EN

Олон улсын гэрээ

  1. Гэрээ соёрхон батлах тухай,  цөмийн туршилтыг бүрэн хориглох гэрээ /1997 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр/         
  2. Зэрлэг амьтдын нүүдлийн зүйлүүдийг хамгаалах тухай конвенц /1979 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр/        
  3. Конвенцид нэгдэн орох тухай, олон улсын ач холбогдол бүхий ус намгархаг  газар ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг  орчны тухай конвенц /1997 оны 6 дугаар сарын 5-ны өдөр/      
  4. Конвенцыг хүлээн зөвшөөрч нэгдэн  орох тухай, замын дохио тэмдгийн тухай конвенц /1997 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр/      
  5. Соёлын биет бус  өвийг хамгаалах  тухай конвенцыг соёрхон батлах тухай /2005 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр/    
  6. Хуванцар тэсрэх бодис илрүүлэх зорилгоор тэмдэг тавих тухай конвенц /1991 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдөр/      

Дээш буцах