EN

Байгууллагын бүтэц

Газрын дарга

Орлогч дарга

Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газар

Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөл

Геодези, зураг зүй

Газар зохион байгуулалт

Суурь судалгаа, мониторинг

Кадастр

Орон зайн мэдээлэл, технологи

Архив, мэдээллийн төв

Хот байгуулалт

Хот байгуулалтын кадастр

Санхүү, эдийн засаг

Нийслэл, дүүргийн газар зохион байгуулалтын алба, 21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, сумын газрын даамал

Нийтлэг чиг үүрэг:

  1. Улсын хэмжээнд салбарт мөрдөж буй эрх зүйн бичиг баримтын хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  2. Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүй, хот байгуулалтын салбарын үйл ажиллагааг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй эрх зүйн бичиг баримтыг үндэслэн удирдан зохион байгуулж, хэрэглэгчийг мэдээлэл, мэргэжил арга зүйгээр хангах;
  3. Агентлагийн эрхлэх асуудлын хүрээний ажлуудыг гүйцэтгэхэд үр шим хүртэгсдийн хамтын ажиллагааг хангах, мэргэжлийн болон бусад байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, салбарын чадавхийг сайжруулах;
  4. Улсын Их Хурал, Засгийн газар, газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх, чиглэлийг мөрдөж ажиллах, үнэн зөв мэдээллээр тухай бүр хангах;
  5. Агентлагийн цахим хуудаст төлөвлөж буй болон гүйцэтгэсэн ажлуудынхаа мэдээллийг цаг хугацаанд нь үнэн зөв оруулах.
Дээш буцах