EN

Газрын мониторингийн сүлжээ

ГАЗРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ, ЧАНАРЫН МОНИТОРИНГИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн системийн үйл ажиллагаа, түүнд шаардлагатай мэдээллийг бүрдүүлэх, боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, ашиглуулах, түгээхтэй холбогдсон үйл ажиллагааг зохицуулах, хэрэглэгчид болон иргэд, олон нийтэд нэг эх үүсвэрээс үнэн зөв мэдээллээр хангахад оршино.

Газрын мониторингийн систем нэвтэрсэнтэй холбоотой гарсан тушаал, шийдвэрүүд:

     ü  Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2020/А/142 тушаал “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн системийг нэвтрүүлэх тухай”

ü  Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2020/А/131 тушаал “Газрын мониторингийн системийг ажиллуулах журам”

ü  Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2020/А/278 тушаал /Шинжээч нарын ажиллах зориулалтын газар/

      Улсын чанартай томоохон төсөл, хөтөлбөр, бүтээн байгуулалтын газар,

      Улсын тусгай хэрэгцээний газар,

      Уул уурхайн газар,

      Аялал жуулчлалын зориулалттай газруудаас бусад ангиллын газарт