EN

  Цахим системүүд

  • MONPOS - GNSS -ийн онлайн боловсруулалтын систем

   MONPOS - GNSS -ийн онлайн боловсруулалтын систем

  • Газар зохион байгуулалтын цахим систем

   Газар зохион байгуулалтын цахим систем

   "Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем" нь Улс, аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө, нийслэл сум, дүүргийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болон бусад салбарын орон зайн төлөвлөлтийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний талаарх мэдээлэл, зураг төслөөр иргэд, олон нийтийг хангах, үйлчлэх, тэдний саналыг авч оролцоог хангах цогц систем юм.

  • Газрын биржийн цахим систем

   Газрын биржийн цахим систем

   “Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.

  • Газрын мониторингийн цахим систем

   Газрын мониторингийн цахим систем

   Газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн үндэсний сүлжээ нь газрын харилцааны салбарын оролцогч талуудыг нийт нутаг дэвсгэрийг хамарсан өгөгдөл мэдээлэл, нэгдсэн арга зүйгээр хангах, харилцан мэдээлэл солилцож газрын төлөв байдал, чанарын өөрчлөлтийг эрт үед нь илрүүлэх, үнэлэх, доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх зэрэг үйл ажиллагааг төвлөрсөн удирдлагаар хангах нэгдсэн цахим систем юм.

  • Геодезийн цэг, тэмдэгтийн цахим мэдээллийн сан

   Геодезийн цэг, тэмдэгтийн цахим мэдээллийн сан

   “Геодезийн тулгуур сүлжээний мэдээлэл” гэдэгт навигацийн (GNSS) болон лазерийн (SLR) хиймэл дагуул, маш урт суурь талын интерферометр (VLBI), астрономи геодезийн аргаар цэг, тэмдэгтийн орон зай, цаг хугацаа, хүндийн хүчний хамаарлыг тодорхойлсон 3 болон түүнээс дээш хэмжээс бүхий утгыг хэлнэ.

  • Геопортал /Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем/

   Геопортал /Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн цахим систем/

   Геопортал нь газар зүйн мэдээллийн системийн үйлчилгээнүүд, вэб аппликэйшнүүд, орон зайн 16 суурь өгөгдөл бүхий мэдээллүүдийг нэгдсэн байдлаар бүртгэн зохион байгуулж тэдгээрийг вэб хуудаснаас мета өгөгдлөөр дамжуулан хайж, олж хэрэглэх боломжийг бүрдүүлдэг систем юм

  • Кадастрын мэдээллийн систем

   Кадастрын мэдээллийн систем

   Олон нийтэд Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн мэдээллээр үйлчлэх зорилго бүхий цахим систем.

  • Солбицол хооронд хөрвүүлэх

   Солбицол хооронд хөрвүүлэх

  Газрын Статистик


  Газрын жиргээ

  Төрийн архив

  Төрийн архивд хадгалагдаж буй салбарын үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон түүхэн газрын зураг, холбогдох баримт материалыг архивын хосгүй үнэт зүйлд бүртгүүлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, түүх, соёлын үнэт баримт материал, өвийг хадгалж хамгаалах, олон нийтэд үйлчлэх, түгээх

  Хууль эрх зүйн акт

  Дээш буцах