EN

Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газрын албан хаагчдын утасны дугаар

Хүснэгт 1. Албан хаагчдын утасны дугаар

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Өрөөний утас

1

Газрын дарга

Ц.Ганхүү

262683

2

Орлогч дарга

А.Батбаяр

261850

3

Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газрын дарга

Р.Ганхуяг

260546

 4

Геодези, зураг зүй, архив, орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн менежментийн стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Амарзаяа

262381

 5

Хот байгуулалтын стратеги   төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Мөнхзул

262381

6

Газар зохион байгуулалт, суурь судалгаа, кадастрын стратеги төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Мөнхзул

262381

7

Хамтын ажиллагаа, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Ч.Гүндэгмаа

262582

8

Салбарын эрх зүйн зохицуулалт, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Эрдэнэбаатар

262582

9

Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Энхтуяа

262582

10

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Мөнхцэцэг

262582

11

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

С.Ганцэцэг

262582

12

Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Т.Отгончимэг

70003959

13

Нарийн бичгийн дарга

Ж.Батбаяр

260638

14

Хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий санхүүч

Л.Лувсан

260629

15

Мөнгөн хөрөнгө, мэдээлэл хариуцсан ахлах нягтлан бодогч

Р.Содномцэрэн

267507

16

Орон нутгийн салбар, төлөвлөлт хариуцсан ахлах нягтлан бодогч

 

С.Мядагмаа

267507

17

Эдийн засагч

Д.Энхтуул

267507

18

Цалин хөлс, гэрээний хэрэгжилт хариуцсан нягтлан бодогч

-

267507

19

Үндсэн хөрөнгө, бараа материал  хариуцсан нягтлан бодогч

 Ч.Бямбахишиг

267507

20

Аж ахуйн менежер

Н.Пүрэвдорж

267507

21

Нярав

Б.Найдан

260761

22

Жолооч

С.Чимэддавга

 

23

Архив, мэдээллийн төвийн дарга

Н.Адилбиш

266712

24

Архив, кадастрын мэдээллийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Л.Мандхай

264212

25

Геодезийн хэмжил зүй, багаж баталгаажуулалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

-

 

26

Геодезийн хэмжил зүй, багаж баталгаажуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

П.Тэргэл

70112099

27

Агаар сансрын зураг, газар зохион байгуулалт, суурь судалгааны  мэдээллийн сангийн эрхлэгч, судлаач-архивч

Ө.Дуламсүрэн

264212

28

Геодези, байр зүйн мэдээллийн сангийн эрхлэгч, судлаач-архивч

С.Нарангэрэл

264212

29

Байгууллагын баримтын архивын эрхлэгч, судлаач-архивч

Б.Энхтуул

264212

30

Хэлтсийн дарга

Э.Баярмаа

321299

31

Орон зайн өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем, технологийн шийдэл  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Н.Батболд

264596

32

Мэдээллийн аюулгүй байдал, салбарын мэдээллийн систем, сүлжээ хариуцсан ахлах инженер

Б.Ууганбаяр

264596

 33

Орон зайн стандартчиллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-

 

34

Орон зайн өгөгдлийн сангийн менежмент хариуцсан мэргэжилтэн

-

264596

35

Орон зайн вэб үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженер

Ж.Дашням

264596

36

Салбарын програм хангамж хөгжүүлэлт хариуцсан  инженер

Д.Баянбаатар

264596

37

Техник хангамж, үйлчилгээ хариуцсан инженер

Г.Батхолбоо

264596

38

Агаар, сансрын зургийн үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженер

М.Мягмаржаргал

264596

39

Хэлтсийн дарга

Д.Мөнхцэцэг

262461

 40

Зайнаас тандан судлалын асуудал хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

Ж.Алимаа

262461

41

Өндрийн болон гравиметрийн сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Мөнхсайхан

262461

42

Хот, суурин газрын байр зүйн зураглалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

А.Зоригтбаатар

262461

43

Байнгын ажиллагаатай суурин станц хариуцсан мэргэжилтэн

О.Бат-Эрдэнэ

262461

44

Инженер геодезийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Энхзаяа

262461

45

Байрлалын сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

В.Отгонбаяр

262461

46

Зураг зүй, газар зүйн нэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Ундармаа

262461

47

Хэлтсийн дарга

П.Нямдаваа

265548

48

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, мониторингийн сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Дөл

263676

49

Хөдөө аж ахуйн газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Мөнхцэцэг

263676

50

Хот суурин, зам, шугам, сүлжээний газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Анхбаяр

263676

51

Ой, усны сан бүхий газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Эрдэнэбаяр

263676

52

Инженер геологи, газар хөдлөлтийн мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Хулан

263676

53

Хэлтсийн дарга

П.Баянтүмэн

261884

54

Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, тоо бүртгэлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Х.Энхжаргал

260785

55

Газрын үнэлгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Х.Оюунбаяр

260785

56

Кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

-

 

57

Газрын улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Чинзолбоо

260785

58

Кадастрын хэмжилт, зураглал, газрын зөрчил, маргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Түмэндэмбэрэл

260785

59

Газрын татвар, төлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Өлзийбуян

260785

60

Газрын биржийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Баянмөнх

260785

9

Газрын кадастрын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

-

 

1

Хэлтсийн дарга

Ж.Батсайхан

261826

 

2

Улсын тусгай хэрэгцээний газар, хилийн цэс, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

С.Дэнсмаа

264592

 

3

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

М.Хүрэлбаатар

264592

 

4

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн

П.Гэрлээ

264592

5

Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Отгонгэрэл

264592

6

Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Ихбаяр

264592

7

Нийслэлийн ерөнхий болон тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Баттулга

264592

8

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Энх-Эрдэнэ

264592

9

Тусгай хэрэгцээний газрын асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Энхчимэг

264592

1

Хэлтсийн дарга

О.Одбаяр

70003337

2

Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Одбаатар

70003959

3

Нийгэм, эдийн засгийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Батзаяа

70003959

5

Хот байгуулалтын норм дүрмийн хэрэгжилт, тусгай зөвшөөрлийн асуудал хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн

Э.Энхбаатар

70003959

6

Хот, суурин газрын төлөвлөлт, дахин төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

С.Одмаа

70003959

7

Хот, суурины газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Чингим

70003959

8

Газар зүй, экологи, ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-

70003959

9

Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-

70003959

1

Хэлтсийн дарга

Г.Цогтсайхан

 70003989

2

Хот байгуулалтын кадастрын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Баяржаргал

 70003989

3

Барилга байгууламжийн судалгаа, бүртгэл, мэдээллийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Баярдулам

 70003989

4

Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, нийгмийн дэд бүтцийн судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

-

 

5

Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Өлзий-Утас

 70003989

6

Зам тээвэр, эрчим хүч, аж үйлдвэрлэлийн судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Мөнхтогтоо

 70003989

7

Хот суурины төлөвлөлт, тохижилтын судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

-

 

8

Хот байгуулалтын мэдээллийн системийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Одхишиг

70003989

Хүснэгт 2. Гэрээт ажилчид

Нэрс   

Хэлтэс

     1

Д.Энхтуул

Архив мэдээллийн төв

     2

Г.Энэрэл

Архив мэдээллийн төв

     3

Б.Янжинлхам

Архив мэдээллийн төв

     4

С.Зүчи

Орон зай мэдээлэл технологийн хэлтэс

     5

Г.Намхайнямбуу

Кадастрын хэлтэс

     6

М.Шинэбаяр

Кадастрын хэлтэс

     7

Э.Энх-Эрдэнэ

Кадастрын хэлтэс

     8

Б.Намжилмаа

ССМХэлтэс

     9

Б.Ууганзаяа

ССМХэлтэс

Дээш буцах