газар

21140.9

21927.0

786.1

27

Улсын хилийн зурвас газар

3112.0

3110.3

-1.7

28

Улсын батлан хамгаалах зориулалтын газар

124.1

124.1

0.0

29

Гадаадын дипломат, консул, төлөөлөгчийн газар

0.0

0.0

0.0

30

ШУ, туршилт, цаг уурын ажиглалтын талбай

36.1

36.1

0.0

31

Аймаг дундын отрын бэлчээр

691.4

691.4

0.0

32

Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн газар

110.9

110.9

0.0

33

Газрын тосны гэрээт талбай

24.5

24.5

0.0

34

Чөлөөт бүсийн газар

2.1

2.1

0.0

35

Үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх газар

28.4

34.2

5.8

36

Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих газар

0.0

0.0

0.0

 

НИЙТ ДҮН

156411.6

156411.6

 

 

Дээш буцах