EN

Албан хаагчдын үйл ажиллагааны чиглэл

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын албан хаагчдын нэрс

Хүснэгт 1. Албан хаагчид

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

1

Газрын дарга

Ц.Ганхүү

2

Орлогч дарга

А.Батбаяр

3

Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газрын дарга

Р.Ганхуяг

 4

Геодези, зураг зүй, архив, орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн менежментийн стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Амарзаяа

 5

Хот байгуулалтын стратеги   төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Мөнхзул

6

Газар зохион байгуулалт, суурь судалгаа, кадастрын стратеги төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Мөнхзул

7

Хамтын ажиллагаа, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Ч.Гүндэгмаа

8

Салбарын эрх зүйн зохицуулалт, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Эрдэнэбаатар

9

Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Энхтуяа

10

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Мөнхцэцэг

11

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

С.Ганцэцэг

12

Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Т.Отгончимэг

13

Нарийн бичгийн дарга

Ж.Батбаяр

14

Хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий санхүүч

Л.Лувсан

15

Мөнгөн хөрөнгө, мэдээлэл хариуцсан ахлах нягтлан бодогч

Р.Содномцэрэн

16

Орон нутгийн салбар, төлөвлөлт хариуцсан ахлах нягтлан бодогч

 

С.Мядагмаа

17

Эдийн засагч

Д.Энхтуул

18

Цалин хөлс, гэрээний хэрэгжилт хариуцсан нягтлан бодогч

-

19

Үндсэн хөрөнгө, бараа материал  хариуцсан нягтлан бодогч

 Ч.Бямбахишиг

20

Аж ахуйн менежер

Н.Пүрэвдорж

21

Нярав

Б.Найдан

22

Жолооч

С.Чимэддавга

23

Архив, мэдээллийн төвийн дарга

Н.Адилбиш

24

Архив, кадастрын мэдээллийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Л.Мандхай

25

Геодезийн хэмжил зүй, багаж баталгаажуулалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

-

26

Геодезийн хэмжил зүй, багаж баталгаажуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

П.Тэргэл

27

Агаар сансрын зураг, газар зохион байгуулалт, суурь судалгааны  мэдээллийн сангийн эрхлэгч, судлаач-архивч

Ө.Дуламсүрэн

28

Геодези, байр зүйн мэдээллийн сангийн эрхлэгч, судлаач-архивч

С.Нарангэрэл

29

Байгууллагын баримтын архивын эрхлэгч, судлаач-архивч

Б.Энхтуул

30

Хэлтсийн дарга

Э.Баярмаа

31

Орон зайн өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем, технологийн шийдэл  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Н.Батболд

32

Мэдээллийн аюулгүй байдал, салбарын мэдээллийн систем, сүлжээ хариуцсан ахлах инженер

Б.Ууганбаяр

 33

Орон зайн стандартчиллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-

34

Орон зайн өгөгдлийн сангийн менежмент хариуцсан мэргэжилтэн

-

35

Орон зайн вэб үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженер

Ж.Дашням

36

Салбарын програм хангамж хөгжүүлэлт хариуцсан  инженер

Д.Баянбаатар

37

Техник хангамж, үйлчилгээ хариуцсан инженер

Г.Батхолбоо

38

Агаар, сансрын зургийн үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженер

М.Мягмаржаргал

39

Хэлтсийн дарга

Д.Мөнхцэцэг

 40

Зайнаас тандан судлалын асуудал хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

Ж.Алимаа

41

Өндрийн болон гравиметрийн сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Мөнхсайхан

42

Хот, суурин газрын байр зүйн зураглалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

А.Зоригтбаатар

43

Байнгын ажиллагаатай суурин станц хариуцсан мэргэжилтэн

О.Бат-Эрдэнэ

44

Инженер геодезийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Энхзаяа

45

Байрлалын сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

В.Отгонбаяр

46

Зураг зүй, газар зүйн нэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Ундармаа

47

Хэлтсийн дарга

П.Нямдаваа

48

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, мониторингийн сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Дөл

49

Хөдөө аж ахуйн газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Мөнхцэцэг

50

Хот суурин, зам, шугам, сүлжээний газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Анхбаяр

51

Ой, усны сан бүхий газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Эрдэнэбаяр

52

Инженер геологи, газар хөдлөлтийн мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Хулан

53

Хэлтсийн дарга

П.Баянтүмэн

54

Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, тоо бүртгэлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Х.Энхжаргал

55

Газрын үнэлгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Х.Оюунбаяр

56

Кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

-

57

Газрын улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Чинзолбоо

58

Кадастрын хэмжилт, зураглал, газрын зөрчил, маргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Түмэндэмбэрэл

59

Газрын татвар, төлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Өлзийбуян

60

Газрын биржийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Баянмөнх

9

Газрын кадастрын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

-

1

Хэлтсийн дарга

Ж.Батсайхан

 

2

Улсын тусгай хэрэгцээний газар, хилийн цэс, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

С.Дэнсмаа

 

3

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

М.Хүрэлбаатар

 

4

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн

П.Гэрлээ

5

Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Отгонгэрэл

6

Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Ихбаяр

7

Нийслэлийн ерөнхий болон тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Баттулга

8

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Энх-Эрдэнэ

9

Тусгай хэрэгцээний газрын асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Энхчимэг

1

Хэлтсийн дарга

О.Одбаяр

2

Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Одбаатар

3

Нийгэм, эдийн засгийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Батзаяа

5

Хот байгуулалтын норм дүрмийн хэрэгжилт, тусгай зөвшөөрлийн асуудал хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн

Э.Энхбаатар

6

Хот, суурин газрын төлөвлөлт, дахин төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

С.Одмаа

7

Хот, суурины газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Чингим

8

Газар зүй, экологи, ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-

9

Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-

1

Хэлтсийн дарга

Г.Цогтсайхан

2

Хот байгуулалтын кадастрын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Баяржаргал

3

Барилга байгууламжийн судалгаа, бүртгэл, мэдээллийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Баярдулам

4

Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, нийгмийн дэд бүтцийн судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

-

5

Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Өлзий-Утас

6

Зам тээвэр, эрчим хүч, аж үйлдвэрлэлийн судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Мөнхтогтоо

7

Хот суурины төлөвлөлт, тохижилтын судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

-

8

Хот байгуулалтын мэдээллийн системийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Одхишиг

Дээш буцах