EN

Хот, тосгон, бусад суурины газар

2.1.2.  Хот, тосгон, бусад суурины газар

Хот, тосгон бусад суурины газар 956.2 мянган га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн  0.6 хувийг эзэлж байна.

Хот, тосгон, бусад суурины газарт барилга, байгууламжийн дэвсгэр газар 81.2 мянган га буюу 8.5 хувийг, нийтийн эдэлбэр газар 321.4 мянган га буюу 33.6 хувийг, үйлдвэрийн газар 46.3 мянган га буюу 4.8 хувийг, уурхайн газар 420.6 мянган га буюу 44.0 хувийг, гэр хорооллын газар 86.7 мянган га буюу 9.1 хувийг тус тус эзэлж байна /Зураг 2.1.2.1/.

Зураг 2.1.2.1: Хот тосгон, бусад суурин газрын эзлэх хувь

Хүснэгт 2.1.2.1. Хот, тосгон, бусад суурин газрын өөрчлөлт /мян.га/

Газрын нэгдмэл сангийн ангилал

2020

2021

Өөрчлөлт  /мян га/

II

Хот, тосгон бусад суурины газар

917.6

956.2

38.6

1

Барилга, байгууламжийн дэвсгэр газар

81.4

81.2

-0.2

2

Нийтийн эдэлбэр газар

320.8

321.4

0.6

3

Үйлдвэрийн газар

46.5

46.3

-0.2

4

Уурхайн газар

384.1

420.6

36.5

5

Гэр хорооллын газар

84.8

86.7

1.9

 

            Газрын нэгдмэл сангийн 2021 оны тайлангийн дүнгээр барилга байгууламжийн дэвсгэр газар нийт аймгуудад тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн боловч Төв аймгийн Сэргэлэн, Алтанбулаг сумын нутаг дэвсгэрт 19390.4 га газрыг үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зориулалтаар, нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 509.1 га газар, мөн дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 2.01 га газрыг  үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зориулалтаар, "Туул-Сонгино усны нөөцийн цогцолбор" төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэгт 5 байршилд нийт 43.6 га газрыг үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зориулалтаар тус тус улсын тусгай хэрэгцээнд авсантай холбоотойгоор барилга байгууламжийн доорхи газраас нийт 2021.2 га газар Улсын тусгай хэрэгцээний газарт шилжсэн байна.

            Бусад аймгуудад барилга байгууламжийн дэвсгэр газар нийтдээ 1.8 мянган га, гэр хорооллын газар 1.9 мянган га-аар нэмэгдсэн байгаа нь нийслэл болон аймгуудад барилга барих зориулалтаар болон Монгол Улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр газар эзэмшүүлж, өмчлүүлж байгаатай холбоотой юм.

           Мөн тайлант онд уурхайн газар Говь-Алтай аймагт 6796.9, Дорнод аймагт 485.8, Дорноговь аймагт 18706.9, Дундговь аймагт 513.1, Өмнөговь аймагт 1110.0, Сүхбаатар аймагт 410.6, Сэлэнгэ аймагт 274.8, Төв аймагт 3586.7, Хэнтий аймагт 139.7 га-гаар тус тус нэмэгдсэн байна. Эдгээр аймгуудад 2021 онд уул уурхайн ашиглалтын лицензийг үндэслэн ашигт малтмал олборлох зориулалтаар үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад уул уурхайн зориулалтаар эзэмшүүлэх шийдвэр гаргаж, гэрээ байгуулсан байна.

Дээш буцах