EN

Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газрын албан хаагчдын утасны дугаар /2020-03-09/

Хүснэгт 1. Албан хаагчдын утасны дугаар

Ө/Д

Албан тушаал

Албан хаагчдын нэрс

Ө/Утас

213

1

Газрын дарга

Ц.Ганхүү

262683

206

2

Орлогч дарга

А.Батбаяр

261850

Нэг. Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газар

 

 

208

 

1

Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газрын дарга

Р.Ганхуяг

260546

 

215-А

 

2

Геодези, зураг зүй, архив, орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн менежментийн стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Амарзаяа

262381

215-А

 

3

Хот байгуулалтын стратеги   төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Мөнхзул

262381

215-А

4

Газар зохион байгуулалт, суурь судалгаа, кадастрын стратеги төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Мөнхзул

262381

 

215-Б

 

5

Хамтын ажиллагаа, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Ч.Гүндэгмаа

262582

215-Б

6

Салбарын эрх зүйн зохицуулалт, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Эрдэнэбаатар

262582

215-Б

7

Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Энхтуяа

262582

215-Б

8

Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Л.Батчимэг

262582

215-Б

9

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

С.Ганцэцэг

262582

118

10

Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Т.Отгончимэг

262270

213

11

Нарийн бичгийн дарга

О.Гиймаа

260638

Хоёр. Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс

 

 

24

 

1

Хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий санхүүч

Л.Лувсан

260629

122

 

2

Мөнгөн хөрөнгө, мэдээлэл хариуцсан ахлах нягтлан бодогч

Р.Содномцэрэн

267507

122

 

3

Орон нутгийн салбар, төлөвлөлт хариуцсан ахлах нягтлан бодогч

 

С.Мядагмаа

267507

122

4

Эдийн засагч

Н.Уранчимэг

267507

 

122

 

5

Цалин хөлс, гэрээний хэрэгжилт хариуцсан нягтлан бодогч

Ч.Бямбахишиг

267507

 

122

 

6

Үндсэн хөрөнгө, бараа материал  хариуцсан нягтлан бодогч

Ж.Батбаяр

267507

122

7

Аж ахуйн менежер

Н.Пүрэвдорж

267507

110

8

Нярав

Б.Найдан

260761

122

9

Жолооч

С.Чимэддавга

 

Гурав. Архив, мэдээллийн төв

 

119

1

Архив, мэдээллийн төвийн дарга

Н.Адилбиш

262270

118

 

2

Архив, кадастрын мэдээллийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Л.Мандхай

264212

 

118

 

3

Геодезийн хэмжил зүй, багаж баталгаажуулалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

А.Зоригтбаатар

70112099

 

118

 

4

Геодезийн хэмжил зүй, багаж баталгаажуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Сумъяа

70112099

118

 

5

Агаар сансрын зураг, газар зохион байгуулалт, суурь судалгааны  мэдээллийн сангийн эрхлэгч, судлаач-архивч

Ө.Дуламсүрэн

264212

118

 

6

Геодези, байр зүйн мэдээллийн сангийн эрхлэгч, судлаач-архивч

С.Нарангэрэл

264212

118

 

7

Байгууллагын баримтын архивын эрхлэгч, судлаач-архивч

Б.Энхтуул

264212

Дөрөв. Орон зайн мэдээлэл, технологийн хэлтэс

 

103-А

1

Хэлтсийн дарга

Э.Баярмаа

321299

103-Б

 

2

Орон зайн өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем, технологийн шийдэл  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

-

-

103-Б

 

3

Мэдээллийн аюулгүй байдал, салбарын мэдээллийн систем, сүлжээ хариуцсан ахлах инженер

Б.Ууганбаяр

264596

103-Б

 

4

Орон зайн стандартчиллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-

-

103-Б

 

5

Орон зайн өгөгдлийн сангийн менежмент хариуцсан мэргэжилтэн

-

-

103-Б

 

6

Орон зайн вэб үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженер

Ж.Дашням

264596

103-Б

7

Салбарын програм хангамж хөгжүүлэлт хариуцсан  инженер

Д.Баянбаатар

264596

103-Б

8

Техник хангамж, үйлчилгээ хариуцсан инженер

Г.Батхолбоо

264596

104-Б

9

Агаар, сансрын зургийн үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженер

М.Мягмаржаргал

264596

Тав. Геодези, зураг зүйн хэлтэс

 

102

1

Хэлтсийн дарга

Д.Мөнхцэцэг

261217

125

 

2

Зайнаас тандан судлалын асуудал хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

Ж.Алимаа

262461

125

 

3

Өндрийн болон гравиметрийн сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Мөнхсайхан

262461

125

 

4

Хот, суурин газрын байр зүйн зураглалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

П.Тэргэл

262461

125

 

5

Байнгын ажиллагаатай суурин станц хариуцсан мэргэжилтэн

-

-

125

 

6

Инженер геодезийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Энхзаяа

262461

125

7

Байрлалын сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн

В.Отгонбаяр

262461

125

8

Зураг зүй, газар зүйн нэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Ундармаа

262461

Зургаа. Суурь судалгаа, мониторингийн хэлтэс

 

111

1

Хэлтсийн дарга

П.Нямдаваа

265548

108

 

2

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, мониторингийн сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Дөл

263676

108

 

3

Хөдөө аж ахуйн газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Мөнхцэцэг

263676

108

 

4

Хот суурин, зам, шугам, сүлжээний газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Анхбаяр

263676

108

5

Ой, усны сан бүхий газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Эрдэнэбаяр

263676

108

6

Инженер геологи, газар хөдлөлтийн мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Хулан

263676

Долоо. Кадастрын хэлтэс

 

107

1

Хэлтсийн дарга

П.Баянтүмэн

261884

105

 

2

Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, тоо бүртгэлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Х.Энхжаргал

260785

105

 

3

Газрын үнэлгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Х.Оюунбаяр

260785

106

 

4

Кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Намхайнямбуу

261952

106

5

Газрын улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Чинзолбоо

261952

105

6

Кадастрын хэмжилт, зураглал, газрын зөрчил, маргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Түмэндэмбэрэл

260785

105

7

Газрын татвар, төлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Өлзийбуян

260785

105

8

Газрын биржийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Баянмөнх

260785

105

9

Газрын кадастрын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

-

-

Найм. Газар зохион байгуулалтын хэлтэс

 

207

1

Хэлтсийн дарга

Ж.Батсайхан

261826

123

 

2

Улсын тусгай хэрэгцээний газар, хилийн цэс, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

С.Дэнсмаа

264592

123

 

3

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

М.Хүрэлбаатар

264592

123

 

4

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн

П.Гэрлээ

264592

123

5

Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Отгонгэрэл

264592

123

6

Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Ихбаяр

264592

123

7

Нийслэлийн ерөнхий болон тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн

Г.Баттулга

264592

123

8

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Энх-Эрдэнэ

264592

123

9

Тусгай хэрэгцээний газрын асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Энхчимэг

264592

Ес.  Хот байгуулалтын хэлтэс

 

209-В

1

Хэлтсийн дарга

О.Одбаяр

70003337

209-Б

2

Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Одбаатар

70003959

209-Б

3

Нийгэм, эдийн засгийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Ц.Батзаяа

 

70003959

209-Б

5

Хот байгуулалтын норм дүрмийн хэрэгжилт, тусгай зөвшөөрлийн асуудал хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн

Э.Энхбаатар

70003959

209-Б

6

Хот, суурин газрын төлөвлөлт, дахин төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

Н.Өлзийбилэгт

70003959

209-Б

7

Хот, суурины газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ж.Чингим

 

70003959

209-Б

8

Газар зүй, экологи, ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

О.Чинбаяр

70003959

209-Б

9

Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

-

-

Арав.  Хот байгуулалтын кадастрын хэлтэс

 

109

1

Хэлтсийн дарга

Г.Цогтсайхан

261903

124

2

Хот байгуулалтын кадастрын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Баяржаргал

70122099

124

3

Барилга байгууламжийн судалгаа, бүртгэл, мэдээллийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Баярдулам

70122099

124

4

Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, нийгмийн дэд бүтцийн судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

-

-

124

5

Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Д.Өлзий-Утас

70122099

124

6

Зам тээвэр, эрчим хүч, аж үйлдвэрлэлийн судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Мөнхтогтоо

70122099

124

7

Хот суурины төлөвлөлт, тохижилтын судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

П.Нямдарь

70122099

124

8

Хот байгуулалтын мэдээллийн системийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Одхишиг

70122099

 

 

Хүснэгт 2. Гэрээт ажилчид

Нэрс   

Хэлтэс

Ө/Утас

1

Э.Энх-эрдэнэ

КХ

260785

2

Э.Алтан-эрдэнэ

КХ

261952

3

Б.Баянжаргал

КХ

261952

4

Б.Батзаяа

ССМХ

-

5

Д.Одончимэг

АМТ

-

6

Г.Энэрэл

АМТ

262270

7

З.Пэрэнлэймаа

АМТ

262270

8

А.Энхзаяа

АМТ

70112099

9

Н.Уранцэцэг

АМТ

262270

10

Б.Төгөлдөрбаяр

ГЗЗХ

262461

11

А.Сумъяа

ОЗМТХ

264596

12

С.Зүчи

ОЗМТХ

264596

Дээш буцах