EN

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2021 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

Дээш буцах