EN

Хөрөнгө оруулалтын ажил

1. “Газрыг зохистой ашиглаж, хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог бүрдүүлж, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны мониторингийн үндэсний сүлжээ байгуулах” гэрээт ажил Ажлын зорилго:     Улсын хэмжээнд газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллын газарт газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн цэг, сүлжээг байгуулж, салбар...

Газрын биржийн цахим систем

“Газрын бирж” гэж төрийн өмчийн газрыг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон иргэн, хуулийн этгээдийн газар өмчлөх, эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, ашиглуулахад зохих журмын дагуу дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах, зах зээлийн үнэ ханш бусад мэдээлэл, лавлагаа эрхлэх тусгай дүрэм, програм хангамж бүхий цогц үйл ажилла...

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН БАГЦ ХУУЛЬ- БҮРТГЭЛИЙН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

    Өнөөдөр “Улсын Бүртгэлийн Багц Хууль - Бүртгэлийн цахим үйлчилгээ” хэлэлцүүлэг амжилттай зохион байгуулагдлаа. Улсын бүртгэлийн ажилтны өдрийг угтсан уг хэлэлцүүлгийг УИХ-ын Цахим бодлогын түр хороо, Хууль зүйн, дотоод хэргийн яам болон Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар хамтран зохион байгуулав. Хэлэлцүүлэгт Улсын их хурлын г...

ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ ТӨВ НЭЭГДЛЭЭ.

    Газрын тухай хуульд Газрын биржийг байгуулж, ажиллуулахаар заасны дагуу Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар нь 2016 оноос эхлэн Газрын биржийн цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү системээр газар өмчлөх, эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр түргэн, шуурхай,...

"НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ" СҮХБААТАРЫН ТАЛБАЙ ДЭЭР АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

    Монгол улсын засгийн газраас “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил болгон зарласантай холбогдуулан Барилга, хот байгуулалтын яам болон харъяа байгууллагуудын "нээлттэй өдөрлөг" өнөөдөр 2019 оны 9 дүгээр сарын 23-нд Сүхбаатарын талбай дээр амжилттай явагдлаа. Мөн “Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар” нь...

ГАЗРЫН БИРЖИЙН ЦАХИМ СИСТЕМИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ХУВИЛБАР, ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ЛЭНД МЕНЕЖЕР ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ВЭБ СИСТЕМ, ГАЗРЫН ТАТВАР, ТӨЛБӨРИЙН СИСТЕМ, ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЦАХИМ СИСТЕМИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Тус газраас хэрэгжүүлж буй “Аймаг, нийслэлийн газрын кадастрын мэдээллийн санг өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлж засварлан, улсын кадастрын нэгдсэн мэдээллийн системд холбож, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх”, “Улсын хэмжээнд газрын бодит үнэ цэнийг олон улсын жишгийн дагуу зах зээлийн зарчимд үндэслэн тогтоож, газрын суурь үний...

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Хариуцах нэгжийн нэр Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин 1 2 3 4 "Нэг. Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн геодези...

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Хариуцах нэгжийн нэр Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин 1 2 3 4   "Нэг. Монгол Улсын нутаг дэвсгэ...

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Хөтөлбөр (хөтөлбөрийн нэр), хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт Хариуцах нэгжийн нэр Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн хүрэх түвшин Хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин 1 2 3 4 "Нэг. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээн...

2016 оны үр дүнгийн үйл ажиллагааны тайлан

 Нэг. Нийт арга хэмжээний биелэлт: Гэрээнд тусгагдсан нийт арга хэмжээ тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлт (тоо хэмжээ, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүн) бүрээр хүрэх түвшин Жинхэнэ гүйцэтгэл (тоо хэмжээ, чанар, хугацаа, хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийн хүрсэн түвшин) Тухайн нийт арга хэмжээний биелэлтэд төсвийн ерөнхийлөн  з...