EN

Хот, тосгон, бусад суурины газар

Хот, тосгон бусад суурины газар 906.8 мянган га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн  0.6 хувийг эзэлж байна.

Хот, тосгон, бусад суурины газарт барилга, байгууламжийн дэвсгэр газар 81.4 мянган га буюу 8.9 хувийг, нийтийн эдэлбэр газар 320.8 мянган га буюу 35.0 хувийг, үйлдвэрийн газар 46.5 мянган га буюу 5.1 хувийг, уурхайн газар 384.1 мянган га буюу 41.9 хувийг, гэр хорооллын газар 84.8 мянган га буюу 9.2 хувийг тус тус эзэлж байна /Зураг 2.1.2.1/.

Зураг 2.1.2.1: Хот тосгон, бусад суурин газрын эзлэх хувь

 

Хүснэгт 2.1.2.1. Хот, тосгон, бусад суурин газрын өөрчлөлт /мян.га/

Газрын нэгдмэл сангийн ангилал

2019

2020

Өөрчлөлт  /мян га/

II

Хот, тосгон бусад суурины газар

906.8

917.6

10.8

7

Барилга, байгууламжийн дэвсгэр газар

80.1

81.4

1.3

8

Нийтийн эдэлбэр газар

322.1

320.8

-1.3

9

Үйлдвэрийн газар

46.0

46.5

0.5

10

Уурхайн газар

375.8

384.1

8.3

11

Гэр хорооллын газар

82.8

84.8

2.0

 

            2020 оны тайлангийн дүнгээр барилга байгууламжийн дэвсгэр газар 1.3 мянган га, гэр хорооллын газар 2.0 мянган га-аар нэмэгдсэн байгаа нь нийслэл болон аймгуудад барилга барих зориулалтаар болон Монгол Улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр газар эзэмшүүлж, өмчлүүлж байгаатай холбоотой юм.

           Мөн тайлант онд уурхайн газар Дорноговь аймагт 2227.6, Дундговь аймагт 1307.0, Өмнөговь аймагт 567.5, Төв аймагт 2849.3, Сэлэнгэ аймагт 1036.6 га-гаар тус тус нэмэгдсэн байна. Эдгээр аймгуудад уул уурхайн ашиглалтын лицензийг үндэслэн 2020 онд ашигт малтмал олборлох зориулалтаар үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад уул уурхайн зориулалтаар эзэмшүүлэх шийдвэр гаргаж, гэрээ байгуулсан байна.

Дээш буцах