EN

Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын 2020 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тайлан

Дээш буцах