EN

Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн газрын албан хаагчдын утасны дугаар /2020-06-02/

Албан тушаал Албан хаагчдын нэрс Утасны дугаар Өрөөний дугаар
1 Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газрын дарга Р.Ганхуяг  260546 208
 2 Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Энхтуяа 262381 215а
 3  Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн С.Ганцэцэг
4 Газар зохион байгуулалт, Хот байгуулалт, суурь судалгаа, кадастрын стратеги төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэн П.Гэрлээ
5 Хамтын ажиллагаа, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Гүндэгмаа
6 Салбарын эрх зүйн зохицуулалт, хуулийн асуудал хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн Ц.Цогтжаргал
7 Геодези, зураг зүй, архив, орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн менежментийн стратеги төлөвлөгөөний хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Мөнхцэцэг 262582 215б
8 Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Мөнхзул    
9 Албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн С.Чимэдсүрэн 260203 209а
10 Нарийн бичгийн дарга О.Гиймаа 260638 213
11 Хэлтсийн дарга Д.Мөнхцэцэг 261217 102
12 Зайнаас тандан судлалын асуудал хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн Б.Амарзаяа 262461 125
13 Өндрийн болон гравиметрийн сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ж.Алимаа
14 Хот, суурин газрын байр зүйн зураглалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн П.Тэргэл
15 Байнгын ажиллагаатай суурин станц хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнхсайхан
16 Инженер геодезийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Энхзаяа
17 Байрлалын сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн В.Отгонбаяр
18 Зураг зүй, газар зүйн нэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Ундармаа
19 Хэлтсийн дарга Ж.Батсайхан 262816 207
20 Улсын тусгай хэрэгцээний газар, хилийн цэс, газар өмчлөлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ц.Ихбаяр 264592 123
21 Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Мөнхзул
22 Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн С.Эрдэнэтуяа
23 Сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн Р.Отгончимэг
24 Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн -
25 Нийслэлийн ерөнхий болон тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн Г.Баттулга
26 Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хилийн цэсийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн С.Энх-Эрдэнэ
27 Тусгай хэрэгцээний газрын асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Энхчимэг
28 Хэлтсийн дарга Б.Дөл 265548 111
29 Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа, мониторингийн сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Э.Эрдэнэбаяр 263676  108
30 Хөдөө аж ахуйн газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн Д.Мөнхцэцэг
31 Хот суурин, зам, шугам, сүлжээний газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн Г.Анхбаяр
32 Ой, усны сан бүхий газрын мониторинг, нөхөн сэргээлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Хулан
33 Инженер геологи, газар хөдлөлтийн мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн -
34
Хэлтсийн дарга
П.Нямдваа  321299 103а
35 Орон зайн өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем, технологийн шийдэл  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн -  264596  103б
36 Мэдээллийн аюулгүй байдал, салбарын мэдээллийн систем, сүлжээ хариуцсан ахлах инженер Г.Батхолбоо
37 Орон зайн стандартчиллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн М.Мягмаржаргал
38 Орон зайн өгөгдлийн сангийн менежмент хариуцсан мэргэжилтэн Д.Баянбаатар 
39 Орон зайн вэб үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженер Ж.Дашням
40 Агаар, сансрын зургийн үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженер С.Зүчи
41 Салбарын програм хангамж хөгжүүлэлт хариуцсан  инженер Б.Жавзандулам
42 Техник хангамж, үйлчилгээ хариуцсан инженер Ц.Лхагвадорж
43 Орон зайн өгөгдөл боловсруулалт, загварчлал хариуцсан инженер С.Билгүүн
44 Орон зайн өгөгдлийн сангийн үйлчилгээ, хөгжүүлэлт хариуцсан инженер Ш.Чимэдзаяа
45 Хэлтсийн дарга П.Баянтүмэн 261884 107
46 Газрын нэгдмэл сангийн тооллого, тоо бүртгэлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Х.Энхжаргал 260785 105
47 Газрын үнэлгээний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн А.Энхбаатар
48 Кадастрын мэдээллийн нэгдсэн системийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Э.Чинзолбоо
49 Газрын улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Урантөгс
50 Кадастрын хэмжилт, зураглал, газрын зөрчил, маргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Түмэндэмбэрэл
51 Газрын татвар, төлбөрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Э.Энх-Эрдэнэ
52 Газрын биржийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Баянмөнх
53 Газрын кадастрын мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Э.Алтан-Эрдэнэ
54 Газар үл хөдлөх хөрөнгө, хаягийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Батбаяр
55 Хэлтсийн дарга Н.Шинэ-Оргил 70003337 209а
56 Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Одбаатар 70003959 209б
57 Хот байгуулалтын норм дүрмийн хэрэгжилт, тусгай зөвшөөрлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Э.Энхбаатар
58 Нийгэм, эдийн засгийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Батзаяа
59 Хот, суурины газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Чингим
60 Газар зүй, экологи, ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  О.Чинбаяр
61 Дэд бүтцийн төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Т.Цолмонтуяа
62 Хэлтсийн дарга Х.Оюунбаяр 70102099 109
124
63 Хот байгуулалтын кадастрын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Баяржаргал
64 Барилга байгууламжийн судалгаа, бүртгэл, мэдээллийн сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Баярдулам
65 Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, нийгмийн дэд бүтцийн судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Э.Ганчулуун
66 Инженерийн байгууламж, шугам сүлжээний судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Д.Өлзий-Утас
67 Зам тээвэр, эрчим хүч, аж үйлдвэрлэлийн судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнхтогтоо
68 Хот суурины төлөвлөлт, тохижилтын судалгаа, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн  П.Нямдарь
69 Архив, мэдээллийн төвийн дарга Н.Адилбиш 266712 119
70 Архив, кадастрын мэдээллийн сан хөмрөг хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Л.Мандхай 264212 118
71 Агаар, сансрын зураг, газар зохион байгуулалтын сан хөмрөг хариуцсан судлаач-архивч Ө.Дуламсүрэн
72 Геодези, байр зүйн сан хөмрөг хариуцсан судлаач-архивч С.Нарангэрэл
73 Байгууллагын архивын эрхлэгч, зааварлагч-арга зүйч Б.Энхтуул
74 Геодезийн хэмжил зүйн лабораторийн багаж баталгаажуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн А.Зоригтбаатар  70112099 Барилга хөгжлийн төв, 1-р давхар 
75 Геодезийн хэмжил зүйн  лабораторийн багаж баталгаажуулалт  хариуцсан мэргэжилтэн  Д.Алтантуул
76 Хэлтсийн дарга бөгөөд ерөнхий санхүүч Л.Лувсан 260629 204
77 Мөнгөн хөрөнгө хариуцсан ахлах нягтлан бодогч Р.Содномцэрэн 267507  122
78 Орон нутгийн салбар, төлөвлөлт хариуцсан ахлах нягтлан бодогч  С.Мядагмаа
79 Эдийн засагч Н.Уранчимэг
80 Цалин хөлс, гэрээний хэрэгжилт хариуцсан нягтлан бодогч А.Ариунаа
81 Үндсэн хөрөнгө, бараа материал  хариуцсан нягтлан бодогч Ч.Бямбахишиг
82 Аж ахуйн менежер Н.Пүрэвдорж
83 Нярав Б.Найдан 260761 110
84 Жолооч С.Чимэддавга -
Дээш буцах