EN

"Гэрээт ажил, бүтээгдэхүүний бүтээмж, чанарыг сайжруулах, үр дүнг" тооцох тухай

    Газрын даргын 2014 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/33 дугаар тушаалтай танилцах бол файл хэсэгт дарна уу.

Дээш буцах