EN

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажил

    Газрын тухай хуулийн 58.1-д зааснаар “Газрыг үр ашигтай, зохистой ашиглах, хамгаалах үйл ажиллагаанд төрийн хяналтыг тасралтгүй хэрэгжүүлэх зорилгоор газрын төлөв байдал, чанарын тогтвортой, гол үзүүлэлтүүдийг хууль тогтоомжид заасан хугацаанд давтан тодорхойлж улсын хяналтад авсан анхны үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан дүгнэлт гаргахыг газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа” гэнэ.

ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН УЛСЫН

ХЯНАН БАТАЛГААНЫ АЖИЛ  

Манай байгууллага нь 2002 оноос хойш Газрын тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн хүрээнд газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлыг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлж, зохион байгуулан ажиллаж ирсэн билээ.

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр 2018 онд атаршсан болон тариалангийн 1.3 сая га газарт, 2019 онд нийслэлийн 8 дүүргийн 97 хорооны хот, тосгон бусад суурин 196225.9 га газарт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг хүлээн авсан байна.

2020-2021 онд улсын хэмжээнд бэлчээрийн газрын мониторингийн 1100 цэгт, хот суурин газрын мониторингийн 400 цэгт, нийт 1500 цэгт газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг мониторингийн сүлжээний цэгт хийж гүйцэтгэсэн.

2022 онд улсын хэмжээнд бэлчээрийн газрын мониторингийн 100 цэгт, тариалангийн газрын мониторингийн 100 цэгт, хот суурин газрын мониторингийн 300 цэгт нийт мониторингийн сүлжээний 500 цэгт газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

Газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн үндэсний сүлжээний хөдөө аж ахуй, хот, тосгон бусад суурины газрын ажиглалтын цэгүүдэд бэлчээр, хот суурин газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлыг гүйцэтгэх, мониторингийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, нэгтгэх, мэдээллийн санг баяжуулах зорилготой хийгдсэн юм.