EN

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хариуцах нэгжийн нэр

Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин

Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин

1

2

3

4

 

"Нэг. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд геодезийн бүх төрлийн сүлжээ, байр зүйн болон сэдэвчилсэн тоон зураглалын тогтолцоог байгуулж, хэрэглээг арга зүйгээр хангах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

“1.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт зохицсон байрлал, өндрийн нэгдсэн сүлжээ байгуулж зураглалын үндэслэлээр хангах үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

1.1.1. Улсын Геодезийн тулгуур сүлжээний Эхлэл цэг болон геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байгуулах, солбицлын жагсаалт гаргах, батлуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: УГТС-ий Эхлэл цэг-1,

Байрлалын сүлжээтэй холбох GNSS-ийн хэмжилт - 20 цэг,

Өндрийн сүлжээтэй холбох Нивелирдлэгийн I ангийн хэмжилт, гравиметрийн тодорхойлолт-2016 онд суулгалт хийсэн нийт 607 км 4 шугамын 16 суурь болон зангилаа репер, 120 хөрсний репер,

Гравиметрийн сүлжээтэй холбох абсолют гравиметрийн хэмжилт-6 цэг

Нивелирдлэгийн I ангийн хайгуул судалгаа, суулгалт - 3 шугам

Бусад захиалгаар байгуулагдсан Геодезийн байнгын цэг тэмдэгт- ирүүлсэн тоогоор

Чанар: Олон улсын стандартын шаардлага, мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017.03.01-2017.12.31-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа, урсгал төсөв

УГТС-ний Эхлэл цэг байгуулах ажлын 80% хийгдсэн байна. "Архив, мэдээллийн төв"-өөс геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн талаарх мэдээллээр үйлчлэх үйлчилгээ нэмэгдэнэ, мэдээллийн санд оруулснаар хэрэглэгч онлайн хэлбэрээр мэдээлэл авах нөхцөл бүрдсэн байна.

ГЗЗХ

 

1.1.2. Геодезийн сүлжээ байгуулах, үр дүнг шалгаж хүлээн авах, батлуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 

Тоо хэмжээ: 6 GNSS-байнгын ажиллагаатай станц,

Зураглалын сүлжээний нэгдсэн каталоги,

Нэгдсэн тогтолцоонд орсон Улаанбаатар хотын Геодезийн тулгуур сүлжээ

Чанар: Олон улсын стандартын шаардлага, мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Ази-номхон далайн бүсийн Геодезийн тулгуур сүлжээний хэмжилтэнд 6 байнгын ажиллагаатай станцын өгөгдлөөр оролцож, олон улсын хэмжээний судалгаанд тогтмол оролцдог болно. Зураглалын сүлжээнийи нэгдсэн каталоги бий болж хэрэглэгчдэд үйлчлэх үйлчилгээ нэмэгдэнэ. Улаанбаатар

хотын геодезийн тулгуур сүлжээ нь шинэ эринд шилжиж нэгдсэн тогтолцоонд орсон байна.

ГЗЗХ

 

1.1.3. Монгол орны өндрийн сүлжээ байгуулах, үр дүнг шалгаж хүлээн авах, батлуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 2780 км урттай нивелирдлэгийн I ангийн сүлжээ,

Өндрийн сүлжээний мэдээллийн нэгдсэн сан

Чанар: Олон улсын стандартын шаардлага, мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Монгол улс Өндрийн I ангийн сүлжээтэй болохоос гадна Нивелирдлэгийн II, III ангийн сүлжээний репер маркийн мэдээллийг агуулсан мэдээллийн нэгдсэн сантай болно.

ГЗЗХ

 

1.1.4. Монгол орны Гравиметрийн сүлжээ байгуулах, үр дүнг шалгаж хүлээн авах, батлуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: “Монгол улсын гравиметрийн сүлжээг шинэчлэх техникийн төсөл” Гравиметрийн сүлжээний I, II ангийн сүлжээний цэгийн судалгааны тайлан, дүгнэлт,

Гравиметрийн сүлжээний I, II ангийн цэгийн тоон каталоги

Чанар: Олон улсын стандартын шаардлага, мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Монгол улсын гравиметрийн сүлжээг шинэчлэх техникийн төсөл зохиогдож, сүлжээг шинэчлэх ажлын бэлтгэл ажил болох гравиметрийн сүлжээний цэгүүдийн хайгуул судалгаа хийгдсэн байна.    

Гравиметрийн сүлжээний I, II ангийн цэгийн хуучин каталогиудыг тоон хэлбэрт оруулж мэдээллийн сан үүсгэсэн байна.

 

ГЗЗХ

 

1.1.5. GPS-ийн /GNSS/ байнгын ажиллагаатай станцуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах

Тоо хэмжээ: 36 байнгын ажиллагаатай станц

Сумдад суурьлуулсан интернетийн доголдолтой 10 байнгын ажиллагаатай станцуудын 7 хоног тутмын өгөгдлөөр үүсгэгдсэн мэдээллийн сан

Чанар: Олон улсын стандартын шаардлага, мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Монгол улсын GNSS-ийн 36 байнгын ажиллагаатай станцын хэвийн үйл ажиллагаа хангагдана.

Сумдад суурьлуулсан интернетийн доголдолтой 10 байнгын ажиллагаатай станцуудын 7 хоног тутмын өгөгдлөөр мэдээллийн сан үүсгэгдсэн байна.

ГЗЗХ

 

1.1.6. Байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн Геодези, зураг зүйн ажлыг шалгаж хүлээн авах

Тоо хэмжээ: Ирүүлсэн тоогоор

Чанар: Олон улсын стандартын шаардлага, мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Монгол улсад хийгдэж буй геодези, зураг зүйн ажлууд нэгдсэн нэг стандартын дагуу хийгдэж, улсад цорын ганц байдаг нарийн мэргэжлийн төрийн архивт хадгалагдаж, хэрэглээнд орсон байна.

ГЗЗХ

 

1.1.7. Бүх төрлийн сүлжээ, байр зүйн болон сэдэвчилсэн зураг, газар зүйн нэрийн чиглэлээр стандарт, дүрэм, нэр томъёоны тайлбар толь боловсруулах, батлуулах, мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Нормчлолын сангаас батлагдсан тоогоор

Чанар: Олон улсын стандартын шаардлага, мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Нормчлолын сан

Байр зүйн тоон зургийн таних тэмдэгийн стандарт,

“Геодези, зураг зүйн ажлын аюулгүй ажиллагаа” БНбД

“Нивелирийн III, IY ангийн сүлжээ байгуулах” БДбД

“GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станцын ажиллагаа” БД

“Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмжөөр том, дунд масштабын байр зүйн зураглал хийх” БД

 “Сансрын зураг ашиглан том масштабын байр зүйн зураг зохиох” БД

 “Газар зүйн нэрийн зураг, газар зүйн нэрийн толь” БД

“Хаягийн зураг зохиох” БНбД

“Төрөл бүрийн аргаар тодорхойлсон ортометрийн өндрийн утгад нарийвчлалын үнэлгээ хийх” БД зэргээс нормчлолын сангаас батлагдсан нь боловсруулагдан баталгаажиж, хэрэглээнд нэвтэрснээр улсын хэмжээнд хийгдэж буй геодези, зураг зүйн үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин сайжирна.

ГЗЗХ

 

“1.2. Жижиг, дунд, том масштабын /газар дээрх болон доорх биетийн/ байр зүйн тоон зургаар хангах үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

1.2.1. Том масштабын /1:1000/ байр зүйн зургийг шалгаж хүлээн авах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх

Тоо хэмжээ: 330 сум, томоохон суурингийн байр зүйн тоон зураг

Чанар: Олон улсын стандартын шаардлага, мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017.05.31-ны дотор

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Улсын хэмжээнд сум, суурин, газрын тодотгон шинэчлэгдсэн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн тоон зурагтай болно.

ГЗЗХ

 

1.2.2. Дунд масштабын /1:25000-1:100000/ байр зүйн зургийг шалгаж хүлээн авах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх

Тоо хэмжээ: 500 хуудас 1:25000-ны байр зүйн тоон зураг,

24 хуудас 1:50000-ны масштабтай байр зүйн тоон зураг

Мэдээлэл нь баяжигдсан олон масштабын байр зүйн зургийн мэдээллийн сан

Чанар: Олон улсын стандартын шаардлага, мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт

Олон масштабын байр зүйн тоон зургийн мэдээллийн сантай болж бодит агшины мэдээллээр тогтмол баяжигдаж байх нөхцөл бүрдсэн байна.

ГЗЗХ

 

1.2.3. Инженерийн геодезийн ажлын үр дүнг шалгаж хүлээн авах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах

Тоо хэмжээ: 362 сум суурин, УБ хотын газар дээрх, доорх шугам сүлжээний 6000 га талбайн зураглал, мэдээллийн сан

Чанар: Олон улсын стандартын шаардлага, мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагаа

362 сум сууринд газар дээрх болон доорх инеженрийн шугам сүлжээний судалгаа хийгдсэн, Улаанбаатар хотын газар дээрх, доорх шугам сүлжээний зураглал дууссан, мэдээллийн сан үүсгэгдсэн байна.

ГЗЗХ

 

“1.3. Бүх төрлийн масштабын сэдэвчилсэн тоон зураглалын ажлуудыг баталгаат сууриар хангах үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

1.3.1. Сэдэвчилсэн газрын зураг, атлас зохиох, хэвлүүлэх ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, хэрэглэгчдийг нэг маягийн сууриар хангах

Тоо хэмжээ: Хэрэглэгчдийн хүссэн хэмжээгээр

Чанар: Сэдэвчилсэн зургийн нарийвчлал хангасан байх

Хугацаа: 1-12-р сар

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

1:1000000, 1:6000000, 1:9000000, 1:12000000-ны масштабтай нэг маягийн сууриар сэдэвчилсэн зургуудыг хянах, мөн эдгээр масштабаар зохиох төрөл бүрийн сэдэвчилсэн зургуудыг нэг маягийн сууриаар хангах боломж бүрдсэн байна.

ГЗЗХ

 

1.3.2. 2013/49 дугаарын гэрээгээр гүйцэтгэж байгаа “Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах ажилд захиалагчийн хяналт хийх, гүйцэтгэгч болон орон нутгийн мэргэжилтнүүд, орон нутгийн хаягжуулалтын ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах

Тоо хэмжээ: Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн хаягийн зураг, мэдээллийн сан

Чанар: Олон улсын стандартын шаардлага, мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Монгол улсын хэмжээнд газар дээр байгаа үл хөдлөх обьектуудын хаягийн мэдээллийн сантай болсон байна.

ГЗЗХ

 

“1.4. Монгол орны газар зүйн нэрийг тодотгон тогтоох, газар зүйн нэрийг баяжуулах ажлыг удирдах үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

1.4.1. Газар зүйн нэрийг зөв нэрлэж хэвшүүлэх, олон нийтэд таниулах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 330 сум, томоохон суурингийн хэмжээнд хаягийн зурагт орсон газар зүйн нэрийг баталгаажуулсан сумын ИТХТ-ийн тогтоол,

Шинэчлэгдсэн Монгол улсын газар зүйн нэрийн зүйлчилсэн толь эмхтгэлийн төсөл

Чанар: Олон улсын стандартын шаардлага, мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа, урсгал төсөв

Монгол улсын хэмжээнд шинэчлэгдэн батлагдсан Монгол улсын газар зүйн нэрийн зүйлчилсэн толь эмхтгэлийн төсөл боловсруулагдсан, толийг УИХ-д оруулан баталгаажуулах бэлтгэл ажил хангагдсан байна.

ГЗЗХ

 

1.4.2. Аймгуудын геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй хамтран аймаг тус бүрээс нэг сумын Газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан байгуулах

Тоо хэмжээ: 21 сумын газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан

Чанар: Олон улсын стандартын шаардлага, мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

21 сум газар зүйн нэрийн мэдээллийн сантай болно.

ГЗЗХ

 

"Хоёр. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх усны сав газар бүрээр геологи болон хүрээлэн буй орчны иж бүрэн мэдээллийн санг хэрэглэгчидтэй хамтран байгуулах, бусад салбаруудтай хамтран газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээ байгуулж нэгдсэн инженерийн дүгнэлт гаргах, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт хийх" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

“2.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дахь усны сав газар бүрээр геологи болон хүрээлэн буй орчны иж бүрэн мэдээллийн санг хэрэглэгчидтэй хамтран байгуулах, сэдэвчилсэн зургаар хангах ажлыг зохион байгуулах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:         

2.1.1. Монгол орны одоо байгаа төрөл бүрийн масштабтай зураг /геологи, геоморфологи, гадаргын хэрчигдэл, шинэ тектоник, газар чичирхийлэл, ашигт малтмал, инженер-геологийн нөхцөл, мужлал,  онцгой шинж чанар бүхий ул хөрс, газар хөдлөл, цэвдэг, гидрогеологи, гидрологи, түүх археологи/-ын тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй програм хангамж, стандартын дагуу нэгтгэж орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн гео-системийн  давхарга байгуулах

Тоо хэмжээ: Монгол орны хэмжээнд, 330 сум, суурин газар

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандарт, ажлын даалгаврын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийг хамарсан 1:500 000 масштабтай инженер геологийн тойм зураг, суурин газруудын 1:100000-ын масштабтай мөнх цэвдэг ул хөрсний тархалт, байгалийн бичил мужлалын зургууд, сумдын төв, суурин газруудын инженер геологийн

нөхцөл, мужлал, геологи, геоморфологийн зургуудын тоон мэдээллийн сан үүсгэх, аймаг, сумдын хэрэглэгчийг дадлагажуулан хэрэглээгээр шалгаж хүлээж авах, тоон мэдээллийн санг байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцэд оруулсан байна.

ИХМХ

 

2.1.2. “Аймаг сум, суурингуудын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураглал хийх, газар хөдлөлийн эрсдлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгааны ажилтөслийн ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт хийх,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын эцсийн үр дүнг хүлээн авах, хэрэглэгчид хүргүүлэх, нэгдсэн мэдээллийн санд оруулах

Тоо хэмжээ: 12 аймгийн төв, 119895,03 га

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандарт ажлын даалгаврын дагуу

Хугацаа: 4-12 сар

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

12 аймгийн төвийн сумд 1:10000-ны масштаб бүхий газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураг, мэдээллийн сан, эцсийн шатны тайланг тухайн аймгуудын Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, Барилгын хөгжлийн төв зэрэг байгууллагууд хэрэглээгээр шалгаж хүлээн авч, тоон мэдээллийн санг байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцэд оруулсан байна.

ИХМХ

 

2.1.3. Хөрсний суурь судалгааг дээжний мэдээллээр баяжуулах

Тоо хэмжээ: 21 аймаг

Чанар: Холбогдох журам заавар, стандарт, ҮОЗМС-ын стандарт, шаардлагад нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Хөрсний суурь судалгааг дээжний мэдээллээр баяжуулсан байна.

ИХМХ

 

2.1.4. Гадаргын усны мэдээллийн сан байгуулах, мэдээллээр баяжуулах, шинээр байгуулах хөв цөөрмийн судалгааг гаргах

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэл

Чанар: Мэдээллийн сангийн стандарт шаардлагын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Гидротехникийн барилга байгууламж, шинээр бий болох шаардлагатай хөв цөөрмийн мэдээллээр мэдээллийн санг тогтмол баяжуулах.

ИХМХ

 

“2.2. Холбогдох салбаруудтай хамтран газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээ байгуулж инженерийн нэгдсэн дүгнэлт гаргах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

2.2.1. Газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн хөтөлбөрийг боловсруулах, БХБЯ-нд хүргүүлэх

Тоо: 1 хөтөлбөр

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 2017.05.31-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн хөтөлбөрийг төслийг боловсруулан БХБЯ-нд хүргүүлнэ.

ИХМХ

 

2.2.2. Бэлчээрийн газрын мониторингийн сүлжээний цэг байгуулах, мэдээллийн санг үүсгэх, хэрэглээнд оруулах

Тоо хэмжээ: 15

Чанар: Хууль тогтоомж, журам, зааварт нийцүүлэн

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Архангай, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Хэнтий, Дорноговь, Дорнод, Булган, Өмнөговь, Өвөрхангай Баянхонгор, Дархан-Уул, Хөвсгөл, Ховд, Увс аймгийн бүх сум, сумдын бэлчээр ашиглалтын нөлөөллийг фото мониторингийн аргаар тодорхойлох, төлөв байдлыг харьцуулсан дүгнэлт гарсан байна. Бэлчээр ашиглалтын нөлөөллийг фото мониторингийн улсын мэдээллийн сан үүсгэсэн байна.

ИХМХ

 

2.2.3. Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлыг зохион байгуулах, үр дүнд хяналт хийх, дүгнэлтийг улсын ерөнхий шинжээчээр баталгаажуулах

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Хууль тогтоомж, журам, зааварт нийцүүлэн

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажлын үр дүнг хянаж, дүгнэлтийг баталгаажуулж гүйцэтгэгчид, хувийг орон нутаг болон хүргүүлж, тухайн газрын төлөв байдал, чанарын өөрчлөлт, газар ашиглалтын цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ боловсруулагдана. 

ИХМХ

 

2.2.4. Тариалан болон атаршсан газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 4 аймаг

Чанар: Хууль тогтоомж, журам, зааварт нийцүүлэн

Хугацаа: 3-12 сард

Санхүүжилт: Урсгал төсөв /286.222.245/ төгрөг

4 аймгийн  (Төв, Сэлэнгэ, Булган, Дорнод)  нутаг дэвсгэрт байрлах тариалан болон атаршсан газарт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажил хийгдсэн байна.

 

 

2.2.5. Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажил хийх заавар, журмыг шинэчлэн боловсруулах

Тоо хэмжээ: Заавар, журам

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцүүлэн

Хугацаа: 1-6 сард

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газрын төлөв байдал чанарын, улсын болон захиалгат хянан баталгааны ажлын заавар нь ажил гүйцэтгэгч мэргэжлийн байгууллага тухайн ажлыг нэгдсэн стандартын дагуу чанартай хийх нөхцөлийг хангана. Мөн ГЗБГЗЗГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд батлагдсан зааврын дагуу хяналт тавих боломж бүрдэнэ.

ИХМХ

 

2.2.6. Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны ажлын үнэлгээг шинэчлэн боловсруулах

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцүүлэн

Хугацаа: 1-6 сард

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгааны ажлын үнэлгээг одоогийн нөхцөлд тохируулсан эдийн засгийн үнэлгээгээр тооцсон байна.

ИХМХ ГЗБХ

 

“2.3. Газрын нөхөн сэргээлт хийх” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

2.3.1. Хүчтэй элэгдэл, эвдрэлд орсон тариалангийн болон атаршсан талбайд нөхөн сэргээлтийн ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Хэнтий аймгийн Хэрлэн сум

Чанар: Хууль тогтоомж, журам, зааварт нийцүүлэн

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Урсгал зардал /28.000.000/ төгрөг

Хүчтэй, элэгдэл эвдрэлд орсон тариалангийн болон атаршсан 200 га талбайд нөхөн сэргээлт хийх ажлыг зохион байгуулж,  захиалагчийн хяналт хийсэн байна.

ИХМХ

 

2.3.2. Газрын нэгдмэл сангийн 2016 оны газарт учруулсан хохирол, газар хамгаалах тайланг хүлээн авч, БХБЯ-нд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 2017.03.31-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газрын нэгдмэл сангийн 2016 оны  газарт учруулсан хохирлын ГТ-6 тайлан,  газар хамгаалах арга хэмжээний ГТ-7 тайланг хүлээн авч, улсын хэмжээнд нэгтгэн БХБЯ-нд хүрүүлсэн байна.

ИХМХ

 

2.3.3. Уул уурхайн ашиглалтын нөлөөллөөр нөлөөллөөр элэгдэл, эвдрэлд орсон газрын тооллого судалгааг гаргах

 

Тоо хэмжээ: 21 аймаг

Чанар: Геодезийн баталгаат суурин дээр оруулсан байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Уул уурхайн ашиглалтын нөлөөллөөр  элэгдэл эвдрэлд орсон газрын тооллогыг хийж зайнаас тандан судлал газарзүйн мэдээллийн системийг ашиглан уул уурхайн байршлыг тодорхойлж, орчны төлөв байдал, өөрчлөлтийг судласан байна.

ИХМХ

 

"Гурав. Шинжлэх ухаан технологийн ололт, газар ашиглалтын уламжлалт мэдлэгийг хослуулан экосистемийн хамгааллын чиг хандлага, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий газар зохион байгуулалтыг салбаруудын онцлогтой нягт шүтэлцүүлэн уялдуулах, иргэдийн санал санаачлага, геологи, хүрээлэн буй орчны иж бүрэн мэдээлэлд суурилсан газар ашиглалтыг төлөвлөх, зохион байгуулах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

"3.1. Улс, бүс нутгийн болон нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн одоогийн байдал, ирээдүйн чиг хандлага, бүх шатны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөгөөр мэдээллийн сан байгуулан судалгаа хийж, газар ашиглалтын эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

3.1.1. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний боловсруулалт, хэрэгжилт, хяналтын нэгдсэн шийдэл бүхий Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэлийн  Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн мэдээллийн сангийн нэгдсэн программ хангамж боловсруулах бэлтгэл ажил  

Чанар: ҮОЗМД-ийн стандартад нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагаа

Бүх шатны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон бусад хөгжлийн төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавихад шаардлагатай нийгэм эдийн засаг болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн нэгдсэн мэдээллийн сан бий болно.

 

ГЗБХ

 

3.1.2. Аялал жуулчлалын газрын газар зохион байгуулалтыг эрхлэх

 

 

 

Тоо хэмжээ:

-    Олон улсын, бүсийн, аймгийн, сумын хэмжээнд нэгдсэн аялал жуулчлалын маршрутын сүлжээний зураглал

-     Улсын хэмжээний аялал жуулчлал, ойн сан, усан сан бүхий газрын мэдээлэл

Чанар: ҮОЗМД-ийн стандартад нийцсэн байх

Хугацаа: 2017 он, жилийн туршид

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газар зохион байгуулалтын бүх шатны төлөвлөлтөнд ашиглах боломж бүхий аялал жуулчлалын нэгдсэн маршрут бий болно мөн аялал жуулчлал, ойн сан, усан сан бүхий газрын нэгдсэн мэдээллийн сангийн өгөгдөл бүрдсэн байна.

ГЗБХ

 

3.1.3. Газрын тухай хууль, тогтоомжийг шинэчлэн газрын харилцааны эрхзүйн орчныг сайжруулах

 

Тоо хэмжээ: 2 хуулийн төсөл

-          Газрын тухай хуульд оруулах өөрчлөлтийн төсөл

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017 он, жилийн туршид

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

-          Газрын харилцааны өнөөгийн хууль эрхзүйн орчныг сайжруулах, шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг тусгасан хуулийн төсөл боловсруулагдсан байна.

-          Газар зохион байгуулалтын Байгалийн нөхцөл нөөц, чадавхи болон иргэдийн амьжиргаа, улс орны орны хөгжлийг хангах эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан иргэдийн оролцоо, шийдэл, салбаруудын хамтын оролцоотой газар төлөвлөлтийн хуулийн төсөл боловсруулагдсан байна.

ГЗБХ

 

 

3.1.4. Журам, заавар, аргачлал, стандарт боловсруулах

 

 

Тоо хэмжээ: 3 хууль, 1 журам, 6 заавар, аргачлал, 1 норм

Чанар: Хууль, тогтоомж, тушаал, шийдвэрт нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017 он, жилийн туршид

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа,

Дараах журам заавар аргачлалуудыг боловсруулж батлуулсан байна.

-          Газрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл

-          Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн тухай хууль

-          Газар зохион байгуулалт хийх журам;

-          Багийн хилийн цэсийг баталгаажуулах аргачилсан заавар;

-          Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал;

-          Нийслэл, дүүргийн тухайн жилийн ГЗБТ боловсруулах аргачлал;

-          Газар зохион байгуулалтын нэр томьёоны тайлбар толь;

-          Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн мэдээллийн сангийн нэгдсэн программ хангамж боловсруулах ажил;

-          Өвөлжөө, хаваржааны доорх газар болон өвөлжөө хаваржааны орчмын бэлчээрийн газрын жишиг хэмжээг тогтоох норм

-          Иргэнд өмчлүүлэх газрын нөөц тогтоох аргачлал

ГЗБХ

 

3.1.5. Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль болон түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад эрх зүйн актын хэрэгжилтийг улсын хэмжээнд зохион байгуулах бүх шатны Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, орон нутгийн газрын асуудал эрхэлсэн байгууллага, албан тушаалтныг мэргэжлийн удирдлага, зөвлөгөөгөөр хангаж ажиллах

Тоо хэмжээ:  Улсын хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017 он, жилийн туршид

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

-          2018 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ, байршил, зориулалтын талаарх 21 аймаг, нийслэлийн нэгдсэн санал бэлэн болсон байна.

-          Газар өмчлөлийн хууль эрхзүйн орчны дэлгэрэнгүй судалгаа хийж, цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулсан байна.

-          Иргэнд өмчлүүлэх газрын нөөц тогтоох зөвлөмж боловсруулагдсан байна.

ГЗБХ

 

"3.2. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр аливаа үйл ажиллагаа эрхлэх эрэлт хэрэгцээ, зориулалт тус бүрээр газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ хийж, түүнд нийцүүлэн газар ашиглалтыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

3.2.1. Бүх шатны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг мэргэжил арга зүйгээр хангах, аймаг нийслэлийн газрын асуудал эрхэлсэн байгууллагуудтай хамтран ажиллах зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Нийслэл, 21 аймгийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017 он, жилийн туршид

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа, Хөрөнгө оруулалт

Байгалийн нөхцөл нөөц, чадавхи болон иргэдийн амьжиргаа, улс орны орны хөгжлийг хангах эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан иргэдийн оролцоо, шийдэл, салбаруудын хамтын оролцоотой газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

 

ГЗБХ

 

3.2.2. "Газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээнд нийцүүлэн Монгол улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах” ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ:  Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө

Чанар: Газрын төлөв байдал, чанарын бүс, газар ашиглалтын тохиромжтой болон хэрэгцээт байдлын үнэлгээнд үндэслэсэн төлөвлөгөө боловсруулах шаардлагыг хангасан байх, ҮОЗМС-ийн стандартад нийцсэн байх

Хугацаа: 2017 он, жилийн туршид

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг газар ашиглалтын зориулалт бүрээр газрын тохиромжтой байдлын болон хэрэгцээт байдлын үнэлгээний үр дүнгээр улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэнэ.

 

ГЗБХ

 

3.2.3. Аймаг, нийслэлийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2017 оны төлөвлөлтөнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэлийн хэмжээнд

Чанар: Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал болон хэрэгжилтийг үнэлэх зааврын дагуу хийгдсэн байх

 Хугацаа: 9-10 сард

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

330 сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд хяналт хийж, үр дүнг үнэлсэн байна.

 

ГЗБХ

 

3.2.4. Сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 21 аймгийн 330 сум

Чанар: Сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалын дагуу боловсруулсан байх

Хугацаа: 9-11 сард

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Байгалийн нөхцөл нөөц, чадавхи болон иргэдийн амьжиргаа, улс орны орны хөгжлийг хангах эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан иргэдийн оролцоо, шийдэл, салбаруудын хамтын оролцоотой газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

ГЗБХ

 

3.2.5. Орон нутагт зүй ёсны эрх баталгаажуулах, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтөнд тусгах ажлыг аймгийн ГХБХБГ, сумдын даамлуудтай хамтран зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйгээр хангах

 

 

 

Тоо хэмжээ: 10 аймгийн 10 сум

/Баянхонгор аймгийн Богд, Баян-Өлгийн аймгийн Толбо, Булган аймгийн Сэлэнгэ, Увс аймгийн Тэс, Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь, Дорнод аймгийн Баян-Уул, Дорноговь аймгийн Даланжаргалан, Дундговь аймгийн Говь-Угтаал, Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг/

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, журам, зааврын дагуу

Хугацаа: 2017 он, жилийн туршид

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа, Орон нутгийн төсөв

Иргэд, олон нийтийн оролцоог хангаж, байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн нөхцөл, нөөц, чадавхид суурилсан салбар бүрийн уялдааг бүрэн хангасан газар зохион байгуулалтын болон нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөлттэй болно.

 

ГЗБХ

 

"3.3. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн газар зохион байгуулалт, хилийн цэсийн асуудлыг эрхлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

3.3.1. Аймаг, Нийслэл, сум дүүргийн хилийн цэсийг нарийвчлан тогтоох тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг боловсруулах ажлын хүрээнд нутаг дэсвгэрийн хилийн цэсийн мэдээллийг бэлтгэх

Тоо хэмжээ: Улсын хэмжээнд

Чанар: Засгийн газрын 2009 оны 25-р тогтоол, Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хууль, Газрын тухай хууль, ГЗБ хийх журамд нийцсэн байх.

Хугацаа: 2017 оны 1-3 сар

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хилийн цэс нэгдсэн тогтоол, зургаар баталгаажиж, цаашид хилийн цэсийн маргаан шийдвэрлэгдэх нөхцөл бүрдэнэ.

 

ГЗБХ

 

"3.4. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг эрхлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

3.4.1. Батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газрын зориулалтаар улсын тусгай хэрэгцээнд авсан газруудтай давхцалтай ИААНБ-ын газруудын маргааныг шийдвэрлэх УИХ-ын тогтоолын төслийг бэлтгэх, БХБЯ, БХЯ-нд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Улсын хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 2017 оны 1-12 сард

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Эдгээр газруудыг улсын тусгай хэрэгцээнд авч, БХЯ, ХХЕГ үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөл бүрдсэн байна.

ГЗБХ

 

"Дөрөв. Нийт нутаг дэвсгэр дээрх эдлэн газар, үл хөдлөх хөрөнгө, нөхцөл байдал, үйл ажиллагааг төрийн өмнөөс кадастрын хэмжилт, зураглал, хаягжилт, бүртгэлээр баталгаажуулах, байрлал бүхий үл хөдлөх хөрөнгийн иж бүрэн мэдээллийн сан, хувийн хэрэг, газрын бирж, үнийн мэдээ, үнэлгээ, төлбөр, татварын тогтолцоог байгуулж, төрийн нэрийн өмнөөс хэрэглэгчийг баталгаат мэдээллээр хангах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

“4.1. Нийт нутаг дэвсгэр дэх газар дээрх үйл ажиллагааны зориулалтын эрх тус бүрээр газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн газрын кадастрын нэгдсэн мэдээллийн тогтолцоог байгуулах ажлыг удирдаж (төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах), газрын улсын бүртгэлд бүрэн хамруулж төрийн нэрийн өмнөөс баталгаажуулах, санхүү бүртгэлд тусгах, хөрөнгийн эрхийг баталгаажуулах, хөрөнгийн баталгаа болгох, газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломж нөхцлийг бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

4.1.1. “Газрын тухай”, “Газрын төлбөрийн тухай”, “Газрын кадастрын тухай”, “Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн нөхөн олговортойгоор газар чөлөөлөх тухай” (багц) хуулиудын төсөл, үзэл баримтлалыг боловсруулах, шаардлагатай тооцоо, судалгаа мэдээллээр хангаж ажиллах

Тоо хэмжээ: “Газрын тухай”, “Газрын төлбөрийн тухай”, “Газрын кадастрын тухай”, “Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн нөхөн олговортойгоор газар чөлөөлөх тухай” (багц) хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төсөл

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

“Газрын тухай”, “Газрын төлбөрийн тухай”, “Газрын кадастрын тухай”, “Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн нөхөн олговортойгоор газар чөлөөлөх тухай”  (багц) хуулиудын шинэчилсэн найрууллагын төсөл боловсруулагдан байна.

КХ

 

4.1.2. Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн талаар баримтлах төрийн бодлогод кадастртай холбоотой бүлгийг боловсруулах

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 2017.05.31-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газрын кадастрын чиглэлээр төрөөс баримтлах бодлого тодорхойлогдсон байна.

 

КХ

 

4.1.3. Газрын кадастртай холбоотой журам, заавар, аргачлалын төслийг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг хангах 

 

Тоо хэмжээ: 11 журам

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 2017.05.31-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газрын кадастртай холбоотой журам, зааврууд шинээр ба шинэчлэгдэн боловсрогдож, баталгаажин хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна.

 

КХ

 

4.1.4. “Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлах, геодезийн солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх, турших, нэгж талбарын хувийн хэргийг шинэчлэн бүрдүүлэх” ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 135000 нэгж талбар

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 2017.05.31-ны дотор

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

135000 нэгж талбарын кадастрын мэдээллийн санг засварлаж, нэгж талбарын цаасан болон цахим хувийн хэрэг үүсгэж, Лэнд менежер програм хангамжид оруулах нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.

КХ

 

4.1.5. “Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх” ажлыг зохион байгуулах

 

Тоо хэмжээ:

-    21 аймаг, 164 сумын Газрын даамал нарт сургалт зохион байгуулах

-    164 сумын газрын даамал нарт компьютер, 3 үйлдэл /принтер, сканнер, хувилагч/-т төхөөрөмж хүлээлгэн өгөх

-    ГЗБГЗЗГ-т 9 сервер  худалдан авах, нэгдсэн системд холбон ажиллуулах

-    ГЗБГЗЗГ болон 21 аймаг, 330 сум болон нийслэлийг холбосон “Газрын кадастрын мэдээллийн сан, систем”-ийг буй болгох

Чанар: Програм хангамжийн хүрээнд

Хугацаа: 2017.05.31-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт

21 аймгийн ГХБХБГ, 330 сумын Газрын даамлын үйл ажиллагаанд Лэнд менежер програм хангамж нэвтэрч, хэвийн үйл ажиллагаанд орсон байна.

ГЗБГЗЗГ болон 21 аймаг, 330 сумыг хамарсан газрын кадастрын мэдээллийн сан, систем буй болсон байна.

КХ

 

4.1.6. “Лэнд менежер” програм хангамжийн нэмэлт хөгжүүлэлтийг гүйцэтгэгчтэй хамтран хийх

 

Тоо хэмжээ: 1              

Чанар:  Програм хангамжийн хүрээнд

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Лэнд менежер програм хангамжийн хөгжүүлэлтийг хийж, хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна.

КХ

 

4.1.7. Нийслэлийн газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлах, геодезийн солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх, турших, нэгж талбарын хувийн хэргийг шинэчлэн бүрдүүлэх, Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм хангамжийг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 349211 нэгж талбар

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Нийслэлийн 349211 нэгж талбарын кадастрын мэдээллийн санг засварлаж, нэгж талбарын цаасан болон цахим хувийн хэрэг үүсгэж, Лэнд менежер програм хангамжид оруулах нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.

Нийслэлийн хэмжээнд Лэнд менежер програм хангамж нэвтэрч, хэвийн үйл ажиллагаанд орсон байна.

КХ

 

4.1.8. Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн зөрчилтэй нэгж талбаруудын судалгааг гаргаж, зөрчлийг арилгах арга хэмжээг зохион байгуулах

 

Тоо хэмжээ: Нийслэл, 21 аймаг

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 2017.05.31-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Нийслэл, 21 аймгийн хэмжээнд зөрчилтэй нэгж талбарын зөрчил арилсан байна.

КХ

 

4.1.9. Улсын хэмжээнд Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг архивлах

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэлийн мэдээллийн сан

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

21 аймаг, нийслэлийн Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн архив улирал тутам үүссэн байна.

КХ

МТ

 

4.1.10. Газар өмчлөлийн лавлагааны мэдээллийн сангийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хяналт тавих, баяжилтыг хийх, лавлагаагаар үйлчлэх

 

Тоо хэмжээ: 330 сум

Чанар: Програм хангамжийн хүрээнд

Хугацаа: 2017.09.30-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газар өмчлөлийн лавлагааны мэдээллийн сан хэвийн үйл ажиллагаанд орсон байна.

КХ

ОЗМТХ

 

4.1.11. Газар өмчлөлийн тайлан, мэдээг улсын хэмжээнд нэгтгэн БХБЯ-нд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэл

Чанар: Холбогдох журам, зааврын хүрээнд

Хугацаа: Улирал тутамд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Мэдээ, тайлан жилд 4 удаа БХБЯ-нд хүргэгдсэн байна.

 

КХ

 

 

4.1.12. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ болон нэгж талбарын хувийн хэргийг хэвлүүлэх, хүлээн авах, орон нутагт захиалгын дагуу хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Улсын хэмжээнд /30000 ш/

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

30000 ш эрхийн гэрчилгээ хэвлэгдэн орон нутагт хүргэгдсэн байна.

КХ

 

4.1.13. Гурав, дөрвөн хэмжээст кадастрын мэдээллийн систем байгуулахтай холбогдсон судалгааг хийж, хэрэгжүүлэх шийдлийн саналыг боловсруулах

Тоо хэмжээ: Улсын хэмжээнд

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Гурав, дөрвөн хэмжээст кадастрыг нэвтрүүлэх санал боловсрогдож, тодорхой ажлууд зохион байгуулагдсан байна.

КХ

 

4.1.14. Газрын зөрчил, маргаантай холбоотой бүх шатны шүүхэд шинэжээчийн дүгнэлт гаргах, иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагуудад лавлагаа, нотлох баримт гаргаж хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газартай холбоотой лавлагаа, мэдээллийг иргэн, хуулийн этгээд, шүүхийн шийдвэрийн дагуу гаргаж өгсөн байна.

КХ

 

 

4.1.15. Газрын маргаан гарч буй шалтгаан, тулгамдаж буй асуудлууд болон шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Газрын маргааны талаарх нэгдсэн судалгаа хийгдэж, шийдвэрлэх санал дүгнэлт гарсан байна.

КХ

 

 

4.1.16. Нэгж талбар бүрээр газрын төлөв байдал, чанарын үзүүлэлтээр мэдээлэл бүрдүүлэх тогтолцоог буй болгож мэдээллийг буй болгох ажлыг туршилтын байдлаар эхлүүлэх

 

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэл

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: 3-4-р улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгж талбар бүрээр газрын төлөв байдал, чанарын үзүүлэлтүүдээр мэдээлэл бүрдсэн байна.

КХ

ИХМХ

 

4.1.17. Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх

 

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, 63 сум, Нийслэл, 9 дүүрэг

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: 2017.09.30-ны дотор

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Мэдээллийн санд хяналт шалгалт хийгдэж дүгнэлт гарсан байна.

КХ

 

4.1.18. Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийн сертификат олгох сургалтыг зохион байгуулах

 

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: Улирал тутамд

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Сургалт зохион байгуулагдаж, боловсон хүчний чадавхи дээшилсэн байна.

КХ

 

“4.2. Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, бүртгэлийг хариуцаж, газрын нэгдмэл санд гарч буй өөрчлөлт, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх, хянахүйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

4.2.1. Газрын нэгдмэл сангийн 2016 оны улсын нэгдсэн тайланг аймаг, нийслэлээс хүлээн авч нэгтгэн Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлэх, товхимол болгон хэвлүүлэх

Тоо хэмжээ: Нийслэл, 21 аймгийн хэмжээнд

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 2017.03.31-ны дотор

Санхүүжилт: Урсгал төсөв, үйл ажиллагаа

Тайланг Засгийн газарт танилцуулж, товхимол болгон хэвлүүлж, нийтийн хүртээл болгосон байна.

КХ

 

4.2.2. Газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэлийг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах

 

Тоо хэмжээ: Нийслэл, 21 аймгийн хэмжээнд

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 2-4-р улирал

Санхүүжилт:Үйл ажиллагаа

Улсын хэмжээнд газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэлийг шинэчилсэн байна.

КХ

 

“4.3. “Газрын биржийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд удирдан зохион байгууулах, хяналт тавихүйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

4.3.1. Газрын биржийн цахим системийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хяналт тавих

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, 330 сум, нийслэл

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газрын биржийн цахим системийн хэвийн үйл ажиллагаа хангагдсан байна.

КХ

 

4.3.2. Газрын биржийн цахим системд газар, үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн мэдээ, дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт, барьцааны мэдээллийг бүрэн оруулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, 330 сум, нийслэл

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газрын биржийн цахим системийг нэвтрүүлж үйл ажиллагаа жигдэрсэн байна.

КХ

 

“4.4. “Газрын үнэ, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн тогтолцоог бүрдүүлэхүйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

4.4.1. Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ цуглуулах, өгөгдлийн сан байгуулж, олон нийтэд мэдээллээр үйлчлэх, газрын зах зээлийг хөгжүүлэх санал зөвлөмж боловсруулах

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэлийн болон Монголын нотариатчдын танхимын үнийн мэдээ

Чанар: Газрын даргын 2011 оны 182 дугаар тушаалд нийцсэн байх

Хугацаа: 3, 6, 9, 12-р сар

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газрын үнэлгээг зах зээлийн жишигт нийцүүлэн хийх нөхцлийг бүрдүүлэхэд шаардлагатай зөвлөмж боловсруулагдсан байна.

КХ

 

4.4.2. Газрын харилцаанаас улс, орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх татвар, төлбөр, хураамжийн орлогыг бүрэн төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэл, 330 сум, 9 дүүргийн хэмжээнд 42 тэрбум төгрөг

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Улсын хэмжээнд газрын татвар, төлбөр, хураамжийн орлого бүрэн төвлөрсөн байна.

КХ

 

4.5. “Хаягжилтын мэдээллийн систем байгуулах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

4.5.1. Хаягийн мэдээллийн сангийн Газрын кадастрын мэдээллийн санд хөрвүүлэх, холбогдох стандартын дагуу нэгж талбарт хаяг өгөх ажлыг зохион байгуулах

 

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэл

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газрын кадастрын мэдээллийн санг Хаягийн мэдээллийн сантай холбогдож, нэгж талбар тус бүрт хаяг өгөгдсөн байна.

КХ

ГЗЗХ

 

"Тав. Геодези, зураг зүйн суурь бүхий геологи, хүрээлэн буй орчин, газар ашиглалтын төлөвлөлт, түүний зохион байгуулалт, кадастрын мэдээллийг өгөгдлийн сангийн нэгдсэн стандартын дагуу нэгтгэн боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, удирдан зохион байгуулж Үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулах, мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, уялдаа холбоог сайжруулах, хэрэглэгчдэд түгээх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

“5.1. Салбарын хэмжээнд мэдээллийн технологи, газар зүйн мэдээллийн системын дэвшилтэт шийдлийг нэвтрүүлэх замаар байгууллагын болон орон нутгийн сүлжээ, техник, програм хангамжийн хэвийн, аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

5.1.1. Агентлаг, аймаг, нийслэл, дүүргийн газрын алба, сумын газрын даамал нарын тоон мэдээлэл дамжуулах сүлжээ, агентлаг болон аймгийн ГХБХБГ-уудын дотоод сүлжээний тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах, мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалын найдвартай байдлыг хангах, хяналт тавих

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш          

Санхүүжилт: Урсгал төсөв, үйл ажиллагаа

ГЗБГЗЗГ болон 21 аймгийн ГХБХБГ хоорондоо мэдээлэл дамжуулах тасралтгүй, найдвартай сүлжээ, мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалын найдвартай байдлаар хангагдсан байна. Үйл ажиллагааны бүртгэл хийгдсэн байна. Мэдээллийн хадгалалт, хамгаалалт, нууцлалын найдвартай байдлыг хангах, хяналтад хамрагдаж, дүгнэлт гаргуулсан байна.

 

ОЗМТХ

 

 

5.1.2. Агентлаг, аймаг, нийслэл, дүүргийн газрын алба, сумын газрын даамал нарын хэмжээнд хэрэглэгдэж буй техник болон програм хангамжийн хэвийн, аюулгүй, найдвартай Үйл ажиллагааг хангах сайжруулалт, хөгжүүлэлтийг хийх, зохистой хэрэглээг бий болгох

Тоо хэмжээ: 6

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Урсгал төсөв, үйл ажиллагаа

Салбарын хэмжээнд хэрэглэгдэж буй техник болон програм хангамж, тоног төхөөрөмжүүдийн зохистой хэрэглээ бий болсон байна.

 

ОЗМТХ

 

5.1.3. Агентлагийн цахим хуудасны хэвийн үйл ажиллагааг хангах, албан мэдээллээр тогтмол шинэчлэх

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Урсгал төсөв, үйл ажиллагаа

Цахим хуудас хэвийн тасралтгүй үйл ажиллагаатай болж хэрэглэгчидэд албаны мэдээллийг тухай бүр түгээсэн байна.

 

ОЗМТХ

 

 

“5.2. Геодези, зураг зүйн суурь бүхий сэдэвчилсэн зураг, газар зохион байгуулалт, барилга, хот байгуулалт, газрын кадастрын мэдээллийг өгөгдлийн сангийн нэгдсэн стандартын дагуу нэгтгэж байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулахүйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

5.2.1. Байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн орон зайн суурь өгөгдөл, мэдээллүүдийн өгөгдлийн сангийн бүтэц, загвар болон зураг зүйн таних тэмдэгийн загваруудыг сайжруулан боловсруулж байгууллагын стандарт болгон батлуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх

Тоо хэмжээ: 25

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Урсгал төсөв, үйл ажиллагаа

Байгууллагын ОЗӨДБ-н суурь мэдээллүүдийн өгөгдлийн сангийн бүтэц, загвар ба таних тэмдгийн батлагдсан стандартууд гарна. Стандартуудын дагуу тоон системд ашиглагдах загвар файлиуд бэлтгэгдсэн байна.

 

ОЗМТХ

ГЗБХ

ХТХ

ГЗЗХ

ИХМХ

КХ

 

5.2.2. Байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн орон зайн суурь өгөгдөл, мэдээллүүдийн давхаргуудаас бүрдсэн орон зайн өгөгдлийн сан удирдах систем байгуулах, өгөгдөл, мэдээллүүдийг шинэчлэх тогтолцоог бүрдүүлэх, цахим мэдээллийн систем байгуулах

Тоо хэмжээ: 8            

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш      

Санхүүжилт: Урсгал төсөв, үйл ажиллагаа

Байгууллагын ОЗӨДБ-ийн орон зайн суурь мэдээллийн сангуудын нэгдсэн удирдлагын систем бий болно. Холбогдох мэргэжилтэн хариуцсан өгөгдөл, мэдээллээ шинэчлэх сургалт, гарын авлага, арга зүйн зөвлөмжөөр хангагдсан байна.

ОЗМТХ

ГЗБХ

ХТХ

ГЗЗХ

ИХМХ

КХ

 

5.2.3. Байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн орон зайн өгөгдөл, мэдээлэл, үйлчилгээгээр бусад байгууллага, хэрэглэгчдийг хангах, байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн геопортал хөгжүүлэх, цахим үйлчилгээ нэвтрүүлэх

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Төрөл бүрийн орон зайн мэдээллийн үйлчилгээнүүд үүссэн байна. Холбогдох мэргэжилтэн хариуцсан өгөгдөл, мэдээллээ шинэчлэх хамтын ажиллагааны тогтолцоо бүрдсэн байна.

 

ОЗМТХ

 

5.2.4. Байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулж, Үйл ажиллагаа болон системийн хэвийн ажиллагааг хангах, аюулгүй байдал, хадгалалт, хамгаалалт, эрсдэлгүй найдвартай ажиллагааг хангах

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх, хэвийн ажиллагаатай байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Урсгал төсөв, үйл ажиллагаа

Системийн техникийн баримт бичиг, журам, аюулгүй ажиллагааны заавар, гарын авлага батлагдаж. Холбогдох байгууллагаар эрсдлийн үнэлгээ хийлгэсэн байна. Системийн найдвартай хэвийн ажиллагаа хангагдсан байна.

ОЗМТХ

 

5.2.5. Нийслэлийн 3 хэмжээст загварыг шинэчлэх тогтолцоог бүрдүүлэх, олон нийтийн хэрэглээнд гаргах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Урсгал төсөв, үйл ажиллагаа

3 хэмжээст загвар тогтмол шинэчлэгдэх тогтолцоо бүрдэж, хэрэглээнд нэвтэрсэн байна.

 

ОЗМТХ

ХТХ

 

“5.3. Байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг бусад салбартай холбон хэрэглээнд гаргаж улсын хэмжээнд үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулах, мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, уялдаа холбоог сайжруулах, хэрэглэгчдэд түгээх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангахүйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

5.3.1. Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн  тухай хуулийн төслийг боловсруулахад Барилга, хот байгуулалтын яамтай хамтран ажиллах /МУЗГҮАХХАХТ-2.80.5/

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх

Хугацаа: 2017.05.31-ны дотор

Санхүүжилт: Урсгал төсөв, үйл ажиллагаа

ОЗӨДБ-н тухай хууль батлагдсан байна.

 

ОЗМТХ

ЗУХАГ

 

5.3.2. Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн талаар төрөөс баримтлах бодлого боловсруулахад Барилга, хот байгуулалтын яамтай хамтран ажиллах /МУЗГҮАХХАХТ-2.81.9/

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх

Хугацаа: 4-6 дугаар сар

Санхүүжилт: Урсгал төсөв, үйл ажиллагаа

ОЗӨДБ-н талаар төрөөс баримтлах бодлого бүхий баримт бичиг боловсруулагдана.

 

ОЗМТХ

ЗУХАГ

 

5.3.3. Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн  тухай хуулийг дагалдан гарах журмын төсөл боловсруулахад Барилга, хот байгуулалтын яамтай хамтран ажиллах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд нийцсэн байх

Хугацаа: 7-12 дугаар сар

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн зөвлөлийн дүрэм, Үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэц байгуулах үндэсний хөтөлбөрийн төсөл боловсруулагдсан байна. Үндэсний болон байгууллагын орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийг байгуулах ажлын хүрээнд хийгдсэн үр дүнгийн тухай болон хууль, дүрэм, хөтөлбөрийн тухай танилцуулга хэвлэгдэж, тараагдсан байна.

ОЗМТХ

ЗУХАГ

 

5.3.4. Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн  тухай Хууль тогтоомжийн дагуу бусад байгууллагуудтай харилцах өгөгдөл, мэдээлэл солилцох, ашиглах, цахим үйлчилгээ үзүүлэх тогтолцоо байгуулах /МУЗГҮАХХАХТ-2.81.11/

Тоо хэмжээ: 6

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд аюулгүй, найдвартай үйл ажиллагаатай байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Бусад байгууллагуудтай өгөгдөл мэдээлэллийг цахим хэлбэрээр солилцох, бусад байгуулагуудад газрын зургийн үйлчилгээ үзүүлдэг болсон байна.

 

ОЗМТХ

 

"Зургаа. Байгууллагын болон газар зохион байгуулалт, барилга, геодези, зураг зүйн салбарын үндсэн архивыг бүрдүүлэн, архивын сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх, геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн үйл ажиллагааг эрхлэх" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

 

"6.1. Байгууллагын архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

6.1.1. Байгууллагын баримтын архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх

Тоо хэмжээ: 17 ажил

3 санд гэрээт ажлын хэмжээгээр

Чанар: Холбогдох хууль журмын дагуу, Төрийн архивын үндсэн заавар

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Салбарын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон баримт материалаар байгууллагын баримтын архивын  сан хөмрөгийг баяжуулсан байна. Архивын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл, ТААҮЗ-ийн 3.1.5 дахь заалтууд тус тус  хэрэгжсэн байна.

АМТ

 

6.1.2. Барилгын зураг төслийн баримтыг шалгаж хүлээн авах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, данс бүртгэл хөтлөх 

Тоо хэмжээ: 3 ажил

100ХН, Хүлээн авсан баримтын тоогоор

Чанар: Холбогдох хууль журмын дагуу, Төрийн архивын үндсэн заавар

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Байгууллагын архивын баримтыг хөмрөгийн түвшинд ангилж хадгаламжийн нэгж бүрдүүлсэн байна. ТААҮЗ-ийн 3.1.5 дахь заалт хэрэгжсэн байна

АМТ

 

6.1.3. Байгууллагын номын сангийн үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах

Тоо хэмжээ: 3 ажил

Номын сангийн баримтын тоогоор

Чанар: Холбогдох хууль журмын дагуу, Төрийн архивын үндсэн заавар

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Салбарын үйл ажиллагаанд шаардлагатай номын сангийн үйлчилгээг эрхлэн хөгжүүлсэн байна.

Төрийн архивын баримт ашиглалтын нийтлэг журмын 3.1-3.20 дахь заалтууд хэрэгжсэн байна.

АМТ

 

"6.2. Салбар архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

6.2.1. Улсын хэмжээнд хийгдсэн Геодези, байр зүй, зураг зүйн бүтээгдэхүүн, агаар сансрын зургийн, инженер хайгуул, суурь судалгааны, газар зохион байгуулалтын, кадастрын мэдээлэл, гүйцэтгэлийн ажлуудыг төрийн архивт хүлээн авах, хадгаламжийн нэгж үүсгэж бүртгэл хөтлөх

Тоо хэмжээ: 4 ажил

гэрээт ажлын хэмжээгээр

Чанар: Төрийн архивын үндсэн заавар, Улсын төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх, шалгаж хүлээн авах журам-ын дагуу                        

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

 

Салбарын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон баримт материалаар төрийн архивын сан хөмрөгийг баяжуулсан байна. Геодези зураг зүйн тухай хуулийн 9.2 дахь заалт, Архивын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйл, ТААҮЗ-ийн 3.1.5 дахь заалтууд тус тус  хэрэгжсэн байна.

АМТ

 

6.2.2. Агаар, сансрын зургийн мэдээлэл, хэмжил зураглалын ажлын мэдээллийг улсын нэгдсэн санд шалгаж хүлээн авах, бүртгэлийн сан, хадгаламжийн нэгж үүсгэх

Тоо хэмжээ: 4 ажил

1 санд гэрээт ажлын хэмжээгээр

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх, Холбогдох журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Төрийн архивын баримтыг хөмрөгийн түвшинд ангилж хадгаламжийн нэгж бүрдүүлсэн байна. ТААҮЗ-ийн 3.1.5 дахь заалт хэрэгжсэн байна

АМТ

 

6.2.3. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт, өмчлөл, эзэмшил, ашиглалттай холбоотой зураг, тайлан, мэдээ, материалыг шалгаж хүлээн авах, мэдээллийн сан болон хадгаламжийн нэгж үүсгэх

Тоо хэмжээ: 3 ажил

1 санд гэрээт ажлын хэмжээгээр

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх, Холбогдох журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Төрийн архивын баримтын хөмрөгийн түвшинд ангилж хадгаламжийн нэгж бүрдүүлсэн байна. ТААҮЗ-ийн 3.1.5 дахь заалт хэрэгжсэн байна.

АМТ

 

6.2.4. Инженер хайгуул суурь судалгааны чиглэлээр хийгдсэн ажлын зураг, тайлан, мэдээ, материалыг шалгаж хүлээн авах, мэдээллийн сан болон хадгаламжийн нэгж үүсгэх

Тоо хэмжээ: 3 ажил

1 санд гэрээт ажлын хэмжээгээр

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх, Холбогдох журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Төрийн архивын баримтын хөмрөгийн түвшинд ангилж хадгаламжийн нэгж бүрдүүлсэн байна. ТААҮЗ-ийн 3.1.5 дахь заалт хэрэгжсэн байна.

АМТ

 

6.2.5. Кадастрын зураглалын ба газрын кадастрын бүх төрлийн мэдээллийг шалгаж хүлээн авах, мэдээллийн санг бүрдүүлэх, хадгаламжийн нэгж үүсгэх

Тоо хэмжээ: 3 ажил

1 санд гэрээт ажлын хэмжээгээр

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх, Холбогдох журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Төрийн архивын баримтын хөмрөгийн түвшинд ангилж хадгаламжийн нэгж бүрдүүлсэн байна. ТААҮЗ-ийн 3.1.5 дахь заалт хэрэгжсэн байна.

АМТ

 

6.2.6. Геодези, зураг зүй, газар зохион байгуулалт, кадастр, инженер хайгуул суурь судалгааны ажлуудын мета өгөгдлийн санг бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийг интернет мета өгөгдлийн мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах

 

Тоо хэмжээ: 4 ажил

 3 санд гэрээт ажлын хэмжээгээр

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх, Холбогдох журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Төрийн архивт хадгалагдаж байгаа мэдээллийн талаарх мэдээллийг /metadata/ нийтэд хүртээмжтэй, хурдан шуурхай, ил тод байдлыг бий болгосон байна.

АМТ

 

6.2.7. Архивын бариамтаар байгууллага, иргэдэд үйлчлэх, лавлагаа мэдээлэл олгох, уншлагын танхимаар үйлчлэх, иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар, сэтгэл ханамжийн судалгаа гаргах, үр дүнг тооцож шаардлагатай арга хэмжээг авах

 

Тоо хэмжээ: 2 ажил

Хэрэглэгчдийн хүссэн хэмжээгээр,  2 удаа судалгаа хийх,

Чанар: Холбогдох журмын дагуу , Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа, урсгал зардал

Архивын үйлчилгээг хөнгөн шуурхай иргэдэд ойрхон болгосон байна. ТААҮЗ-ийн 7.4, 7,8 дахь заалтууд хэрэгжсэн байна.

АМТ

 

6.2.8. Архивын  хэвийн үйл ажиллагааг хангах, бариАМТ ашиглалт хадгалалт хамгаалалт, архивын стандарт орчны нөхцлийг сайжруулах

 

 

 

Тоо хэмжээ: 7 ажил

- 2 тооцоо

- түр хадгалах зориулалтаар 30м2-аас доошгүй талбай бүхий байрыг шийдвэрлэх, Үйлчилгээний өрөө, уншлагын танхимын, цахим үйлчилгээний  зориулалтаар 80м2-аас доошгүй талбай бүхий байр, шийдвэрлэх

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа, урсгал зардал

Архивын баримтыг хадгалах хамгаалах стандарт орчин бүрдсэн байна.ТААҮЗ-ийн 7.4, 7,8 дахь заалтууд хэрэгжсэн байна

АМТ

 

6.2.9. Төрийн архивын сан хөмрөгт нөхөн бүрдүүлэлт, нягтлан шалгалт, дахин боловсруулалт хийх,  нэгдсэн тооллого явуулах, үр дүнг болон бусад шаардлагатай асуудлыг ББНШАЗК-ын хурлаар оруулж батлуулах, 

Тоо хэмжээ: 2 ажил

- 1 сургалт,

- хадгалалтын нөхцөлийг байнга хангаж ажиллах

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа, урсгал зардал

Улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёлын, болон түүх, эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны ач холбогдолтой бариАМТаар архивын сан хөмрөгийг байнга нөхөн баяжуулж  ТААҮЗ-ын 3.1.1 дэх заалт хэрэгжсэн байна.

 

АМТ

 

6.2.10. Архивын баримтыг цахимжуулах, мэдээллийн сан үүсгэх, цахим мэдээллийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах, цахим үйлчилгээг нэвтрүүлэх

Тоо хэмжээ: 8 ажил

- 3 сейф авах

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа, урсгал зардал

Баримтын тоо хэмжээ, бүрэлдэхүүнд гарсан өөрчлөлт хөдөлгөөний бүртгэл байжирч ТААҮЗ-ын 4.5.1 дэх заалт хэрэгжсэн байна.

 

АМТ

 

6.2.11. Орон нутгийн ГХБХБГ-ын архивын үйл ажиллагаанд хяналт тавих мэргэжил арга зүйгээр хангах

Тоо хэмжээ: 3 ажил

 Геодези, байр зүйн зургийн мэдээллийн сан

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа, урсгал зардал

Төрийн архивт хадгалагдаж байгаа баримтын тоо хэмжээ бүрэн бүтэн байдал хяналттай байж ТААҮЗ-ын 4.5 дахь заалт хэрэгжсэн байна

АМТ

 

"6.3. Төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих, бусад байгууллага албатай хаАМТран ажиллах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

6.3.1. Төрийн нууц болон байгууллагын нууцыг хадгалж хамгаалах, сургалт зохион байгуулах, хяналт тавих ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 4 ажил

1 удаа, 21 аймаг, Ирүүлсэн хүсэлтийн тоогоор, 1 удаа

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш       

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа, урсгал зардал

Сургалтанд хамрагсдын Төрийн болон байгууллагын нууцыг хадгалж хамгаалах мэдлэг дээшилж Төрийн нууцын тухай хуулийн хэрэгжилт сайжирсан байна. 

                                                        

АМТ

 

6.3.2. Орон нутгийн газрын алба болон бусад салбаруудыг мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1 ажил

Гэрээт ажлын тоогоор

Чанар: Стандартын дагуу шалгаж хүлээлгэн өгөх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Орон нутаг хэрэгцээ шаардалагадаа нийцсэн шаардлагатай шинэчилсэн мэдээллээр хангагдсан байна.

 

АМТ

 

"6.4. Геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн үйл ажиллагааг эрхлэх, геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах"  үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

6.4.1. “Улсын хэмжээнд хэрэглэгдэж буй геодезийн хэмжлийн багажийг шалгаж, баталгаажуулах

Тоо хэмжээ: 6 ажил

550 багаж, 50 багаж, 21 багаж, 1удаа, Өвөл, зун тус бүр нэг удаа

Чанар: Холбогдох заавар журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Хэмжлийн нэгдмэл байдал хангагдсан байна. Геодези зураг зүйн тухай хуулийн 5.5.5 дахь заалт хэрэгжинэ.

 

АМТ

 

6.4.2. Жишилтийн полигон дээр геодезийн хэмжлийн багажийг баталгаажуулах, хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах

Тоо хэмжээ: 1 ажил

Өвөл, зун тус бүр нэг удаа

Чанар: Холбогдох заавар журмын дагуу

Хугацаа: 6 ба 12-р сард

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Хэмжлийн нэгдмэл байдал хангагдсан байна. Геодези зураг зүйн тухай хуулийн 5.5.5 дахь заалт хэрэгжинэ.

 

АМТ

 

6.5. Төрийн архивын хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, заавар стандарт гарын авлага боловсруулах, судалгаа, шинжилгээ хийх үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

6.5.1. Архив, геодезийн хэмжлийн багажийг баталгаажуулалтын лабораторын үйл ажиллагаатай холбоотой заавар, журам боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих

Тоо хэмжээ: 8 ажил

4 журам, 1 заавар, 2 судалгаа, 1 төсөл

Чанар: Холбогдох заавар журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Төрийн архив, геодезийн хэмжлийн лабораторын үйл ажиллагааг хууль эрх зүйн орчинд зохицуулсан дүрэм, журмууд боловсрогдон баталгаажсан байна.

АМТ

 

“Долоо. Хүн амын нутагшилт суурьшил, нийгэм, эдийн засаг, дэд бүтэц, геологи, гидрогеологи, хүрээлэн буй орчны мэдээлэлд суурилсан нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт, бүс нутаг, хот суурины хөгжлийн хандлагад нийцсэн хот төлөвлөлтийн арга зүйгээр хангах, хот байгуулалтын кадастр эрхлэх, нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, хяналт тавих, хэрэгжилтийг зохион байгуулах" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

 

"7.1. Хот байгуулалтын кадастрыг эрхлэх, хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт, бүс нутаг, хот байгуулалтын бүх шатны төлөвлөлтийн баримт бичгээр мэдээллийн сан үүсгэх, хэрэглэгчийг мэргэжил арга зүй, мэдээллээр хангах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.1.1. Хүн амын нутагшилт, суурьшилын хөгжлийн ерөнхий төсөл, нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт, бүс нутаг, хот байгуулалтын бүх шатны төлөвлөлтийн баримт бичгээр мэдээллийн сан үүсгэх, хэрэглэгчийг мэргэжил арга зүй, мэдээллээр хангах,

Тоо хэмжээ:  4

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандарт, ҮОЗМДБ-ийн стандарт шаардлагад нийцсэн байх  

Хугацаа: 2017, жилийн турш                           

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагаа

ҮОЗМДБ-ийн стандарт шаардлагад нийцүүлэн Хот байгуулалтын мэдээллийн санг үүсгэсэн байна.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Шинээр боловсруулан батлуулсан хөгжлийн болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хот төлөвлөлтийн мэдээллийн сангийн загвар, дизайны дагуу ҮОЗМДБ-ийн мэдээллийн санд оруулсан байна.

 

ХТХ

 

7.1.2. Хот байгуулалтын кадастрыг эрхлэх

Тоо хэмжээ:

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагаа

 

ХТХ

 

"7.2. Хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд баримтлах хууль, эрх зүйн баримт бичиг, хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутаг, дэд бүтэц болон бусад үе шатны төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулах, мөрдүүлэх, хот суурин газруудыг шинээр болон дахин төлөвлөж хөгжүүлэхэд мэргэжлийн зөвлөгөө, арга зүйгээр хангах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.2.1. Хот байгуулалтын тухай хууль, бусад холбогдох хуулийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэгт орж ажиллах, шаардлагатай холбогдох мэдээлэл, судалгаагаар ханган, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх,

Тоо хэмжээ: 4 ажлын хэсэгт ажиллах

Чанар:  Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш 

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт ажиллан, санал өгч хэлэлцүүлсэн байна.

ХТХ

 

7.2.2. Хот байгуулалтын норм, дүрэм, стандартыг боловсруулах, нэгдсэн удирдлага зохицуулалтаар хангах

Тоо хэмжээ: 6 журам, стандарт

Чанар:  Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 2017.09.30-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Журам болон стандартын төсөл боловсруулан батлуулсан байна. Үүнд:

  1. Хот төлөвлөлтийн мэдээллийн санг ажиллуулах журам
  2. Хот төлөвлөлтийн мэдээлийн сангийн таних тэмдгийн стандарт
  3. “Хот байгуулалт болон төлөвлөлтөнд хэрэглэх нэр, томьёоны тайлбар, тодорхойлолт”

4.     Гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах зорилгоор өмчлөгч, эзэмшигч газраар хувь нийлүүлэх журам;

5.     Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны нөхөх олговор олгох журам;

6.     Төсөл хэрэгжүүлэх үе шат, үйл ажиллагааны дараалал тогтоох журам;

ХТХ

 

7.2.3. Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутаг, дэд бүтэц болон бусад үе шатны төсөл, хөтөлбөрийг боловсруулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Улсын хэмжээнд хот төлөвлөлт, хүн амын нутагшилт, суурьшлийн талаар төрөөс баримталж байгаа бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн талаар судалгаа хийгдэж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдсан байна.

Хот төлөвлөлт, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний уялдаа, үр ашгийг дээшлүүлэх тухай зөвлөмж боловсруулсан байна.

Хот байгуулалт, зураг төсөл, эрдэм шинжилгээний институтыг байгуулах талаарх саналын төсөл боловсрогдож БХБЯ-нд хүргүүлсэн байна.

ХТХ

 

7.2.4. Хот суурин газруудыг шинээр болон дахин төлөвлөж хөгжүүлэхэд мэргэжлийн зөвлөгөө, арга зүйгээр хангах

Тоо хэмжээ: НЕТГ, 21 аймаг

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 2017.05.31-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Хот, суурин газрын хөгжлийн болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын даалгаварыг зөвшилцөх, арга зүйгээр ханган ажилласан байна.

Хот, суурин газрын дахин төлөвлөлтийн төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд Японы хамтын ажиллагааны ЖАЙКА байгууллагатай хамтран ажиллах, мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлнэ.

ХТХ

 

7.2.5. Хот суурин газруудын төлөвлөлт болон дахин төлөвлөлтийн  хэрэгжилтэнд хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 3-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

5 аймгийн төвийн сумыг сонгож хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн байдалд судалгаа хийгдэж, дүгнэлт гарсан байна.

ХТХ

 

7.2.6. Барилга хот байгуулалтын яамтай хамтарч Хот байгуулалтын форум зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль журмын дагуу

Хугацаа: 5 сард

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран “Хот байгуулалтын форум”-ыг зохион байгуулж, форумаас зохих шийдвэр гарсан байна.

ХТХ

 

7.2.7. Сургалт зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 5

Чанар:  Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 2017.09.30-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Холбогдох хууль, дүрэм, журмын талаар мэдлэгтэй, мэдээллийн санд мэдээлэл оруулах, зурагжуулах чадвартай болсон байна.

ХТХ

 

"7.3. Хот байгуулалтын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийг нийслэл, орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.3.1. Хот байгуулалтын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийг нийслэл, орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 1-9-р сард

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт сайжирч, үр ашиг нэмэгдсэн байна.

ХТХ

 

7.3.2. Аймаг, нийслэл, сумын төвийн батлагдсан хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу “Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн заавар”-ыг орон нутагт мөрдүүлэх талаар удирдамж, чиглэлээр хангаж ажиллах

Тоо хэмжээ: НЕТГ, 21 аймаг

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 1-6-р сард

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Шаардлага хангасан тайланг хүлээн авч үнэлэлт дүгнэлт өгөн БХБЯ-нд хүргүүлнэ.

Арга зүйгээр хангаж ажилласан байна. Зааврын дагуу жижиүүрийн зураглал хөтлөх болон мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулсан байна.

ХТХ

 

7.3.3. Нийслэл, 21 аймгийн төвийг барилгажилтын бүсчлэл, улаан шугамын зураглалтай болгох ажлыг эхлүүлэх, нэгдсэн удирдлага, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх,

Тоо хэмжээ: НХТЕТГ, 5 аймаг

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 1-12-р сард

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

“Хот, тосгонд улаан шугам төсөллөх ба тогтоох заавар”-ыг хэрэгжүүлнэ.

ХТХ

 

7.3.4. Аймаг, нийслэлийн ерөнхий архитекторуудын ажлын тайланг “Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын дүрэм”-ийн дагуу хүлээн авч дүгнэх, БХБЯ-нд хүргүүлэх, мэргэжил, арга зүйн заавар зөвлөгөөгөөр хангах

Тоо хэмжээ: НЕТГ, 21 аймаг

Чанар:  Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 2017.09.30-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Шаардлага хангасан тайлан хүлээн авч үнэлэлт дүгнэлт өгөн, БХБЯ-нд хүргүүлнэ. Аймаг, нийслэлд цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар зөвлөмж хүргүүлсэн байна. Аймаг, нийслэлийн ерөнхий архитектор нарыг чадавхижуулах ургалт зохион байгуулагдсан байна.

ХТХ

 

"7.4. хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг мэргэжлийн зөвлөгөө, арга зүйгээр хангах, нэгдсэн бүртгэл хөтлөх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.4.1. Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг мэргэжлийн зөвлөгөө, арга зүйгээр хангах, нэгдсэн бүртгэл хөтлөх;

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм баримтлах

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Мэргэжлийн байгууллагууд болон аймгийн ГХБХБГ-ыг зөвлөгөө дэмжлэгээр хангаж, хууль тогтоомж хэрэгжсэн байна.

ХТХ

 

"Найм. Барилга, хот байгуулалтын салбарын шинжлэх ухаан, техник технологийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, норм, нормативын санг бүрдүүлэх, зарцуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зөвлөх үйлчилгээ, салбарын ажилтан, хуулийн этгээдийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, мэдээллийн сан бүрдүүлж, мэдээ, мэдээллээр хангах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

 

“8.1. Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоог боловсронгуй болгох, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

8.1.1. Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоог олон улсын жишигт хүргэх талаар санал бэлтгэх, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Тоо хэмжээ: 1 ажил

1 төсөл

Чанар: Холбогдох заавар журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоог боловсронгуй болгох чиглэлээр холбогдох судалгааг хийж, саналын хувилбар бүхий төсөл боловсруулагдсан байна.

ННХ

 

“8.2. Барилгын салбарын шинжлэх ухаан, техник технологийн зөвлөлийн ажлын албаны үйл ажиллагааг эрхлэх үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

8.2.1 Барилгын салбарын шинжлэх ухаан, техник, технологийн зөвлөлийн ажиллах журмын дагуу ажлын албаны үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1 багц ажил

Чанар: Холбогдох журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Барилгын салбарын шинжлэх ухаан, техник, технологийн зөвлөлийн ажиллах журмыг мөрдөж ажилласан байна.

ННХ

 

“8.3. Барилга байгууламжийн нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээ, үнийн индексийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулах үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

8.3.1 Барилга байгууламжийн нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээ, үнийн  индексийг тогтоох судалгаа, төслийг боловсруулах

Тоо хэмжээ: 1 төсөл

Чанар: Холбогдох норм, зааврын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Барилга байгууламжийн нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээ, үнийн  индексийн төслийг БХБЯ-нд хүргүүлнэ.

ННХ

 

“8.4. Барилга байгууламжийн норм, нормативын сан бүрдүүлэх, зарцуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

8.4.1 Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, тайлан гаргах

Тоо хэмжээ: 1 төлөвлөгөө, 1 тайлан

Чанар: Холбогдох журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Барилга байгууламжийн норм, нормативын сангийн батлагдсан төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулж, тайлагнасан байна.

ННХ

 

8.5. Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

8.5.1 Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх ажлыг зохион байгуулж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 1 ажил

 Зөвлөх үйлчилгээний мэдээллийн сан

Чанар: Холбогдох дүрэм, журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдийн  нэгдсэн  мэдээллийн сан  бий болж, гарсан өөрчлөлт хөдөлгөөний бүртгэл сайжирна.

ННХ

 

"Ес. Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох, барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх иргэн, хуулийн этгээдийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, экспертийн эрх олгох, ажлыг зохион байгуулах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

 

“9.1. Барилгын салбарын шинжлэх ухаан, техник технологийн бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахүйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

9.1.1. Аймаг, сумын нутаг дэвсгэрийн газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураглалаар мэдээллийн сан бүрдүүлэх,  газар хөдлөлтөд тэсвэргүй  барилгын судалгааг гаргах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1 багц

Чанар: Холбогдох хууль, дүрмийн дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Орон нутагт барилга байгууламжийн чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулахад шаардлагатай мэдээллийн эх үүсвэрийг бүрдүүлнэ.

БТТХХ

 

 

“9.2. Барилгын салбарын ажилтан, хуулийн этгээдийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, шинэчлэх, мэдээллийг мэдээллийн санд байршуулах, мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулахүйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

9.2.1 Барилгын салбарын ажилтан, хуулийн этгээдийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, шинэчлэх, мэдээллийг мэдээллийн санд байршуулах, мэдээллээр хангах ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Салбарын хэм мэдээллийн сан

Чанар: Холбогдох дүрэм, журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Салбарын үйл ажиллагаанд шаардлагатай мэдээллийн сангийн үйлчилгээг тасралтгүй, шуурхай зохион байгуулах нөхцөлийг хангасан байна.

 

БТТХХ

 

 

“9.3. Барилгын үе шатны ажил гүйцэтгэх, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологийн сонголт, механик-автомажуулалт, тохируулга зүгшрүүлэх, чанар аюулгүй байдлын түвшин, төлөв байдлыг тогтоох хүрээнд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөхүйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

9.3.1 Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдийн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх ажлыг зохион байгуулж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 1 ажил

 Зөвлөх үйлчилгээний мэдээллийн сан

Чанар: Холбогдох дүрэм, журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдийн  нэгдсэн  мэдээллийн сан  бий болж, гарсан өөрчлөлт хөдөлгөөний бүртгэл сайжирна.

БТТХХ

 

 

9.4. Барилгын салбарын ажилтны тасралтгүй мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах, орон тооны бус зөвлөлийг ажиллуулахүйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

9.4.1 Орон тооны бус зөвлөлийг байгуулан ажиллуулах

Тоо хэмжээ: 1 ажил

Чанар: Холбогдох хууль, дүрмийн дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Орон тооны бус зөвлөлийн дүрмийг батлуулан хэрэгжүүлнэ.

БТТХХ

 

 

9.4.2 Барилгын салбарын ажилтны мэргэшлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1 багц

Чанар: Холбогдох хууль, дүрмийн дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн  зэрэг олгох дүрмийн дагуу зохион байгуулагдана.

 

 

“9.5. Орон нутаг дахь барилгын асуудал эрхэлсэн албыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангахүйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

9.5.1 Орон  нутагт барилгын ажлын зөвшөөрөл олгох, барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах, захиалагчийн хяналт тавих, норм, норматив баримт бичгийг мөрдүүлэх чиглэлээр барилгын асуудал эрхэлсэн албыг мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах ажлыг зохион байгуулах 

Тоо хэмжээ: 1 багц

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Барилгын тухай хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг орон  нутагт хангуулж ажилласан байна.

 БТТХХ

 

“9.6. Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх иргэн, хуулийн этгээдийг өрсөлдөөний журмаар сонгож, экспертийн эрх олгох ажлыг зохион байгуулахүйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

9.6.1 Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх иргэн, хуулийн этгээдийг өрсөлдөөний журмаар сонгон шалгаруулж, экспертийн эрх олгох ажлыг зохион байгуулан, хяналт тавьж ажиллах

Тоо хэмжээ: 1 багц

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Иргэн, хуулийн этгээдэд хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх эрх олгогдож, нэгдсэн бүртгэл хийгдсэн байна.

БТТХХ

 

"Арав. Энэхүү стратегийн зорилтын 1-9-д тусгагдсан үйл ажиллагаа тус бүрд тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, түүнийг хэрэгжүүлэх техник, технологийн шийдэл бүхий төсөл, тухайн жилийн хамтын ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах бүх төрлийн гэрээ байгуулах, холбогдох хууль тогтоомж, төсөл, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнг үнэлэх, хүний нөөц, нийгмийн асуудал, дотоод ажлын зохион байгуулалт, эрх зүйн үндэслэлээр хангах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

10.1. Салбарын хэрэглэгчдийн хэрэгцээт бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж байгууллагын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, түүнийг хэрэгжүүлэх төсөл, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, тэдгээрийг хамтын хэлэлцүүлэгт оруулж баталгаажуулах, хэрэгжилтийг хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

10.1.1. “Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн талаар төрөөс баримтлах бодлогын төсөл”-ийг боловсруулж, БХБЯ-нд хүргүүлэх, яам, ЗГ, УИХ-ыг судалгаа, мэдээллээр хангах

Тоо хэмжээ: 1 бодлогын баримт бичиг

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017.03.30-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Холбогдох журмын дагуу хэлэлцүүлэн БХБЯ-нд хүргүүлсэн байна.

 

ЗУХАГ

Бусад хэлтэс

 

10.1.2. Салбарын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулж, мэргэжлийн зөвлөл, ГДДЗХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулах

 

Тоо хэмжээ: 1 стратеги төлөвлөгөө

Чанар: Хууль тогтоомж, салбарын хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017.03.30-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Монгол улсын хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөртэй нийцсэн салбарын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө боловсруулж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгосон байна.

ЗУХАГ

Бусад хэлтэс

 

10.1.3. Газрын харилцааны салбарт 2018 онд хийх ажлын ТЭЗҮ, төсвийн тооцоо, танилцуулгыг боловсруулж, холбогдох хурлаар хэлэлцүүлж, БХБЯ-нд хүргүүлэх

 

Тоо хэмжээ: Ажлын тоогоор

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017.03.30-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Холбогдох журмын дагуу хэлэлцүүлэн БХБЯ-нд хүргүүлсэн байна.

ЗУХАГ

 

10.1.4. Газрын тухай, Геодези, зураг зүйн тухай, Газрын төлбөрийн тухай, Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн тухай, Үндэсний орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн тухай, Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулан газрыг нөхөх олговортойгоор эргүүлэн авах тухай хуулиудын төслийг үзэл баримтлал, танилцуулгын хамт боловсруулан БХБЯ-нд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 7

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017.03.30-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Холбогдох журмын дагуу хэлэлцүүлэн БХБЯ-нд хүргүүлсэн байна.

ЗУХАГ болон бусад хэлтэс

 

10.1.5. Салбарын босоо тогтолцоог Газрын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах замаар буй болгох, сумын газрын даамлыг ТА-ны ТЗ-5, 6 ангилалд хамруулах , тэдгээрийн санхүүжилтийг аймгийн ГХБХБГ-ын төсөвт шилжүүлэх эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох хуулийн төслийг үзэл баримтлал, танилцуулгын хамт боловсруулан БХБЯ-нд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 1 сар

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Холбогдох журмын дагуу хэлэлцүүлэн БХБЯ-нд хүргүүлсэн байна.

ЗУХАГ болон бусад хэлтэс

 

10.2. Газрын салбарт хэрэгжиж байгаа ажил, үйлчилгээг үр шим хүртэгсэдийн хамт хэрэглээгээр шалган хүлээн авах, баталгаажуулах, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй заавар, журам, дүрэм, технологийн шийдлийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

10.2.1. Гэрээт ажлуудын гүйцэтгэлд захиалагчийн техникийн хяналтыг хэрэгжүүлэх, гэрээний биелэлтэд хяналт тавьж ажиллах

Тоо хэмжээ: Гэрээт ажлын тоогоор

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Гэрээт ажлуудыг батлагдсан техникийн даалгаврынн дагуу бүрэн гүйцэд хүлээж авсан байна.

 

ЗУХАГ

 

10.2.2. Захиалагчийн техникийн хяналт хэрэгжүүлсэн тухай зөвлөхийн тайланг хүлээн авах, хянах, акт үйлдэн архивт хүлээлгэн өгөх, санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: гэрээт ажлын тоогоор

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомж, стандартад нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт, урсгал төсөв, үйл ажиллагаа

Хэрэгжиж буй төсөл, бүтээгдэхүүн, гэрээт ажлуудын үр дүн практик хэрэглээнд нэвтэрч, үр дүнтэй хэрэгжсэн байх, санхүүжилтийг бүрэн олгосон байна.

ЗУХАГ

 

10.2.3. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй заавар, журам, дүрэм, технологийн шийдлийн /норм, стандарт/ хэрэгжилтэнд хяналт тавих, шинэчлэн боловсруулах, хянан тохиолдуулга, шүүмж хийх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: шинэчлэн боловсруулсан тоогоор

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Урсгал төсөв, үйл ажиллагаа

Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй заавар, журам, дүрэм, технологийн шийдлийн /норм, стандарт/ судалгаа гаргах, шинэчлэх, сайжруулах, шинээр боловсруулах норматив баримт бичгийн санал боловсруулж БХБЯ-нд хүргүүлсэн байна. Шинээр боловсруулах норматив баримт бичгийн ажлын даалгавар боловсруулах, боловсруулсан норматив баримт бичигт хянан тохиолдуулга, шүүмж хийлгэсэн байна.

ЗУХАГ

 

10.3. Хүний нөөцийн чадавхи дээшлүүлэлт, дотоод ажлын зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хяналт, газрын харилцаа, геодези, зураг зүй, хот байгуулалт, барилгын салбарын ажлын байранд тавигдах дадлага, туршлагын стандарт шаардлагыг тогтоож, сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, дадлагажуулах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

10.3.1. Газрын харилцааны салбарын мэргэжилтнүүдийн /төрийн албан хаагч/ ажлын байранд тавигдах шаардлагыг боловсруулж даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зохих шийдвэрийг гаргуулах

Тоо хэмжээ: Ажлын байрны тоогоор

Чанар: Хууль, тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 2017.03.31-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Албан тушаал бүрээр ажлын байрны тодорхойлолт батлагдсан байна.

ЗУХАГ

Бусад хэлтэс

 

10.3.2. Төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, сургаж дадлагажуулах саналыг боловсруулан газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зохих шийдвэрийг гаргуулах

Тоо хэмжээ: Сургалтын тоогоор

Чанар: Сургалтын стандартад нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Албан хаагчид төлөвлөгөөний дагуу сургалтад хамрагдсан байна.

ЗУХАГ

 

 

10.3.3. Хүний нөөцийн удирдлагыг хэрэгжүүлж ажиллах, ажилтан томилох, чөлөөлөхтэй холбоотой болон бусад асуудлыг Төрийн албаны тухай хууль болон яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж, хэрэгжүүлж ажиллах

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Байгууллагын хүний нөөцийн асуудал хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжинэ.

ЗУХАГ

 

10.3.4. “Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”, “Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр”-ийн дагуу төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж ажиллах

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөсөн арга хэмжээнүүд хэрэгжсэн байна.

ЗУХАГ

 

10.3.5. Салбарын боловсон хүчний мэдээллийн санг буй болгох

Тоо хэмжээ: Их дээд төгсөгчдийн тоогоор

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Мэдээллийн санг хийж дуусгасан байна.

                                             

ЗУХАГ

 

10.3.6. “Салбарын шилдгийг шалгаруулах журам”-ын төслийг боловсруулан ГДДЗХ-аар хэлэлцүүлэн баталгаажуулж орон нутагт хүргүүлэх

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017.03.31-ны дотор

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

 

ЗУХАГ

 

10.4. Хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын шийдвэр, Агентлагийн болон бүтцийн нэгжийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тэдгээрийн хэрэгжилт, баримтжуулалтыг нэгтгэж гаргах, хэрэгжилтийн чанарт хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

10.4.1. Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Барилга, хот байгуулалтын сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, Агентлагийн даргын тушаалыг хяналтад авах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тайланг холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах

Тоо хэмжээ: тухай бүр

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Улсын Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, сайдын тушаалын холбогдох заалтууд, газрын даргын тушаалууд хэрэгжсэн байна.

 

ЗУХАГ

Бусад хэлтэс

 

10.4.2. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон төсвийн шууд захирагч, Нийслэлийн газрын алба, орон нутгийн ГХБХБГ-ын удирдлагууд, агентлагын нийт албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ болон хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах, тэдгээрийн биелэлт, үр дүнг үнэлэх, хяналт-шинжилгээ хийх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 90 албан хаагч

Чанар: Гүйцэтгэлийг үнэн зөв, бүрэн тайлагнасан байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Бүх шатны үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээг байгуулж, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.

ЗУХАГ

Бусад хэлтэс

 

10.5. Гадаад, дотоод хамтын ажиллагааг хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

10.5.1. Байгууллагын хэмжээнд хэрэгжиж буй ажлуудыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах, мэдлэгтэй хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, байгууллагын цахим хуудас, цахим шууданг тогтмол ажиллуулах

Тоо хэмжээ: Монголын үндэсний олон нийтийн телевизтэй хамтарч 24 удаагийн нэвтрүүлэг бэлтгэн иргэдэд мэдээлэл хүргэнэ.

Чанар: Хууль, тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 2017, жилийн турш   

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Увс аймаг, Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сум, Төв аймгийн Жаргалант сум, Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумдад хийгдэж байгаа гэрээт ажлуудыг газар дээр нь шалган, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилсан байна.

ЗУХАГ

Бусад хэлтэс

 

10.5.2. Салбарын гадаад болон дотоод хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш   

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан, хэрэгжилтийг зохион байгуулсан байна.

ЗУХАГ

Бусад хэлтэс

 

10.5.3. Дотоодын болон олон улсын хурал, зөвлөгөөн, сургалт, семинар, салбарын зөвлөгөөнд оролцох

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Хууль тогтоомж, стандартад нийцсэн байх

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Дотоодын болон олон улсын хурал, сургалт, семинар, зөвлөгөөнд оролцож, харилцаа холбоог сайжруулна. Холбогдох байгууллагуудтай хамтран гадаад, дотоодын хэлэлцүүлэг, хурал зохион байгуулсан байна.

ЗУХАГ

 

10.6. Гэрээ, бусад шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хангуулах, Газрын дарга, бүтэц зохион байгуулалтын нэгжийн дарга, мэргэжилтнүүдэд хууль зүйн дэмжлэг үзүүлэх” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

10.6.1. Байгууллагаас боловсруулж байгаа хууль, дүрэм, журам, заавар, аргачлалыг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх

Тоо хэмжээ: Байгууллагаас боловсруулж байгаа хууль, дүрэм, журам, заавар, аргачлалыг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: Тухай бүр

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Байгууллагаас гаргаж буй хууль, дүрэм, журам, заавар, аргачлалын төсөл хууль тогтоомжид нийцсэн байна. Газрын даргын тушаалын эрх зүйн үндэслэл хууль тогтоомжид нийцсэн байна.

 

ЗУХАГ

Бусад хэлтэс

 

10.6.2. Байгууллагын бүхий л ажлуудын гэрээний иж бүрдэл, эрх зүйн үндэслэл, баримтжуулалтыг хангаж, гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих, гэрээний нөхцлийг үндэслэн гэрээг дүгнэх, худалдан авах ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулахад хяналт тавих

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Хууль, эрх зүйн үндэслэлийг хянасан байна. 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө батлагдан хэрэгжсэн байх, биелэлтийг тайлагнасан байна.

ЗУХАГ

Бусад хэлтэс

 

10.6.3. Авлигын тухай болон Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, холбогдох мэдүүлгийг хугацаанд нь гаргаж тайланг Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байна.

Хугацаа: Хуулийн хугацаанд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

2017 оны Авлигын эсрэг төлөвлөгөө хэрэгжсэн байна. Төрийн захиргааны албан хаагчдын хөрөнгө орлогын мэдүүлэг болон холбогдох баримт бичгийг хадгалах, ашиглах журмыг хэрэгжүүлэн ажилласан байна.

ЗУХАГ

 

10.7. Агентлагийн албан хэрэг хөтлөлтийг нэгдсэн удирдлагаар хангах, зохион байгуулах, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

10.7.1. Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа, баримт бичгийн эргэлтийг  зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Хууль, тогтоомж, стандарт, журмын дагуу хийгдсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа журмын дагуу зохицуулагдан ирсэн, явсан албан бичигтэй ажиллах ажлын зохион байгуулалт сайжирна.

 

ЗУХАГ

 

10.7.2. Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн болон 11 11 төвөөс шилжүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Холбогдох хууль, журмын дагуу хийгдсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

“Байгууллагын архив, албан хэрэг, хөтлөлт, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгийн мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2016 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрийн 71 дүгээр тогтоол, ‘’Тогтоол, шийдвэр хэрэгжүүлэн биелэлтэнд хяналт тавих тухай’’ АЕГ-ын зөвлөмжийн дагуу хэрэгжсэн байна.

ЗУХАГ

 

10.7.3. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд ABLE програм хангамжийг нэвтрүүлэх

Тоо хэмжээ: Ажилтны тоогоор

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомж, стандарт, журмын дагуу хийгдсэн байна.

Хугацаа: 2017, жилийн турш

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Засгийн газрын 2016 оны 71 дүгээр тогтоолын дагуу хэрэгжүүлнэ.  Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт, ажлын зохион байгуулалт сайжирна.

ЗУХАГ

 

"Арван нэг. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

"11.1. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

11.1.1. Төсвийн урсгал төсөв болон хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний төлөвлөлтийг боловсруулж эдийн засгийн тооцоо судалгаа хийх, холбогдох газар хүргүүлж батлуулах, төсвийн хуваарь хийх, хяналт тавьж ажиллах, шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлж ажиллах

Тоо хэмжээ: 12

Чанар: Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, НББ-н бодлогын баримт бичиг болон бусад хуульд нийцсэн байх

Хугацаа: 2017 он, жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Төсвийн урсгал төсөв болон хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний төлөвлөлт боловсронгуй болсон байна.

ЗУХАГ

СЭЗХ

 

11.1.2. Гэрээт ажлын санхүүжилт болон санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хяналтыг сайжруулан аж ахуйн үйл ажиллагаагаар жигд хангах

Тоо хэмжээ: 12

Чанар: Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, НББ-н бодлогын баримт бичиг болон бусад хуульд нийцсэн байх

Хугацаа: Сар бүр

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Гэрээт ажил болон санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хяналт сайжран, агентлаг аж ахуйн үйл ажиллагаагаар бүрэн хангагдсан байна.

ЗУХАГ

СЭЗХ

 

Дээш буцах