EN

Аймаг, нийслэлийн ГЗБЕТ

Аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах чиглэлээр:

Аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажил нь Монгол улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 3.7.4-ын 4-т 8 /Булган, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор, Ховд, Говь-Алтай/ аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахаар тусгагдсан.

2021 оны байдлаар нийт 10 аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулаад байгаа бөгөөд цаашид 11 аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах шаардлагатай байна /Зураг 2/. Эдгээр аймгуудаас 2021 онд орон нутгийн төсвөөр Нийслэл, Булган, Баянхонгор, Баян-Өлгий аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг эхлүүлэн ажил үргэлжилж байна. 2022 онд Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Өвөрхангай буюу нийт 5 аймгийн ерөнхий төлөвлөгөөг олон улсын төсөл, хөтөлбөр болон орон нутгийн санхүүжилтээр хийхээр төлөвлөөд байна. Цаашид Архангай, Говь-Алтай, Ховд аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг хийх шаардлага тулгараад байна.

Зураг 2

Аймаг

Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө

Суурь нөхцлийн тайлан

Хавсралт

1

Архангай

2

Булган

3

Баянхонгор

4

Говь-алтай

5

Говьсүмбэр

6

Дархан-уул

7

Завхан

8

Орхон

9

Сэлэнгэ

10

Сүхбаатар

11

Увс

12

Өвөрхангай

13

Өмнөговь

14

Төв

15

Хэнтий

16

Ховд

17

Хөвсгөл

Дээш буцах