EN

Олон улсын төслүүд

Гадаадын хөрөнгө оруулалт, төсөл, санамж бичиг, зорилтот үйл ажиллагаа

Арга хэмжээ

Хугацаа

Хариуцсан байгууллага

Биелэлт

1.

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн хэрэгжилт, чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

2019

Улаанбаатар, Монгол Улс

Дэлхийн банк,

ГЗБГЗЗГ

UN-GGIM

          Дэлхийн банкны нийгэм, хот, хөдөө орон нутаг, ажрахгүй хөгжлийн дэлхийн нийтийн практикийн дарга хатагтай Анна Велленштейнд хамтран ажиллаж дэмжлэг үзүүлэх асуудлаар 2019 оны 05 дугаар сарын 01-нд 01/800 дугаараар гадаад албан бичиг төлөвлөн илгээв. Хамтран ажиллахад татгалзах зүйлгүй талаар хариу бичиг ирсний дагуу Дэлхийн банкны холбогдох төлөөлөтэй цахим шуудангаар харьцан ажиллаж байна.

2.

БНСУ-ын Chumdan Geospatial Information компани

2019 оны 2-3 сар

ГЗБГЗЗГ

          Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын Геодези, зураг зүйн хэлтсийн дарга Д.Мөнхцэцэг, мэргэжилтэн А.Зоригтбаатар нар БНСУ-ын Худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих агентлагийн зардлаар 2019 оны 5 дугаар сарын 07-оос 5 дугаар сарын 11-ний хооронд томилолтоор ажилласан. “Chumdan geospatial information” байгууллагатай “Нээлттэй газар зүйн мэдээллийн системд тулгуурласан орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн менежментийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох” төсөл хэрэгжүүлэх талаар санал солилцож, БНСУ-д Нээлттэй газар зүйн мэдээллийн системд тулгуурласан орон зайн мэдээллийг хэрхэн бүрдүүлж буй, ашиглаж буй байдалтай танилцсан. 2019 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр “Chumdan geospatial information” Co.Ltd байгууллагын удирдлага, албан хаагч нартай уулзан Монгол Улсад “Нээлттэй газар зүйн мэдээллийн системд тулгуурласан орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн менежментийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох” нь сэдвээр талууд нээлттэй ярилцлага өрнүүлсэн. ГЗБГЗЗГ-т байгаа том масштабын байр зүйн зураг, хаягийн мэдээллийн сан, газрын кадастрын систем болон байгууллагын үндэсний орон зай, өгөгдлийн дэд бүтцийн санд байгаа мэдээлэлд дүн шинжилгээ, анализ хийж Газрын зургийн менежментийн болон хэрэглээний систем бий болгох ерөнхий төлөвлөгөөний төслийг боловсруулахаар талууд тохиролцсон. “Газрын зургийн хэрэглээний систем” байгуулах төслийн санал боловсруулж БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын санхүүжилттэй төсөл хэрэгжүүлэхээр талууд харилцан тохиролцсон. Үүний тулд БНСУ-аас 3 төлөөлөгч 10-30 хоногийн хугацаатай ажиллаж одоогийн нөхцөл байдал болон ГЗБГЗЗГ-ын саналын дагуу “Газрын зургийн менежментийн систем”-ийг 2019 оны 09 сараас өмнө хөгжүүлэхээр болсон. Төслийг боловсруулах ажлын хүрээнд судалгааны ажлын эхний баг ГЗБГЗЗГ-т ажиллаж байна.

3.

ОХУ-ын Росреестр байгууллагатай хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх

2019 оны 2 сар

 

БХБЯ

ГЗБГЗЗГ

          Гадаад харилцааны яаманд 2019 оны 02 дугаар сарын 26-наас 28-ны өдрүүдэд “ОХУ-ын буцалтгүй тусламжаар Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 55 хувийг 1:25000-ны масштабтай байр зүйн зургаар зурагжуулах” төслийн техникийн асуудлыг ОХУ-ын талтай хэлэлцээр хийх уулзалтыг зохион байгуулж хамтран ажиллах санал хүсэлтээ солилцсон.

4.

Япон улсын гео-орон зайн мэдээллийн агентлаг

2019 оны 3 сар

 

ГЗБГЗЗГ

           Япон Улсын Гео-орон зайн мэдээллийн агентлагийн /GSI/ Сансрын геодезийн судалгааны хэлтсийн захирал Basara Miyahara, Физик геодезийн хэлтсийн дарга Toshihiro Yahagi нар 2019 оны 03 сарын 11-15-ны өдрүүдэд ГЗБГЗЗГ-т ажилласан. Төлөөлөгчид 2019 оны 03 сарын 12-ны өдөр газрын дарга Ц.Ганхүү болон удирдлагууд, мэргэжилтнүүдтэй уулзалт зохион байгуулсан. 2019 оны 03 сарын 14-ний өдөр ГЗБГЗЗГ-ын удирдлагуудад Монгол Улсад ажилласан ажлын үр дүнг танилцуулж, цаашид хамтран ажиллах, нэгдсэн шийдэлд хүрсэн.

2019 оны 03 сарын 13-ны өдөр ГЗБГЗЗГ-ын ГЗЗХ-ийн дарга Д.Мөнхцэцэг, ахлах мэргэжилтэн В.Отгонбаяр, мэргэжилтэн Ж.Алимаа нар Япон улсын 2 төлөөлөгчийн хамт Цэцэг зочид буудлын подвалд байрлах Монгол Улсын гравиметрийн сүлжээний эхлэл цэгтэй танилцаж, абсолют гравиметрийн хэмжилт хийх боломжтой эсэхийг судлав. Мөн Төв аймгийн ГХБХБГ-ын байрны дээвэр дээр байрлах GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын антен, хүлээн авагчийн байдалтай танилцав. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт байрлах Монгол Улсын өндрийн 2-р ангийн сүлжээний 1731 дугаартай реперийг үзэж сонирхов.

2019 оны 03 сарын 14-ний өдрийн өглөө ГЗБГЗЗГ-ын дарга Ц.Ганхүү, ЗУХАГ-ын дарга Р.Ганхуяг, мэргэжилтэн Э.Адьяацэрэн, ГЗЗХ-ийн дарга Д.Мөнхцэцэг, ахлах мэргэжилтэн В.Отгонбаяр, мэргэжилтэн Ж.Алимаа нартай уулзан Монгол Улсад ажилласан үр дүнг танилцуулж, дараах асуудлыг хэлэлцэн тохиров. Үүнд:

1.      Монгол Улсын гравиметрийн сүлжээний эхлэл цэг болон сонгож авсан /ГЗБГЗЗГ-ын мэргэжилтнүүд сонгоно/ өөр цэг дээр абсолют гравиметрийн хэмжилт хийх санал боловсруулах, Япон улсын геодезийн байгууллагын удирдлагад танилцуулж санхүүгийн боломжийг судлах, ГЗБГЗЗГ-ын зүгээс абсолют гравиметрийн багажны Япон-Монгол-Япон, монгол улс доторхи тээвэрлэлтийн зардлыг хариуцах, гаалийн татвараас чөлөөлөгдөх боломжийг судлах, хэмжилтийн хуваарь гаргах.

2.      Монгол Улсын өндрийн 1-р ангийн сүлжээг МУ-ын геодезийн сүлжээний эхлэл цэгтэй холбож хэмжин битүүрүүлэх төслийн санал боловсруулах, Япон улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг /JICA/-ийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх боломжийг ГЗБГЗЗГ-ын зүгээс JICA-аас санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж буй төслийн багийнхантай уулзаж судлах.

3.      ГЗБГЗЗГ-ын мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах сургалтад хамруулах боломжийг япон, монголын талаас аль алинаас зүтгэл гаргаж ажиллах. ГЗБГЗЗГ-аас Сангийн яам, Япон улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг /JICA/ руу албан тоот явуулж монгол улсыг сургалтад хамруулах боломжтой орны тоонд оруулах. Японы геодезийн байгууллагаас япон улсын Гадаад харилцааны яам, Япон улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг /JICA/ руу хүсэлт, саналаа явуулах зэрэг болно.

ГЗБГЗЗГ-ын дарга Ц.Ганхүү зөвхөн 2 цэг дээр абсолют гравиметрээр хэмжих бус гравиметрийн сүлжээний бусад 144 цэг дээр харьцангуй гравиметрийн хэмжилтийг Япон улсын дэмжлэгтэйгээр хийлгэх хүсэлтийг тавив.

Япон улсын төлөөлөгчид байгууллагын удирдлагадаа ГЗБГЗЗГ-ын хүсэлтийг уламжилж, санхүүгийн боломжийг судлах, 2019-2020 онд 2-3 цэг дээрх абсолют гравиметрийн хэмжилтийг өөрсдийн зардлаар хийхийг амлав.

Японы төлөөлөгчид 2019 оны 03 сарын 14-ний өдрийн үдээс хойш Япон улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг /JICA/ дээр очиж уулзан хэрэгжүүлэх боломжтой төслийн саналыг танилцуулснаас гадна Монгол улсын мэргэжилтнүүдийг 2020 оноос эхлэх JICA-ийн санхүүжилттэй GNSS-ийн сургалтад хамруулах саналыг тавьсан байна.

Дээш буцах