EN

    Орон зайн буюу газарзүйн мэдээлэл гэж дэлхийн тодорхой байрлалтай шууд болон шууд бусаар холбогдох юмс үзэгдлийн тухай мэдээллийг хэлнэ. "Олон улсын ISO 19101 (Газар зүйн мэдээлэл-Суурь загвар) стандарт"

Дээш буцах