EN

Геодези, зураг зүйн салбарт мөрдөж буй норм, дүрэм /Барилга, хот байгуулалтын Сайдын баталсан/

Норм, дүрмийн нэр

Батлагдсан он

Норм, дүрмийн дугаар

1

“Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам”

2015

246

aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

2

"Байр зүйн тоон зураг, инженерийн дэд бүтцийн мэдээллийн санг хөтлөх журам"

2019

А/74

3

"Барилга, байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл"

2004

БНбД 11- 07- 04

4

"Барилга байгууламжийн инженер геодезийн ажил"

2008

БНбД 81-103-06

5

"Барилгын геодезийн ажил"

2006

БНбД 11-08-06

6

“1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000-ны масштабтай байр зүйн зураглалын ажил”

2008

БНбД 11-106-08

7

“Хиймэл дагуул (GPS/ГЛОНАСС)-ын технологиор Монгол Улсын геодезийн сүлжээ байгуулах үндсэн дүрэм”

2008

БНбД 14-101-08

8

"Агаарын зураглалын ажлын заавар"

2013

БНбД11-113-13

9

“Геодези, зураг зүйн ажлын жишиг үнэ” барилгын дүрэм

2013

БНбД 81-103-13

10

"Авто зам болон төмөр замын геодезийн ажил"

2014

БНбД 11-114-14

11

“Кадастрын зураглалын ажил”

2016

БНбД 11-11-16

12

"Ус, дулаан хангамж, ариутгах татуургын сүлжээ, үерийн усны байгууламжийн геодезийн ажил"

2016

БД 11-115-16

13

“Монгол Улсын өндрийн I ба II ангийн сүлжээ байгуулах үндсэн дүрэм”

2016

БНбД 11-09-16

14

“Өндрийн I, II ангийн сүлжээний тэгшитгэн бодолтын ажил”

2016

БНбД 11-107-16

15

"Өндөр барилга байгууламжийн хэв гажилтыг тодорхойлох, үйлдвэрийн технологийн тоног төхөөрөмж суурилуулах, үеийн геодезийн хэмжилт"

2017

БНбД 11-118-17

16

“Монгол улсын Гравиметрийн тулгуур сүлжээ байгуулах үндсэн дүрэм”

2017

БНбД 11-10-17

17

"Эрчим хүч, харилцаа холбооны инженерийн байгууламжийн геодезийн ажил"

2017

БНбД 11-120-17

18

“Өндрийн III ба IY ангийн сүлжээ байгуулах”

2019

БНбД 11-121-19

19

"Инженерийн шугам сүлжээний зураглалын ажил"

2019

БНбД 81-105-19

20

"Геодезийн байнгын цэг, тэмдэгт байгуулах ажил"

2019

БД 11-104-19

Дээш буцах