EN

"Гарын авлага" батлах тухай (Байр зүйн болон кадастрын зургийг солбицлын нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх гарын авлага)

    Газрын даргын 2014 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/212 дугаар тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах