EN

Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтэц

    Орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэгч, хэрэглэгчийн хамтын ажиллагааг удирдан зохион байгуулах бодлого, хууль, эрх зүй , стандарт, техник, технологи, хүний нөөцийн цогц юм. Уг дэд бүтцийн гол ач холбогдол нь орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг олон төрлийн зорилгоор олон удаа ашиглах бөгөөд үйл ажиллагааны давхардлыг арилгаж, өгөгдөл, мэдээллийг төрийн байгууллага, хэрэглэгчдэд түргэн шуурхай хайх, хандах, ашиглах боломжийг олгодогт оршино.

Дээш буцах