EN

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

 

Хариуцах  нэгжийн нэр, Эсхүл менежерийн нэр

Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин

Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин

1

2

3

5

"Нэг. Монгол улсын геодезийн хэмжил зүй, нутаг дэвсгэрийн байр зүйн болон сэдэвчилсэн зураг зүйн мэдээллийг хэрэглэгчдэд нийлүүлэх тогтолцоог байгуулж, нэвтрүүлэх" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад

чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

“1.1. Монгол Улсын геодезийн хэмжил зүй (байрлал, өндөр, гравиметри)-н нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх, геодезийн сүлжээний тооцоолол, нарийвчлалыг өндөржүүлэх ажлыг удирдах (төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах)” хөтөлбөрийн хүрээнд:

 1.1.1. “Өндрийн тулгуур сүлжээний давтан хэмжилт, /нивелирийн 1 дүгээр ангийн сүлжээ байгуулах/ ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, дүгнэлт гаргаж, ажлын үр дүнгээр мэдээллийн сан байгуулах

Тоо хэмжээ: 6 шугам /2870 км буюу 287 цэг/

Чанар: Өндрийн I ангийн сүлжээний нарийвчлалыг хангасан байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

 Монгол Улсын өндрийн сүлжээний нарийвчлал олон улсын түвшинд хүрэх боломж бүрдэж, байр зүйн  болон кадастрын зураглалын сүлжээний өндрийн нарийвчлал сайжирна. 

 ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

1.1.2. “II ангийн нивелирдлэг хийх ажил” ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, дүгнэлт гаргаж, ажлын үр дүнгээр мэдээллийн сан байгуулах

Тоо хэмжээ:  34 шугам буюу 2255 цэг

Чанар:  Өндрийн II ангийн сүлжээний нарийвчлалыг хангасан байх

Хугацаа: 2-4-р улиралд

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Геодезийн хэмжилт, зураглалын ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай өндрийн мэдээллээр хэрэглэгчдийг хангана.

 

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

Геоматикийн хэлтэс

1.1.3. Өндрийн II ангийн сүлжээний 20 шугамд нивелирдлэг, гравиметр, GNSS-ийн хэмжилт хийх ажлыг зохион байгуулах, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, дүгнэлт өгөх, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, гүйцэтгэлийг хүлээн авах

Тоо хэмжээ:  20 шугам

Чанар:  Өндрийн II ангийн сүлжээний нарийвчлалыг хангасан байх

Хугацаа: 2-4-р улиралд

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Давтан хэмжилт хийснээр Монгол орны нутаг дэвсгэрийн гадаргын шилжилт хөдөлгөөнийг тодорхойлох боломж  бүрдэнэ.  Бүх төрлийн масштабтай байр зүйн болон кадастрын зураглал хийх өндрийн найдвартай үндэслэл буй болно.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

1.1.4. “GPS-ийн /GNSS/ байнгын ажиглалтын станц байгуулах” ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, ажлын үр дүнг хүлээн авах, тэдгээрийн тогтвортой, найдвартай үйл ажиллагааг хангах 

Тоо хэмжээ: 14 станц

Чанар: Том масштабын байрзүйн болон кадастрын зургийн нарийвчлал хангасан байх Хугацаа: 2-4-р улиралд

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Ханбогд /Өмнөговь/, Баянтэс /Завхан/, Дарви /Ховд/, Ханх /Хөвсгөл/, Тэшиг /Булган/, Эрдэнэдалай /Дундговь/, Мандал /Сэлэнгэ/, Баян-Өндөр /Баянхонгор/, Багануур /Улаанбаатар/, Батширээт /Хэнтий/, Дарьганга  /Сүхбаатар/, Халхгол /Дорнод/, Богд /Өвөрхангай/, Увс /Завхан/ суманд шинээр суурилуулж, улсын хэмжээнд нийт 52 станцтай болсноор сүлжээний нарийвчлалыг сайжруулж, улмаар Монгол орны болон Евро Азийн геоидийн /гадаргын/ загвар, газрын шилжилт хөдөлгөөнийг тодорхойлно.

Тус ажлыг гүйцэтгэснээр байр зүйн  болон  кадастрын зураглалын нарийвчлалыг орчин үеийн төвшинд хүргэнэ. 

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

Геоматикийн хэлтэс

 

1.1.5. Монреф97 GPS-ийн тулгуур сүлжээнд давтан хэмжилт хийх ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, гүйцэтгэлийг хүлээн авч мэдээллийн сан байгуулах

Тоо хэмжээ: 34 цэг

Чанар: Улсын тулгуур сүлжээний нарийвчлалыг  хангасан байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: улсын төсөв

Олон жилийн өөр өөр онд хийсэн геодезийн хэмжилтийн зөрүүг арилгаж /нэг эринд болгох/, нэгтгэн тэгшитгэн бодсоноор шаардлага хангасан нарийвчлал бүхий нэгдмэл утгатай, нэгдсэн тогтолцоотой Улсын тулгуур сүлжээтэй болно.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

 

 

1.1.6. 2013 онд Монреф97 GPS-ийн тулгуур сүлжээнд хийсэн давтан хэмжилт болон 2003-2007 онд газар тариалангийн бүс, Хангай, Баруун, Зүүн болон Говийн бүсийн GPS/GNSS-ийн тулгуур сүлжээнд хийсэн хэмжилтийн үр дүнг эрин хоорондын шилжүүлэг хийх аргачлалын дагуу  тэгшитгэн бодолт  хийх, үр дүнгээр цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох

Тоо хэмжээ: 4 Бүс

Чанар: Хэмжилтийн   шаардлагыг хангасан байх

 Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: улсын төсөв

Шаардлага хангасан нарийвчлал бүхий нэгдмэл утгатай, нэгдсэн тогтолцоотой Улсын тулгуур сүлжээний утгад нийцүүлэн өөр өөр онд хийсэн геодезийн хэмжилтийн зөрүүг арилгаж /нэг эринд болгох/, нэгтгэн тэгшитгэн бодсоноор Улсын тулгуур сүлжээний бүх ангилалын сүлжээ нэгдсэн тогтолцоонд орж хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан ҮОЗМДБ-ийн суурь мэдээлэл бий болно.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

1.1.7. “Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг хамарсан геодезийн цэг, тэмдэгтийн тооллого хийх” ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр мэдээллийн сан үүсгэх

Тоо хэмжээ: 2407 цэгийн судалгаа, 925 цэгийн нөхөн сэргээлт

Чанар: Геодезийн дүрэм, стандарт хангасан байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

2407 геодезийн цэгийн судалгаа, тооллого, 925 геодезийн цэгийн  нөхөн сэргээлт хийж, бүх төрлийн сүлжээний хэмжилт, байр зүйн зураг болон кадастрын зураглалын ажилд хэрэглэгдэх геодезийн сүлжээний цэгүүдийн  мэдээллийн сантай  болно.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

1.1.8. “Улаанбаатар хотын газар дээрхи болон доорхи шугам сүлжээний зураглал хийж орон зайн мэдээллийн сан үүсгэх” ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр мэдээллийн сан үүсгэх

 

Тоо хэмжээ: Хээрийн хайгуулын ажлыг 293100 га талбайд, суурин боловсруулалтыг 227960 га талбайд гүйцэтгэнэ.

Чанар: Инженерийн шугам сүлжээний зураглалын нарийвчлалын шаардлагыг хангасан байх

Хугацаа: 2-4-р улиралд

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

-Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийг хамарсан газар дээрх болон доорх инженерийн шугам сүлжээний 1:1000-ны масштабын  зурагтай болж,  хэрэглэгчдийг  мэдээллээр хангах нөхцөл бүрдэнэ.

-Инженер геодезийн салбарт хийгдэж буй ажлын давхардлыг арилгана.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

1.1.9. "Геодезийн сүлжээний хэмжилт, боловсруулалтын ажил шалгах" БД боловсруулах, батлуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Олон улсын стандартад нийцсэн

Хугацаа: 1-4 улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Геодези, зураг зүйн ажлын геодезийн сүлжээний хэмжилт, боловсруулалтыг нарийвчлан шалгахад баримтлах баримт бичигтэй болно.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

 

1.1.10. "Геодезийн цэг, тэмдэгтийн суулгалтын ажил шалгах" БД боловсруулах, батлуулах

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Олон улсын стандартад нийцсэн

Хугацаа: 1-4 улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Байр зүйн зураглалын ажлын үндэслэл, геодезийн цэг, тэмдэгтийн суулгалт, нөхөн сэргээх ажлыг шалгахад баримтлах заавартай болно.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

1.1.11. "Геодезийн устсан цэг, тэмдэгтийг сэргээх, цэг тэмдэгтийг шилжүүлэн суулгах зөвшөөрөл олгох"  БД боловсруулах, батлуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Олон улсын стандартад нийцсэн

Хугацаа: 1-4 улирал

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Геодезийн цэг, тэмдэгтийг шилжүүлэхэд баримтлах үйл ажиллагааг нарийвчлан тусгасан заавартай болно.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

1.1.12. “Гравиметрийн хэмжилтийн ажил” БД  боловсруулах

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Олон улсын стандартад нийцсэн

Хугацаа: 1-4 улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Гравиметрийн хэмжилт хийхэд баримтлах заавартай болно.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

1.1.13. Хиймэл дагуул /GPS/Глонасс/ - ын технологиор Монгол Улсын геодезийн сүлжээ байгуулах үндсэн дүрэм БХбД 14-101-08 –ийг шинэчлэн боловсруулах

Чанар: Олон улсын стандартад нийцсэн

Хугацаа: 1-4 улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Шинэ технологид нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулна.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

“1.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг том, дунд, жижиг масштабын байр зүйн болон сэдэвчилсэн газрын зургаар  зурагжуулж, хэрэглэгчдийг зураг зүйн  мэдээллээр хангах ажлыг удирдах” хөтөлбөрийн хүрээнд:

 1.2.1. “Улаанбаатар хотын алслагдсан Налайх, Багануур, Багахангай дүүргийн болон Төв аймгийн Зуун мод сумын байр зүйн зураг хийх” ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр мэдээллийн сан үүсгэх

 

Тоо хэмжээ: 38806 га

Чанар: Байр зүйн зурагт тавих шаардлагыг хангасан байх

Хугацаа: 2, 3-р улиралд

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Улаанбаатар хот болон алслагдсан дүүргүүдийн /38806 га-д/ 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зурагтай болсноор дэд бүтэц, хот төлөвлөлтийн ажилд шаардагдах суурь зурган мэдээллээр хангана.

Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг  шинэчилсэн  мэдээлэл бүхий том масштабын байр зүйн зургаар  хангана.

 

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

1.2.2. “Монгол Улсын аймаг, сумын төвийн 1:1000 -ны масштабтай байр зүйн зургийн тодруулалт, шинэчлэлийг хийх” тэдгээрийг солбицлын нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр улсын хэмжээнд 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зургийн мэдээллийн давхарга үүсгэх

Тоо хэмжээ: 20 аймаг, 330 сумын төвийн нутаг дэвсгэр буюу 141879 га талбай

Чанар: Байр зүйн зурагт тавигдах шаардлагыг хангасан байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Аймаг, сумын төв, томоохон суурингийн 141879 га талбайн байр зүйн зургийг шинэ агуулгаар баяжуулан, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг байр зүйн зурган мэдээллээр хангана.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

1.2.3. “Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураг зохиох” төслийн үйл ажиллагаанд /КОЙКА-төсөл/ хяналт тавих, хамтран ажиллах, ажлын үр дүнгээр мэдээллийн сан үүсгэх

Тоо хэмжээ: 662 хуудас зураг

Чанар: Гэрээний дагуу ажиллах

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Тус ажил хийгдсэнээр хэрэглэгчдийг Улаанбаатар хотын гэр хорооллын  1:1000-ны масштабтай  байр зүйн зураг болон бусад өгөгдлөөр хангана.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

ОЗМДБАлба

Геоматикийн хэлтэс

1.2.4 “Шинээр тавигдахаар төлөвлөж буй төмөр замын дагуу GPS-ийн сүлжээ байгуулах, 1:25000 масштабтай байр зүйн зураглал хийх” ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр мэдээллийн сан үүсгэх

Тоо хэмжээ: L-48, L-49 нэрэлбэрийн зураг

Чанар: Байр зүйн зурагт тавих шаардлагыг хангасан байх

Хугацаа: 1, 2, 4-р улиралд

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

2600 хуудас 1:25 000-ны масштабтай байр зүйн зураг хүлээн авна.

Улсын дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтанд шаардагдах том масштабын байр зүйн зургаар хэрэглэгчдийг хангана.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

1.2.5 "1:100 000-ны масштабтай байр зүйн зургийн тодруулалт, шинэчлэлтийг хийж, тоон зургийн мэдээллийн сан үүсгэх ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр улсын хэмжээнд 1:100000-ны масштабтай байр зүйн зургийн мэдээллийн давхарга үүсгэх

Тоо хэмжээ: 10 аймаг буюу 673 хуудас байр зүйн зураг

Чанар: Байр зүйн зурагт тавих шаардлагыг хангасан байх

Хугацаа: 1, 2, 3-р улиралд

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Тус ажил хийгдсэнээр Монгол орны баруун хэсгийн нутаг дэвсгэрийг хамарсан шинэ агуулга бүхий 1:100000-ны масштабтай байр зүйн зурагтай болж, шинэ бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийг сайжруулах ажилд чухал шаардлагатай суурь зургаар хангана. 

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

Геоматикийн хэлтэс

1.2.6.   Сэдэвчилсэн газрын зургийн нэг маягийн сууриар  хэрэглэгчдийг хангах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 8 төрлийн масштаб /1:500000, 1:1000000, 1:2500000, 1:3000000, 1:5000000, 1:6000000, 1:9000000, 1:10000000/

Чанар: Дүрэм, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: 2-4-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Байгууллага, иргэд нь  үнэн зөв хил хязгаар, засаг захиргааны нэгж, газар зүйн үндсэн суурь мэдээлэл бүхий суурь зураг ашигладаг болох 

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

1.2.7.  Сургалт, нийтийн хэрэгцээний газрын зураг зохиох, хэвлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар: Дүрэм, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: урсгал төсөв 

Байгууллага, аж ахуйн нэгж, дотоод гадаадын жуулчдын хэрэгцээнд шаардлагатай газрын зураг, атласаар  хангах

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

1.2.8. 1:500-1:10000-ны масштабтай байр зүйн зургийн таних тэмдгийн стандарт  боловсруулж, батлуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Тоон зурагт тавигдах стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Том масштабын байр зүйн зургийн ангилал, давхарга, кодчиллыг стандартчилж батлуулна. Ингэснээр мэдээллийн сан байгуулах суурь нөхцөл бүрдэнэ.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

 

1.2.9. 1:25000-1:100000-ны масштабтай байр зүйн зургийн таних тэмдгийн стандарт  боловсруулж, батлуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Тоон зурагт тавигдах стандартын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 1-4 -р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Дунд масштабын байр зүйн зургийн ангилал, давхарга, кодчиллыг стандартчилж батлуулна. Ингэснээр мэдээллийн сан байгуулах суурь нөхцөл бүрдэнэ.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

 

1.2.10. "Байр зүйн зураглалын ажлыг шалгах" БД   боловсруулах

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хяналт, шалгалт хийх ажлын шаардлага хангасан байх

Хугацаа: 2,3-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Байр зүйн зураглалын ажлыг шалгаж, хүлээн авахад баримтлах зааврыг боловсруулна.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

 

1.2.11. “Ортофото зураг хийх” заавар боловсруулах

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Ортофото зураг хийх онол болон практикийг тусгасан байх

Хугацаа: 1-3-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Стерео зураг ашиглан ортофото зураг үүсгэх нөхцөл бүрдэнэ.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

 

1.2.12. "Сансрын зураг ашиглан дунд масштабын байр зүйн зураг зохиох гарын авлага" боловсруулах, батлуулах

 

Чанар: Сансрын зургийн боловсруулалт хийх онол болон практикийг тусгасан байх

Хугацаа: 1-3-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Сансрын зураг ашиглан дунд масштабын байр зүйн зураг зохиох нөхцөл бүрдэнэ.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

 

1.2.13.  “Метроны геодезийн ажил” БД боловсруулах

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Дүрэм, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Метроны ажил гүйцэтгэхэд хийх геодезийн ажлын талаар тусгасан заавартай болно.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

 

1.2.14. “Барилгын геодезийн ажил” БХбД 11-08-06 –г шинэчлэн боловсруулах

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Дүрэм, журамд нийцсэн байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаа

Шинээр нэвтэрч байгаа технологитой уялдуулан шинэчлэн боловсруулсан заавартай болно.

ГУАлба

ГЗЗХэлтэс

 

“1.3. Геодезийн хэмжил зүй, зураг зүйн мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлж, хадгалах, хамгаалах, түгээх тогтолцоог нэвтрүүлэх” хөтөлбөрийн хүрээнд:

 

1.3.1. Геодези, зураг зүй, агаар, сансрын зургийн мэдээлэл, хэмжил зураглалын  ажлын мэдээллийг улсын нэгдсэн санд шалгаж хүлээн авах, хадгаламжийн нэгж үүсгэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

 Тоо хэмжээ: Гэрээт ажлын хэмжээгээр

Чанар: Холбогдох журмын дагуу

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Геодези, зураг зүйн мэдээллийг улсын нэгдсэн сангийн мэдээллийн нөөцийг нэмэгдүүлж, нээлттэй шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ.

ЗСАлба,Мэдээллийн төв

1.3.2. Геодезийн хэмжлийн багаж баталгаажуулах, гэрчилгээ олгох, багаж баталгаажуулалтын мэдээллийн сан үүсгэх

Тоо хэмжээ: 1200 багаж

Чанар:  Холбогдох заавар, журмын дагуу

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдал хангагдана.

ЗСАлба,Мэдээллийн төв

1.3.3. Өндөр нарийвчлалын зай хэмжлийн орчин үеийн багажийг баталгаажуулах,  шалгах тохируулах, туршилт судалгаа явуулах

Тоо хэмжээ: 3

Чанар:  Холбогдох заавар, журмын дагуу

Хугацаа: 1-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдал хангагдана.

ЗСАлба,Мэдээллийн төв

1.3.4.  Тоон нивилер шалгах, баталгаажуулах ажлын нөхцлийг бүрдүүлэх, судалгаа хийх, ханын болон хөрсний репер байгуулах 

Тоо хэмжээ: 2

Чанар:  Олон улсын стандартад нийцсэн байх

Хугацаа: 3-р улиралд

Санхүүжилт: урсгал төсөв

Геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдал хангагдана.

ЗСАлба,Мэдээллийн төв

1.3.5. Геодезийн хэмжлийн 2 полигоны газрыг тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар:  Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: 1-2-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Геодезийн хэмжлийн нэгдмэл байдал хангагдана.

ЗСАлба,Мэдээллийн төв

1.3.6. Сэдэвчилсэн зургийн суурь болон зураг зүйн  материалуудыг мэдээллийн санд бүртгэх, хадгаламжийн нэгж үүсгэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: 1-2-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Зураг зүйн улсын нэгдсэн сантай болж газрын зургийн  мэдээллийн нөөц нэмэгдэнэ.

ЗСАлба,Мэдээллийн төв

1.3.7. Байгууллагын баримт бичгийн архивын тоо бүртгэл үйлдэж, нягтлан шалгах, лавлагаа мэдээллээр үйлчлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Хэрэглэгчдэд хөнгөн шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ, архивын сан хөмрөг баяжина.

ЗСАлба,Мэдээллийн төв

1.3.8. Архивуудын мэдээллийг цахимжуулах, интернэт үйлчилгээ үзүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах

Тоо хэмжээ: Архив тус бүр 1 бүтээгдэхүүн

Чанар:  Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 Үйлчилгээний чанар сайжирч, шуурхай үйлчилгээ явуулах боломж бүрдэнэ.

ЗСАлба,Мэдээллийн төв

"Хоёр. Усны хагалбар хоорондын сав газруудын геологи болон хүрээлэн буй орчны суурь судалгааны иж бүрэн мэдээлэлд тулгуурлан газрын төлөв байдал, чанарын бүс, тэдгээр бүс бүрээр газар ашиглалтад тавигдах шаардлагыг тогтоож, “Газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээ”-г байгуулж, нэвтрүүлэх" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

"2.1. Улсын болон бүс нутгийн усны сав газруудын геологи болон хүрээлэн буй орчны суурь судалгааны мэдээллийг бүрдүүлэх"  хөтөлбөрийн хүрээнд:

 2.1.1. “Монгол орны одоо байгаа төрөл бүрийн масштабтай зураг /геологи, геоморфологи, гадаргын хэрчигдэл, шинэ тектоник, газар чичирхийлэл, ашигт малтмал, инженер-геологийн нөхцөл, мужлал,  онцгой шинж чанар бүхий ул хөрс, газар хөдлөл, цэвдэг, гидрогеологи, гидрологи, түүх археологи/-ын тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй програм хангамж, стандартын дагуу нэгтгэж орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн гео-орчны  давхарга байгуулах” ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр орон зайн мэдээллийн давхарга үүсгэх

 Тоо хэмжээ: Монгол улсын хэмжээнд

Чанар:  Геологи болон хүрээлэн буй орчны систем (газрын гадарга, гадаргын хэв шинж, хөрс, амьтан, ургамалжилт, уур амьсгал, геологи, дөрөвдөгчийн хурдас, геоморфологи, ашигт малтмал, шинэ тектоник, газар чичирхийлэл,  цэвдэг, ой, гадаргын ус, газрын доорхи ус)-ийн  чиглэлээр сансрын хиймэл дагуулын мэдээллийг ашиглан геопорталын давхаргыг орчин үеийн программ  хангамж ашиглан чанарын өндөр түвшинд хийнэ. 

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Монгол орны одоо байгаа төрөл бүрийн масштабтай зураг /геологи, геоморфологи, гадаргын хэрчигдэл, шинэ тектоник, газар чичирхийлэл, ашигт малтмал, инженер-геологийн нөхцөл, мужлал,  онцгой шинж чанар бүхий ул хөрс, газар хөдлөл, цэвдэг, гидрогеологи, гидрологи, түүх археологи/-ын тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй программ хангамж, стандарт, журам, зааврын дагуу нэгтгэж, орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн геологи орчны  мэдээллийн давхарга үүссэн байна.

ГУАлба

ССМХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

Геоматикийн хэлтэс

2.1.2. “Монгол орны  1:500000 масштабтай уур амьсгал /хур тунадас, салхи, агаарын даралт, температур/-ын зураг болон холбогдох мэдээллийг нэгдсэн арга зүй, стандартын дагуу нэгтгэж тоон хэлбэрт оруулж мэдээллийн сан байгуулах” ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр орон зайн мэдээллийн давхарга үүсгэх;

 

Тоо хэмжээ: Монгол улсын хэмжээнд

Чанар:  ОЗМДБ-ийн мэдээллийн сангийн  стандартад нийцүүлэн хиймэл дагуулын мэдээтэй харьцуулан цаг уурын станцын мэдээг орчин үеийн програм хангамж ашиглан чанарын өндөр түвшинд хийнэ.

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Монгол орны хэмжээнд хур тунадас, салхи, агаарын даралт, температурын   1:500000 масштабтай зураг, мэдээллийн сангийн хамт тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй програм хангамж, стандарт, журам, зааврын  дагуу нэгтгэж, орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн Геологи болон хүрээлэн буй орчны системийн  давхарга үүссэн байна.

ГУАлба

ССМХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

Геоматикийн хэлтэс

2.1.3. Монгол  орны 1:100000 масштабтай зураг /хөрс, ургамал/-ын тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй программ хангамж, стандартын дагуу нэгтгэж орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн хөрс, ургамлын давхарга байгуулахажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр орон зайн мэдээллийн давхарга үүсгэх

 

Тоо хэмжээ: Ховд аймгийн нийт 17 сумын 7777993,3 га талбай, ургамлын Архангай аймгийн нийт 10 3597637,8 га талбай. Нийт 11375631,1 га талбайг хамаарна.

Чанар:  ОЗМДБ-ийн мэдээллийн сангийн  стандартад нийцүүлэн хиймэл дагуулын мэдээтэй харьцуулан хянаж, атрибут мэдээллийг шалган мэдээллийн сан үүсгэнэ.

Хугацаа: Дуусах хугацаа 2014.03.20.

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Ховд, Архангай аймгийн 27 сумын хөрс, ургамлын судалгааг хийж, мэдээллийг 1:100000 масштабтай зураг, мэдээллийн сангийн хамт   тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй програм хангамж, стандарт, журам, зааврын  дагуу нэгтгэж, орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн геологи болон хүрээлэн буй орчны  давхарга үүссэн байна.

ГУАлба

ССМХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

Геоматикийн хэлтэс

2.1.4. Монгол  орны 1:100000 масштабтай хөрс, ургамлын  зураг болон холбогдох мэдээллийг нэгдсэн арга зүй, стандартын дагуу нэгтгэж , тоон хэлбэрт оруулж мэдээллүүдийг нэгтгэх, зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг   мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр эцэслэн хангах, хяналт тавих,  ажлыг хүлээн авч нэгтгэх, мэдээллийн давхарга үүсгэх

 

Тоо хэмжээ: Дорнод аймгийн  9 сумын 7558477,09 га

• Архангай аймгийн нийт 9 сум -1929661,597 га

• Баян-Өлгий аймгийн 13 сум- 4709962,0 га,

• Увс аймгийн 19 сум-7088923,12 га

• Говь-Алтай аймгийн 19 сум-14337488,5 га талбай, Нийт 35624512,1 га талбайг хамаарна.

Чанар:  ОЗМДБ-ийн мэдээллийн сангийн  стандартад нийцүүлэн хиймэл дагуулын мэдээтэй харьцуулан хянаж, атрибут мэдээллийг шалган мэдээллийн сан үүсгэнэ.

Хугацаа: Дуусах хугацаа 2013.12.29

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

4 аймгийн нийт 50 сумын  хөрс, ургамлын судалгааг хийж  мэдээллийг 1:100000 масштабтай зураг, мэдээллийн сангийн хамт тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй программ хангамж, стандарт, журам, зааврын  дагуу нэгтгэж, орон зайн мэдээллийн дэд геологи болон хүрээлэн буй орчны  давхарга үүссэн байна.

 

ГУАлба

ССМХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

Геоматикийн хэлтэс

2.1.5. Монгол  орны 1:100000 масштабтай зураг /хөрс, ургамал/-ын тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй программ хангамж, стандартын дагуу нэгтгэж орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн хөрс, ургамлын давхарга байгуулахажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр орон зайн мэдээллийн давхарга үүсгэх

 

Тоо хэмжээ: - Дундговь аймгийн 15 сум

- Завхан аймгийн 24 сум

- Өвөрхангай аймгийн 19 сум

- Өмнөговь аймгийн 15 сум

- Сэлэнгэ аймгийн 17 сумын хөрсний зургийг тоон хэлбэрт шилжүүлэх, Сүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр, Эрдэнэцагаан, Баруун-Урт сумдад хээрийн судалгаа явуулж хөрсний зургийг шинээр зохиох ажлыг тус тус  хамарна.

- Булган аймгийн 16 сум

- Дорноговь аймгийн 14 сум

- Дундговь аймгийн 15 сум

- Завхан аймгийн 24 сум

- Өмнөговь аймгийн 15 сум

- Сүхбаатар аймгийн 13 сум

- Баянхонгор аймгийн 20 сум

- Сэлэнгэ аймгийн 17 сум

- Төв аймгийн 27 сум

-Дорнод аймгийн 14 сум

- Өвөрхангай аймгийн 19 сум

- Хөвсгөл аймгийн 23 сумын бэлчээрийн ургамлын зургийг тоон хэлбэрт шилжүүлнэ. 4813300 га талбайг хамаарна.

 Чанар:  ОЗМДБ-ийн мэдээллийн сангийн  стандартад нийцүүлэн хиймэл дагуулын мэдээтэй харьцуулан хянаж, атрибут мэдээллийг шалган мэдээллийн сан үүсгэнэ.

Хугацаа: Дуусах хугацаа 2013.11.15

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

1. 90 сумын хөрсний мэдээллийг тоон хэлбэрт шилжүүлж, 1:100000 масштабтай зураг, мэдээлэлийн сангийн хамт тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй программ хангамж, стандарт, журам, зааврын  дагуу нэгтгэж, орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн геологи болон хүрээлэн буй орчны   давхарга үүссэн байна.

2. 217 сумын ургамлын  мэдээллийг 1:100000 масштабаар нэгтгэн  мэдээллийн сангийн хамт тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй программ хангамж, стандарт, журам, зааврын  дагуу нэгтгэж, орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн геологи болон хүрээлэн буй орчны   давхарга үүссэн байна.

 

ГУАлба

ССМХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

Геоматикийн хэлтэс

2.1.6. Монгол  орны 1:100000 масштабтай зураг /хөрс, ургамал/-ын   тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй программ хангамж, стандартын дагуу нэгтгэж орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн хөрс, ургамлын давхарга байгуулах ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр орон зайн мэдээллийн давхарга үүсгэх;

 

 

Тоо хэмжээ:

Төв аймгийн 27 сум
- Хөвсгөл аймгийн 23 сум
- Говьсүмбэр аймгийн 3 сум
- Сүхбаатар аймгийн 10 сум
- Хэнтий аймгийн 18 сум
- Орхон аймгийн 2 сум
-Баянхонгор аймгийн 20 сум
- Булган аймгийн 16 сум
- Дорноговь аймгийн 14 сум
- Дархан-Уул аймгийн 4 сум
- Нийслэлийн 9 дүүргийн хөрсний зургийг тоон хэлбэрт шилжүүлнэ.
- Хэнтий аймгийн 18 сум
- Дархан – Уул аймгийн 4 сум
- Орхон аймгийн 2 сум
- Говьсүмбэр аймгийн 3 сум
- Нийслэлийн 9 дүүргийн бэлчээрийн ургамлын зургийг тоон хэлбэрт шилжүүлнэ, Баянхонгор аймгийн Богд, Баянлиг, Баянговь,Шинэжинст, Баян-Өндөр, Бууцагаан сумын бэлчээрийн ургамлын тоон хэлбэрт шилжүүлнэ.

Нийт 470441 га талбайг хамарна.

Чанар:  ОЗМДБ-ийн мэдээллийн сангийн  стандартад нийцүүлэн хиймэл дагуулын мэдээтэй харьцуулан хянаж, атрибут мэдээллийг шалган мэдээллийн сан үүсгэнэ.

Хугацаа: Дуусах хугацаа 2014.05.15 Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

146 сумын хөрсний мэдээллийг тоон хэлбэрт шилжүүлж, 1:100000 масштабтай зураг, мэдээллийн сангийн хамт тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй программ хангамж, стандарт, журам, зааврын  дагуу нэгтгэж, орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн геологи болон хүрээлэн буй орчны    давхарга үүссэн байна.

36 сумын ургамлын  мэдээллийг 1:100000 масштабаар нэгтгэн  мэдээллийн сангийн хамт тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй программ хангамж, стандарт, журам, зааврын  дагуу нэгтгэж, орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн геологи болон хүрээлэн буй орчны давхарга үүссэн байна.

 

ГУАлба

ССМХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

Геоматикийн хэлтэс

2.1.7. Монгол орны одоо байгаа төрөл бүрийн масштабтай зураг /ойн сан түүнд хамаарагдах газар ашиглалт, хамгаалалт, гэрээгээр эзэмшиж, ашиглаж байгаа ойн сангийн талбай, нөхөн сэргээлтийн хэтийн төлөв/-ын тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй, программ хангамж, стандартын дагуу нэгтгэж орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн ойн сангийн давхарга байгуулахажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр орон зайн мэдээллийн давхарга үүсгэх

Тоо хэмжээ: Монгол улсын хэмжээнд

Чанар:  ОЗМДБ-ийн мэдээллийн сангийн  стандартад нийцүүлэн ойн ашиглалтыг  нөхөрлөл хиймэл дагуулын мэдээтэй харьцуулан цаг уурын станцын мэдээг орчин үеийн программ хангамж ашиглан чанарын өндөр түвшинд хийнэ.

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Ойн сангийн газар ашиглалт, хамгаалалтын 1:100000 масштабтай зураг, мэдээллийн сангийн хамт тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй программ хангамж, стандарт, журам, зааврын  дагуу нэгтгэж, орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн геологи болон хүрээлэн буй орчны  давхарга үүссэн байна.

ГУАлба

ССМХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

Геоматикийн хэлтэс

2.1.8. Баруун бүсийн сав газар, Баруун Говийн сав газар, Зүүн Говийн сав газар, Говийн нууруудын хөндий, Зүүн бүсийн сав газар, Хойд мөсөн далайн ай сав газруудад хамаарах сумдын жагсаалтыг  усны сав газруудаар нь бүлэглэн гаргах, хил заагийг тодруулж зураглах, мэдээллийг нэгтгэх, мэдээллийн давхарга үүсгэх

Тоо хэмжээ: 330 сумыг 6 бүлгээр

Чанар: Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарийн дагуу

Хугацаа: 1-2-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Сав газруудад хамаарах сумдын жагсаалт гаргаж, хил заагийг нь тодруулан зурагласан байна.

 

ГУАлба

ССМХэлтэс

2.1.9. Баруун, өмнөд болон зүүн Говийн сав газруудаар  геохими, хөрсний биогеохимийн судалгааны мэдээлэл бүрдүүлэх, мэдээллийн давхарга үүсгэх

Тоо хэмжээ: Бүлэг элементүүдээр

Чанар: Мэдээлэл үнэн бодит байх

Хугацаа: 1-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Өмнөд хил дагуух газрын геохими, хөрсний биогеохимийн судалгааны үр дүн 75 бүлэг элементээр,  элемент тус бүрээр нь геоаномалын  зураг зохиож, тодорхойлогдсон байна. 

ГУАлба

ССМХэлтэс

2.1.10.Улаанбаатар хот болон Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүдийн 1:10000 масштабтай газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураг хийхтөслийн  ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр  мэдээллийн давхарга үүсгэх

 

Тоо хэмжээ: Улаанбаатар хот болон Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр

Чанар: Мэдээлэл үнэн бодит байх

Хугацаа: 1-р улиралд

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалтаар

Улаанбаатар хот болон Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүдийн т1:10000 масштабтай газар хөдлөлийн мужлалын зураг зохиогдож, мэдээллийн сангийн хамт тоон өгөгдлийн санг нэгдсэн арга зүй програм хангамж, стандарт, журам, зааврын  дагуу нэгтгэж, орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн геологи болон хүрээлэн буй орчны  давхарга үүссэн байна.

ГУАлба

ССМХэлтэс

2.1.11. “Аймаг сум, суурингуудын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлийн бичил мужлалын  зураглал хийх, газар хөдлөлийн эрсдлийг тодорхойлоход чиглэсэн  инженер-геологи, гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгааны ажилтөслийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр  мэдээллийн давхарга үүсгэх

 

1.    Тоо хэмжээ: Дорнод аймгийн төв Хэрлэн сум-26098,21 га

2.    Сүхбаатар аймгийн төв Баруун-Урт сум-5247,72 га

3.    Хэнтий аймгийн төв Хэрлэн сум -14613,7 га

4.    Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр-2206,54 га

5.    Дорноговь аймгийн төв  Сайншанд сум-15764,9 га

6.    Дархан-Уул аймгийн Төв Сайнцагаан сум-4256,7 га

7.    Орхон аймгийн төв Баян-Өндөр сум -21440,16 га

8.    Өвөрхангай аймгийн төв Арвайхээр сум-4907,1 га

9.    Баянхонгор аймгийн төв Баянхонгор сум-1983,7 га

10.  Архангай аймгийн төв Эрдэнэбулган сум-6590,95 га

11.  Баян-өлгий аймгийн төв Өлгий сум-9841,05 га

Чанар: Мэдээлэл үнэн бодит байх

Хугацаа: 1-12 сард

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалтаар

Газар хөдлөлийн бичил мужлалын  зураглал хийгдэж газар хөдлөлийн эрсдлийг тодорхойлоход чиглэсэн  инженер-геологи,гидрогеологи, газар хөдлөлт, техникийн судалгааны ажил хийгдэнэ.

 

ГУАлба

ССМХэлтэс

"2.2. Суурь судалгаануудын иж бүрэн мэдээллээр  газрын төлөв байдал, чанарын бүсүүдийг тодорхойлж, тэдгээр бүс бүрээр газар ашиглалтын стандарт шаардлагыг тогтоож, шийдвэр гаргагчдыг мэдээллээр хангах"  хөтөлбөрийн хүрээнд:

 2.2.1. Суурь судалгааны ажлын тайлан, бусад холбогдох материалуудыг улсын нэгдсэн санд шалгаж хүлээн авах, хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх, сан хөмрөг үүсгэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

Тоо хэмжээ: Гэрээт ажлын тоогоор

Чанар: Суурь судалгаатай холбоотой тайлан, мэдээ, материалыг стандартын дагуу шалгаж хүлээн авах

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Суурь судалгааны мэдээллийн сантай болж, байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн салбарын хэрэглэгчид болон шийдвэр гаргагчдыг мэдээллээр хангах боломж бүрдэнэ. 

ЗСАлба

Мэдээллийн төв

2.2.2. Газрын төлөв байдал, чанарын бүсүүдийн хил заагийг гаргаж, баталгаажуулах

Тоо хэмжээ: Улсын хэмжээнд

Чанар: Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй байх

Хугацаа: 3-4-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газрын төлөв байдал, чанарын бүсүүдийг урьдчилсан байдлаар гаргасан байна.

Газрын төлөв байдал, чанарын бүсүүд Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэгдэн баталгаажсан байна.

ГУАлба

ССМХэлтэс

2.2.3. Усны сав газар бүрээр  геологи- хүрээлэн буй орчны суурь судалгааны ажлын дүнг нэгтгэн дүгнэж,  газрын төлөв байдал, чанарын бүсүүдээр газар ашиглалтад тавигдах стандарт шаардлагыг тодорхойлох

Тоо хэмжээ: Бүсүүдээр

Чанар: Үндэслэл сайтай байх

Хугацаа: 1-2-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газар ашиглалтын зориулалтаар стандарт шаардлагыг тодорхойлсон байна.

ГУАлба

ССМХэлтэс

2.2.4. Газрын төлөв байдал, чанарын бүсүүдийг экологийн өөрчлөлтийн нөлөөлөлд орсон байдлаар нь судлах

Тоо хэмжээ: Газар ашиглалтын зориулалтаар

Чанар: Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй байх

Хугацаа: 3-4-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Экологийн өөрчлөлтөд орсон байдлаар нь газрын төлөв байдал, чанарын бүсүүдийг гаргасан байна.

ГУАлба

ССМХэлтэс

"2.3. Усны сав газруудын суурь судалгааны өгөгдөлд суурилсан “Газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн үндэсний сүлжээ”-г байгуулж төлөв байдал, чанарын өөрчлөлтийг хянах, нөхөн сэргээх, хөгжүүлэх тогтолцоог нэвтрүүлэх"  хөтөлбөрийн хүрээнд:

 

2.3.1. Газрын мониторингийн үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулах, үйл ажиллагааны журмыг баталгаажуулах

 Тоо хэмжээ: Журам 1, хөтөлбөр 1

Чанар:  Хууль тогтоомжид нийцүүлэн

Хугацаа: 1-3 сард

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 Мониторингийн үндэсний сүлжээ байгуулах санал боловсруулж цаашдын үйл ажиллагааг тодорхойлсон байна.

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлын үр дүнд тулгуурлан өөрчлөлт орсон тодорхой нутаг дэвсгэрт хяналт-ажиглалтын байнгын цэгүүд байгуулан геологи болон хүрээлэн буй орчны систем ийн төлөв байдал, өөрчлөлтийг тогтоох, газрын нэгдмэл сангийн ангилалын газруудад тавих төрийн хяналтыг боловсронгуй болгосон байна.

ГУАлба

ССМХэлтэс

2.3.2. Газрын мониторингийн өгөгдлийн сан байгуулах, аймаг, нийслэлийн газрын мониторингийн өгөгдлийн дэд сангуудаас   геологи болон хүрээлэн буй орчны   өөрчлөлтүүдийн талаар мониторингийн цэгүүдээс мэдээлэл тогтмол авах ажлыг зохион байгуулах, тодорхой нутаг дэвсгэрийн хүрээнд гаргаж, тоон болон зурган мэдээлэл хэлбэрээр аймаг, нийслэлийн өгөгдлийн дэд санд   шинэчлэн оруулах

 

 

Тоо хэмжээ:  3

Чанар:  Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын эрхэлж буй байгалийн нөөцийн чиглэлийн мэдээллийн дэд сангуудаас геологи болон хүрээлэн буй орчны системийн  өөрчлөлтүүдийн талаар мониторингийн цэгүүдээс мэдээлэл тогтмол авах ажлыг зохион байгуулах, өндөр мэргэшсэн инженер бэлтгэх ажлыг хийх аймаг, нийслэл, дүүргийн болон сумдын  газрын даамал, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах, мониторингийн өгөгдлийн сан байгуулах мэдээллийн сангийн дизайныг эхний байдлаар боловсруулах

Хугацаа: 4-8-р сард

Газрын мониторингийн өгөгдлийн сан байгуулагдаж, тоон болон зурган мэдээлэл дэд санд    орсон байх

ГУАлба

ССМХэлтэс

2.3.3.  Хот тосгон, бусад суурины газарт, газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 16 аймаг, нийслэлийн хэмжээнд

Чанар:  Хууль тогтоомжид нийцүүлэн

Хугацаа: 2-10 сард

Санхүүжилт: урсгал төсөв /250 сая төг/

16 аймаг, нийслэлийн  Хот тосгон, бусад суурины газарт, газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгааны ажил хийгдсэн байна.  

ГУАлба

ССМХэлтэс

2.3.4. Хот тосгон, бусад суурины газрын төлөв байдалд орж байгаа өөрчлөлтөд мониторингийн дүн шинжилгээ хийх

Тоо хэмжээ: 5 аймаг

Чанар:  Хууль тогтоомжид нийцүүлэн

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Төвийн бүсийн 5 аймгийн Хот тосгон, бусад суурины газрын төлөв байдалд орж байгаа өөрчлөлтөд мониторинг хийсэн байна.   

ГУАлба

ССМХэлтэс

2.3.5. Нөхөн сэргээлтэд хамруулах шаардлагатай газрын судалгааг Газрын нэгдмэл сангийн ангилал тус бүрээр гаргах

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэлийн хэмжээнд

Чанар:  Хууль тогтоомжид нийцүүлэн

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

Нөхөн сэргээлт хийх  шаардлагатай газрын судалгааг гаргаснаар экологийн тэнцвэрийг хангах арга хэмжээг Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтөөр дамжуулан хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.

ГУАлба

ССМХэлтэс

2.3.6. Нөхөн сэргээлт хийгдсэн нийт талбайнуудын мэдээллүүдийг нэгтгэх, мэдээллийн сан үүсгэх, салбарын бодлого чиглэлийг тодорхойлох

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Нийт газруудыг хамруулан

Хугацаа: 2--4 сард

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Мэдээллийн сан бий болж  нөхөн сэргээлтийн талаар баримтлах бодлого чиглэл тодорхой болно.

ГУАлба

ССМХэлтэс

2.3.7. Урьд өмнө нөхөн сэргээлт хийгдсэн газруудын талаар танилцуулга, зургийн цомог гарга

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Нийт газруудыг хамруулан

Хугацаа: 6 сард

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Нөхөн сэргээлт хийгдсэн газруудын төлөв байдлын талаарх мэдээлэл олны хүртээл болно.

ГУАлба

ССМХэлтэс

2.3.8. Нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааны салбар хоорондын уялдаа холбоог хангах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Хууль тогтоомжид нийцүүлэн

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааны салбар хоорондын уялдаа сайжирна.

ГУАлба

ССМХэлтэс

2.3.9. Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажлын үр дүнг хянаж, дүгнэлтийг баталгаажуулах, мэдээллийн сан байгуулах

Тоо хэмжээ:  2

Чанар: Захиалгат хянан баталгааны ажлыг  хүлээн авах, шалгах, засварлах, баталгаажуулахад бэлтгэх 

Хугацаа: 3-12 сард

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажлын үр дүнг хянаж, дүгнэлтийг баталгаажуулсан байх

ГУАлба

ССМХэлтэс

"Гурав. Шинжлэх ухаан, технологийн ололт, газар ашиглалтын уламжлалт мэдлэгийг хослуулан газар зохион байгуулалтыг салбаруудын онцлогтой нягт шүтэлцүүлэн уялдуулах, тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий эдийн засгийн үр ашигтай, нийгмийн чиг баримжаатай, экосистемийн хамгааллын чиг хандлагад нийцсэн газар ашиглалтыг төлөвлөх, иргэдийг газар ашиглалтын тэгш эрхээр хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх" гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

"3.1. Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээнд үндэслэн бүх шатны газар ашиглалтын төлөвлөгөөний зураг төслийг шинжлэх ухаан технологийн ололт, уламжлалт мэдлэг, суурь мэдээлэлд тулгуурлан боловсруулах ажлыг мэргэжил, арга зүйн удирдллагаар хангах"  хөтөлбөрийн хүрээнд:

 3.1.1. "Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээнд нийцүүлэн Монгол Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах" ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйгээр хангах, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, ажлын үр дүнг хүлээн авч мэдээллийн сан байгуулах

 Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Газрын төлөв байдал, чанарын бүс, газар ашиглалтын тохиромжтой болон хэрэгцээт  байдлын үнэлгээнд үндэслэсэн газар ашиглалтын шаардлагад нийцсэн байх

Хугацаа: 2-3-р улиралд

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Газар ашиглалтын тохиромжтой байдалд үндэслэсэн газар ашиглалтын төлөвлөгөө, мэдээллийн сан бүрдснээр иргэд газар дээрээ баялаг бүтээх нөхцөл бүрдэж, улмаар газрын инженер, эдийн засгийн удирдлагын систем бий болно.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

 

3.1.2. “Нийслэл, аймгийн төв, улсын чанартай авто зам дагуух Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газарт газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа, байр зүйн зураг, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах” ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих,  гүйцэтгэгчийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, ажлын үр дүнгээр орон зайн мэдээллийн давхарга үүсгэж, холбогдох аймаг, нийслэлд хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 52 822,2 га газарт

Чанар:  Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа хийх журам, байр зүйн зураглалын ажлын заавар, газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалын дагуу боловсруулсан байх

Хугацаа: 2, 4-р улиралд

Санхүүжилт:Хөрөнгө оруулалт

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд иргэн бүрийг өмчийн газартай болгох ажилд дэмжлэг үзүүлнэ.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

 

3.1.3. "Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээний зураг /газрын төлөв байдал, чанарын бүс/-ийг газар зүйн мэдээллийн систем ашиглан боловсруулах" ажлыг мэргэжил, арга зүйгээр хангах, хяналт тавих, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авч мэдээллийн сан байгуулах

Тоо хэмжээ:  1

Чанар:  Геологи, хүрээлэн буй орчны мэдээлэлд тулгуурлан газрын төлөв байдал, чанарын бүсийг тогтоон газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээ, бүсчлэл тодорхойлогдсон байх

Хугацаа: 1-2-р улиралд

Санхүүжилт: Хөрөнгө оруулалт

Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээ, бүсчлэл, мэдээппийн сан бүрдснээр геологи, хүрээлэн буй орчны мэдээлэл дээр тулгуурласан газар ашиглалтын төлөвлөгөөний хувилбарыг боловсруулах суурь нөхцөл бий болно.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

3.1.4. Нийгэм, эдийн засгийн мэдээлэл бүрдүүлэх /нэгдсэн арга зүй, стандартын дагуу тоон хэлбэрт оруулж мэдээллийн сан байгуулах/ ажлыг мэргэжил, арга зүйгээр хангах, хяналт тавих, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авч мэдээллийн сан байгуулах

Тоо хэмжээ: 17 чиглэлийн нийгэм эдийн засгийн мэдээлэл бүхий 1 мэдээллийн сан

Чанар:   Газар ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулахад шаардагдах нийгэм, эдийн засгийн бүх мэдээллүүд багтсан байх

Хугацаа: 1, 2, 3-р улиралд

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Газар ашиглалтын төлөвлөгөөг газрын эрэлт хэрэгцээ, уламжлалт мэдлэг, чадварыг судалсны үндсэн боловсруулах нөхцөл бүрдэнэ.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

3.1.5. "Монгол Алтайн нуруу болон Алтайн хойд говийн экологийн бүс нутгуудын үнэлгээнд шаардагдах экосистемийн ангилал ба амьтны зүйлийн тархацын загвар боловсруулах" ажлыг мэргэжил, арга зүйгээр хангах, хяналт тавих, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах

Тоо хэмжээ:  Монгол Алтайн нуруу болон Алтайн хойд говийн нийт нутаг дэвсгэр

Чанар:   Газар ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулахад шаардагдах экосистемийн ангилал, амьтны зүйлийн тархацын талаарх бүх мэдээллүүд багтсан байх

Хугацаа: 2-3-р улиралд

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Экосистемийн ангилал ба амьтны зүйлийн тархацын загвар, мэдээллийн сан нь газар ашиглалтын төлөвлөгөөний суурь нөхцөл, байгаль хамгаалах үйл ажиллагааг ногоон хөгжлийн бодлогод нийцүүлэн хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

3.1.6. Аймгуудын газар ашиглалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг удирдан чиглүүлэх, газар дээр нь мэргэжил, арга зүйгээр хангах, зохион байгуулах, мэргэжлийн байгууллага, аймгийн ГХБХБГ-тай хамтарч ажиллах

Тоо хэмжээ: Төв, Хөвсгөл, Орхон, Архангай,  Увс, Өмнөговь аймгийн газар ашиглалтын ерөнхий төлөвлөгөө

Чанар:  Улсын газар ашиглалтын ерөнхий схемд тулгуурласан, геологи, хүрээлэн буй орчны мэдээлэл, газрын төлөв байдал, чанарын бүс, газар ашиглалтын тохиромжтой болон хэрэгцээт байдлын үнэлгээнд үндэслэн боловсруулагдсан, иргэд газар дээрээ баялаг бүтээх боломжийг хангасан төлөвлөгөө байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

6 аймгийн хөгжлийн бодлого, чиглэл, үйл ажиллагаа, үр ашиг бүрэн тодорхойлогдсон газар ашиглалтын ерөнхий төлөвлөгөө, мэдээллийн сан бий болсноор газрын бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

3.1.7. Бусад орны газар зохион байгуулалт, газар ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулах   дүрэм, журам, стандартыг судлах, орчуулах, өөрийн оронд нутагшуулах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Стандартын дагуу

Хугацаа: 2-4-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газар ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулахад ашигладаг дүрэм, журам, стандартыг орчуулж нутагшуулсан байна.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

3.1.8.  Сумын газар ашиглалтын жилийн төлөвлөгөөг холбогдох газар зохион байгуулалтын арга хэмжээний үндсэн дээр хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих

Тоо хэмжээ:  220 сум

Чанар: Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээ, аймгийн газар ашиглалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд үндэслэсэн болон сумын  газар ашиглалтын жилийн төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалын дагуу боловсруулсан байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газар ашиглалтын тохиромжтой байдалд үнэлгээнд нийцүүлсэн газар ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулах аргачлалыг шинэчлэн батлууулж түүний дагуу заавар, зөвлөгөө өгснөөр төлөвлөгөөний боловсруулах болон хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа сайжирна.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

3.1.9. Монгол улсын иргэн бүрд газар өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэр

Чанар: Геологи, хүрээлэн буй орчны мэдээлэл, газрын төлөв байдал, чанарын бүс, газар ашиглалтын тохиромжтой болон хэрэгцээт байдлын үнэлгээ, бүсчлэл, аймаг, нийслэлийн газар ашиглалтын болон хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний мэдээллийг давхцуулан иргэнд өмчлүүлэх боломжтой газрын байршлыг шалгаж үнэлэлт дүгнэлт гаргасан байх

Хугацаа: 1-р улиралд

Санхүүжилт:  үйл ажиллагаагаар

Монгол Улсын иргэнд өмчлүүлэхээр тогтоогдсон газрын байршил тогтоогдож, газар өмчлүүлэх ажлыг богино хугацаанд зохион байгуулах ажлын чиглэл тогтоогдон өмчлүүлэх ажил эрчимжих нөхцөл бүрдэнэ.

 

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

3.1.10. Газрын болон хот байгуулалтын багц хуулиудыг дагаж гарах журам, заавар, аргачлалыг боловсруулах

Тоо хэмжээ: 21

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 2-3-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Журам, заавар, аргачлалыг боловсруулна.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

3.1.11. Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар, аймаг дундын отрын бэлчээр, батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар, шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилтын талбайн зориулалтаар газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах ажлыг зохион байгуулах, санал, холбогдох тооцоо, судалгааг гаргах

Тоо хэмжээ: Дархан-Уул, Сүхбаатар, Орхон, Булган, Сэлэнгэ, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Төв аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэр

Чанар:  Газрын тухай хууль, газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах журмын дагуу тусгай хэрэгцээнд авсан байх

Хугацаа: 2-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах нөхцөл боломжоор хангагдана.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

3.1.12. Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн эргэлтийн цэгүүдийг солбицолжуулах, баталгаажуулах ажлын хүрээнд холбогдох судалгааг хийх, улсын хэмжээнд нэгтгэх

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэр

Чанар:  Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 1-2 улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн эргэлтийн цэгүүдийг албан ёсоор  баталгаажуулж хилийн цэсийн маргаангүй болно.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

3.1.13. Хот, тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөний жижүүрийн хөтлөлт хийх үлгэрчилсэн заавар”-ыг орон нутагт мөрдүүлэх, мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, тайлан хүлээн авах, БХБЯ-нд хүргүүлэх  

Тоо хэмжээ: НЕТГ, 21 аймаг

Чанар:  Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 1-2-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Заавар хэрэгжиж тайлан хүргүүлсэн байна.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

 

3.1.14. Аймаг, нийслэлийн ерөнхий архитекторуудын ажлын тайланг “Аймаг, нийслэл, хотын ерөнхий архитекторын дүрэм”-ийн дагуу хүлээн авч дүгнэх, БХБЯ-нд хүргүүлэх, мэргэжил, арга зүйн заавар зөвлөгөөгөөр хангах

Тоо хэмжээ: НЕТГ, 21 аймаг

Чанар:  Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 1-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Дүгнэлт өгсөн байна.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

 

"3.2. Бүх шатны газар ашиглалтын болон хот суурины хөгжлийн төлөвлөгөөний зураг төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, орон нутгийн удирдлага, мэргэжлийн байгууллагын оролцоотойгоор газар зохион байгуулалтаар дамжуулан зохион байгуулах"  хөтөлбөрийн хүрээнд:

 3.2.1. Азийн хөгжлийн банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжих “Өмнөговь, Дорноговь аймгуудын хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжил” төсөлтэй хамтарч ажиллах  /Монголын талын хөрөнгөөр/

Тоо хэмжээ: 2 аймаг, 4 сум

Чанар: Стандартын дагуу

Хугацаа: 2-3-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 Төсөл боловсрогдсон байна.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

3.2.2. Газар зохион байгуулалтын ажлын загвар зураг төслийг боловсруулах

Тоо хэмжээ: 7

Чанар: Зах зээлийн нийгэмд тохирсон иргэдийн эрэлт хэрэгцээ, уламжлалт мэдлэг, чадварыг үнэлж газар ашиглалтын жилийн төлөвлөгөөнд уялдуулан боловсруулсан байх

Хугацаа: 1-2-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Улсын хэмжээнд мөрдөгдөх газар зохион байгуулалтын ажлын загвар зураг төслийг  боловсруулан хэрэгжүүлснээр орон нутаг, нийслэлд хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрийг газарт шилжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

3.2.3. Газар зохион байгуулалтын алба  байгуулагдсаны 60 жилийн ойд зориулсан форум,  эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах, бүтээлүүдийг эмхэтгэж хэвлүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Удирдамжийн дагуу

Хугацаа: 2-р улиралд

Санхүүжилт: урсгал төсөв

 

Эмхэтгэлийг хэвлүүлж эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулна.

ЗСАлба

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

3.2.4. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт, өмчлөл, эзэзмшил, ашиглалттай холбоотой зураг, тайлан, мэдээ материалыг шалгаж хүлээн авах, мэдээллийн сан үүсгэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

Тоо хэмжээ: Гэрээт ажлын тоогоор

Чанар: Стандартын дагуу

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, хянан баталгаа, нөхөн сэргээлт, өмчлөл, эзэзмшил, ашиглалттай холбоотой зураг, тайлан, мэдээ материалууд  мэдээллийн санд орж,   хэрэглэгчид мэдээлэл авах боломж бүрдсэн байх

ЗСАлба

Мэдээллийн төв

"3.3. Газар ашиглалтын бодлого, төлөвлөлтөнд төвлөрлийг сааруулах, иргэд тархан суурьшиж, тогтвортой амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх асуудлыг цогц байдлаар тусгах, газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн эрх үүргийг өргөжүүлэн гэрээний биелэлтийг хангуулж хэрэгжилтэнд хяналт тавих"  хөтөлбөрийн хүрээнд:

 3.3.1. Аймаг, сумдын 2013 оны газар ашиглалтын жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 2014 оны төлөвлөлтөнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх,  шаардлагатай тохиолдолд төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах ажлыг зохион байгуулах

 Тоо хэмжээ: 21 аймаг, 330 сум, нийслэл, 9 дүүрэг

Чанар:  Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 1, 2-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газар ашиглалтын жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг сайжруулах саналыг  боловсруулж цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргана.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

3.3.2. Дорнод аймгийн 1 сумын газар ашиглалтын жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг орон нутагт зохион байгуулах

Тоо хэмжээ:  1

Чанар: Дорнод аймгийн газар ашиглалтын ерөнхий болон жилийн төлөвлөгөөнд уялдуулах, сумын хөгжлийн бодлого, иргэдийн эрэлт хэрэгцээ, уламжлалт мэдлэг, чадварыг үнэлсэн газар зохион байгуулалтын ажлын зураг төслийн хэрэгцээ, хөрөнгө оруулалтын саналыг боловсруулсан байх

Хугацаа: 2-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалт жинхэнэ утгаараа иргэдийн баялаг бүтээх үйл ажиллагааг дэмжиж, төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

 

3.3.3. Мэргэжлийн байгууллагын ажлын үр дүн, чанар, гүйцэтгэх ур чадварыг үнэлэх журам боловсруулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хууль тогтоомжийн дагуу

Хугацаа: 4-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Журам боловсруулна.

ГУАлба

ГЗБХэлтэс

      “Дөрөв. Нийт нутаг дэвсгэр дээрх эдлэн газар, үл хөдлөх хөрөнгийг төрийн өмнөөс кадастрын хэмжилт, зураглал, бүртгэлээр баталгаажуулах, байрлалд суурилсан үл хөдлөх хөрөнгийн мэдээллийн санг байгуулж, хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ: 

"4.1. Улсын хэмжээнд баталгаажсан байрлал, өндрийн нэгдсэн тогтолцоон дээр хийгдсэн кадастрын зураг дээр суурилсан улс орныг хамарсан эдлэн газруудын байрлал, хэмжээ, хаяг, эрх, хөрөнгө, үнэ цэнэ, чанарын талаарх мэдээллийн иж бүрэн тоон мэдээллийн сан үүсгэх"  хөтөлбөрийн хүрээнд:

4.1.1. Кадастрын зураглалын ба газрын кадастрын бүх төрлийн мэдээллийг шалгаж  хүлээн авах, мэдээллийн санг бүрдүүлэх, хадгаламжийн нэгж үүсгэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

Тоо хэмжээ: Гэрээт ажлын тоогоор

Чанар:  Стандартын дагуу шалгаж хүлээн авах

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлж, ил тод,  нээлттэй, хөнгөн шуурхай үйлчилнэ.

ЗСАлба

Мэдээллийн төв

4.1.2. “Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийг засварлах, геодезийн солбицол, өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэх, турших, нэгж талбарын хувийн хэргийг шинэчлэн бүрдүүлэх” ажлыг зохион байгуулахад гүйцэтгэгчид дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай удирдамж, арга зүйгээр хангах, захиалагчийн хяналт хийх, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авч улсын хэмжээнд газрын кадастрын мэдээллийн санд мэдээлэл оруулах боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 368442 нэгж талбар

Чанар: Газрын тухай, Геодези, зураг зүйн тухай, Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль, ЗГ-ийн 2009 оны 25, 2013 оны 280 дугаар тогтоол, БХБЯ-ны 2006 оны 91 дүгээр тушаал, ГХГЗЗГ-ын даргын 2008 оны 83, 2010 оны 16, 17, 2011 оны 171 дүгээр тушаалд  заасан тогтолцоо, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 2013-2015 он

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

21 аймаг, 330 сумын Газрын кадастрын мэдээллийн сан дахь хот, суурин, тариалан, атаржсан газрын мэдээллийг нэгдсэн стандартаар засварлаж нэгж талбарын хувийн хэргийн цаасан болон тоон архив үүссэн байна

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

Геоматикийн хэлтэс

4.1.3. “Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн Лэнд менежер програм хангамжийг нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх” ажлыг зохион байгуулахад гүйцэтгэгчид дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай удирдамж, арга зүйгээр хангах, захиалагчийн хяналт хийх, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авч улсын хэмжээнд газрын кадастрын мэдээллийн санг үүсгэж, түүнийг тогтвортой найдвартай үйл ажиллагаагаар хангах

Тоо хэмжээ: 21 аймаг 330 сум

Чанар:  Газрын тухай, Геодези, зураг зүйн тухай, Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль, ЗГ-ын 2009 оны 25, 2013 оны 280 дугаар тогтоол, ГХГЗЗГ-ын даргын 2008 оны 83, 2010 оны 16, 17, 2011 оны 171 дүгээр тушаалд  заасан тогтолцоо, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 2013-2015 он

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

"Лэнд менежер" програм хангамжийг 21 аймаг, 330 суманд нэвтрүүлж, ажлын даалгаварт тусгагдсан програм хангамийн хөгжүүлэлтийг хийгдсэн, сумын газрын даамал, аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын мэргэжилтнүүдийг сургах ажлыг зохион байгуулсан байна

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

Геоматикийн хэлтэс

4.1.4. Хаягийн зураг, мэдээллийг шалгаж   хүлээн авах, мэдээллийн санг бүрдүүлэх, хадгаламжийн нэгж үүсгэх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

Тоо хэмжээ: Гэрээт ажлын тоогоор

Чанар: Архивын болон хаягийн стандартын дагуу шалгаж хүлээн авах

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Хаягийн зургийн мэдээллийн сан хөмрөг шинээр үүснэ.

ЗСАлба

Мэдээллийн төв

4.1.5. Бүх шатны шүүх болон бусад байгууллагатай хамтран ажиллах

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомж стандартын хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Бүх шатны шүүх байгууллага болон УИХ, Засгийн газар, түүний харъяа байгууллага, иргэн, хуулийн этгээд кадастрын баталгаажсан мэдээллээр хангагдсан байна.

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.1.6. Монгол улсын иргэдэд өмчлүүлэх газрын байршил, зориулалт, хэмжээний талаар аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас ирүүлсэн саналыг нэгтгэх, газар өмчлөлийн явцын талаарх улсын хэмжээний дэлгэрэнгүй мэдээ, судалгааг улирал бүр нэгтгэн гаргаж танилцуулга, дүгнэлтийн хамт Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн хүрээнд

Хугацаа: 1, 4, 7, 10, 12 сард

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

Монгол улсын Засгийн газраас монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ тогтоогдож хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйг орчин бүрдэнэ.

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.1.7. Улсын хэмжээнд 2003-2013 онд аймаг, нийслэл, сумын Засаг даргын баталсан газар өмчлөлийн захирамжаар газар өмчилсөн иргэдийн мэдээллийг нэгтгэж, мэдээллийн сан үүсгэн лавлагаа өгөх боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 330240 нэгж талбар

Чанар: Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн хүрээнд

Хугацаа: 1-5 сард

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагуу нэг удаа үнэгүй газар өмчилж авах боломжийг хангах лавлагаа мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэсэн байна.

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

ОЗМДБАлба

Геоматикийн хэлтэс

4.1.8. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг хэвлүүлэх, нэгж талбарын хувийн хэрэг, эргэлтийн цэгийг захиалах, хүлээн авах чанарын хяналт тавих

Тоо хэмжээ: 22

Чанар: ГХГЗЗГ-ын даргын 2008 оны 83, 2010 оны 17, 2013 оны А/93 тушаалд заасан загвар, журмын хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: урсгал төсөв

Батлагдсан стандартын дагуу хийгдсэн, чанарын шаардлага хангасан гэрчилгээ, нэгж талбарын хувийн хэрэг, эргэлтийн цэг орон нутагт хүргэгдсэн байна.

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.1.9. Газрын үнэлгээ, төлбөр, татвартай холбоотой журам, заавар, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

ММҮИ-тэй мэдээ солилцох журам, газрын жишиг үнийн бүс тогтоох, нийтэд мэдээлэх журам, газар эзэмших ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнэ тодорхойлох аргачилал, Газрын эдийн засгийн үнэлгээ хийх арга зүй, Хөдөө аж ахуйн газрын үнэ цэнийг тодорхойлох арга зүй, Засгийн газрын 1997 оны 152 дугаар тогтоолоор батлагдсан газрын суурь үнэ, газрын төлбөрийн дээд, доод хэмжээг шинэчлэх, зэргийг шинэчлэн боловсруулсан байна.

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.1.10. Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ цуглуулах, өгөгдлийн сан байгуулж мэдээллийг нээлттэй, ил тод болгох

Тоо хэмжээ: Нийслэл, 21 аймаг

Чанар: Газрын даргын 2011 оны 182 дугаар тушаалд нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хот, тосгон бусад суурины газар, тариалан, хадлан, өвөлжөө хаваржааны газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ цуглуулж мэдээллийн сан үүсгэсэн байна.

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

ОЗМДБАлба

Геоматикийн хэлтэс

4.1.11. Газрын зах зээл, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нөхцөл боломжийг судлах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Эрдэм шинжилгээ, судалгааны аргачлалд нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

ХБНГУ-ын Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн судалгааны жишээн дээр тулгуурдан статистик мэдээ, тайлан боловсруулагдсан байна.

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.1.12. Газрын жишиг үнийг улсын хэмжээнд тогтоох ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Нийслэл, 21 аймаг

Чанар:  Холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Нийслэл болон 21 аймгийг хамарсан 190 газрын жишиг үнэ, жишиг үнийн бүсийн зураг хийгдсэн байна.

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

"4.2. Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцээр дамжуулан төрийн нэрийн өмнөөс хэрэглэгчийг байрлалд суурилсан, кадастраар баталгаажсан мэдээллээр хангаж Монгол улсын иргэний газар өмчлөх, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг газар эзэмших, ашиглах эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх"  хөтөлбөрийн хүрээнд:

 4.2.1. Геодезийн сууриар шалгагдсан Газрын кадастрын мэдээллийн санг хөтлөх, нийгмийн хэрэгцээт салбарыг кадастраар баталгаажсан мэдээллээр хангах боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: Нийслэл, 21 аймаг

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Нийгмийн бүхий л салбарыг  баталгаажсан газрын кадастрын мэдээллээр хангасан байна

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.2.2. Хот, суурин газарт эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарыг кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 522024 нэгж талбар

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Нийт 522024 нэгж талбарыг баталгаажуулсан байна

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.2.3. Хөдөө аж ахуйн газарт эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарыг кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 164722 нэгж талбар

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Нийт 164722 нэгж талбарыг баталгаажуулсан байна

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.2.4. Зам, шугам сүлжээний газарт үйл ажиллагаа явуулж буй эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарыг кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 1499 нэгж талбар

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Нийт 1499 нэгж талбарыг баталгаажуулсан байна

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.2.5. Ойн сан бүхий газарт үйл ажиллагаа явуулж буй эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарыг кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 2341 нэгж талбар

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Нийт 2341 нэгж талбарыг баталгаажуулсан байна

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.2.6. Усны сан бүхий газарт үйл ажиллагаа явуулж буй эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарыг кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

 

Тоо хэмжээ: 44 нэгж талбар

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Нийт 44 нэгж талбарыг баталгаажуулсан байна

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.2.7. Улсын тусгай хэрэгцээний газарт үйл ажиллагаа явуулж буй эрх зүйн харилцаа үүссэн нэгж талбарыг кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 1584 нэгж талбар

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Нийт 1584 нэгж талбарыг баталгаажуулсан байна

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.2.8. Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн зургаан ангилал тус бүрт хийгдсэн газрын улсын бүртгэлийг нэгдсэн стандартад оруулах кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 692220 нэгж талбар

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Нийт 692220 нэгж талбарын бүртгэлийг баталгаажуулсан байна

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.2.9. Улаанбаатар хот болон аялал жуулчлалын чиглэл дэх гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх хөрөнгийн хаягийг кадастраар баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, баталгаажсан мэдээллээр үйлчлэх боломжийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 22

Чанар: Хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Давхцалгүй үнэн зөв хаягийн баталгаажилтыг хийсэн байна

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

4.2.10. Газрын нэгдмэл сангийн 2013 оны улсын нэгдсэн тайланг аймаг, нийслэлээс хүлээн авч нэгтгэн Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлэх, товхимол болгон хэвлүүлэх

Тоо хэмжээ: 500 ширхэг

Чанар: Газрын тухай хууль, Засгийн газрын 2003 оны 28-р тогтоол, хэвлэлийн стандартын хүрээнд

Хугацаа: 1 дүгээр улиралд

Санхүүжилт: урсгал төсөв

2013 оны ГНС-ийн тайлан нэгтгэгдэж Засгийн газрын хуаралдаанд танилцуулагдан товхимол болсон байна.

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

ГЗБХэлтэс

4.2.11. “Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, тоо бүртгэл”-ийн ажлыг газар зүйн мэдээллийн системд шилжүүлсэнтэй холбоотой газар нутгийн хэмжээнд орж буй өөрчлөлт, ажлын үр дүнг Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлэх, танилцуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль, тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: 1, 2 дугаар улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

Газар нутгийн хэмжээнд орсон өөрчлөлтийн үр дүн зөв тооцогдсон байна

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.2.12. Газрын нэгдмэл сангийн тайлангийн ГТ1-ГТ9 маягтыг програмчлан, тайлан, мэдээг үнэн зөв шуурхай авдаг нөхцлийг бүрдүүлэх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Газрын тухай хууль, Засгийн газрын 2003 оны 28, 2003 оны 204 дүгээр тогтоолын хүрээнд

Хугацаа: 3, 4 дүгээр улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газрын гадаад цахим хуудсанд газрын нэгдмэл сангийн тайланг гаргах маягтууд холбогдсон байна

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

ОЗМДБАлба

Геоматикийн хэлтэс

4.2.13. Төрийн өмчийн газрыг газрын улсын бүртгэлд хамруулах талаар олон улсын туршлагыг судлах, өөрийн оронд тохирсон саналыг боловсруулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Эрдэм шинжилгээ, судалгааны аргачлалд нийцсэн байх

Хугацаа: 3, 4 дүгээр улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Их британи, Канад, АНУ зэрэг улсуудын Төрийн өмчийн газар

Улсын бүртгэлд бүртгэж буй туршлага, хууль, эрх зүйн орчин судлагдсан байна

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.2.14. Газрын тухай болон Газрын кадастрын тухай хуулиуд батлагдахад дагалдан гарах журам, аргачлал, зааврыг шинэчлэн боловсруулах

Тоо хэмжээ: 33

Чанар: Газрын тухай болон Газрын кадастрын тухай хуулийн төсөлд нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

Газрын нэгдмэл сангийн ангилал шилжүүлэх журам, хот байгуулалтын кадастр эрхлэх дүрэм, газрын кадастрын мэдээллийн санг ажиллуулах журам, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам, нийтийн эзэмшлийн газарт гэрчилгээ олгох журам, нэгж талбарын хувийн хэрэг үүсгэх, хөтлөх журам зэргийг шинэчлэн боловсруулсан байна.

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.2.15. Салбар хоорондын уялдааг хангасан кадастрын нэгдсэн тогтолцоог байгуулах судалгааг хийх, санал боловсруулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 2, 3 дугаар улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн өгөгдөлтэй геологи, уул уурхай, дэд бүтэц, тусгай хамгаалалтай газар нутгийн зэрэг бусад салбарын өгөгдлийг уялдуулах саналыг бэлтгэсэн байх

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.2.16. Кадастрын нэгдсэн тогтолцоог байгуулахтай холбогдуулан салбар хооронд кадастрын мэдээллийг солилцох, баталгаажсан мэдээллээр хангах талаархи  журам, зааврыг боловсруулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газар, геологи, уул уурхай, тусгай хамгаалалтай газар нутаг, авто болон төмөр зам, эрчим хүч, холбооны шугам сүлжээ зэрэг бусад салбар хооронд кадастрын баталгаажсан мэдээлэл солилцох нөхцөл бүрдсэн байх

 

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

4.2.17. Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллын тооллого, тоо бүртгэлийн мэдээ болон газрын жишиг үнэ, татвар, төлбөрийн ногдуулалтын талаархи мэдээллийг WEBGIS програм хангамж, байгууллагын цахим хуудас ашиглан иргэн, хуулийн этгээдэд нээлттэй, ил тод болгох

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд

Хугацаа: 2, 3 дугаар улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллын тооллого, тоо бүртгэлийн мэдээ болон газрын жишиг үнэ, татвар, төлбөрийн ногдуулалтын талаархи мэдээлэл нээлттэй болсон байх

ГУАлба

Кадастрын хэлтэс

ОЗМДБАлба

Геоматикийн хэлтэс

“Тав. Геодезийн хэмжил зүйгээр тодорхойлогдож, геологи болон хүрээлэн буй орчны суурь судалгаанд тулгуурласан, газар ашиглалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг олон зориулалт кадастраар баталгаажуулсан, үл хөдлөх хөрөнгийн хаягжилт бүхий олон хэмжээст, бодит агшны мэдээлэлтэй Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц байгуулж, нэвтрүүлэх” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

“5.1. ҮОЗМДБ-ийн өгөгдлийн загварчлал, сүлжээ, программ хангамжийн дэвшилтэт технологи, техникийг улсын мэдээллийн нууцлал, хамгааллын онцлогт нийцүүлсэн шийдлээр нэвтрүүлэх” хөтөлбөрийн хүрээнд:

 5.1.1. Тагнуулын ерөнхий газар, Батлан хамгаалах яамтай хамтран нууц мэдээлэл,   байгууллагын нууцын материалын хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 4 аймаг, 5 байгууллага

Чанар:   Холбогдох хууль, журмын дагуу

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Холбогдох хууль, хурмын хэрэгжилт сайжирна.

ЗСАлба

Мэдээллийн төв

5.1.2. Нууцын зэрэглэлтэй байр зүйн зургийг нийтийн хэрэгцээний зориулалттай болгож хэвлэх, бүх сумдын Газрын даамлууд болон бусад салбаруудыг зургаар хангах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 2000 хуудас зураг

Чанар:  Стандарт шаардлагад нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: урсгал төсөв

Нийтийн хэрэгцээний зургийн шаардлагад нийцүүлнэ.

ЗСАлба

Мэдээллийн төв

5.1.3. ҮОЗМДБ-ийн техник хангамж, програм хангамжийн шийдлийг гаргахад захиалагчийн хяналт хийх, батлуулах, техник хангамжуудыг суурьлуулах, тохиргоо хийх, ажиллагаанд оруулах, програм хангамжийн хууль ёсны хэрэглээг бий болгох

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хэвийн тасралтгүй, үйл ажиллагаатай байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт:  хөрөнгө оруулалт

Олон улсын чиг хандлага судлагдсан,  Монгол орны нөхцөлд тохирсон байх

ОЗМДБАлба

Геоматикийн хэлтэс

 

5.1.4. ОЗМ-ийн нэгдсэн санг бий болгож Clearing House байгуулах ажлыг эхлүүлэх, мэдээлэл солилцох, мэдээллийг хуваарилах тогтолцоог бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Холбогдох хууль, тогтоомж стандартын хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

 

Олон улсын стандартад нийцсэн Монгол орны нөхцөлд тохирсон байх

ОЗМДБАлба

Геоматикийн хэлтэс

 

5.1.5. ҮОЗМДБ-ийн мэдээлэл дамжуулах үндсэн сүлжээ болох мэдээлэл бүрдүүлэгч байгууллагуудтай холбогдох сүлжээ, агентлаг 21 аймгийн ГХБХБГ-ыг холбосон VPN сүлжээ, агентлаг болон аймгийн ГХБХБГ-уудын дотоод сүлжээний тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хэвийн тасралтгүй, үйл ажиллагаатай байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Олон улсын стандартад нийцсэн Монгол орны нөхцөлд тохирсон байх

ОЗМДБАлба

Геоматикийн хэлтэс

 

5.1.6. ҮОЗМДБ-ийг бий болгох ажлын хүрээнд хийгдэж буй “Монгол улсад хаягийн мэдээллийн систем бий болгож нэвтрүүлэх” ажлыг зохион байгуулах, гүйцэтгэгчийн ажилд захиалагчийн хяналт хийх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хэвийн тасралтгүй, үйл ажиллагаатай байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Олон улсын стандартад нийцсэн Монгол орны нөхцөлд тохирсон байх

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

Геоматикийн хэлтэс

 

5.1.7. Газар зүйн нэрийн тодруулалт хийж хаягийн зураг  зохиох

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: холбогдох хууль, журам, стандартын хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: урсгал төсөв

Олон улсын стандартад нийцсэн Монгол орны нөхцөлд тохирсон байх

ОЗМДБАлба

Геоматикийн хэлтэс

 

5.1.8. 3D байр зүйн зургийн /street map/ мэдээллийн сан байгуулах, хэрэглэгчдэд түгээх

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: холбогдох хууль, журам, стандартын хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: урсгал төсөв

Олон улсын стандартад нийцсэн Монгол орны нөхцөлд тохирсон байх

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

Геоматикийн хэлтэс

 

“5.2. Орон зайн мэдээллийн бүх төрлийн тоон өгөгдлийн нэгдсэн стандартыг бий болгох, мета өгөгдлийн санг боловсруулан хэрэглэгчдийг хангах” хөтөлбөрийн хүрээнд:

 5.2.1. Газар зохион байгуулалт, кадастр, геодези, зураг зүйн ажлуудын мета өгөгдлийн сан мэдээллийн санг бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийг интернет мета өгөгдлийн мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: Гэрээт ажлын тоогоор

Чанар: Стандартын дагуу шалгаж хүлээн авах

Хугацаа: Жилийн турш

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 Хэрэглэгчдэд хөнгөн шуурхай үйлчилгээ үзүүлнэ. Цахим архивын сан хөмрөг баяжина.

ЗСАлба

Мэдээллийн төв

5.2.2. Гадаад орны геодези, зураг зүй, кадастр, суурь судалгаа мониторинг, газар зохион байгуулалт, ОЗМДБ-ийн хууль, журам, заавар, норм, стандартын багц бичиг баримтыг худалдан авч орчуулан өөрийн орны нөхцөлд нийцүүлэн боловсруулах, баталгаажуулах, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах

 

 

Тоо хэмжээ: 1 багц баримт бичиг

Чанар:  Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: урсгал төсөв

Олон улсын чиг хандлага судлагдсан,  Монгол орны нөхцөлд тохирсон байх

ЗСАлба

ЗХШХэлтэс

ГУАлба

ОЗМДБАлба

5.2.3. YОЗМДБ-ийн суурь мэдээллүүд болох геодези, зураг зүй, геологи болон хүрээлэн буй орчин, нийгэм-эдийн засаг, газар зохион байгуулалт, кадастрын мэдээллүүдийг нэгдсэн стандартад оруулах, нэгтгэн шалгаж дүн шинжилгээ хийж, мета өгөгдлийн сан байгуулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

 

Олон улсын стандартад нийцсэн Монгол орны нөхцөлд тохирсон байх

ОЗМДБАлба

Геоматикийн хэлтэс

 

“5.3. Оролцогчдыг дэмжиж гео порталуудыг хөгжүүлэн, системийг удирдах, байгууллага, иргэдэд мэдээллийг нээлттэй, ил тод, түргэн шуурхай түгээх,  тогтвортой ажиллагааг хангах” хөтөлбөрийн хүрээнд: 

5.3.1. Салбарын хэмжээнд хэрэглэгдэж буй техник болон програм хангамж, тоног төхөөрөмжүүдийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах, хэрэгцээ шаардлага тодорхойлж техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн сайжруулалтыг хийх, зохистой хэрэглээг бий болгох

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Олон улсын стандартад нийцсэн Монгол орны нөхцөлд тохирсон байх

 

ОЗМДБАлба

Геоматикийн хэлтэс

 

 

 

 

5.3.2. Монгол Улсын геодезийн хэмжил зүйн (байрлал, өндөр, гравиметри) нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх, геодезийн сүлжээний тооцоолол, нарийвчлалыг өндөржүүлэх ажлыг удирдах (төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах)” хөтөлбөрийн хүрээнд GNSS-ын байнгийн ажиллагаатай станц түүний удирдлагын системийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах, угсралт суурилуулалтад мэдээлэл дамжуулах сүлжээний чиглэлээр дэмжиж ажиллах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар:  Холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хүрээнд

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Олон улсын стандартад нийцсэн Монгол орны нөхцөлд тохирсон байх

ОЗМДБАлба

Геоматикийн хэлтэс

 

5.3.3. ҮОЗМДБ-ийн гео порталын дизайн, загвар гаргаж батлуулах, түүний дагуу боловсруулах, олон нийтэд үзүүлэх цахим үйлчилгээний төрөл, тоог нэмэгдүүлэх, мэдээллийн баяжилт, чанарыг сайжруулах

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хэвийн тасралтгүй, үйл ажиллагаатай байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Олон улсын стандартад нийцсэн Монгол орны нөхцөлд тохирсон байх

ОЗМДБАлба

Геоматикийн хэлтэс

 

5.3.4. Геодези, зураг зүй, кадастр, суурь судалгаа мониторинг, газар зохион байгуулалт, ОЗМДБ-ийн тоон мэдээллийг байгууллага, иргэдэд нээлттэй, ил тод, түргэн шуурхай түгээх

 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Хэвийн тасралтгүй, үйл ажиллагаатай байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: урсгал төсвөөр

Олон улсын стандартад нийцсэн Монгол орны нөхцөлд тохирсон байх

ОЗМДБАлба

Геоматикийн хэлтэс

 

5.3.5. ҮОЗМДБ-ийг байгуулахад оролцох холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах, санал солилцох, дүн шинжилгээ хийх, тайлан боловсруулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Үр дүнтэй, амжилттай зохион байгуулах

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: урсгал төсвөөр

ҮОЗМДБ-ийг байгуулахад оролцох байгууллагуудад ҮОЗМДБ-ийн тухай мэдлэг, ойлголтыг олгосон байх, тухайн байгууллагуудын хувьд ямар үр ашигтай байх тал дээр санал солилцон нэгдсэн нэг ойлголттой болсон байх.

ОЗМДБАлба

Геоматикийн хэлтэс

 

“Зургаа. Газрын салбарын инженер, эдийн засаг, эрх зүйн мэдлэг боловсролтой, багаар ажиллах чадвартай, мэргэшсэн ажиллах хүчний нөөц бүрдүүлж, төрийн ажлыг гүйцэтгэнэ. Төрийн албан хаагчийн тангаргыг ёсчлон биелүүлж,  хэрэглэгчдэд газрын салбарын бодит цагийн мэдээллийг түгээх, хүргэх ажлыг хэрэгжүүлэх” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

“6.1. Монгол Улсын төрийн албаны шинэтгэл, газрын салбарыг хөгжүүлэх үзэл баримтлал, бодлогын шийдвэр, хууль, тогтоомж, хөтөлбөр, гэрээний удирдлагыг хэрэгжүүлэх” хөтөлбөрийн хүрээнд:

 

6.1.1. Газрын хэмжээнд бүх түвшинд үр дүнгийн гэрээ байгуулах, үнэлж дүгнэх ажлыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 73

Чанар: Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан заавар, журмын дагуу 

Хугацаа: 1-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 Бүх түвшинд үр дүнгийн гэрээ байгуулагдсан байна.

 ЗСАлба

ЗХШХэлтэс

6.1.2. Газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн тайланг гаргаж, холбогдох газарт хүргүүлэх

Тоо хэмжээ:

Чанар: Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын биелэлтийг бүрэн, үнэн зөв тайлагнасан байх  

Хугацаа: 6, 12 сард

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт гарсан байна.

ЗСАлба

ЗХШХэлтэс

6.1.3. Агентлагийн үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх зорилгоор тус газрын харъяа орон нутгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, байгууллагын үйл ажиллагааг санал зөвлөмжөөр дэмжих

Тоо хэмжээ:21

Чанар: Зохих хууль, тогтоомж, журмын дагуу хийж гүйцэтгэх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Агентлагийн болон харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагаа жигдэрсэн байна.

ЗСАлба

ЗХШХэлтэс

6.1.4. Газрын багц хуулийг хэрэгжилтийг хангах талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, хууль тогтоомжийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар тайлбар, гарын авлага гаргах

Тоо хэмжээ: 21 аймаг, нийслэл, дүүрэг

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Хуулийг нэг мөр ойлгосон байна.

ЗСАлба

ЗХШХэлтэс

6.1.5. Улсын Их Хурлын тогтоол, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, сайдын болон Газрын даргын тушаалын хэрэгжилтийг хангах, тайланг гаргаж холбогдох газарт хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Биелэлт гарах заалт бүрийг хяналтандаа авсан байх

Хугацаа: Улирал бүр

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

УИХ-ын тогтоол, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, Газрын даргын тушаалууд хэрэгжсэн байна.

ЗСАлба

ЗХШХэлтэс

6.1.6. Авлигын тухай, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, холбогдох мэдүүлгүүдийг хугацаанд нь гаргаж тайланг Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлэх

Тоо хэмжээ: 2 ба түүнээс дээш удаа

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

Тайлан мэдээг хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.

ЗСАлба

ЗХШХэлтэс

6.1.7. Агентлагийн хэмжээнд байгуулах бүх төрлийн гэрээнүүдийн эрх зүйн үндэслэлийг хангуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах

Тоо хэмжээ: Бүх гэрээ

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Гэрээгээр хүлээсэн үүргүүд бүрэн хэрэгжсэн байна.

ЗСАлба

ЗХШХэлтэс

6.1.8. Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 10

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлууд хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулагдсан байна.

ЗСАлба

ЗХШХэлтэс

6.1.9. УИХ, Засгийн газар, агентлагийн бодлогын хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн шийдвэрийн хувилбар боловсруулах

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Төслийн стандартад нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газрын салбарын бодлогын хэрэгжилтийн түвшинд шинжилгээ хийгдсэн, цаашид авах хэмжээний талаар санал зөвлөмж боловсруулагдсан байх

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

“6.2. Салбарын мэргэжилтнийг мэргэшүүлэх, чадваржуулах, манлайллыг төлөвшүүлэх, нийгмийн хамгааллын ажлуудыг үе шаттай хэрэгжүүлэх” хөтөлбөрийн хүрээнд:

 6.2.1. Салбарын төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, сургалтын төлөвлөгөө боловсруулан, төлөвлөгөөний дагуу сургалтуудыг зохион байгуулах

Тоо хэмжээ: 20

Чанар: Хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан, үр дүнтэй байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: урсгал төсөв

Салбарын албан хаагчдын мэргэжил, мэргэшлийн түвшин тодорхой хэмжээгээр дээшилсэн байна.

ЗСАлба

ЗХШХэлтэс

6.2.2. Салбарын мэргэжилтний сургалт, хөгжлийн асуудлыг зохицуулсан заавар, журам боловсруулах

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Сургалтын асуудлыг зохицуулсан байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 

Сургалтын асуудлйыг зохицуулсан заавар, журмууд батлагдсан байна.

ЗСАлба

ЗХШХэлтэс

“6.3. Хөтөлбөр, төслийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг эцсийн үр дүн, бодит ажилд чиглүүлж, үр өгөөжийг дээшлүүлэх” хөтөлбөрийн хүрээнд: 

6.3.1. Төсвийн урсгал зардал болон хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох

Тоо хэмжээ: 4

Чанар: Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг болон бусад хуульд нийцсэн байх

Хугацаа: 1-4-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Төсвийн урсгал зардал болон хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний төлөвлөлтийг боловсронгуй болсон байна.

ЗСАлба

Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс

 

6.3.2. Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хяналтыг сайжруулан аж ахуйн үйл ажиллагаагаар хангах

Тоо хэмжээ: 12

Чанар: Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг болон бусад хуульд нийцсэн байх

Хугацаа: Сар бүр

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хяналт сайжран, агентлаг аж ахуйн үйл ажиллагаагаар бүрэн хангагдсан байна.

ЗСАлба

Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс

 

6.3.3. Улсын болон орон нутгийн төсөв, төслийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын үр дүн, тайлан материалыг улсын нэгдсэн санд шалгаж хүлээн авч мэдээллийн сан, хадгаламжийн нэгж үүсгэх 

Тоо хэмжээ: 2

Чанар:  Стандарт шаардлагад нийцсэн байх

Хугацаа: 3-р улиралд

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Үйлчилгээний чанар сайжирч, шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх боломж бүрдэнэ.

ЗСАлба

Мэдээллийн төв

6.3.4. Захиалгат ажлуудын эрсдлийг таамаглах, үйл ажиллагааг нь өөр хооронд нь болон бусад төсөл, хөтөлбөрүүдтэй  уялдуулах, удирдан зохион байгуулах 

Тоо хэмжээ: 1

Чанар: Төслийн стандартад нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Захилагат болон төсөл гэрээт ажлуудын үр дүнд шинжилгээ хийж дүгнэлт гарсан, бусад төсөл хөтөлбөрийн үр дүнтэй харьцуулагдсан, хяналт тавигдсан байх

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

6.3.5. Захиалгат ажлуудын захиалагчийн техник хяналт хийлгэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

Тоо хэмжээ: 10

Чанар: Төслийн стандарт, хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Захиалагчийн техникийн хяналт хийх ажлын даалгаварын дагуу хийгдсэн эсэхийг хянаж, “Төслийн удирдах хорооны үйл ажиллагааны журам”-ын дагуу акт үйлдсэн байна.

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

“6.4. Экологи, нийгэм, эдийн засгийн бусад салбаруудад газрын салбарын хөтөлбөр, төслийн үр дүн, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх”  хөтөлбөрийн хүрээнд:

6.4.1. Газрын салбарын чиглэлээр Монгол орны одоогийн нөхцөл байдал болон олон улсын хагжлийн судалгаа хийх

Тоо хэмжээ: 5

Чанар:  Олон улсын жишигт нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

 Газрын салбарын одоогийн нөхцөл байдал, олон улсын хөгжлийн чиг хандлага, техник, технологийн хүрсэн төвшин туршлагын судалгаа хийгдсэн, судалгааны материалыг Монгол улсын одоогийн нөхцөл байдалтай харьцуулж, дүгнэлт гарсан байна.

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

6.4.2.  Газрын салбарын чиглэлээр хийгдсэн судалгаанд үндэслэн газрын салбарын дунд хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах

Тоо хэмжээ: 5

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: 1-р улирал

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газрын салбарын дунд стратегийн төлөвлөгөө боловсруулагдаж баталгаажсан, техник, технологийн шийдэл гарч, хэзээ, хэрхэн хийх нь тодорхой болсон байна.

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

6.4.3. Газрын салбарыг олон улсын төвшинд хүргэхэд чиглэгдсэн төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, холбогдох хурлуудаар хэлэлцүүлж батлуулах

Тоо хэмжээ: батлагдсан төслийн тоогоор

Чанар: Төслийн удирдлагын стандарт, хууль тогтоомжид  нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: үйл ажиллагаагаар

Газрын салбарт ойрын хугацаанд хэрэгжих төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл баталгаажсан байна.

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

6.4.4. Батлагдсан төслийн хэрэгжилтэд захиалагчийн техник хяналт хийх, төслийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх

Тоо хэмжээ: Батлагдсан төслийн тоогоор

Чанар: Хууль тогтоомжид нийцсэн байх

Хугацаа: Жилдээ

Санхүүжилт: хөрөнгө оруулалт

Төслийн удирдлагын дагуу батлагдсан төслүүд дээр дэмжлэг үзүүлэн эрсдэлгүйгээр хүссэн хугацаандаа зорьсон үр дүндээ хүрсэн байна.

ОЗМДБАлба

СТХэлтэс

“6.5. Үйл ажиллагааны үр дүн, үйлчилгээг иргэн, байгууллага, мэргэжлийн байгууллага авах, хамтрахад технологийн болон эрх зүйн нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх” хөтөлбөрийн хүрээнд:

 6.5.1. Мэдээллийн төвийн үйл ажиллагаатай холбоотой заавар, журам боловсруулах

Тоо хэмжээ: 2

Чанар:  Стандарт шаардлагад нийцсэн байх

Хугацаа: 3-р улиралд

Санхүүжилт: Үйл ажиллагаагаар

Үйл ажиллагааг зохицуулсан дүрэм, журмууд боловсрогдон баталгаажсан байна.

 

ЗСАлба

Мэдээллийн төв

Дээш буцах