EN

Газрын улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ШИЙДВЭР/

 1. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, 2009 оны 4 дүгээр сарын 8-ны өдөр, Дугаар 100/         
 2. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, 2011 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр, Дугаар 175/         
 3. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, 2012 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр, Дугаар 136 /       
 4. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, 2012 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр, Дугаар 158/                                                                           
 5. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ,  2013 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр, Дугаар 343/   
 6. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ,2014 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдөр, Дугаар 299/       
 7. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, 2016 оны 5 дугаар сарын 31-ны өдөр, Дугаар 285/       
 8. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, 2018 оны 1 дүгээр сарын 24-ны өдөр, Дугаар 28/         
 9. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах, түүний хэмжээ, заагийг тогтоох, ашиглах журам /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, 2017 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдөр, дугаар 287 /
 10. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай /ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, 2019 оны 5 дугаар сарын 1-ны өдөр, Дугаар 174/         
 11. Улсын тусгай хэрэгцээний газарт ашиглах эрхийн гэрчилгээний загвар батлаха тухай /ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ, 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр, дугаар А61/

 

Дээш буцах