EN

    Геодезийн тулгуур сүлжээ

        “Геодезийн тулгуур сүлжээний мэдээлэл” гэдэгт навигацийн (GNSS) болон лазерийн (SLR) хиймэл дагуул, маш урт суурь талын интерферометр (VLBI), астрономи геодезийн аргаар цэг, тэмдэгтийн орон зай, цаг хугацаа, хүндийн хүчний хамаарлыг тодорхойлсон 3 болон түүнээс дээш хэмжээс бүхий утгыг хэлнэ.

    Системд нэвтрэх
    Дээш буцах