EN

Кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж, ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт     Газар өмчлөл, эзэмшилтэй холбоотой харилцаанд кадастрын зургийг гол баримт болгодог. “Кадастр” гэж газар болон бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн байршил, хил зааг, талбай, эзэлхүүн, тоо хэмжээ, төлөв байдлыг тогтоох, чанарын болон эдийн засгийн үнэлгээ хийх, төлбөр ногдуу...

Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа эрхлэх

Мэргэжлийн байгууллагуудын жагсаалт     2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар “Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх”-тэй аж ахуйн нэгжийн жагсаалт. /Хүснэгт 1/ Хүснэгт 1. “Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын...

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН

Хүснэгт 1. Тусгай зөвшөөрөлтэй инженер техникийн ажилтнуудын жагсаалт № Компани Эцэг нэр Нэр Албан тушаал Үндсэн мэргэжил ААН Ажиллаж байгаа 1 1 Д. Балдан захирал-архитектор архитектор "Балданс" ХХК Тийм 2 Төмөр-Очир Эрдэнэ-Очир архитектор архитектор "Балданс" ХХК Тийм 3 Даваа Түвшинжаргал архитектор ар...

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН

Хүснэгт 1. 2019 оны 2 дугаар улирлын байдлаар геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж, ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт Үйл ажиллагаа эрхлэх эрхтэй эсэх № Нэр Захирал Утас Дуусах Хаяг Цахим шуудан ТЗ дугаар ТЗ дугаар Сунгалт  Тийм 1 Гео өв ХХК Гэрэлтуяа.Т 88081388 2019/03/31 ЧД, 3-р хороо, Авз...

Хөрөнгө оруулалтын ажил

1. “Газрыг зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог бүрдүүлж, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн үндэсний сүлжээ байгуулах” гэрээт ажил Ажлын зорилго:     Улсын хэмжээнд газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллын газарт газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн цэг, сүлжээг байгуулж, салбар...

Байгууллагын бүтэц

Газрын дарга Орлогч дарга Захиргаа, удирдлага, хамтын ажиллагааны газар Орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөл Геодези, зураг зүй Газар зохион байгуулалт Суурь судалгаа, мониторинг Кадастр Орон зайн мэдээлэл, технологи Архив,...

Норм, нормативын баримт бичиг

Хот байгуулалтын кадастрын талаар мөрдөж буй норм, дүрэм, журам, стандартууд Хот байгуулалтын кадастр, БД 14-102-19    Барилга, Хот Байгуулалтын Сайдын 2019 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдрийн 36 дугаар тушаалаар баталсан.  Энэхүү дүрмийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хот байгуулалтын кадастрыг бүрдүүлэх, хөтлөх, төсөл хөт...

Хот байгуулалтын кадастр

Хот байгуулалтын кадастрын талаар Монгол Улсын Хот байгуулалтын тухай хуульд 2005 оны дугаар сарын 29-ны өдөр батлагдсан Хот байгуулалтын тухай хуульд зааснаар "Хот байгуулалтын кадастр гэж нутаг дэвсгэрийн ашиглалт, хүрээлэн буй    орчны төлөв байдал, инженерийн шугам сүлжээний хангамжийн түвшин, барилга байгууламж, хүн амын а...

Хот байгуулалтын баримт бичигт экспертиз хийх

 Хот байгуулалтын баримт бичигт экспертиз хийх   Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 54 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралт "Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах, зөвшөөрөлцөх, экспертиз хийх дүрэм"-тэй танилцах бол энд дарна уу.  Тусгай зөвшөөрөлтэй инженер техникийн ажилтнуудын жагсаалт Хүсн...

Эрхэм зорилго

    Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын эрхэм зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд геодези, зураг зүй, суурь судалгаа, газрын мониторинг, газар зохион байгуулалт, газрын кадастр, хот байгуулалтын салбарын шинжлэх ухаан, технологийн, орон зайн мэдээллийн менежментийн талаарх бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт...