EN

2016 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.4 дэх заалт, Сангийн сайдын 2012 оны 264 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”-ыг тус тус үндэслэн тус газрын 2016 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөөг Газрын даргын 2016 оны 01 сарын 27-ны өдрийн А/30 дугаар тушаалаар баталсан.

Дээш буцах