EN

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 

Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

 

 

Хариуцах нэгжийн нэр (Эсхүл менежерийн нэр)

Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин

Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин

1

2

3

4

"Нэг. Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн геодезийн бүх төрлийн сүлжээ, байр зүйн болон сэдэвчилсэн тоон зураглалын тогтолцоог байгуулж, хэрэглээг арга зүйгээр хангах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

“1.1. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт зохицсон байрлал, өндрийн нэгдсэн сүлжээ байгуулж зураглалын үндэслэлээр хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

1.1.1. Геодезийн цэг, тэмдэгт байгуулах, солбицолжуулах, каталоги гаргах, албажуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 

Тоо хэмжээ: Ирүүлсэн хүсэлтийн тоогоор

Чанар: Ажлын даалгавар, норм, дүрмийн шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Геодезийн эхлэл цэг шинээр сулгаж, цэг, тэмдэгт шилжүүлэн суулгах зөвшөөрөл олгон шинээр суулгасан цэгийн материалыг хүлээн авч шалгаж, мэдээллийн санд өөрчлөлт оруулан орон нутгийн хамгаалалтад хүлээлгэн өгсөн байна.

ГЗЗА

 

1.1.2. Геодезийн сүлжээг өтгөрүүлэх, сайжруулах, үр дүнг шалгаж хүлээн авах, албажуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 925 цэгийн жагсаалт гаргах

Чанар: Сүлжээний нарийвчлал хангасан байх

Хугацаа: 1-4-р улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа, Урсгал төсөв

Шаардлага хангасан нарийвчлал бүхий нэгдмэл утгатай, нэгдсэн тогтолцоотой тулгуур, үндсэн, зураглалын сүлжээтэй болно.

ГЗЗА

 

1.1.3. Монгол орны өндрийн сүлжээ байгуулах, үр дүнг шалгаж хүлээн авах, албажуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

(БХБЯ-ны захиалгат ажил үргэлжилнэ)

 

Тоо хэмжээ: 1 төсөл

Чанар: Гэрээнд заасан эрх, үүргийн хүрээнд ажиллах

Хугацаа: 1-4-р улирал

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

2870 км шугам бүхий 1 болон 2-р ангийн нивелирдлэгийн сүлжээ, 233 сумын өндрийн үндэслэлийг байгуулсан байна.

ГЗЗА

НУХАА

1.1.4. Монгол орны гравиметрийн сүлжээ байгуулах, үр дүнг шалгаж хүлээн авах, албажуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 21 аймгийн төв, 15 сум, суурин газрын төвд туршилт хийж 350 цэгийн жагсаалт гаргах

Чанар: Дэд болон Зураглалын сүлжээний нарийвчлалын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 1-4-р улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Өндрийн I ангийн сүлжээний цэгүүд дээр хийсэн гравиметрийн сүлжээний хэмжилтийн 2 дахь гарын тэгшитгэн бодолт хийх, хүндийн хүчний хурдатгалын жагсаалт гаргаж баталгаажуулсан байна. Монгол орны геоидын өндрийн загварын нарийвчлалыг сайжруулна.

ГЗЗА

НУХАА

 

1.1.5. GPS-ийн /GNSS/ байнгын ажиллагаатай станцын сүлжээ байгуулах, станцуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үр дүнг шалгаж хүлээн авах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 

(БХБЯ-ны захиалгат ажил 2014.12.23-нд СТХ-ээс 100% тай дүгнэгдсэн)

 

Тоо хэмжээ: Улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа 36 станц

Чанар: Бодит агшны /RTK/ засварыг тасалдалгүй дамжуулах

Хугацаа: 1-4-р улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа, Урсгал төсөв

Улсын хэмжээнд суурилуулсан38 станцыг хэвийн ажиллагаатай болгож бодит агшны зураглалын хэмжилт хийх нөхцөл бүрдүүлсэн байна.

БХБЯ

ГЗЗА

ОЗМТА

НУХАА

1.1.6. Газрын маргааны хэмжилт, боловсруулалт, шинжээчийн дүгнэлт гаргахад оролцох

Тоо хэмжээ: тухай бүр

Чанар: Дүрэм, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: 1-4 улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газрын маргаантай хэмжилт, боловсруулалт хийгдэж, шинжээчийн дүгнэлтийг хууль тогтоомжинд нийцүүлэн гаргасан байна.

НУХАА

ГЗЗА

КХ

ГЗБА

ССМА

1.1.7.Геодезийн хэмжилт, зураглалын өгөгдлийг боловсруулах программ хангамж хөгжүүлэх, худалдан авах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 3

Чанар: Заавар, дүрмийн шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 1-4-р улирал

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Өндрийн, гравиметрийн, GNSS-ийн богино суурь талт программ хангамжтай болж 2 дахь гарын бодолт хийх нөхцөл бүрдсэн байна.

 

ГЗЗА

1.1.8. Геодези, зураг зүйн салбарын 85 жилийн ойн арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлэх

Тоо хэмжээ: 7

Чанар: Салбарын болон улс орны хөгжил дэвшил рүү чиглэсэн байх

Хугацаа: 1-4-р улирал

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Салбарын үйл ажиллагаа, мэргэжлийг сурталчлах, бүтээгдэхүүнийг таниулах, хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулсан байна.

ГЗЗА

МТ

НУХАА

ОЗМТА

1.1.9. Байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн Геодези, зураг зүйн ажлыг шалгаж хүлээн авах

Тоо хэмжээ: тухай бүр

Чанар: Дүрэм, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: 1-4-р улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Бусад байгууллагын захиалгаар хийгдсэн Геодези, зураг зүйн ажлын тайланг хүлээн авч, ажлын даалгаврын дагуу хийсэн эсэхийг шалган дүгнэлт гаргаж Мэдээллийн төвд актаар хүлээлгэн өгсөн байна.

ГЗЗА

МТ

1.1.10. Бүх төрлийн сүлжээ, байр зүйн болон сэдэвчилсэн зураг, газар зүйн нэрийн чиглэлээр стандарт, дүрэм, нэр томъёоны тайлбар толь боловсруулах, баталгаажуулах, мөрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 15

Чанар: Стандартад нийцсэн байх

Хугацаа:1-3-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа, Урсгал төсөв

Геодези, зураг зүйн норматив баримт бичгийн тогтолцоог сайжруулна.

ГЗЗА

1.1.11. Геодези, зураг зүйн салбарын үйл ажиллагаа, бүтээгдхүүнийг олон нийтэд сурталчлах

Тоо хэмжээ: 3

Чанар: Энгийн, ойлгоход хялбар байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Геодези, зураг зүйн салбарын үйл ажиллагаа, бүтээгдхүүний талаар олон нийтэд мэдлэг олгох материал бэлтгэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд хүргэсэн байна.

ГЗЗА

МТ

НУХАА

 

1.1.12. Геодези, зураг зүйн суурь мэдээллийн сан бүрдүүлэх, каталоги гаргаж батлуулах

Тоо хэмжээ: 7

Чанар: Мэдээллийн сангийн стандартад нийцсэн байх

Хугацаа: 1-2-р улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

GNSS-ийн үндсэн болон зураглалын сүлжээний, өндрийн 2-3 дугаар ангийн, гравиметрийн сүлжээний, триангуляцийн сүлжээний гэсэн 7 төрлийн мэдээллийн сан үүсгэсэн байна.

 

ГЗЗА

МТ

ОЗМТА

 

1.1.13. Геодези, зураг зүйн улсын нэгдсэн санд буй бүх төрлийн сүлжээ, байр зүйн болон сэдэвчилсэн зураг, газар зүйн нэрийнматериалыг судалж, үйл ажиллагааны танилцуулга бэлтгэж байгууллагын гадаад цахим хуудсанд байршуулах

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн байх

Хугацаа: 1-4-р улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

5 чиглэлээр 1940-2014 оны хооронд монгол оронд хийгдсэн бүх төрлийн сүлжээний талаархи танилцуулгыг бэлтгэж байгууллагын веб хуудасд байршуулан олон нийтэд сурталчилсан байна.

ГЗЗА

 

“1.2. Жижиг, дунд, том масштабын /газар дээрх болон доорх биетийн/ байр зүйн тоон зургаар хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 

1.2.1. Том масштабын /1:1000/ байр зүйн зургийг шалгаж хүлээн авах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх

 

(ГХГЗЗГ-ын захиалгатай 2014.12.24-нд эцсийн шатны тайланг хүлээн авч 100%-ийн гүйцэтгэлтэй гэж дүгнэсэн.)

 

 

Тоо хэмжээ: 20 аймаг, 330 сумын төв, нийслэлийн байр зүйн тоон зураг

Чанар: Ажлын даалгаварын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт, төслийн хөрөнгө

Байрлалын хувьд 10 см, өндрийн хувьд 20 см-ийн нарийвчлал, тоон зургийн стандартын шаардлага хангасан байр зүйн зураг хүлээн асан байна.

ГЗЗА

ОЗМТА

НУХАА

МТ

1.2.2. Дунд масштабын /1:25000-1:100000/ байр зүйн зургийг шалгаж хүлээн авах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх

 

(БХБЯ-ны захиалгатай ажил 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх –хугацаа 2015.12.31 дуусна.)

(ГХГЗЗГ-ын захиалгатай ажил -1:100000 масштабтай эцсийн шатны тайланг хүлээн авч 100%-ийн гүйцэтгэлтэй гэж дүгнэсэн.)

 

 

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Норм, дүрмийн шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 1-4-р улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

673 хуудас 1:100000-ны масштабтай байр зүйн тоон зураг, сансрын зураг, 1000 хуудас 1:25000-ны масштабтай байр зүйн тоон зураг, ортофото зураг, агаарын зургийг шалгаж хүлээн авч Мэдээллийн төвд актаар хүлээлгэн өгсөн байна.

ГЗЗА

ОЗМТА

НУХАА

МТ

1.2.3. Инженерийн геодезийн ажлын үр дүнг шалгаж хүлээн авах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах

(БХБЯ-ны захиалгат ажил үргэлжилнэ. 2015,12,30-нд гэрээний хугацаа дуусна)

 

 

 

Тоо хэмжээ: 3

Чанар: Нарийвчлалын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 1-4-р улирал

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Газар дээрх болон доорх шугам, сүлжээний инженерийн зураглал, мэдээллийн сан үүсгэх ажлын тайланг хүлээн авч дүгнэлт гарган, Мэдээллийн төвд актаар хүлээлгэн өгсөн байна.

ГЗЗА

ОЗМТА

НУХАА

 

“1.3. Бүх төрлийн масштабын сэдэвчилсэн тоон зураглалын ажлуудыг баталгаат сууриар хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 

1.3.1. Сэдэвчилсэн газрын зураг, атлас зохиох, хэвлүүлэх ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, хэрэглэгчдийг нэг маягийн сууриар хангах

 

 

 

 

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Зураг зүйн ажлын норм, дүрмийн шаардлагад нийцсэн байх

Хугацаа: 1-4 улирал

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

 

 

 

 

7 төрлийн масштаб /1:1 000 000, 1:1 500 000, 1:2 500 000, 1:3 000 000, 1:6000000, 1:9 000 000, 1:12 000 000/-аар нэг маягийн сууриудыг бэлтгэж, баталгаажуулна.

 

ГЗЗАлба

НУХАА

ОЗМТА

МТ

 

1.3.2.2013/49 дугаарын гэрээгээр гүйцэтгэж байгаа Хаягийн мэдээллийн систем байгуулах ажилд захиалагчийн хяналт хийх, гүйцэтгэгч болон орон нутгийн мэргэжилтнүүд, орон нутгийн хаягжуулалтын ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг мэргэжил аргазүйн зөвлөгөөгөөр хангах

Тоо хэмжээ: улсын хэмжээнд

Чанар: хууль, журам, стандартад нийцсэн байх

Хугацаа: 1-4 улирал

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Улсын хэмжээнд 1:100000, 1:1000-ны масштабтай хаягийн батлагдсан зурагтай болж, мэдээллийн сан үүссэн байна.

ГЗЗАлба

НУХАА

ОЗМТА

 

“1.4. Монгол орны газар зүйн нэрийг тодотгон тогтоох, газар зүйн нэрийг баяжуулах ажлыг удирдах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 

1.4.1. Газар зүйн нэрийн толийг шинэчлэнбаталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, газар зүйн нэрийг зөв нэрлэж хэвшүүлэх, олон нийтэд таниулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Хууль журмын дагуу ажиллах

Хугацаа: 1-4-р улирал

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

УИХ-аар урд өмнө батлагдсан Газар зүйн нэрийн толь шинэчлэн батлагдсан байна.  Газар зүйн нэрийг зөв нэрлэж хэвшүүлэх, олон нийтэд таниулах ажлыг зохион байгуулсан байна.

ГЗЗА

1.4.2. Газар зүйн нэртэй холбоотой эрх зүйн актуудыг судалж, газар зүйн нэрийн асуудлыг журамлах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 14

Чанар: Стандартад нийцсэн байх

Хугацаа:1-3-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Газар зүйн нэртэй холбоотой хууль, тогтоол, шийдвэр, бусад эрх зүйн актуудыг судалж газар зүйн нэрийн асуудлыг журамлах,норматив баримт бичгийн тогтолцоо сайжирсан байна.

ГЗЗА

1.4.3. Газар зүйн нэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх аргачлал боловсруулах, баталгаажуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх.

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Мэдээллийн сангийн стандартад нийцсэн байх

Хугацаа: 1-2-р улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Мэдээллийн сан үүсгэж, мэдээллийн сан хөтлөх, шинэчлэн баяжилт хийх тогтолцоог бий болгосон байна.

 

ГЗЗА

ОЗМТА

МТ

"Хоёр. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дэх усны сав газар бүрээр геологи болон хүрээлэн буй орчны иж бүрэн мэдээллийн санг хэрэглэгчидтэй хамтран байгуулах, бусад салбаруудтай хамтран мониторингийн сүлжээ байгуулж нэгдсэн инженерийн дүгнэлт гаргах, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт хийх" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

“2.1. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дахь усны сав газар бүрээр геологи болон хүрээлэн буй орчны иж бүрэн мэдээллийн санг хэрэглэгчидтэй хамтран байгуулах, сэдэвчилсэн зургаар хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:   

2.1.1. “Монгол орны одоо байгаа төрөл бүрийн масштабтай зураг /геологи, геоморфологи, гадаргын хэрчигдэл, шинэ тектоник, газар чичирхийлэл, ашигт малтмал, инженер-геологийн нөхцөл, мужлал, онцгой шинж чанар бүхий ул хөрс, газар хөдлөл, цэвдэг, гидрогеологи, гидрологи, түүх археологи/-ын тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй програм хангамж, стандартын дагуу нэгтгэж орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн гео-орчны давхарга байгуулах” ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр орон зайн мэдээллийн сан үүсгэх

 

Тоо хэмжээ: Монгол улсын хэмжээнд

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартын дагуу

Хугацаа: 1-4-р улирал

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Дунд масштаб /1:100000-1:500000/-ын геологи, геоморфологи, дөрөвдөгч, инженер геологи, гидрогеологи, гидрологийн, /1:25000-1:100000/-ын масштабтай аймаг, сумын төв суурин газруудын газар хөдлөлийн бичил мужлал, цэвдэг ул хөрсний тархалтын зургийн тоон мэдээллийн сан, Том масштаб /1:5000-1:25000/-ын монгол орны 21 аймаг, бүх сумын төвийн инженер геологийн сэдэвчилсэн зургийн тоон мэдээллийн сан үүснэ.

ССМА

НУХАА

 

2.1.2. “Аймаг сум, суурингуудын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураглал хийх, газар хөдлөлийн эрсдлийг тодорхойлоход чиглэсэн инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгааны ажилтөслийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, хүлээн авах, ажлын үр дүнгээр мэдээллийн давхарга үүсгэх.

 

Тоо хэмжээ: 12 аймгийн төв, 119895,03 га

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартын дагуу

Хугацаа:Жилдээ

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

1:10000-ын масштабтай газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураг зохиох ажлын дунд шатны тайланг хүлээж авч, захиалагчийн хяналт хийсэн байна.

ССМА

НУХАА

 

2.1.3. Монгол орны 1:100000 масштабтай /хөрс, ургамал, ой/-ын ажлын үр дүнг орон нутагт хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах, дээжний мэдээллийг баяжуулах.

 

 

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэл

Чанар: Холбогдох аймаг,сум, нийслэл хөрс, ургамлын суурь мэдээлэлтэй болсон байна.

Хугацаа: 1-2-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Холбогдох аймаг, сум, нийслэлд хөрс, ургамал, ойн суурь судалгааны мэдээллийг орон нутагт хүргүүлж хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангасан байна.

ССМА

МТ

2.1.4. Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн төлөвлөлт, инженер геологийн судалгаа, газар хөдлөлтийн бичил мужлалын болон газар дээрх болон газар доорх зураглал хийж мэдээллийн сан үүсгэх

Тоо хэмжээ: Нийслэл, дагуул суурингууд

Чанар: Ажлын даалгаварын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 1-2-р улирал

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Улаанбаатар хотын бүсчлэл болон дагуул суурин газруудын 1:10000 масштабтай инженер геологийн зургийн тоон мэдээллийн сан, масштабтай газар хөдлөлийн бичил мужлалын зургийн тоон мэдээллийн сан үүссэн байна.

ССМА

НУХАА

2.1.5. Гадаргын усны мэдээллийн сан байгуулах, мэдээллээр баяжуулах, шинээр байгуулах хөв цөөрмийн судалгааг гаргах

 

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэл

Чанар: Гадаргын усны мэдээллийн сан нь WGS-84 UTM-48N солбицлын тогтолцоонд оруулсан байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Гадаргын усны мэдээллийн сан байгуулсан байна.

Гидротехникийн барилга байгууламж, хөв цөөрмийн мэдээллийн сан байгуулсан байна.

ССМА

ГЗБА

2.1.6. Усны 7 сав газрын геологи болон хүрээлэн буй орчны тоон мэдээлэлд тулгуурлан хилийн цэсийг тодруулах суурь судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэх

Тоо хэмжээ: Усны 7 сав газар

Чанар: Усны 7 сав газрын хилийн цэсийн судалгаа явуулна

Хугацаа: 2-4 улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Галба-Өөш-Долоодын, Алтайн өвөр говийн, Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын, Туул голын, Хараа голын, Сэлэнгэ мөрний, Орхон голын сав газрууд хилийн цэсийг координатжуулах бэлтгэл ажил хангагдсан байна.

ССМА

“2.2. Холбогдох салбаруудтай хамтран газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээ байгуулж инженерийн нэгдсэн дүгнэлт гаргах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 

2.2.1. Газрын төлөв байдал, чанарын бүсүүдийг тогтоох

Тоо хэмжээ: 2

Чанар:  Газрын төлөв байдал чанарын бүс тогтоох шалгуур үзүүлэлт нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй байх

Хугацаа: 1-3-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Газрын төлөв байдал, чанарын бүсүүдийг тогтоох шалгуур үзүүлэлт, арга зүйн зааврыг боловсруулж, Улаанбаатар хотын газрын төлөв байдал, чанарын бүсүүдийг тогтоосон байна.

ССМА

2.2.2. Газрын мониторингийн үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулах, үйл ажиллагааны журмыг боловсруулах

 

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 1-2-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Газрын мониторингийн үндэсний хөтөлбөр, Бэлчээрийн мониторингийн журмын төслийг боловсруулсан байна.

ССМА

НУХАА

2.2.3. Суурь судалгаа мониторингийн чиглэлээр салбар хоорондын уялдааг хангаж хамтран ажиллах

Тоо хэмжээ: 3

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцүүлэн

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

 Холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах талаар санал боловсруулж, гэрээ байгуулсан байна.

 

ССМА

2.2.4. Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажлын үр дүнг хяналт хийх, дүгнэлтийг улсын ерөнхий шинжээчээр баталгаажуулах, мэдээллийн сан байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомж, журам, зааварт нийцүүлэн

Хугацаа: 3-12 сард

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажлын үр дүнг хянаж, дүгнэлтийг баталгаажуулсан байх

ССМА

2.2.5. Геологи, хүрээлэн буй орчны мониторингид 3D програм хангамжийг ашиглах боломжийг судлах, сургалтын судалгаа гаргах, сургалтанд хамрагдах

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Хэрэгцээт шаардлагыг хангасан байна

Хугацаа: 2 улиралд

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Геологи, хүрээлэн буй орчны 3D програм хангамжийн сургалтанд хамрагдаж ажилдаа хэрэгжүүлэх боломжтой болсон байна.

ССМА

“2.3. Газрын нөхөн сэргээлт хийх” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

2.3.1. Газрын төлөв байдал чанарын улсын хянан баталгаа, нөхөн сэргээлтийн эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох

Тоо хэмжээ: 3

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцүүлэн

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Газрын төлөв байдал чанарын улсын хянан баталгааны заавар, ажлын үнэлгээ, журам боловсруулсан байна.

 

ССМА

2.3.2. Нөхөн сэргээлтэд хамруулах шаардлагатай газрын судалгааг ГНС ангилал тус бүрээр нарийвчлан гаргах; (орон нутгаас санал авч тусгана)

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэлийн хэмжээнд

Чанар: Нөхөн сэргээлтэнд хамрагдах шаардлагтай газрын судалгаа нь байршил, талбайн хэмжээг тогтоосон байх

Хугацаа: 2-3 улиралд

Санхүүжилт:Үйл ажиллагаагаар

Нөхөн сэргээлтэд хамруулах шаардлагатай газрын судалгааг ГНС ангилал тус бүрээр нарийвчлан гаргаж улсын хэмжээнд нэгтгэн цаашид авах арга хэмжээг зохион байгуулна.

ССМА

"Гурав. Шинжлэх ухаан технологийн ололт, газар ашиглалтын уламжлалт мэдлэгийг хослуулан экосистемийн хамгааллын чиг хандлага, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий газарзохионбайгуулалтыгсалбаруудынонцлогтой нягт шүтэлцүүлэн уялдуулах, иргэдийн санал санаачлагад суурилсан газар ашиглалтыг төлөвлөх, зохион байгуулах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

"3.1. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дахь газрын нэгдмэл сангийн ангилал тус бүрээр геологи, хүрээлэн буй орчны бүх төрлийн нөхцөл, мужлалд үндэслэсэн тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

3.1.1. "Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээний зураг /газрын төлөв байдал, чанарын бүс/-ийг газар зүйн мэдээллийн систем ашиглан боловсруулах" ажлыг мэргэжил, арга зүйгээр хангах, хяналт тавих, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авч мэдээллийн сан байгуулах

Ажил үргэлжилж байгаа. /ГХГЗЗГ-ын захиалгатай ажил гэрээний хугацаа сунгасан 2015.08.25-нд дуусна./

 

 

 

Тоо хэмжээ: 12 төрлийн арга зүй

Чанар: Геологи, хүрээлэн буй орчны мэдээлэлд тулгуурлан газрын төлөв байдал, чанарын бүсийг тогтоон газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээ, бүсчлэл тодорхойлогдсон байх

Хугацаа: 1-3-р улиралд

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

 

Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээ, бүсчлэл, мэдээллийн сан бүрдсэнээр геологи, хүрээлэн буй орчны мэдээлэл дээр тулгуурласан газар ашиглалтын төлөвлөгөөний хувилбарыг боловсруулах суурь нөхцөл бий болно.

ГЗБА

НУХАА

КА

 

"3.2. Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийг хамруулан газрын хэрэгцээт байдлын үнэлгээг хийж газрын эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

3.2.1. "Нийгэм, эдийн засгийн мэдээлэл бүрдүүлэх" /нэгдсэн арга зүй, стандартын дагуу тоон хэлбэрт оруулж мэдээллийн сан байгуулах/ ажлыг мэргэжил, арга зүйгээр хангах, хяналт тавих, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авч мэдээллийн сан байгуулах

Ажил үргэлжилж байгаа. /ГХГЗЗГ-ын захиалгатай сунгасан 2015.05.30 хугацаа дуусна 2014/84/

Тоо хэмжээ: 14 үндсэн бүлгийн нийгэм эдийн засгийн мэдээлэл бүхий 1 мэдээллийн сан

Чанар: Газар ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулахад шаардагдах нийгэм, эдийн засгийн бүх мэдээллүүд багтсан мэдээллийн сан бүрдсэн байх

Хугацаа: 1, 2-р улиралд

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Газар ашиглалтын төлөвлөгөөг газрын эрэлт хэрэгцээ, уламжлалт мэдлэг, чадварыг судалсаны үндсэн боловсруулах нөхцөл бүрдэнэ.

ГЗБА

НУХАА

ОЗМТА

МТ

 

3.2.2. Нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээт байдлын үнэлгээ хийх аргачлал, арга зүйг боловсруулах

Тоо хэмжээ: 14 үндсэн бүлгийн мэдээлэл

Чанар: Хэрэгцээт байдлын үнэлгээ хийх нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх

Хугацаа: 2-3-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Хэрэгцээт байдлын үнэлгээ хийх мэдээ, шалгуур үзүүлэлтүүд гарч баталгаажсан байх

ГЗБА

КА

ССМА

"3.3. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дахь газрын нэгдмэл сангийн ангилал тус бүрээр геологи, хүрээлэн буй орчны бүх төрлийн нөхцөл, мужлалд үндэслэсэн тохиромжтой байдлын үнэлгээ болон газрын эрэлт хэрэгцээт байдлын үнэлгээг үндэслэсэн газар ашиглалтын төлөвлөгөөг хийх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

3.3.1. "Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээнд нийцүүлэн Монгол Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах" ажлыг зохион байгуулах, мэргэжил, арга зүйгээр хангах, хяналт тавих, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авч мэдээллийн сан байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Газрын төлөв байдал, чанарын бүс, газар ашиглалтын тохиромжтой болон хэрэгцээт байдлын үнэлгээнд үндэслэсэн төлөвлөгөө боловсруулах шаардлагыг хангасан байх

Хугацаа: 3-4-р улиралд

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээнд тулгуурлан боловсруулагдсанаар бусад салбаруудын бодлого, төлөвлөлт суурилагдах нөхцөл бүрдэх болон газар ашиглалт, хамгаалалт шинжлэх ухааны үндэслэлтэй болж, газрын чадавхи, багтаамжид тохирсон үйл ажиллагаа хэрэгжинэ.

ГЗБА

НУХАА

 

3.3.2. Аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйн зааврыг газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээний арга зүйд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулах, мөн Дархан-Уул, Дорноговь аймгуудын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажлыг мэргэжил, арга зүйгээр хангах, мэргэжлийн байгууллага, аймгийн ГХБХБГ-тай хамтарч ажиллах

Тоо хэмжээ: 1 арга зүй, 2 аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө

Чанар: Суурь судалгаа, хүрээлэн буй орчин, инженер геологийн нөхцөлд суурилсан, тохиромжтой байдлын болон хэрэгцээт байдлын үнэлгээнд тулгуурласан төлөвлөлт хийх шаардлагыг хангасан байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Арга зүйн заавар, аргачлал шинэчлэгдэн боловсруулагдаж Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт хийх зарчим, арга зүйн дагуу 2 аймгийн төлөвлөгөө боловсрогдсон байна.

ГЗБА

3.3.3. Сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 21

Чанар: Холбогдох судалгаа, мэдээллийг үндэслэн хууль тогтоомж, журам, зааврын дагуу

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Сумын газар зохион байгуулалтын 2016 оны төлөвлөгөө зохих зааврын дагуу боловсруулагдаж, 2015 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдсан байна.

ГЗБА

3.3.4. Нийслэл, дүүргийн Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах зааврыг боловсронгуй болгож шинэчлэх, уг ажлыг мэргэжлийн удирдамжаар хангах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх

Тоо хэмжээ: нийслэлийн хэмжээнд

Чанар: Суурь судалгааны мэдээлэлд суурилсан, газар ашиглалтын тохиромжтой байдал, хэрэгцээт байдлын үнэлгээнд суурилан төлөвлөлт хийх нөхцлийг хангасан байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Нийслэл, дүүргийн Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөг төлөвлөлтийн үндсэн зарчим, зааварт нийцүүлэх боломж бүрдэнэ.

ГЗБА

3.3.5. Аймаг, нийслэлийн 2014 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2015 оны төлөвлөлтөнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, 330 сум, нийслэлийн 9 дүүрэг

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, журам зааврын дагуу

Хугацаа: 1-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Төлөвлөгөөний биелэлт, хэрэгжилтийн талаарх нэгдсэн тайлан гарч, "Газрын нэгдмэл сангийн улсын нэгдсэн тайлан"-д туссан байна.

ГЗБА

3.3.6. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт болон төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн мэдээллийн сангийн өгөгдлийн загвар боловсруулах

                

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа:2-р улирал

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

 

Өгөгдлийн загвар боловсрогдож батлагдсан байна.

ГЗБА

КА

ОЗМТА

 

3.3.7. Салбарын мэргэжилтнүүдийг газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн чиглэлээр мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, чадавхжуулах

Тоо хэмжээ: 3

Чанар: Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээ хийх чадварыг бий болгох шаардлагыг хангасан байх

Хугацаа: 3-р улиралд

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Салбарын мэргэжилтнүүдийн газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн чиглэлээр мэдлэг чадвар дээшилнэ.

ГЗБА

3.3.8. Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн талаарх хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, тогтоол, тушаал, дүрэм, журам, заавар, аргачлалаар гарын авлага бэлтгэх, нийтийн хүртээл болгох

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, тогтоол, тушаал, дүрэм, журам, заавар, аргачлалыг бүгдийг багтаасан байх

Хугацаа: 3-р улиралд

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн талаархбаримт бичгүүдийн нэгдсэн гарын авлага бий болж нийтийн хүртээл болсонбайна.

ГЗБА

3.3.9. Журам, заавар, аргачлал, стандарт боловсруулах

Тоо хэмжээ: 6

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: жилдээ

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Шаардлагатай эрх зүйн баримт бичгүүд боловсрогдож, хууль эрх зүйн орчин боловсронгуй болсон байна.

ГЗБА

ХТА

3.3.10. Швейцарийн хөгжлийн агентлаг “Ногоон-Алт” төсөлтэй хамтран ажиллах, бэлчээрийн газрын төлөвлөлтийн чиглэлээр заавар арга зүйг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах

Тоо хэмжээ: 2 арга зүй

Чанар: Бэлчээрийн төлөв байдлын өөрчлөлтийг хянах, үнэлэх шаардлагыг хангасан байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Холбогдох заавар шинэчлэгдэн ном товхимол хэвлэгдэн гарч, нийтийн хүртээл болсон байна.

ГЗБА

НУХАА

3.3.11. Газар зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн чиглэлээр иргэд, олон нийтэд мэдээлэх, сурталчилгаа хийх

Тоо хэмжээ: 5 нэвтрүүлэг

Чанар: Иргэд, олон нийтийн мэдлэг дээшилсэн байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: Урсгал зардал

Олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр нийт 5 удаагийн нэвтрүүлэг цацагдсан байна.

ГЗБА

НУХАА

"3.4. Газар зохион байгуулалтыг тухайн нутаг дэвсгэрийн геологи болон хүрээлэн буй орчны суурь мэдээлэл, түүхий эдийн нөөц, оршин суугч иргэдийн хэрэгцээ, чадавхи, санал санаачлага болон бүс нутгийн хөгжлийн чиг хандлагыг тус тус үндэслэн бүх төрлийн үйл ажиллагааны зориулалтын эрх тус бүрээр шинжлэх ухаан, технологийн ололт, уламжлалт мэдлэг, эдийн засаг, эрх зүйн нийлмэл цогц харилцааг харгалзан төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

3.4.1. "Нийслэл, аймгийн төв, улсын чанартай авто замын дагуух Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах" ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр орон зайн мэдээллийн давхарга үүсгэж, холбогдох мэдээллийг аймаг, нийслэлд хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах

(БХБЯ-ны захиалгат ажил үргэлжилнэ. 2015.10.22-нд гэрээний хугацаа дуусна)

 

 

Тоо хэмжээ: 48506,07 га /101 сум/

Чанар: Хуулийн тогтоомжинд нийцсэн байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

 

Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураглал, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулагдаж, хэрэглээнд нэвтэрсэн байна.

БХБЯ

ГЗБА

ГЗЗА

ССМА

НУХАА

МТ

3.4.2. Газар зохион байгуулалтын ажлын загвар зураг төслийг боловсруулж, баталгаажуулах

Тоо хэмжээ: 3

Чанар: Зах зээлийн нийгэмд тохирсон иргэдийн эрэлт хэрэгцээ, уламжлалт мэдлэг, чадварыг үнэлж газар ашиглалтын жилийн төлөвлөгөөнд уялдуулан боловсруулсан байх

Хугацаа: 2-3-р улиралд

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Газар зохион байгуулалтын ажлын загвар зураг төслийг боловсруулсанаар орон нутаг, нийслэлд шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр газрыг зориулалтын дагуу ашиглаж, эдийн засгийн үр ашиг хүртэх  нөхцөл бүрдэнэ.

ГЗБА

3.4.3. Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх болон аж ахуйн эргэлтэд оруулах боломжтой газрын нөөц, хэмжээ, байршил, санал санаачлагыг тогтоон баталгаажуулах ажлыг орон нутагт аймгийн ГХБХБГ, сумдын даамлуудтай хамтран зохион байгуулах, мэргэжил аргазүйгээр хангах

Тоо хэмжээ: нийслэл, 21 аймаг

Чанар: иргэд газраа ашиглан баялаг бүтээх нөхцлийг хангасан байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Зөвлөмж, гарын авлага боловсруулагдаж, орон нутагт хүргэгдсэн байна.

ГЗБА

КА

НУХАА

3.4.4.Гадаргын усыг цуглуулах хөв, далан байгуулж газрыг усжуулах заавар боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах, сургалт зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1 заавар

Чанар: шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр гадаргын усны нөөцийг ашиглах арга зүй тодорхой болсон байх

Хугацаа: 2-3-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Газрын усны нөөцөөр газрын үр өгөөжийг дээшлүүлэх мэдлэг чадвар бий болсон байна.

ГЗБА

"3.5. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн газар зохион байгуулалт, хилийн цэсийн асуудлыг эрхлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

3.5.1. Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн эргэлтийн цэгүүдийг солбицолжуулах, баталгаажуулах, хилийн цэсийн маргааны асуудлыг шийдвэрлэх

 

 

Тоо хэмжээ: 156411,6 мян.га

Чанар: Хилийн цэсийн маргаан шийдвэрлэгдэх санал боловсруулагдсан байна.

Хугацаа:1-4-р улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

 

 

Хилийн цэсийн маргаан шийдвэрлэгдэж, хилийн цэс холбогдох газраар баталгаажсан байна.

БХБЯ

ГЗБА

МТ

НУХАА

"3.6. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлыг геологи, хүрээлэн буй орчны бүх төрлийн нөхцөл, мужлалыг үндэслэн тодорхойлох" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

3.6.1. Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар, аймаг дундын отрын бэлчээр, батлан, хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар, шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилтын талбайн зориулалтаар газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг зохион байгуулах, санал, холбогдох тооцоо, судалгааг БХБЯ-нд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 25

Чанар: Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах санал боловсруулагдсан байна.

Хугацаа:1-4 улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Газрыг улсыг тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах санал нь холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу боловсрогдсон байна.

БХБЯ

ГЗБА

МТ

3.6.2. Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээтөсөлтэй хамтран ажиллаж, орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын нутгийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх

 

 

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах, гаргах үйл ажиллагааг журамлан, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, эрхлэх нөхцлийг хангасан байх

Хугацаа: 2-р улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн сан улсын хэмжээнд бүрдэж газар зохион байгуулалтыг эрхлэх чадвар орон нутагт бий болсон байна.

ГЗБА

КА

МТ

“БНМБХГНС” төсөл

"Дөрөв. Эдийн засгийн татах хүч бүхий байршил, геологи, хүрээлэн буй орчны мэдээлэлд суурилсан бүс нутгийн хөгжлийн хандлагад нийцсэн хот төлөвлөлтийн мэргэжил арга зүйгээр хангаж хот төлөвлөлт, байгуулалтын нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах, нэгдсэн мэдээлэл арга зүйгээр хангах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

"4.1. Хүн амын нутагшил, суурьшил, бүс нутаг, хот төлөвлөлтийн талаар баримтлах төрийн бодлого, хөгжлийн ойрын ба хэтийн чиглэлийг боловсруулахад судалгаа, мэдээллээр хангах, хэрэгжүүлэх заавар, зөвлөмж боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, удирдлага, зөвлөгөөгөөр  хангах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

4.1.1. Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутаг, нутаг дэвсгэрийн хуваарийг боловсронгуй болгоход чиглэгдсэн дээд газраас боловсруулж буй төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээнд санал дүгнэлт өгөх, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх

 

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартын дагуу

Хугацаа: 2-4-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Бүс нутаг, нутаг дэвсгэрийн хуваарийг боловсронгуй болгосноор Хүн амын нутагшилт, суурьшилийн зохистой төлөвлөлт хийгдэж,төсөл хөтөлбөр боловсрогдсон байна.

ХТА

НУХАА

4.1.2.Ерөнхийархитекторынүйлажиллагааны үр дүнг үнэлэх, хяналт шинжилгээ хийхжурамболовсруулж батлуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа:Жилдээ                 

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Батлагдсан журмын дагуу ерөнхий архитекторуудын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт хийгдэнэ.

ХТА

НУХАА

4.1.3. Зам, шугам сүлжээний газарт тавигдах үндсэн болон тусгай шаардлага, дэглэмийг тогтоосон зөвлөмж боловсруулж батлуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 2, 3-р улиралд    

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Зам шугам сүлжээний газарт зөвшөөрөгдөх болон хориглох, хязгаарлах үйл ажиллагааг тогтоосон зөвлөмж батлагдсанбайна.

ХТА

ГЗБА

4.1.4. Гэр хороолол болон зуслангийн газрын загвар зураг төслийг боловсруулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Гэр хорооллын болон зуслангийн газрыг үр ашигтай, зохистой төлөвлөх загвар зураг төсөл боловсруулах

Хугацаа: 1, 2-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Улсын хэмжээнд Гэр хорооллын болон зуслангийн газрыг үр ашигтай төлөвлөх загвар зураг төсөлтэй болно. Орон нутаг, нийслэлд гэр хорооллын газрын зохистой төлөвлөлт бүрдэнэ.

ХТА

ГЗБА

"4.2. Хот байгуулалт, бүс нутгийн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Хот байгуулалтын асуудлыг хариуцсан нэгж, мэргэжилтнийг мэргэжлийн удирдлага, зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

4.2.1. Аймаг, нийслэлийн ерөнхий архитекторуудын ажлын тайланг “Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын дүрэм”-ийн дагуу хүлээн авч дүгнэх, БХБЯ-нд хүргүүлэх, мэргэжил, аргазүйн заавар зөвлөгөөгөөр хангах

Тоо хэмжээ: НЕТГ, 21 аймаг

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 1, 2-р улиралд    

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Шаардлага хангасан тайлан хүлээн авч үнэлэлт дүгнэлт өгөн, БХБЯ-нд хүргүүлнэ.

Аймаг, нийслэлд цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар зөвлөмж хүргүүлсэн байна.

 

ХТА

НУХАА

4.2.2. “Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн заавар”-ыг орон нутагт мөрдүүлэх талаар удирдамж, чиглэлээр хангаж ажиллах.

Тоо хэмжээ: НЕТГ, 21 аймаг

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 3-4-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Удирдамж, чиглэл хүргүүлсэн байна.

Зааврын дагуу жижүүрийн хөтлөлт хийх талаарх сургалтыг зохион байгуулна.

БХБЯ

БХТ

ХТА

4.2.3. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх, үр ашгийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;

 

 

Тоо хэмжээ:5

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 2-3-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

 

Улсын хэмжээнд хөгжлийн болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаарх судалгаа хийгдсэн байна. Холбогдох арга хэмжээг зохион байгуулах талаар мэргэжлийн зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлсэн байна.

Ерөнхий төлөвлөгөөний

хэрэгжилт сайжирч, үр ашиг нэмэгдсэн байна.

ХТА

 МТ

"4.3. Хот төлөвлөлтийн хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй  болгох судалгаа, мэдээллээр хангах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,  мэргэжлийн зөвлөгөөгөөр  хангаж,  удирдлага зохион байгуулалтын  дэмжлэг үзүүлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

4.3.1 Хотбайгуулалтынтухайхууль, бусад холбогдох хуулийгшинээр болоншинэчлэнболовсруулах ажлын хэсэгт орж ажиллах

 

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу ажиллах

Хугацаа: 3-4-р улиралд     

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллан, санал авч хэлэлцүүлсэн байна.

ХТА

НУХАА

 

4.3.2. Хот байгуулалтын тухай хуулийг шинэчлэх, хот байгуулалт, төлөвлөлттэй холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм журмыг хэрэгжүүлэх, боловсронгуй болгоход чиглэгдсэн үйл ажиллагаанд оролцож санал дүгнэлт өгөх, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх

 

Тоо хэмжээ: 7

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 2-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Журам, заавар, аргачлалыг боловсруулсан байна.

ХТА

НУХАА

 

4.3.3. Хот байгуулалтын кадастрын норм, дүрэм, стандартыг боловсруулах, нэгдсэн удирдлага зохицуулалтаар хангах

 

Тоо хэмжээ: 3

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 1-4-р улиралд     

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Дүрэм, журам, стандарт боловсруулан батлуулсан байна.

БХБЯ

ХТА

КА

"4.4. Хот байгуулалтын баримт бичиг болон хүн амын нутагшилт, суурьшлын ерөнхий төсөл, бүх шатны хөгжлийн төлөвлөлтүүдийг боловсруулах ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, зохион байгуулах, мэдээллийн сан үүсгэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

4.4.1. Барилга хот байгуулалтын яамтай хамтарч хот байгуулалтын форум зохион байгуулах ажлын хэсэгт орж ажиллах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль журмын дагуу

Хугацаа: 4-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Форум зохион байгуулагдаж үнэлэлт, дүгнэлт гарсан байх.

БХБЯ

ХТА

      НУХАА

4.4.2. ҮОЗМДБ-ийн дэд сан болох “Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн сан”-г үүсгэх, ҮОЗМДБ-д холбох ажлыг зохион байгуулах

 

Тоо хэмжээ: 3

Чанар: Мэдээллийн сангийн стандарт, шаардлагад нийцсэн байх.

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

ҮОЗМДБ-ийн стандарт шаардлагад нийцүүлэн Хот байгуулалтын мэдээллийн санг үүсгэсэн байна.

 

НУХАА,

ХТА

КА

4.4.3. Хот, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, үйл ажиллагаанд зөвлөгөө, дэмжлэгүзүүлэх;

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм баримтлах

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

 

Мэргэжлийн байгууллагууд болон аймгийн ГХБХБГ-ыг зөвлөгөө дэмжлэгээр хангаж, хууль тогтоомж хэрэгжсэн байна.

ХТА

4.4.4. Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөх, шинэчлэх ажлыг зохион байгуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэгүзүүлэх;

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль, дүрэм баримтлах

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Иргэдийн оролцоотой төлөвлөлт хийгдэж, амьдрах орчин сайжирсан байна.

 

 

 

 

 

ХТА

 

 

 

 

"Тав. Нийт нутаг дэвсгэр дээрх эдлэн газар, үл хөдлөх хөрөнгийг төрийн өмнөөс кадастрын хэмжилт, зураглал, хаягжилт, бүртгэлээр баталгаажуулах, байрлал бүхий үл хөдлөх хөрөнгийн иж бүрэн мэдээллийн сан, хувийн хэрэг, газрын бирж, үнийн мэдээ, үнэлгээ, төлбөр, татварын тогтолцоог байгуулж, төрийн нэрийн өмнөөс хэрэглэгчийг баталгаат мэдээллээр хангах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

 

"5.1. Нийт нутаг дэвсгэр дахь бүх төрлийн үйл ажиллагааны зориулалтын эрх тус бүрээр газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн газруудын нэгдсэн кадастрын мэдээллийн тогтолцоог байгуулах ажлыг удирдах (төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах), газрын улсын бүртгэлд бүрэн хамруулж төрийн нэрийн өмнөөс баталгаажуулах, санхүү бүртгэлд тусгах, хөрөнгийн эрхийг баталгаажуулах, хөрөнгийн баталгаа болгох, газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломж нөхцлийг бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 

5.1.1. Кадастртай холбоотой эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулах

 

Тоо хэмжээ: 18

Чанар:Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа:2-3дугаар сард

Санхүүжилт: урсгал төсөв

Хуулийн төсөл, норматив баримт бичгийг боловсруулж, холбогдох шатны хурлаар хэлэлцүүлж Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлсэн байна.

КА

5.1.2. Газрын харилцааны салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль эрх зүйн акт, баримт бичиг, үйл ажиллагааг тус салбарын мэргэжилтэн албан хаагч нар болон иргэд, хуулийн этгээдэд сурталчилах, гарын авлага боловсруулж олон нийтийн хүртээл болгох

Тоо хэмжээ: 4 төрлийн гарын авлага, таниулах материалыг 3000- 5000 ширхэг

Чанар:Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 2 дугаар сард

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Газрын кадастрын үйл ажиллагааны талаархи гарын авлага, таниулах материалыг  нийтэд хүргэсэн  байна.

 

КА

5.1.3. “Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлах, геодезийн солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх, турших, нэгж талбарын хувийн хэргийг шинэчлэн бүрдүүлэх” ажлыг зохион байгуулах

 

(ГХГЗЗГ-ын захиалгатай 2015.06.30 хүртэл гэрээ сунгасан.Ажил үргэлжлэн хийгдэнэ.)

 

Тоо хэмжээ: 692220 нэгж талбар

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 1-3 дугаар улирал

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт, урсгал төсөв

21 аймаг, 330 сумын 692220, нийслэлийн 9 дүүргийн 246000 нэгж талбарын кадастрын мэдээллийн санг засварлаж, нэгж талбарын цаасан болон цахим хувийн хэрэг үүсгэж Ланд Менежер програм хангамжид оруулах нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.

 

КА

5.1.4. Хот, суурин газарт эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарыг кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ:870502 нэгж талбар

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 2, 3 дугаар улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

21 аймаг, Нийслэл, 330 сум, 9 дүүргийн нийтийн эдэлбэрийн газрыг, Сууц өмчлөгчдийн холбооны ашиглалтын газрыг,Барилга, байгууламжийн доорх газрыг,  Төрийн өмчийн газрыг кадастраар баталгаажуулсан байна.

 

КА

5.1.5. Хөдөө аж ахуйн газарт эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарыг кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: ХАА-н ангиллын4 төрлийннэгж талбар

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 1,2 дугаар улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Өвөлжөө, хаваржааны доорх газрын, Атаршсан газрын,  Хадлан, тариалангийн, ХАА-н барилга байгууламжийн дэвсгэр, ХАА-н үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд зориулсан нэгж талбарыг кадастраар баталгаажуулсан байна.

 

КА

5.1.6. Зам, шугам сүлжээний газарт үйл ажиллагаа явуулж буй эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарыг кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

 

Тоо хэмжээ: 4 салбарын нэгж талбар

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 1 дүгээр улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Зам, тээврийн яам, Эрчим хүчний яам, Мэдээлэл, технологи, шуудан, харилцаа холбооны газруудтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж, мэдээлэл солилцох орчин бүрдэн Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэгдэж, баталгаажсан байна.

 

КА

5.1.7. Ойн сан бүхий газарт үйл ажиллагаа явуулж буй эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарыг кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 2341 нэгж талбар

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 2,3 дугаар улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Ойн сан бүхий газарт үйл ажиллагаа явуулж буй эрх зүйн харилцаа үүссэн 2341 нэгж талбарыг Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж баталгаажуулсан байна.

 

КА

5.1.8. Усны сан бүхий газарт үйл ажиллагаа явуулж буй эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарыг кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 44 нэгж талбар

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 2, 3 дугаар улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Тусгай хамгаалалттай газрын мэдээлэл Усны сан, Ойн сангийн газрын мэдээлэл зэрэг мэдээллийг авдаг боломжийг бүрдүүлэн, усны сангийн газарт үйл ажиллагаа явуулж буй эрх зүйн харилцаа үүссэн, үүсээгүй нэгж талбаруудын мэдээллийг улирал тутамд авч улмаар кадастраар баталгаажуулсан байна.

 

КА

5.1.9. Улсын тусгай хэрэгцээний газарт үйл ажиллагаа явуулж буй эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарыг кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 12 төрлийн нэгж талбар

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 2 дугаар улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Улсын тусгай хамгаалалттай газрын нэгж талбарын мэдээлэл Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэгдэж, баталгаажсан байна.

 

КА

5.1.10. Ашигт малтмалын газарт үйл ажиллагаа явуулж буй эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарыг кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 3 төрлийннэгж талбар

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 4 дүгээр улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

21 аймгийн хэмжээнд Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгогдсон газрыг Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэж, баталгаажуулсан байна.

 

 

КА

5.1.11. Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх хөрөнгийн хаягийг кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 22

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 4 дүгээр улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх хөрөнгийн хаягийг Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг зохион байгуулсан байна.

 

КА

5.1.12. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг хэвлүүлэх, нэгж талбарын хувийн хэрэг, эргэлтийн цэгийг захиалах, хүлээн авах, чанарын хяналт тавих

Тоо хэмжээ: 22

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг хэвлүүлж, 21 аймаг, нийслэлд хүргүүлсэн байна.

Нэгж талбарын эргэлтийн цэгт чанарын хяналт хийгдсэн байна.

 

КА

5.1.13. “Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийг нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх” ажлыг зохион байгуулах

 

Тоо хэмжээ: 22

Чанар: Програм хангамжийн хүрээнд

Хугацаа: жилдээ

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт, урсгал төсөв

“Лэнд менежер” програм хангамжийг туршиж, холбогдох санал, дүгнэлт өгч, засварлуулан газартай холбоотой гэрээнд заагдсан бүх төрлийн үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой болсон байна.

 

ОЗМТА

КА

5.1.14. Нийслэлийн хэмжээнд газрын кадастрын мэдээллийн сан, системийг эрхлэх

Тоо хэмжээ: Нийслэлийн 9 дүүрэг,

Чанар:  Програм хангамжийн хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Нийслэлийн хэмжээний 246000 нэгж талбарын хувийн хэргийг бүрдүүлж, цахимжуулсан байна.

 

КА

МТ

5.1.15. Улсын хэмжээнд Газрын кадастрын мэдээллийн санг эрхлэх

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэлийн мэдээллийн сан

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 3, 6, 9, 12 дугаар сард

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

21 аймаг, нийслэлийн Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн архив улирал тутам үүссэн байна.

КА

МТ

5.1.16. Газар өмчлөлийн лавлагааны мэдээллийн сангийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хяналт тавих, баяжилтыг хийх, лавлагаагаар үйлчлэх

 

Тоо хэмжээ: 330 сум

Чанар:  Програм хангамжийн хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Газар өмчлөлийн лавлагааны мэдээллийн сан хэвийн үйл ажиллагаанд орсон байна.

 

ОЗМТА

КА

 

5.1.17. Бүх шатны шүүх болон бусад байгууллагатай хамтран ажиллах

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Газартай холбоотой лавлагаа, мэдээллийг иргэн, хуулийн этгээд, шүүхийн шийдвэрийн дагуу гаргаж өгсөн байна.

 

КА

НУХАА

5.1.18. Монгол улсын иргэдэд өмчлүүлсэн газар өмчлөлийн явцын талаарх улсын хэмжээний дэлгэрэнгүй мэдээ, судалгааг улирал бүр нэгтгэн гаргаж танилцуулга, дүгнэлтийн хамт Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомж стандартын хүрээнд

Хугацаа: 1, 4, 7, 10 дугаар сард

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

21 аймаг, Нийслэл, 330 сум, 9 дүүргийн газар өмчлөлийн явцын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээг холбогдох хуралд танилцуулж, олон нийтэд мэдээлж, мэдээ, дүгнэлтийг Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлсэн байна.

 

КА

"5.2. Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, бүртгэлийг хариуцаж, газрын нэгдмэл санд гарч буй өөрчлөлт, шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэх, хянах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

5.2.1. Газрын нэгдмэл сангийн 2014 оны улсын нэгдсэн тайланг аймаг, нийслэлээс хүлээн авч нэгтгэн Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлэх, товхимол болгон хэвлүүлэх

Тоо хэмжээ: 800

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 1 дүгээр улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар, урсгал төсөв

Аймаг, нийслэлийн газрын нэгдмэл сангийн 2014 оны тайланг хүлээн авах, улсын хэмжээнд нэгтгэн ЗГ-т танилцуулж ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл гарсан байна, 800 ширхэг товхимол болгон хэвлүүлж, нийтийн хүртээл болгоно.

 

КА

МТ

НУХАА

ССМА

ГЗБА

5.2.2. Газрын нэгдмэл сангийн тайлангийн ГТ1-ГТ9 маягтыг програмчлан, тайлан, мэдээг үнэн зөв шуурхай авдаг нөхцлийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 2, 3 дугаар улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Газрын нэгдмэл сангийн тайлангийн ГТ1 - ГТ9 маягтыг Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд Менежер програм хангамжийн хэмжээнд авч, нэгтгэх боломж бүрдсэн байна

 

ОЗМТА

КА

 

5.2.3. Газрын кадастрын мэдээллийн сан, газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллын тооллого, тоо бүртгэлийн мэдээ болон газрын суурь үнэ, суурь үнийн бүс, татвар, төлбөрийн ногдуулалтын талаархимэдээллийг WEBGIS програм хангамж, байгууллагын цахим хуудас ашиглан иргэн, хуулийн этгээдэд нээлттэй, ил тод болгох

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 3 дугаар улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Иргэн, хуулийн этгээд өөрийн нэр, регистрээр хайлт хийн өөрийн өмчлөл, эзэмшил, ашиглаж буй газруудын хил зааг, солбицол, болон газрынхаа мэдээллийг бүрэн авах боломжтой болно.

Газрын суурь үнэ, суурь үнийн бүс иргэн, хуулийн этгээдэд нээлттэй, ил тод болсон байна.

Газрын татвар, төлбөрийн ногдуулалтын талаархи мэдээллийг он тус бүрээр нийтэд мэдээлнэ.

 

ОЗМТА

КА

 

"5.3. Газрын биржийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд удирдан зохион байгууулах, хяналт тавих" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

5.3.1. Газрын биржийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: жилдээ

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар, урсгал төсөв

Газрын биржийн цахим системийг нэвтрүүлж үйл ажиллагаа жигдэрсэн байна.

КА

"5.4. Газрын үнэ, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн тогтолцоог бүрдүүлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

5.4.1. Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ цуглуулах, өгөгдлийн сан байгуулж, олон нийтэд мэдээллээр үйлчлэх, газрын зах зээлийг хөгжүүлэх санал зөвлөмж боловсруулах

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэлийн үнийн мэдээ

Чанар: Газрын даргын 2011 оны

 

 

182 дугаар тушаалд нийцсэн байх

Хугацаа: 3, 6, 9, 12 дугаар сард

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээг улирал бүр цуглуулж, газрын зах зээлийн тойм мэдээг хагас, бүтэн жилээр гаргаж, Газрын харилцааны сэтгүүлд нийтлүүлж, цахим хуудсанд байршуулсан байна.

КА

5.4.2. Газрын харилцаанаас улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 1 дүгээр улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар                       

Газрын харилцаанаас улс, орон нутгийн төсөвт орлого төвлөрүүлэхтэй холбоотойгоор тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлж шийдвэрлэх санал боловсруулж, ДДЗХ-аар хэлэлцүүлсэн байна.

КА

"Зургаа. Геодези, зураг зүйн суурь бүхийгеологи, хүрээлэн буй орчин, газар ашиглалтын төлөвлөлт, түүний зохион байгуулалт, кадастрын мэдээллийг өгөгдлийн сангийн нэгдсэн стандартын дагуу нэгтгэн боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, удирдан зохион байгуулж Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийг байгуулах, мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, уялдаа холбоог сайжруулах, хэрэглэгчдэд түгээх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

"6.1. Геодези, зураг зүйн суурь бүхий геологи, хүрээлэн буй орчин, газар ашиглалтын төлөвлөлт, түүний зохион байгуулалт, кадастрын мэдээллийг өгөгдлийн сангийн нэгдсэн стандартын дагуу нэгтгэн боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, удирдан зохион байгуулж байгууллагын хэмжээний  орон зайн мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгох" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

6.1.1. Байгууллагын орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн суурь мэдээллүүд болох геодези, зураг зүй, геологи болон хүрээлэн буй орчин, газар зохион байгуулалт, кадастр, хот төлөвлөлтийн мэдээллүүдийн өгөгдлийн загварыг боловсруулж, батлуулах

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Олон улсын холбогдох стандартын шаардлагыг хангасан байна.

Хугацаа: 1-3 дугаар улирал

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газрын харилцааны орон зайн суурь мэдээллийн нэгдсэн бүтэц, загвар, шийдлийг холбогдох стандартын дагуу гаргасан, албажуулсан байна.

НУХАА

ОЗМТА

ГЗЗА

ССМА

ГЗБА

КА

ХТА

МТ

6.1.2. YОЗМДБ-ийн суурь мэдээллүүд болох геодези, зураг зүй, геологи болон хүрээлэн буй орчин, нийгэм-эдийн засаг, газар зохион байгуулалт, кадастр, хот байгуулалтын мэдээллүүдийг нэгдсэн стандартад оруулах, нэгтгэн шалгаж дүн шинжилгээ хийх

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Олон улсын холбогдох стандартын шаардлагыг хангасан байна.

Хугацаа:2-4 дугаар улирал

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газрын харилцааны мэдээллийг нэгдсэн стандарт, батлагдсан загвар, шийдлийн дагуу нэгтгэсэн, дүн шинжилгээ хийсэн, өгөгдөл мэдээлэлд тавигдах, шаардлагыг тодорхойлсон, арга зүйг боловсруулсан байна.

ОЗМТА

ГЗЗА

ССМА

ГЗБА

КА

ХТА

МТ

6.1.3. Байгууллагын ОЗМДБ-ийн суурь мэдээллүүдийн давхаргуудаас бүрдсэн байгууллагын нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Мэдээллийн сангийн шаардлагыг хангасан байна.

Хугацаа: 3, 4 дүгээр улирал

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газрын харилцааны салбарын мэдээллийн сангийн туршилт хийгдсэн, хэрэглээнд орсон байна.

ОЗМТА

6.1.4. Орон зайн мэдээлэл, технологийн шаардлагатай стандарт боловсруулж батлуулах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Олон улсад мөрдөгдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: урсгал төсөв

Шаардлагатай худалдан авалт хийгдсэн орчуулах ажлыг зохион байгуулсан, баталгаажуулсан байна.

ОЗМТА

Бусад албууд

6.1.5. Байгууллагын дотоод орон зайн мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны заавар боловсруулах, батлуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Олон улсад мөрдөгдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн байна.

Хугацаа:1-2-р улирал

Санхүүжилт:үйл ажиллагаагаар

Заавар боловсруулагдаж батлагдсан байна.

ОЗМТА

6.1.6. Мета өгөгдлийн сангийн нэгдсэн загварыг боловсруулж, батлуулах, мета өгөгдлийн каталог байгуулах, нэвтрүүлэх, хууль ёсны хэрэглээг бий болгох

Тоо хэмжээ: 3

Чанар: Хэрэглээнд нэвтэрсэн байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Мета өгөгдлийн сангийн нэгдсэн загвар боловсруулагдаж батлагдсан байна.

ОЗМТА

МТ

 

6.1.7. “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн 3 хэмжээст зураг хийх, нийслэлд болон 21 аймагт мэдээллийн дэд сан, ГХГЗЗГ-т нэгдсэн санг үүсгэх” гэрээт ажлын гүйцэтгэгчид дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай удирдамж, арга зүйгээр хангах, захиалагчийн хяналт хийх, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах, тогтвортой найдвартай үйл ажиллагаагаар хангах, хэрэглэгчдэд түгээх

(БХБЯ-ын захиалгатай, зөвлөхийн гэрээ агентлаг хийсэн. Хугацаа сунгахаар яаманд санал хүргүүлсэн.

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Төслийн стандарт, хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа:1-3-р улирал

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

“Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн 3хэмжээст зураг хийх, нийслэлд болон 21 аймагт мэдээллийн дэд сан, ГХГЗЗГ-т нэгдсэн санг үүсгэх” гэрээт ажлыг хүлээн авч захиалагчийн хяналт хийсэн байна.Үр дүнг Мэдээллийн төвд хүлээн авсан, хэрэглээнд нэвтэрсэн байна.

БХБЯ

ОЗМТА

НУХАА

МТ

 

"6.2. Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийг байгуулах, мэдээллийг хадгалах, хамгаалах, уялдаа холбоог сайжруулах, хэрэглэгчдэд түгээх, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

6.2.1. Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн тухай хуулийн төслийг боловсруулж, БХБЯ руу хүргүүлж Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: холбогдох хууль, журам, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 1-3-р улиралд

Санхүүжилт: Урсгал төсөв, үйл ажиллагаа

Хуулийн төсөл, үзэл баримтлалыг боловсруулж, БХБЯ-нд хүргэгдсэн байна.

БХБЯ

ОЗМТА

6.2.2. ҮОЗМДБ-ийгбайгуулах ТЭЗҮ, холбогдох баримт бичигт үндэслэнбайгууллагын ОЗМДБ-ийн архитектур шийдлийг гаргах, батлуулах

 

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: ҮОЗМДБ-ийг байгуулах стратеги зорилтод нийцсэн байна

Хугацаа: 1-2-р улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Байгууллагын ОЗМДБ байгуулах хэрэгцээ шаардлага, мэдээллийн сан, системүүдийн хоорондын харилцан хамаарал, уялдаа холбоо, хэрэглэгчийн эрх, үүргийг тодорхойлсон байна.

ОЗМТА

6.2.3. Байгууллагын ОЗМДБ-ийн техник хангамж, програм хангамж, сүлжээний шийдлийг улсын мэдээллийн нууцлал, хамгаалалт, байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэвтрүүлэх, хууль ёсны хэрэглээг бий болгох, хэвийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллах

Тоо хэмжээ: 3

Чанар: ҮОЗМДБ-ийг байгуулах стратеги зорилтод нийцсэн байна

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Найдвартай ажиллагаа хангагдсан байна.

ОЗМТА

6.2.4. Байгууллагын орон зайн мэдээллийн сангийн бодит агшины мэдээллээр шинэчлэгдэн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах бэлтгэл ажлыг эхлүүлэх

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Судалгааны ажил хийгдэж, тодорхой шийдэл гарсан байна

Хугацаа: 4 дүгээр улирал

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Судалгаа, туршилт, дүн шинжилгээ хийгдсэн байна.

ОЗМТА

6.2.5. ҮОЗМДБ-ийн мэдээлэл дамжуулах үндсэн сүлжээ болох мэдээлэл бүрдүүлэгч байгууллагуудтай холбогдох сүлжээг бий болгох төсөл, хөтөлбөрүүдтэй хамтарч ажиллах

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: ҮОЗМДБ-ийг байгуулах стратеги зорилтод нийцсэн байна

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Судалгаа хийж хамтран ажилласан байна.

ОЗМТА

НУХАА

6.2.6. Агентлаг, НӨХГ, дүүргүүдийн ӨГХА болон 21 аймгийн ГХБХБГ-ыг мэдээлэл дамжуулах сүлжээ, агентлаг болон аймгийн ГХБХБГ-уудын дотоод сүлжээний тасралтгүй,найдвартай ажиллагааг хангах

Тоо хэмжээ: 23

-       ГХГЗЗГ (I, II дугаар байр)

-       ГХБХБГ- 21

Чанар: Хэвийн тасралтгүй, үйл ажиллагаатай байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар, урсгал төсөв

ГХГЗЗГ болон аймгийн ГХБХБГ-уудын дотоод сүлжээний тасралтгүй найдвартай ажиллагаа хангагдсан байна.

ОЗМТА

6.2.7. Салбарын хэмжээнд хэрэглэгдэж буй техник болон програм хангамж, тоног төхөөрөмжүүдийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах, хэрэгцээ шаардлага тодорхойлж техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн сайжруулалтыг хийх, зохистой хэрэглээг бий болгох

Тоо хэмжээ: 6

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: урсгал төсөв

Техник, тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлогдон найдвартай ажиллагаагаар хангагдсан байна.

ОЗМТА

6.2.8. ОЗМДБ-ийн геопорталыг хөгжүүлэх, хууль ёсны хэрэглээг бий болгох, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Хэвийн тасралтгүй, үйл ажиллагаатай байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт:урсгал төсөв,үйл ажиллагаагаар

Геопорталын загвар батлагдаж хөгжүүлэн хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна.

ОЗМТА

6.2.9. Газар зүйн мэдээллийн системийн шинэ дэвшилтэд технологуудыг нэвтрүүлэх, олон нийтэд үзүүлэх цахим үйлчилгээний төрөл, тоог нэмэгдүүлэх, мэдээллийн баяжилт, чанарыг сайжруулах

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: холбогдох хууль, журам, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт:урсгал төсөв

Шинэ дэвшилтэд технологиудыг судалж хэрэглээнд нэвтрүүлж эхэлсэн байна.

ОЗМТА

МТ

 

6.2.10. ҮОЗМДБ-ийг байгуулахад оролцох холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах, санал солилцох, дүн шинжилгээ хийх, тайлан, танилцуулгаболовсруулах

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: холбогдох хууль, журам, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 1-4-р улиралд      

Санхүүжилт:урсгал төсөв,үйл ажиллагаагаар

Монгол Улсад ҮОЗМДБ-ийг байгуулахад оролцох холбогдох байгууллагуудын оролцоо, эрх, үүргийг тодорхойлсон, ҮОЗМДБ-ийн бодлогын баримт бичиг тусгуулах, албажуулах ажлыг зохион байгуулсан байна.

ОЗМТА НУХАА

 

"Долоо. Байгууллагын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах, бүх төрлийн гэрээ, эрх зүйн зохицуулалтыг хангах, боловсон хүчний болон нийгмийн асуудлыг зохион байгуулах, холбогдох хууль тогтоомж, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

"7.1. Байгууллагын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө, төсөл боловсруулах, тэдгээрийг хамтын хэлэлцүүлэгт оруулж баталгаажуулах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.1.1 Газрын талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулж, БХБЯ-нд хүргүүлэх, ЗГ, УИХ, шийдвэр гаргагчдыг тооцоо судалгаа, үндэслэл бүхий материалаар хангаж ажиллах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 1, 2-р улирал

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Газрын талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичиг боловсруулж, холбогдох шатны хурлаар хэлэлцүүлж, УИХ-аар батлуулсан байна.

 

НУХАА

Бусад алба

7.1.2. Газрын салбарын чиглэлээр хийгдсэн судалгаанд үндэслэн газрын салбарын дунд хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах

Тоо хэмжээ: 6

Чанар: хууль тогтоомжид нийцэж, олон улсын төвшинд хүргэхэд чиглэгдсэн байх

Хугацаа: 1-2-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Салбарын тулгамдсан асуудлыг шийдэхэд чиглэгдсэн стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулсан байна.

НУХАА

Бусад алба

7.1.3. Захиалгат ажлуудыг уялдуулах, удирдан зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Захиалгат ажлын тоогоор

Чанар: хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Гэрээт ажлуудын биелэлтийн судалгаа, эрсдлийн үнэлгээггаргаж холбогдох алба, удирдлагыг мэдээллээр хангасан байна.

НУХАА

7.1.4. Газрын салбарын чиглэлээр Монгол орны одоогийн нөхцөл байдал болон олон улсын хөгжлийн судалгаа хийх

 

Тоо хэмжээ: 6

Чанар: хууль тогтоомжид нийцэж, олон улсын төвшинд хүргэхэд чиглэгдсэн байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Монгол орны одоогийн нөхцөл байдал болон олон улсын хөгжлийн талаар судалгаа хийж, салбаруудын эрэлт, хэрэгцээг хангасан бүтээгдэхүүн бий болгох санал боловсруулсан байна.

НУХАА

7.1.5. Газрын салбарыг олон улсын төвшинд хүргэхэд чиглэгдсэн техникийн төсөл, хөтөлбөр боловсруулах

Тоо хэмжээ: 3      

Чанар:2 төсөл хууль тогтоомжид нийцэж, олон улсын төвшинд хүргэхэд чиглэгдсэн байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Техникийн төсөл, хөтөлбөр боловсруулан холбогдох хурлуудаар хэлэлцүүлж батлуулсан байна.

НУХАА

"7.2. Ажлын байранд тавигдах дадлага, туршлагын стандарт шаардлагыг тогтоож, харьцуулан судлаж, сургалтын хэрэгцээг тогтоох",  үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.2.1.Салбарын төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтын төлөвлөгөө боловсруулан, төлөвлөгөөний дагуу сургалтыг зохион байгуулах

 

 

 

Тоо хэмжээ: төлөвлөгөөний дагуу

Чанар: албан хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар ахисан байна.

Хугацаа: жилдээ

Санхүүжилт:урсгал төсөв

Сургалтын хэрэгцээний судалгаа, төлөвлөгөө гарна. Албан хаагчид батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу сургалтанд хамрагдсан байна.

НУХАА

Бусад алба

"7.3. Төлөвлөгөөт ажлууд /хэрэгжиж буй гэрээ, төсөл/ -ыг  урьдчилан сурталчилж, таниулан хамтын ажиллагаанд бэлтгэх, орон нутгийн хэрэглэгчдийг мэдээлэл, туршлагатай болгож дадлагажуулах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.3.1. Байгууллагын хэмжээнд газрын харилцааны ажлуудын чиглэл тус бүрээр хэрэгжиж буй төлөвлөгөө, төсөл, бүтээгдэхүүн, гэрээт ажлуудыг үр шим хүртэгсдийн дунд хэвлэл мэдээллийн бүхий л хэрэгслэлээр урьдчилан сурталчилж мэдлэгтэй хэрэглээг нэмэгдүүлэх, тэдгээрийн хамтын ажиллагааны бэлэн байдлыг хангуулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ:тухай бүр

Чанар: үнэн зөв, бодитой байх

Хугацаа: жилдээ

Санхүүжилт:урсгал төсөв

Хэрэгжиж буй төсөл, бүтээгдэхүүн, гэрээт ажлуудын үр дүн практик хэрэглээнд нэвтэрч, үр дүнтэй хэрэгжсэн байх.

НУХАА

Бусад алба

"7.4. Бүтээгдэхүүнийг үр шим хүртэгсдийн хамт хэрэглээгээр шалган хүлээн авч акт үйлдэх, байгууллагын төсөл, стратегийн зорилтуудын хэрэгжилтийг хангах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.4.1. Захиалгат ажлуудын захиалагчийн техник хяналт хийлгэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

 

 

Тоо хэмжээ: 6

Чанар: хууль тогтоомжид

 нийцсэн байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

Урсгал төсвөөр хийсэн ажлуудад

 Захиалагчийн техникийн хяналтын дүгнэлт гарч, Мэдээллийн төвд хүлээлгэн өгсөн байна.

 

НУХАА

 

 

 

 

 

 

7.4.2.Агентлагийн хэмжээнд байгуулагдах бүх төрлийн  гэрээний эрх зүйн үндэслэлийг хангуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах, тайлан, дүгнэлтийг БХБЯамны холбогдох газарт хүргүүлэх

 

 

Тоо хэмжээ: тухай бүр

Чанар: хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

Батлагдсан гэрээ, төслүүд ажлын даалгавар, гүйцэтгэлийн хуваарийн дагуу хэрэгжсэн байна.

 

 

 

 

НУХАА

 

 

 

 

 

7.4.3. Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргаж батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, төлөвлөгөөний биелэлтийг БХБЯаманд хүргүүлэх

 

 

 

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Хууль тогтоомж, төсөвт нийцсэн байх

Хугацаа: улирал бүр

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

 

Худалдан авах ажиллагаа батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжсэн байна.

 

 

 

 

НУХАА

"7.5. Бүх төрлийн гэрээ, эрх зүйн зохицуулалт, боловсон хүчний бүртгэл, нийгмийн асуудлыг хамтаар шийдвэрлэх хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.5.1. Газрын хэмжээнд бүх түвшинд үр дүнгийн гэрээ байгуулах, үнэлж дүгнэх ажлыг зохион байгуулах,

 

 

 

 

7.5.2. Газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг гаргаж, холбогдох газарт хүргүүлэх

 

 

 

 

7.5.3. Газрын багц  /“Газрын тухай”,  “Газрын төлбөрийн тухай”, “Газрын кадастрын тухай”, “Геодези, зураг зүйн тухай”/ хуулийн төслийг дахин хэлэлцүүлэх ажлын хэсэгт орж ажиллах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээ зохион байгуулах

 

 

 

7.5.4. “Хүний нөөцийн төлөвлөлт, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийг шинэчлэн боловсруулж батлуулах

 

 

 

7.5.5.Улсын Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, сайдын тушаалын холбогдох заалтууд, газрын даргын тушаалын хэрэгжилтийг хангах, тайланг гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх

 

 

 

 

7.5.6. Авлигын тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, холбогдох мэдүүлгүүдийг  хугацаанд нь гаргаж тайланг Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 82

Чанар: Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан заавар, журмын дагуу

Хугацаа: 1-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

Тоо хэмжээ: 2

Чанар:үнэн зөв, бүрэн тайлагнасанбайх

Хугацаа: 6, 12 сард

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

 

 

Тоо хэмжээ: тухай бүр 

Чанар: хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 3 сард

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

 

 

 

Тоо хэмжээ: 4  

Чанар:биелэлт гарах заалт бүрийг хяналтандаа авсан байх

Хугацаа: Улирал бүр

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

 

 

 

Тоо хэмжээ: хуулийн хугацаанд

Чанар:хууль тогтоомжинд нийцсэн байх

 

Бүх түвшинд үр дүнгийн гэрээ байгуулагдсан байна.

1.    21 аймаг

2.    НӨХГазар

3.    9 албадын албан хаагчид

 

 

 

Газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт гарсан байна.

 

 

 

 

 

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдсан  байна. Хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээ зохион байгуулна.

 

 

 

 

Хөтөлбөр батлагдаж, батлагдсан төсвийн хүрээнд албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах үйл ажиллагаа хэрэгжсэн байна.

 

 

 

 

Улсын Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын үйл ажиилагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, сайдын тушаалын холбогдох заалтууд, газрын даргын тушаалууд хэрэгжсэн байна.

 

 

 

 

Тайлан мэдээг хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.

 

НУХАА

 

 

 

 

 

 

НУХАА

 

 

 

 

 

 

НУХАА

Бусад алба

 

 

 

 

 

 

НУХАА

 

 

 

 

 

 

 

 

НУХАА

 

 

 

 

 

 

НУХАА

 

“7.6. Газрын харилцаа, төлөвлөлтийн хэрэглээнд хяналт, шалгалт хийж холбогдох хууль, стандарт, дүрэм, журам, зааврын мөрдөлтөнд хяналт тавих, мэргэжил арга зүйгээр хангах” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 

7.6.1.“Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам”-ын төсөлд албадын дарга нар, холбогдох албан тушаалтнуудаас санал авч, боловсруулан Газрын ДДЗХ-аар хэлэлцүүлж батлуулах

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Цаг хугацаандаа хийгдсэн байх

Хугацаа: 2 дугаар улиралд багтаж

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

“Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам” батлагдсан байна.

 

 

НУХАА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.2.  Агентлагийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, тайланг Даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралд танилцуулах

 

 

Тоо хэмжээ: 2 удаа

Чанар: Хууль тогтоомж, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: 6, 12 сард

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Зөвлөмжийн дагуу агентлагийн үйл ажиллагаа сайжирсан байна.

 

 

 

НУХАА

 

 

 

 

 

7.6.3. Харъяа орон нутгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, байгууллагын үйл ажиллагааг санал зөвлөмжөөр дэмжих

 

Тоо хэмжээ: 2 удаа

Чанар: Хууль тогтоомж, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: 3-4-р улиралд

Санхүүжилт: урсгал төсөв

Агентлагийн болон харъяа байгууллагуудын үйл ажиллагаа жигдэрсэн байна.

НУХАА

"7.7. Гадаад хамтын ажиллагааг хангах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

7.7.1. Холбогдох байгууллагуудтай хамтран зөвлөгөөн, хурал зохион байгуулах, тайланг танилцуулах,

 

 

 

 

Тоо хэмжээ: тухай бүр

Чанар: Дээд хэмжээнд зохион байгуулах

Хугацаа: жилдээ

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

 

 

НҮБ-ын Ази-Номхон далайн бүсийн гео-орон зайн мэдээллийн менежментийн гүйцэтгэх зөвлөлийнхурлыг өндөр түвшинд зохион байгуулсан байна. Мөн бусад хурал, зөвлөгөөн цаг хугацаандаа хэрэгжсэн байна.

 

НУХАА

Бусад алба

 

 

7.7.2. Хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг нэгтгэн,батлуулах

 

 

Тоо хэмжээ: Тухай бүр

Чанар: Хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлж, цаг хугацаанд нь хийсэн байх

Хугацаа: 1-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

Төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөсөн арга хэмжээнүүд хэрэгжсэн байх.

 

7.7.3. Үндэсний болон олон улсын зөвлөгөөн зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Дээд хэмжээнд зохион байгуулах

Хугацаа: 1-2-р улирал

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн ач холбогдол, хэрэглээ” сэдэвт үндэсний болон олон улсын зөвлөгөөн /workshop/ өндөр түвшинд зохион байгуулсан байна.

НУХАА

ОЗМТА

ГЗЗА

“7.8. Дотоод ажил, үйлчилгээ” үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 

7.8.1.ГХГЗЗГ-ын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ын төсөл боловсруулж батлуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 2-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Хөдөлмөрийн дотоод журам батлагдсан байна.

 

НУХАА

Бусад алба

7.8.2. Хүний эрх, жендерийн асуудлаар тодорхой төлөвлөгөөтэй ажиллаж, тухайн асуудлаар хурал, зөвлөгөө сургалтанд хамрагдаж, энэ талаарх мэдээллээр нийт албан хаагчдыг хангаж , зохион байгуулж ажиллах

 

Тоо хэмжээ: тухай бүр

Чанар: Хууль, журмын дагуу

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Хүний эрх, жендерийн асуудал төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжсэн байна.

НУХАА

7.8.3.”Газрын харилцааны ажилтны өдөр”-ийн арга хэмжээг төлөвлөж, зохион байгуулах, албан хаагчдыг шагналд тодорхойлох

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: төсөв, төлөвлөгөөний дагуу

Хугацаа: 5 сард

Санхүүжилт: урсгал төсөв

Хурал, ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулсан байна.

НУХАА

Бусад алба

7.8.4.2016 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хөтөлбөрд санал өгөх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль, журмын дагуу

 Хугацаа: 7 сард

 Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Хөтөлбөр батлагдсан байх.

НУХАА

"Найм. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

"8.1. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн удирдлага болон гүйцэтгэлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

8.1.1. Төсвийн урсгал төсөв болон хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээний төлөвлөлтийг боловсруулж эдийн засгийн тооцоо судалгаа хийх, холбогдох газар хүргүүлж батлуулах, төсвийн хуваарь хийх, хяналт тавьж ажиллах

Тоо хэмжээ: 12

Чанар: Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, НББ-н бодлогын баримт бичиг болон бусад хуульд нийцсэн байх

Хугацаа: 1-4-р улирал

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Төсвийн урсгал төсөв болон хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний төлөвлөлт боловсронгуй болсон байна.

НУХАА

СХША

8.1.2. Гэрээт ажлын санхүүжилт болон санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хяналтыгсайжруулан аж ахуйн үйл ажиллагаагаар жигд хангах

Тоо хэмжээ: 12

Чанар: Төсвийн тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль, НББ-н бодлогын баримт бичиг болон бусад хуульд нийцсэн байх

Хугацаа: сар бүр

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Гэрээт ажил болон санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хяналт сайжран, агентлаг аж ахуйн үйл ажиллагаагаар бүрэн хангагдсан байна.

НУХАА

СХША

"Ес. Газрын харилцааны үндсэн ажлууд болон байгууллагын болон салбар архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх, геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн үйл ажиллагааг эрхлэх" гэсэн байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

"9.1. Байгууллагын архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

9.1.1. Албан хэрэг хөтлөлтийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ : 4

Чанар: Хууль, тогтоомж, стандарт, журмын дагуу хийгдсэн байх

Хугацаа: Тухай бүр

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

 

 

Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа зохицуулагдсан байна.

МТ

9.1.2. Байгууллагын баримт бичгийн архивын тоо бүртгэл үйлдэж, нягтлан шалгах, лавлагаа мэдээллээр үйлчлэх

 Тоо хэмжээ: 6

Чанар:  Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: l-4-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Хэрэглэгчдэд хөнгөн шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ, архивын сан хөмрөг баяжина.

МТ

9.1.3. Архивуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах 2015 онд болох Архив, албан хэрэг хөтлөлтын улсын үзлэгт бэлтгэх ажлыг зохион байгуулах

 Тоо хэмжээ: 6

Чанар:  Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: l-4-р улиралд

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Төрийн архивын стандарт орчныг бүрдүүлэх, хэрэглэгчдэд хөнгөн шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ, архивын сан хөмрөг баяжина.

МТ

9.1.4. Архивуудын мэдээллийг цахимжуулах, интернэт үйлчилгээ үзүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах

Тоо хэмжээ: 6

Чанар:  Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Үйлчилгээний чанар сайжирч, шуурхай үйлчилгээ явуулах боломж бүрдэнэ

МТ

9.1.5. Мэдээллийн төвийн үйл ажиллагаатай холбоотой заавар, журам боловсруулах

Тоо хэмжээ: 8

Чанар: Холбогдох заавар журмын дагуу

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Үйл ажиллагааг зохицуулсан дүрэм, журмууд боловсрогдон баталгаажсан байна.

МТ

НУХАА

"9.2. Салбар архивын албан мэдээллийг бүрдүүлэн, сан хөмрөг үүсгэх, архивлах, хэрэглэгчдэд үйлчлэх" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

9.2.1. Улсын болон орон нутгийн төсөв, төслийн хөрөнгөөр хийгдсэн Геодези, зураг зүй, хэмжил зураглалын, Газар зохион байгуулалтын, суурь судалгааны  чиглэлийн ажлыг архивт хүлээн авахад хяналт тавих, бүртгэлийн мэдээллийн сан үүсгэх, цахим мэдээллээр хэрэглэгчдэд мэдээлэх

 

Тоо хэмжээ: 2

Чанар:  Хууль эрх зүйн орчинд нийцсэн байх

Хугацаа: 1-4 улирал

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Холбогдох хууль, хурмын хэрэгжилт сайжирч улсын төсөв, төсөл хөтөлбөрын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудын талаархи мэдээлэл ил тод нээлттэй болно.

МТ

9.2.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг хамарсан геодезийн цэг, тэмдэгтийн тооллогын ажлын үр дүнгээр геодезийн цэг, тэмдэгтийн мэдээллийн сан үүсгэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Мэдээллийн сангийн стандартад нийцсэн байх

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Геодезийн мэдээллийн нөөцийг нэмэгдүүлж, нээлттэй шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ.

МТ

9.2.3. Байр зүйн зургийн болон агаар, сансрын зургийн мэдээлэлийг улсын нэгдсэн санд шалгаж хүлээн авах, хадгаламжийн нэгж үүсгэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

 

Тоо хэмжээ: 15

Чанар: Холбогдох журмын дагуу 

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Геодези, зураг зүйн мэдээллийг улсын нэгдсэн сангийн мэдээллийн нөөцийг нэмэгдүүлж, нээлттэй шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ.

МТ

9.2.4. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт, өмчлөл, эзэмшил, ашиглалттай холбоотой зураг, тайлан, мэдээ, материалыг шалгаж хүлээн авах, мэдээллийн сан болон хадгаламжийн нэгж үүсгэх  хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Стандарт зааврын дагуу

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

 

Зураг, тайлан, мэдээ материалууд  мэдээллийн санд орж,   хэрэглэгчид мэдээлэл авах боломж бүрдсэн байх

 

МТ

9.2.5. Суурь судалгааны чиглэлээр хийгдсэн ажлын зураг, тайлан, мэдээ, материалыг шалгаж хүлээн авах, мэдээллийн сан болон хадгаламжийн нэгж үүсгэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Стандарт зааврын дагуу

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

 

Зураг, тайлан, мэдээ материалууд  мэдээллийн санд орж,   хэрэглэгчид мэдээлэл авах боломж бүрдсэн байх

 

МТ

9.2.6. Хилийн цэсийг солбицолжуулах ажлыг мэдээлэлийг улсын нэгдсэн санд шалгаж хүлээн авах, хадгаламжийн нэгж үүсгэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

 

Тоо хэмжээ: гэрээт ажлын хэмжээгээр

Чанар:  Стандартын дагуу шалгаж хүлээн авах

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Хилийн цэсийн солбицолын бодит мэдээлээр хэрэглэгчдийг хангаж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлж, ил тод,  нээлттэй, хөнгөн шуурхай үйлчилнэ.

 

МТ

9.2.7. Кадастрын зураглалын ба газрын кадастрын бүх төрлийн мэдээллийг шалгаж  хүлээн авах, мэдээллийн санг бүрдүүлэх, хадгаламжийн нэгж үүсгэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

Тоо хэмжээ: Гэрээт ажлын хэмжээгээр

Чанар:  Стандартын дагуу шалгаж хүлээн авах

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

 

Кадастрын зураглалын ба газрын кадастрын бүх төрлийн мэдээллийн сан хөмрөг баяжигдаж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлж, ил тод,  нээлттэй, хөнгөн шуурхай үйлчилнэ.

МТ

9.2.8. Хаягийн зураг, мэдээллийг шалгаж   хүлээн авах, мэдээллийн санг бүрдүүлэх, хадгаламжийн нэгж үүсгэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

Тоо хэмжээ: Гэрээт ажлын тоогоор

Чанар: Архивын болон хаягийн стандартын дагуу шалгаж хүлээн авах

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Хаягийн зургийн мэдээллийн сан хөмрөг шинээр үүснэ.

МТ

9.2.9. Газар зохион байгуулалт, суурь судалгаа, кадастр, геодези, зураг зүйн ажлуудын мета өгөгдлийн сан мэдээллийн санг бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийг интернет мета өгөгдлийн мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Гэрээт ажлын тоогоор

Чанар: Стандартын дагуу шалгаж хүлээн авах

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Хэрэглэгчдэд хөнгөн шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ. Цахим архивын сан хөмрөг баяжина.

 

МТ

9.2.10. Хот байгуулалтын баримт бичиг болон хүн амын нутагшилт, суурьшлын ерөнхий төсөл, бүх шатны хөгжлийн төлөвлөлтийн ажлын материалыг архивт шалгаж хүлээн авах, мэдээллийн сан  хадгаламжийн нэгж үүсгэх сан үүсгэх

Тоо хэмжээ: Гэрээт ажлын тоогоор

 

Чанар: Архивын болон хаягийн стандартын дагуу шалгаж хүлээн авах

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Хот төлөвлөлт, хот байгуулалтын  мэдээллийн сан хөмрөг шинээр үүснэ

 

МТ

"9.3. Төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих, бусад байгууллага албатай хамтран ажиллах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

 

9.3.1. Тагнуулын ерөнхий газар, Батлан хамгаалах яамтай хамтран нууц мэдээлэл,   байгууллагын нууцын материалын хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт тавих, нууц материалын тооллого явуулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ:  6

Чанар:   Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: 3-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Төрийн болон байгууллагын нууцын хадгалалт хамгаалалт сайжирч хуулийн хэрэгжилт дээшилнэ.

МТ

ОЗМТА

ГЗЗА

9.3.2. Тагнуулын ерөнхий хамтран төрийн нууцыг хадгалах хамгаалах сэдвээр орон нутгийн газрын албаны мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгуулах,  ААН-үүдэд төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах чиглэлээр зөвлөмж хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ:  2

Чанар:   Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Аймгуудын ГХБХБГ-ын болон ААН-үүдийн Төрийн нууцын хадгалалт хамгаалалт сайжирч хуулийн хэрэгжилт дээшилнэ.

МТ

НУХАА

9.3.3. Нууцын зэрэглэлтэй байр зүйн зургийг нийтийн хэрэгцээний зориулалттай болгож хэвлэх, бүх сумдын Газрын даамлууд болон бусад салбаруудыг зургаар хангах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар:  Стандарт шаардлагад нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн зургаар хангагдана.

МТ

"9.4. Геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн үйл ажиллагааг эрхлэх, геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах" үйл ажиллагааны гол зорилтын хүрээнд:

9.4.1. “Улсын хэмжээнд хэрэглэгдэж буй геодезийн хэмжлийн багажийг баталгаажуулах,

 

Тоо хэмжээ: 1500

Чанар: Холбогдох заавар журмын дагуу

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: Урсгал төсөв

 

Улсын хэмжээнд геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангасан байна.

МТ

9.4.2. Жишилтийн полигон дээр геодезийн хэмжлийн багажийг баталгаажуулах, хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах

Тоо хэмжээ: 100

Чанар: Холбогдох заавар журмын дагуу

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар, урсгал төсөв

Геодезийн хэмжлийн багаж баталгаажуулах туршилт судалгаа хийх, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангасан хээрийн полигоны үйл ажиллагааг хангасан байна.

МТ

9.4.3. Геодезийн хэмжлийн багажийг баталгаажуулах лабораторийн үйл ажиллагаатай холбоотой туршилт судалгааны ажил хийх, сургалт зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Холбогдох заавар журмын дагуу

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар, урсгал төсөв

Хүний нөөцийн чадавхи сайжирч лобораторын үйл ажиллагаа дээшилж үйлчилгээ сайжирсан байна.

МТ

НУХАА

Дээш буцах