EN

Газар хамгаалах, нөхөн сэргээх ажил

ГАЗАР ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Манай байгууллага нь 2001 оноос хойш газар тариалангийн гол бүс нутаг болох 7 аймгийн 69 байршилд 27786 га атаршсан талбайд нөхөн сэргээлт хийх ажлыг зохион байгуулж, цөлжилт, элсний нүүлтийг саармагжуулах, хөрсний үржил шимийг дээшлүүлэх, аж ахуйн эргэлтээс хасагдсан тариалангийн талбайнуудыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Тус нөхөн сэргээлтэд хамрагдсан газрын 1200 га талбайг тариаланд, 825 га талбайг хадланд, 25761 га талбайг сайжруулсан бэлчээрийн зориулалтаар ашиглаж байна.

Газрын даргын 2020 оны А/136 тоот тушаалаар Архангай, Булган, Баянхонгор, Өвөрхангай, Хэнтий, Сэлэнгэ, Төв аймгуудын хэмжээнд хүчтэй элэгдэл эвдрэлд орсон атаршсан болон тариалангийн 26 нэгж талбарын 8021 га талбайг нөхөн сэргээх байршлуудыг батлуулан холбогдох аймгуудад хүргүүлэн ажиллаж байна.

Мөн бэлчээрийн газрын өөрчлөлтийг фотомониторингийн аргаар үнэлэх ажлын 2020 оны үр дүнгээр бэлчээрийн газрын 12965791 га талбай байгалийн унаган төрхөө алдаагүй, 52560749 га талбай бага зэрэг доройтсон, 22’154’599 га талбай дунд зэрэг доройтсон, 18’678’813 га талбай хүчтэй доройтсон, 6’465’101 га талбай маш хүчтэй доройтсон байна.

2017 оны бэлчээрийн газрын төлөв байдал, мониторингийн үр дүнг 2020 он хүртэлх онуудын үр дүнтэй харьцуулахад бэлчээрийн төлөв байдлын доройтлын хэмжээ жил бүр нэмэгдсэн байна. Бэлчээрийн доройтлын түвшин нэмэгдэж  байгаагийн гол шалтгаан нь малын тоо толгойн өсөлт, бэлчээрийн даац хэтрэлт, ашиг шимтэй малыг түлхүү өсгөх, малчид эдийн засгийн чадамжаа дээшлүүлэх зорилгоор авто зам, төв суурин газрын ойролцоо малыг хэт их төвлөрүүлэх, бэлчээрийг зохистой ашиглах уламжлалт туршлага бага, түүнчлэн хамгийн гол үндсэн хүчин зүйл бол уур амьсгалын эрс тэс байдал нөлөөлж байна.

2020 онд нийслэл, 21 аймгийн хэмжээнд нийт 8’985’045 га талбайд бэлчээрийн хөрс хамгаалах нөхөн сэргээлтийн ажлыг зохион байгуулсан байгаа бөгөөд 2’277’575.7 га талбайг чөлөөлсөн, 82’791.7 га талбайг хашиж хамгаалсан, 479’677.3 га талбайг бэлчээр усжуулсан, 4’623’754.9 га талбайг өнжөөж сэлгэсэн, 1’521’245.4 га талбайд хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажлуудыг тус тус хийсэн байна.

Дээш буцах