EN

    Хаяг

        "Хаяг” гэдэгт геодезийн хэмжил зүйгээр тодорхойлогдсон солбицол, газар зүйн нэрийн толь, кадастраар баталгаажсан нэр бүхий газар нутаг, хот, суурин газрын гудамж, зам, талбай, үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, хотхон, төлөвлөлтгүй суурьшсан хэсэг зэрэгт хамаарах үл хөдлөх эд хөрөнгийн байршлыг тодорхойлох нийтэд ойлгомжтой үсэг, тоо хосолсон илэрхийллийг хэлнэ.

    Газрын зураг харах
    Дээш буцах