EN

Тусгай хэрэгцээний газар

    Монгол Улсын Газрын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1-д нийт 14 зориулалтаар газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авахаар заасан байдаг. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах асуудлыг Засгийн газрын 2017 оны 289 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ, заагийг тогтоох, ашиглах журам”-аар зохицуулж байна.

Улсын тусгай хэрэгцээний
газрын зориулалт

Байршил /тоо/

Талбайн хэмжээ /га/

1

Улсын тусгай хамгаалалттай газар

115 байршил

31,449,994.0

2

Улсын хилийн зурвас газар

14 аймгийн 71 сумын нутаг дэвсгэр дамнасан 10,969,216.9 га талбайг зураглаж тогтоосон. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарч УТХГ-т авагдаагүй.

-

3

Улсын батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар

441

123,600.45

4

Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар

22

22.1

5

Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай

295

1169.8

6

Аймаг дундын отрын бэлчээр

9

782,500.0

7

Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай

Тус зориулалтаар УТХГ-т авагдаагүй.

-

8

Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай

Тус зориулалтаар УТХГ-т авагдаагүй.

-

9

Чөлөөт бүсийн газар

3

2,108.0

10

Цөмийн төхөөрөмж барих, ашиглах зориулалтаар олгосон газар

Тус зориулалтаар УТХГ-т авагдаагүй.

-

11

Бичил уурхайн зориулалтаар олгосон газар

Тус зориулалтаар УТХГ-т авагдаагүй.

-

12

Хилийн боомтын бүс

Тус зориулалтаар УТХГ-т авагдаагүй.

-

13

Үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх газар

12

592,197.59

14

Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих газар

2 байршлын 30 га газрыг судалж, тогтоосон. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэр гарч УТХГ-т авагдаагүй.

-

Нийт

897 /Эрх бүхий байгууллагаас авсан ёсны шийдвэр гарч УТХГ-д авагдсан газар/

32,951,591.94

 

Зураг 1. Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг

Дээш буцах