EN

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, газрын нөхөн сэргээлт хийх

Журам

    Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 246 дугаар тушаал "Газар зохион байгуулалт, кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох журам"-тай танилцах бол энд дарна уу.

Бүрдүүлэх баримт бичиг

     Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 11 дугаар сарын 25-ны өдрийн 191 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт  “Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийг хуулийн этгээдэд олгох, тэдгээрт хяналт тавхих журам”-д  заасан мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох,  эрх авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, эрх гэрчилгээний загвартай танилцах бол энд дарна уу.

Дээш буцах