EN

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2019 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр

Санхүүжилтийн эх үүсвэр

Төсөвт өртөг /сая.төг/

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо

1

Хот тосгон, бусад суурин газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажил

Урсгал төсөв

270

НТШ

2019.01.28

2019.03.25

2019.11.01

2

Түүхэн зургийн альбом хэвлүүлэх

Урсгал төсөв

30

ХА

2019.01.28

2019.03.25

2019.09.25

3

Геодезийн солбицол, тусгаг хоорондын хөрвүүлэлт хийх, геоидын өндрийн загварыг цахимаар түгээх тогтолцоо бүрдүүлэх

Урсгал төсөв

10

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах

2019.01.28

2019.03.25

2019.04.22

4

GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын сүлжээнд тулгуурлан статик хэмжилтийн тэгшитгэн бодолт хийх онлайн боловсруулалтын систем байгуулах

Урсгал төсөв

20

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах

2019.01.28

2019.03.25

2019.04.22

5

"Монгол Улсын геодезийн сүлжээ" сэдэвт ТВ-ийн 10 минутын нэвтрүүлэг бэлтгэх, цацах

Урсгал төсөв

10

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах

2019.01.28

2019.03.25

2019.04.22

6

Монгол орны зурагжуулалтын талаар ТВ-ийн 10 минутын нэвтрүүлэг бэлтгэх, ТВ-ээр цацах

Урсгал төсөв

10

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах

2019.01.28

2019.03.25

2019.04.22

7

Дунд масштабын байр зүйн зургийн хэвлэлийн эх бэлтгэх, хэвлүүлэх

Урсгал төсөв

19.5

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах

2019.01.28

2019.03.25

2019.11.15

8

Харааны бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан "Монгол орны атлас" зохиох

Урсгал төсөв

23.4

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах

2019.01.28

2019.03.25

2019.11.15

9

Газар зүйн дэвсгэр нэрийн зурагт тайлбар толь бэлтгэх, хэвлүүлэх

Урсгал төсөв

17

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах

2019.01.28

2019.03.25

2019.11.15

10

Байгууллагын болон орон зайн мэдээллийн цогц, динамик веб хуудас хөгжүүлэлт www.nsdi.gov.mn www.gazar.gov.mn

Урсгал төсөв

20

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах

2019.01.28

2019.03.25

2019.07.01

11

Кадастрын зураглалын ажил /БНбД 11-11-16/-ыг шинэчлэн боловсруулах

Урсгал төсөв

10

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах

2019.01.28

2019.03.25

2019.11.15

12

Хорт код эсэргүүцэгч /antivirus/ лицензийн сунгалт

Урсгал төсөв

19.6

НТШ

2019.01.28

2019.03.25

2019.11.15

13

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг хэвлүүлэх

Урсгал төсөв

120

НТШ

2019.01.28

2019.03.25

-

14

Нэгж талбарын хувийн хэргийн болон архивын хавтас хэвлүүлэх

Урсгал төсөв

30

НТШ

2019.01.28

2019.03.25

-

15

Кадастрын нууцлал бүхий цаас хэвлүүлэх

Урсгал төсөв

80

НТШ

2019.01.28

2019.03.25

-

16

Улсын геодезийн сүлжээний эхлэл цэгийн төв цэгийг байгуулах

Урсгал төсөв

30

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах

2019.04.30

2019.06.21

2019.11.01

Дээш буцах