header header
Мэдээ, мэдээлэл  |   Эрх зүйн орчин  |   Хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр  |   Дүрстэй мэдээ  |   Фото цомог    
   Онцлох мэдээ
Зарлал
2014 оны 1-р сарын 24
                Тус агентлаг нь хамтын ажиллагааны хүрээнд Газрын салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж буй Төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагааны танилцуулга, ...
   Мэдээ, мэдээлэл
БНХАУ-ын Шинжлэх ухааны академийн “Тандан судалгаа ба дижитал дэлхий” ...
2014 оны 4-р сарын 11
2013 оны ГХГЗЗГ-ын Аудитаар баталгаажсан дүгнэлт
2014 оны 4-р сарын 9
2013 оны ГХГЗЗГ-ын Аудитаар баталгаажсан дүгнэлт(үргэлжлэл №1)
2014 оны 4-р сарын 9
2013 оны ГХГЗЗГ-ын Аудитаар баталгаажсан дүгнэлт(үргэлжлэл №2)
2014 оны 4-р сарын 9
2013 оны ГХГЗЗГ-ын Аудитаар баталгаажсан дүгнэлт(үргэлжлэл №3)
2014 оны 4-р сарын 9
Оюутны шилдэг илтгэл шалгаруулах тэмцээн
2014 оны 4-р сарын 8
БНСУ-ын "Хөрөнгийн үнэлгээ ба хууль зүйн тогтолцоо" сургалт
2014 оны 4-р сарын 4
"Газрын харилцааны ажилтны өдрийн нэрэмжит Шилжин явах цом"-ын ...
2014 оны 3-р сарын 12
Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын Газар зохион байгуулалтын хэлтсийн ...
2014 оны 1-р сарын 24
Олон улсын Зураг зүйн 26 дугаар чуулга уулзалт
2014 оны 1-р сарын 24
Зарлал
2014 оны 1-р сарын 24
Агентлагийн үйл ажиллагааны, стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн ...
2014 оны 1-р сарын 21
Олон улсын GNSS сургалт 2013
2013 оны 9-р сарын 5
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ
2013 оны 8-р сарын 27
Улаанбаатар хотын 1:1000 машстабтай байр зүйн тоон зураг зохиох хоёрдугаар ...
2013 оны 8-р сарын 16
Ажлын даалгаварын тодотголын заавар
2013 оны 7-р сарын 31
Төслийн уулзалт зохион байгуулагдана
2013 оны 7-р сарын 24
Дорнод аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ...
2013 оны 7-р сарын 23
ГХГЗЗГ-ын ажлын хэсэг БНХАУ-ын Хэмжил зураглал, гео-мэдээллийн агентлаг ...
2013 оны 7-р сарын 17
ГХГЗЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхцэцэг мэргэжилтэн Л.Мандхай нар БНХАУ-д ...
2013 оны 6-р сарын 24
   Веб холбоос

Их уншсан

   
Тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-уудын анхааралд
        Тайлан маягтыг эндээс авна уу.    татах                 Барилга угсралт, зураг төсөл, барилгын материалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ...
Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгуулагуудын анхааралд
    Маягтыг эндээс татна уу                                    ...
Барилгын тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн анхааралд
Барилга угсралт, Зураг төсөл, Барилгын материалын үйлдвэрлэл, Өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллагуудын анхааралд: Тусгай зөвшөөрлийН гэрээний үүргээ биелүүлж 2011 оны II улирлын тайлангаа 2011 ...
Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах,барилга угсралтын ажил, барилгын ...
     2010 оны 4-р улирал, жилийн эцсийн тайлан мэдээгээ 12 сарын 25-ны дотор ирүүлнэ үү       ЗТБХБ-ын Сайдын 2009 оны 105 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын салбарын бүртгэл, мэдээний маягтуудаар “Тусгай зөвшөөрөл олгогч, тусгай ...

Нийтлэг асуултууд

   
“Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль”-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлэх газар, түүний байршлыг зориулалтаас хамааран дараахь байдлаар тогтоосон байна. Иргэнд өмчлүүлэх газрын Байршил хэмжээ ...
“Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 3 дугаар зүйлд нийслэлд бүртгэлтэй иргэн нийслэлд буюу аль ч аймаг, сумын газарт, бусад иргэд нийслэлээс бусад аль ч аймаг, сумын газарт газар өмчилж авахаар заасан байдаг. Нийслэлийг аймгийн төвтэй ...
Өмнө нь өмчилж авсан газрын өмчлөх эрхийг гэр бүлийн аль нэг гишүүнд шилжүүлсний үндсэн дээр гэр бүлийн бусад гишүүд шинээр газар өмчилж авахыг хүссэн өргөдөл гаргана. Ингэхдээ дараахь материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд: Газар өмчилж авахыг хүссэн өргөдөл /Өргөдлийн загварыг энэхүү гарын авлагын хавсралт ...
“Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль” 2002 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдөр батлагдаж, 2003 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдсөн. Хууль хэрэгжих хугацаанд түүнд 3 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон. Хамгийн сүүлд буюу 2008 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр 2013 оны 5 ...

Тендер

   
   Аймгийн ГХБХБГ
Planets
Эрх зүйн орчин
Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр
2013-09-18 Баримт ашиглуулах журам
2013-08-15 "Геодези, зураг зүйн талаар төрөөс баримтлах бодлого" ...
2012-08-10 Барилгын хог хаягдлыг төвлөрсөн цэгт хүргэх журам
2012-03-26 Барилгын норм, нормативийн баримт бичгийн хэрэгжилтийг ...
2012-01-12 Төрийн удирдах албан тушаалтны манлайллын түвшинг үнэлэх ...
2012-01-03 "Журам батлах тухай"
2011-10-06 Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын ...
2011-07-06 Орон сууцны цахилгаан шатыг шинэчлэх тухай
2011-11-04 Барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн жишиг үнэлгээ ...
Салбарын үйл ажиллагаа
» Инженер геодези
» БАЙР ЗҮЙН ЗУРГИЙН ХАНГАМЖ, ШИНЭЧЛЭЛТ
» СОЛБИЦОЛ,ӨНДӨР, ТУСГАГИЙН НЭГДСЭН ТОГТОЛЦОО
» Монгол улсын тулгуур өндрийн сүлжээ /2013-2020 он хүртэлх ...
» Монгол улсын тулгуур өндрийн сүлжээ
» “Геодези, зураг зүйн тухай” хуулийн нэмэлт ...
» GNSS-ийн байнгын ажиллагаатай станц& GPS
» БАЙРЛАЛЫН СҮЛЖЭЭ, ГЕОДЕЗИЙН ЦЭГ ТЭМДЭГТИЙН ТАЛААРХ ...
» 2013-2020 онд хийгдэх агаарын зураглалын ажлууд
» “ТӨРИЙН НУУЦЫН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ”-Д ...
Олон улсын туршлага
Бээжин хотын Донгчен дүүргийн Хотын менежментийн хяналтын төвийн талаар ...
2013 оны 9-р сарын 3
Бээжин хотын Донгчен дүүрэг нь "Тоон хотын гео орон зайн суурь мэдээллийн төсөл"-д хамрагдсан анхны дүүргүүдийн нэг. Суурь зураг, мэдээллийн ...
БНХАУ-ын Хэмжил, зураглал, геомэдээллийн агентлагийн танилцуулга
2013 оны 4-р сарын 25
БНХАУ-ын Хэмжил, зураглал, геомэдээллийн агентлагийн танилцуулга 1956 онд байгуулагдсан БНХАУ-ын Хэмжил, зураглал, геомэдээллийн агентлаг нь Газар ба нөөцийн яамны харьяанд доор дурдсан үйл ажиллагаа явуулдаг ...
   Дүрстэй мэдээ
Улаанбаатар хотын 1:1000 машстабтай агаарын зураг гаргах төсөл
   Хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр
  Холбоо барих
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Барилгачдын талбай-3, Чингэлтэй дүүрэг, Засгийн газрын XII байр
И-мэйл:  info@gazar.gov.mn
Утас: 976-11-263676
Факс: 976-11-263676
                       http://www.gazar.gov.mn
 Газар зохион байгуулалт
 Геодези, зураг зүй
 Газрын зах зээл
 Орон зайн мэдээлэл, технологи
 Мэдээллийн төв
 Гадаад харилцаа
 Сургалт хамтын ажиллагаа
Бидэнтэй холбогдох

©2010-2014 Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар. Бүх эрх хуулиар xамгаалагдсан.