EN

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН

Хүснэгт 1. Тусгай зөвшөөрөлтэй инженер техникийн ажилтнуудын жагсаалт № Компани Эцэг нэр Нэр Албан тушаал Үндсэн мэргэжил ААН Ажиллаж байгаа 1 1 Д. Балдан захирал-архитектор архитектор "Балданс" ХХК Тийм 2 Төмөр-Очир Эрдэнэ-Очир архитектор архитектор "Балданс" ХХК Тийм 3 Даваа Түвшинжаргал архитектор ар...

Хөрөнгө оруулалтын ажил

1. “Газрыг зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог бүрдүүлж, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн үндэсний сүлжээ байгуулах” гэрээт ажил Ажлын зорилго:     Улсын хэмжээнд газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллын газарт газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн цэг, сүлжээг байгуулж, салбар...

Норм, нормативын баримт бичиг

Хот байгуулалтын кадастрын талаар мөрдөж буй норм, дүрэм, журам, стандартууд Хот байгуулалтын кадастр, БД 14-102-19    Барилга, Хот Байгуулалтын Сайдын 2019 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдрийн 36 дугаар тушаалаар баталсан.  Энэхүү дүрмийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хот байгуулалтын кадастрыг бүрдүүлэх, хөтлөх, төсөл хөт...

Хот байгуулалтын кадастр

Хот байгуулалтын кадастрын талаар Монгол Улсын Хот байгуулалтын тухай хуульд 2005 оны дугаар сарын 29-ны өдөр батлагдсан Хот байгуулалтын тухай хуульд зааснаар "Хот байгуулалтын кадастр гэж нутаг дэвсгэрийн ашиглалт, хүрээлэн буй    орчны төлөв байдал, инженерийн шугам сүлжээний хангамжийн түвшин, барилга байгууламж, хүн амын а...

Хот байгуулалтын баримт бичигт экспертиз хийх

 Хот байгуулалтын баримт бичигт экспертиз хийх   Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 54 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралт "Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах, зөвшөөрөлцөх, экспертиз хийх дүрэм"-тэй танилцах бол энд дарна уу.  Тусгай зөвшөөрөлтэй инженер техникийн ажилтнуудын жагсаалт Хүсн...

Эрхэм зорилго

    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын эрхэм зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд геодези, зураг зүй, суурь судалгаа, газрын мониторинг, газар зохион байгуулалт, газрын кадастр, хот байгуулалтын салбарын шинжлэх ухаан, технологийн, орон зайн мэдээллийн менежментийн талаарх бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт...

Орон зайн мэдээллийн технологийн

Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн № Овог, нэр, утас Байгууллага, албан тушаал Мэргэжил цол зэрэг 1. А.Батбаяр ГЗБГЗЗГ-ын орлогч дарга Мэдээллийн системийн инженер, Эрхзүйч, Докторант 2. Д.Баттогтох Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн захирал Шатах ашигт малтмалын ...

Орон зайн мэдээллийн технологийн

Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн № Овог, нэр, утас Байгууллага, албан тушаал Мэргэжил цол зэрэг 1. А.Батбаяр ГЗБГЗЗГ-ын орлогч дарга Мэдээллийн системийн инженер, Эрхзүйч, Докторант 2. Д.Баттогтох Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн захирал Шатах ашигт малтмалын ...

Кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх

Журам Барилга, хот байгуулалтын Сайдын 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 191 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийг хуулийн этгээдэд олгох, тэдгээрт хяналт тавих журам"-тай танилцах бол  энд дарна уу. Бүрдүүлэх баримт бичиг Газрын кадастрын чиглэ...

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН

Хүснэгт 1. 2020 оны 6 дугаар сарын 29-ний байдлаар геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж, ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт № Нэр Захирал Утас Дуусах Хаяг Mail ТЗ дугаар ТЗ дугаар Сунгалт  1 Богдын өндөр сүрвэй ХХК Хүрэлсүх.П            ...