EN

Нийслэл, дүүргийн тухайн жилийн ГЗБТ

Газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

1. Хот, тосгон, бусад суурин газрын төлөвлөгөөний хэрэгжилт:

    Улсын хэмжээнд сумдын газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөөний хот, тосгон бусад суурины ангиллын газарт нийт 73640 байршил бүхий 276822.82 га газрыг төлөвлөснөөс 52428 байршилд 248787.99 га газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах, хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.  

Хүснэгт 1. Хот, тосгон бусад суурины ангиллын газар дахь газар зохион байгуулалтын  2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн байдал

Аймаг, нийслэлийн нэр

Төлөвлөсөн

Хэрэгжсэн

Газрын хэмжээ

Газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан байршлын тоо

Газрын хэмжээ

Газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжсэн байршлын тоо

1

Архангай

458.2579

3189

189.3285

1917

2

Баян-Өлгий

917.958

5873

162.8559

905

3

Баянхонгор

473.34

834

103.5889

120

4

Булган

655.9988

2133

308.3388

1167

5

Говь-Алтай

18631.441

1982

18359.507

805

6

Говь-Сүмбэр

255.7

1002

226.16

939

7

Дархан-Уул

547.0104

103

200.414

75

8

Дорноговь

63457.728

1051

48810.731

803

9

Дорнод

8604.4217

5828

4960.5027

4544

10

Дундговь

230.94

921

548.474

2838

11

Завхан

3591.408

1359

631.0807

1311

12

Орхон

108.64

46

94.89

119

13

Өвөрхангай

732.8944

5632

440.6763

2052

14

Өмнөговь

165105.84

1922

166538.48

1222

15

Сүхбаатар

151.13

1468

29.6341

272

16

Сэлэнгэ

3095.369

5798

1429.059

3543.6

17

Төв

4644.2622

24141

2361.5859

16437

18

Увс

654.0215

1579

415.122

866

19

Ховд

1722.433

4736

247.607

1986

20

Хөвсгөл

1099.2896

2688

681.935

2056

21

Хэнтий

1004.9272

2483

630.9711

2043

22

Улаанбаатар

679.81

3135

1417.0481

8094

 

Нийт дүн

276822.82

73640

248787.99

52428

Зураг 1. Хот, тосгон, бусад суурин газрын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг байршлын тоогоор нь 2017, 2018 онтой харьцуулсан байдал

Зураг 2. Хот суурины ангиллын газрын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгасан арга хэмжээ /талбайн хэмжээ га-гаар/

2. Хот, тосгон, бусад суурин газрын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг байршлын тоогоор нь 2017, 2018 онтой харьцуулсан байдал

    Газар зохион байгуулалтын 2017 оны хот, тосгон бусад суурины ангиллын газрын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 2018 онтой харьцуулахад: Говь-Сүмбэр 94 хувь, Дундговь аймаг 308 хувь, Завхан 96 хувь, Орхон 259 хувь, Хэнтий 82 хувь, Хөвсгөл 76 хувь, Дорнод 78 хувь, Дорноговь 76 хувь, Архангай 60 хувь, Дархан-Уул 73 хувьтай, Булган 55 хувь, Увс аймаг 55 хувь, Төв аймаг 68 хувьтай байгаа нь хэрэгжилт сайн байна. Харин төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангалтгүй Баян-Өлгий 15 хувь, Баянхонгор 14 хувь, Говь-Алтай 41 хувь, Өвөрхангай 36 хувь, Сүхбаатар 19 хувь, Ховд 42 хувьтай байгаа нь хэрэгжилт хангалтгүй биелэлттэй байна.

Хүснэгт 2. 2017, 2018 онуудын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг харьцуулсан байдал

Аймгийн нэр

2017

2018

Аймгийн нэр

2017

2018

Архангай

42.67

60.11

Архангай

42.7%

60%

Баян-Өлгий

93.43

15.41

Баян-Өлгий

93.4%

15%

Баянхонгор

67.17

14.39

Баянхонгор

67.2%

14%

Булган

45.26

54.71

Булган

45.3%

55%

Говь-Алтай

15.43

40.62

Говь-Алтай

15.4%

41%

Говь-Сүмбэр

74.24

93.71

Говь-Сүмбэр

74.2%

94%

Дархан-Уул

32.89

72.82

Дархан-Уул

32.9%

73%

Дорноговь

57.08

76.40

Дорноговь

57.1%

76%

Дорнод

51.79

77.97

Дорнод

51.8%

78%

Дундговь

72.26

308.14

Дундговь

72.3%

308%

Завхан

91.90

96.47

Завхан

91.9%

96%

Орхон

136.96

258.70

Орхон

137.0%

259%

Өвөрхангай

39.66

36.43

Өвөрхангай

39.7%

36%

Өмнөговь

10.02

63.58

Өмнөговь

10.0%

64%

Сүхбаатар

50.44

18.53

Сүхбаатар

50.4%

19%

Сэлэнгэ

27.11

61.12

Сэлэнгэ

27.1%

61%

Төв

61.51

68.09

Төв

61.5%

68%

Увс

40.82

54.84

Увс

40.8%

55%

Ховд

50.00

41.88

Ховд

50.0%

42%

Хөвсгөл

62.64

76.49

Хөвсгөл

62.6%

76%

Хэнтий

57.35

82.28

Хэнтий

57.4%

82%

Зураг 3. 2017-2018 оны ГЗБТ-ний хэрэгжилтийн харьцуулалт /%-иар/

3. Хөдөө аж ахуйн газрын төлөвлөлтийн хэрэгжилт

    Улсын хэмжээнд сумдын газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөөний хөдөө аж ахуйн ангиллын газарт нийт 12117 байршил бүхий 6605510.4 га газрыг төлөвлөснөөс 9654 байршилд 4492232.2 га газрыг эзэмшүүлэх болон өмчлүүлэх, хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна. 

Хүснэгт 3. Хөдөө аж ахуйн ангиллын газар дахь газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн байдал

Аймаг, нийслэлийн нэр  

Төлөвлөсөн

Хэрэгжсэн

Газрын хэмжээ

Газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан байршлын тоо

Газрын хэмжээ

Газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжсэн байршлын тоо

1

Архангай

255286.65

293

14164.12

391

2

Баян-Өлгий

9649.44

930

9641.5

791

3

Баянхонгор

368591.48

1052

279260.05

360

4

Булган

376886.46

444

281390.57

262

5

Говь-Алтай

679676.71

789

51780.46

448

6

Говь-Сүмбэр

30014.71

56

30069.71

36

7

Дархан-Уул

504.89

28

511.19

22

8

Дорноговь

332741.44

168

320178.13

128

9

Дорнод

193273.03

708

138575.02

627

10

Дундговь

4961.0068

620

244.1604

479

11

Завхан

279082.27

439

95525.32

269

12

Орхон

18295.83

24

1416.41

20

13

Өвөрхангай

346971.91

930

308831.98

690

14

Өмнөговь

37777.63

364

11394.05

255

15

Сүхбаатар

51

101

8403.583

17

16

Сэлэнгэ

429846.13

849

471176.88

1016

17

Төв

452889.77

819

450637.39

810

18

Увс

885139.83

599

879721.88

502

19

Ховд

211953.09

157

149426.55

66

20

Хөвсгөл

1592843.6

1644

959117.28

1894

21

Хэнтий

98360.754

1082

30053.254

550

22

Улаанбаатар

712.8

21

712.77

21

 

Нийт дүн

6605510.4

12117

4492232.2

9654

Зураг 4.ХАА-н ангиллын газрын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд туссан арга хэмжээ /байршлын тоогоор/ 

Зураг 5. ХАА-н ангиллын газрын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд туссан арга хэмжээ /талбайн хэмжээгээр га-гаар/

4. Хөдөө аж ахуйн газрын төлөвлөлтийн хэрэгжилтийн байршлын тоогоор нь 2017, 2018 онтой харьцуулсан байдал

    Газар зохион байгуулалтын 2017 оны хөдөө аж ахуйн ангиллын газрын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 2018 онтой харьцуулахад: Архангай аймаг 133 хувь, Баян-Өлгий аймаг 85 хувь, Булган аймаг 59 хувь, Говь-Алтай аймаг 57 хувь, Дархан-Уул аймаг 79 хувь, Дорноговь аймаг 76 хувь, Дорнод аймаг 89 хувь, Дундговь аймаг 77 хувь, Завхан аймаг 61 хувь, Орхон 83 хувь, Өвөрхангай 74 хувь, Өмнөговь аймаг 70 хувь, Төв аймаг 99 хувь, Увс аймаг 84 хувь, Хөвсгөл аймаг 115 хувь, Хэнтий аймаг 51 хувьтай байгаа нь хэрэгжилт сайн байна. Харин төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангалтгүй Баянхонгор аймаг 34 хувь, Сүхбаатар аймаг 17 хувь, Ховд аймаг 42 хувьтай байгаа нь хэрэгжилт хангалтгүй биелэлттэй байна.

Хүснэгт 4. 2017, 2018 онуудын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг харьцуулсан байдал

 Аймгийн нэр

2017

2018

Аймгийн нэр 

2017

2018

Архангай

50.6

133.4

Архангай

51%

133%

Баян-Өлгий

42.9

85.1

Баян-Өлгий

43%

85%

Баянхонгор

38.2

34.2

Баянхонгор

38%

34%

Булган

58.4

59.0

Булган

58%

59%

Говь-Алтай

71.3

56.8

Говь-Алтай

71%

57%

Дархан-Уул

76.9

78.6

Дархан-Уул

77%

79%

Дорноговь

48.4

76.2

Дорноговь

48%

76%

Дорнод

49.3

88.6

Дорнод

49%

89%

Дундговь

115.4

77.3

Дундговь

115%

77%

Завхан

88.3

61.3

Завхан

88%

61%

Орхон

47.4

83.3

Орхон

47%

83%

Өвөрхангай

76.1

74.2

Өвөрхангай

76%

74%

Өмнөговь

100.7

70.1

Өмнөговь

101%

70%

Сүхбаатар

90.0

16.8

Сүхбаатар

90%

17%

Төв

73.6

98.9

Төв

74%

99%

Увс

71.6

83.8

Увс

72%

84%

Ховд

53.4

42.0

Ховд

53%

42%

Хөвсгөл

45.9

115.2

Хөвсгөл

46%

115%

Хэнтий

87.9

50.8

Хэнтий

88%

51%

Зураг 6. 2017-2018 оны ГЗБТ-ний хэрэгжилтийн харьцуулалт /%-иар/

    2017 оны тайланд  Сэлэнгэ аймаг Гэрээгээр ашиглуулах хадлангийн талбайг 14 байршилд төлөвлөсөн боловч хэрэгжилт 2061 байршилд, Говьсүмбэр аймаг Нөөц хадлангийн талбай төлөвлөөгүй боловч хэрэгжилт 41964 байгаа нь хэт зөрүүтэй буюу графикт оруулах боломжгүй байгаа тул тайлан төлөвлөгөөг гаргахдаа сайн тулгаж үнэн зөв мэдээлэл гаргаж байх шаардлагатай байна.

Газар зохион байгуулалтын 2019 оны төлөвлөгөө

    Улсын хэмжээнд сумдын газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөөний хөдөө аж ахуйн ангиллын газарт нийт 5079272.287 га газрыг болон хот, тосгон бусад суурины газарт 131851.1785 га газрыг, бусад ангиллын газарт 9416289.094 га газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, хамгаалахаар тус тус төлөвлөжээ. Үүнд: 

Хүснэгт 5. Сумдын газар зохион байгуулалтын 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан газрын хэмжээ

Аймаг, нийслэлийн нэр

Хөдөө аж ахуйн газрын ашиглалт, хамгаалалтын 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан газрын хэмжээ /га-аар/

Хот, тосгон бусад суурины газрын ашиглалт, хамгаалалтын 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан газрын хэмжээ /га-аар/

Бусад ангиллын газрын 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан газрын хэмжээ /га-аар/

1

Архангай

157184.21

640.0678

14.3

2

Баян-Өлгий

7173.13

11128.51736

0

3

Баянхонгор

41175.48

1078.2321

427.2

4

Булган

314160.61

21897.5359

1.59

5

Говь-Алтай

270846.37

785.4089

8351334.254

6

Говь-Сүмбэр

6.61

1219.247

0

7

Дархан-Уул

542.19

507.6104

0

8

Дорноговь

203681.58

5766.814182

175147.57

9

Дорнод

87665.18

18034.10219

0

10

Дундговь

249608.41

30956.767

4008.24

11

Завхан

99873.6

12507.9729

17675.09

12

Орхон

18262.09

101.28

0.04

13

Өвөрхангай

287079.55

1271.0613

3542.89

14

Өмнөговь

696.21

7262.868

81161.65

15

Сүхбаатар

80083.118

280.7764

0.1

16

Сэлэнгэ

453239.7

3514.65

1265.51

17

Төв

626857.81

7715.23

91144

18

Увс

509432.7474

401.76

85027.58

19

Ховд

1427026.2

2974.43

43.4

20

Хөвсгөл

219791.032

643.5619

553636.55

21

Хэнтий

24817.66

1089.6252

51765.33

22

Улаанбаатар

68.8

2073.66

93.8

Нийт дүн

5079272.287

131851.1785

9416289.094

Зураг 7. Газар зохион байгуулалтын 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан газрын хэмжээ /%-иар/

Дээш буцах