EN

Газрын харилцааны салбарын авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь үе шатыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, Газрын харилцааны салбарын 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлагдлаа.

Газрын харилцааны салбарын авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2 дахь үе шатыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, Газрын харилцааны салбарын 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлагдлаа.

Дээш буцах