EN

Нээлттэй өгөгдөл

    Орон зайн нээлттэй өгөгдөл, мэдээлэл гэдэг нь олон нийтэд үнэ төлбөргүй, цахимаар хуулж авах боломжтой (лиценз олгосон) байх бөгөөд хэрэглэгч мэдээллээ боловсруулах, шинжлэх боломжтой байх юм. Нээлттэйгээр өгөх орон зайн өгөгдөл, мэдээлэл нь түүний хэмжээ, агуулгаасаа хамаарах бус олон нийтэд нээлттэй байх нь чухал.

Хүснэгт 1. Байр зүйн агуулга бүхий газрын зураг

Өгөгдлийн төрөл

Өгөгдлийн сан

Хамрах хүрээ

ГМС-ийн үйлчилгээ

Серверт хандаж хэрэглэх

Татаж авах

Том

Дунд

Жижиг

Том

Дунд

Жижиг

Том, Дунд, Жижиг

1K-10K

100K-25K

1M-200K

1K-10K

100K-25K

1M-200K

1K-10K

100К-25К

1М-200К

1.      Газрын зураг Нийтийн зориулалт бүхий суурь газрын зураг Улс Нээлттэй Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Захиалга
Аймаг, нийслэл Нээлттэй Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Захиалга
Сум, дүүрэг Нээлттэй Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Захиалга
2.      Нэрэлбэр Нээлттэй Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Захиалга
3.      Сканердсан байр зүйн зураг Улс Захиалга Захиалга Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Захиалга
Аймаг, нийслэл Захиалга Захиалга Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Захиалга
Сум, дүүрэг Захиалга Захиалга Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Захиалга
4.      Нэрэлбэр Захиалга Захиалга Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Захиалга

Хүснэгт 2. Хил заагийн мэдээлэл

Өгөгдлийн төрөл

Өгөгдлийн сан

Өгөгдлийн багц

ГМС-ийн үйлчилгээ

Серверт хандаж хэрэглэх

Татаж авах

1.      Хил Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хил Улсын хилийн цэс Нийтийн хэрэгцээний Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
2.      Дэлгэрэнгүй /Хил хамгаалах хэрэгцээний/ - Захиалга Захиалга
3.      Аймаг нийслэлийн хилийн цэс Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
4.      Сум, дүүргийн хилийн цэс Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
5.      Баг, хорооны хилийн цэс Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
6.    Тусгай хэрэгцээний газрын хил улсын тусгай хамгаалалттай газар; Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
7.    улсын хилийн зурвас газар; Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
8.    улсын батлан хамгаалах болон аюулгүй  байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар; Захиалга/нууц Захиалга/нууц -
9.    гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар; Захиалга Захиалга Захиалга
10.    шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай; Захиалга Захиалга Захиалга
11.    аймаг дундын отрын бэлчээр; Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
12.    улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай. Нээлттэй Захиалга Захиалга
13.    бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай; Нээлттэй Захиалга Захиалга
14.    чөлөөт бүсийн газар. Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
15.    цөмийн төхөөрөмж барих, ашиглах зориулалтаар олгосон газар. Нээлттэй Захиалга Захиалга
16.    бичил уурхайн зориулалтаар олгосон газар. Нээлттэй Захиалга Захиалга
17.    хилийн боомтын бүс. Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
18.    үндэсний хэмжээний томоохон бүтээн байгуулалт, дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх газар; Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
19.    аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламж барих газар. Нээлттэй Захиалга Захиалга
20.      Орон нутгийн тусгай хэрэгцээний газар Нээлттэй Захиалга Захиалга
21.      Бусад хил Бүсчлэлийн хил Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
22.    Кадастрын нэгж талбарын тойргийн хил  Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
23.    Сонгуулийн тойргийн хил Нээлттэй Захиалга Нээлттэй

Хүснэгт 3. Агаар, сансрын зураг

Хүснэгт 4. Газарзүйн нэр, хаягийн мэдээлэл

Өгөгдлийн сан

Хамрах хүрээ

ГМС-ийн үйлчилгээ

Серверт хандаж хэрэглэх

Татаж авах

1.      Газар зүйн нэр Улс Нээлттэй Захиалга Захиалга
Аймаг, нийслэл Нээлттэй Захиалга Захиалга
Сум, дүүрэг Нээлттэй Захиалга Захиалга
2.      Хаягийн мэдээлэл Улс Нээлттэй Захиалга Захиалга
Аймаг, нийслэл Нээлттэй Захиалга Захиалга
Сум, дүүрэг Нээлттэй Захиалга Захиалга

Хүснэгт 5. Цэг тэмдэгт, өндөр

Өгөгдлийн төрөл

Өгөгдлийн сан

Өгөгдлийн багц

ГМС-ийн үйлчилгээ

Серверт хандаж хэрэглэх

Татаж авах

Өндөр 

Дунд

Бага

Өндөр 

Дунд

Бага

1.     

Өндөр

Өндрийн тоон загвар

Нээлттэй Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Захиалга Нээлттэй Нээлттэй
2.      Геоидын загвар - - - Захиалга Захиалга - -
3.      Хаялбарын шугам Нээлттэй Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Нээлттэй
4.      Цэг тэмдэгт Байрлал Улсын Геодезийн байрлалын тулгуур сүлжээний цэгийн мэдээллийн сан Захиалга Захиалга Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга -
5.    GPS-ын байнгын ажиглалтын цэгийн мэдээллийн сан Захиалга Захиалга Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга -
6.    GPS-ын  сүлжээний цэгийн мэдээллийн сан Захиалга Захиалга Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга -
7.    Зураглалын сүлжээний цэгийн мэдээллийн сан Захиалга Захиалга Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга -
8.    Өндөр Өндрийн сүлжээний цэгийн мэдээллийн сан Захиалга Захиалга Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга -
9.    Гравиметр Гравиметрийн сүлжээний цэгийн мэдээллийн сан Захиалга Захиалга Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга -

Хүснэгт 6. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнүүд

Өгөгдлийн төрөл

Өгөгдлийн сан

ГМС-ийн үйлчилгээ

Серверт хандаж хэрэглэх

Татаж авах

1.      Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө Улсын Газар Зохион Байгуулалтын Ерөнхий Төлөвлөгөө Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
2.      Бүсийн Газар Зохион Байгуулалтын Ерөнхий Төлөвлөгөө Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
3.      Аймгийн Газар Зохион Байгуулалтын Ерөнхий Төлөвлөгөө Нээлттэй Захиалга Захиалга
4.      Газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө Аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө Нээлттэй Захиалга Захиалга
5.      Сум, дүүргийн газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө  Нээлттэй Захиалга Захиалга
6.      Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө Нээлттэй Захиалга Захиалга

Хүснэгт 7. Кадастртай холбоотой үйлчилгээ

Өгөгдлийн төрөл

Өгөгдлийн сан

Тайлбар

ГМС-ийн үйлчилгээ

Серверт хандаж хэрэглэх

Татаж авах

1.      Кадастрын мэдээллийн сан Нэгж талбарын мэдээлэл Субъектийн мэдээллээс бусад Нээлттэй Захиалга Захиалга

Хүснэгт 8. Газрын нэгдмэл сангийн мэдээлэл

Өгөгдлийн төрөл

Өгөгөдлийн сан

Өгөгдлийн багц

ГМС-ийн үйлчилгээ

Серверт хандаж хэрэглэх

Татаж авах

1.      Газрын нэгдмэл сан ХАА-н газар Бэлчээр Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Хадлан Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Усалгаатай тариалан Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Усалгаагүй тариалан Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Атаршсан газар Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
ХАА-н барилга, байгууламжийн газар Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
2.      Ашиглахад тохиромжгүй газар Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
3.    Хот, тосгон, бусад суурины газар Барилга, байгууламжийн газар Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Суурьшлын газар Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Үйлдвэрийн газар Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Нийтийн эдэлбэрийн газар Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Амралт, аялал жуулчлалын газар Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Уурхайн газар Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
4.    Зам, шугам, сүлжээний газар Төмөр замын газар Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Авто замын газар Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Агаарын тээврийн газар Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Шугам, сүлжээний газар Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Усан тээврийн газар  Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
5.    Ойн сан бүхий газар Ой модоор бүрхэгдсэн газар Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Ой модоор бүрхэгдээгүй газар Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
6.    Усан сан бүхий газар Мөрөн, гол, горхи Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Булаг, шанд Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Нуур, цөөрөм, тойром Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
Мөнх цас, мөсөн гол Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
7.    Тусгай хэрэгцээний газар - - - -

Хүснэгт 9. Хот байгуулалтын мэдээлэл

Өгөгдлийн төрөл

Өгөгдлийн сан

ГМС-ийн үйлчилгээ

Серверт хандаж хэрэглэх

Татаж авах

1.      Хот байгуулалт Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Нээлттэй Захиалга Захиалга
2.      Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө Нээлттэй Захиалга Захиалга
3.      Барилгын насжилтын мэдээллийн сан Нээлттэй Захиалга Захиалга

Хүснэгт 10. Зам тээвэр, шугам сүлжээний мэдээлэл

Өгөгдлийн төрөл

Өгөгдлийн сан

Өгөгдлийн багц

ГМС-ийн үйлчилгээ

Серверт хандаж хэрэглэх

Татаж авах

1.      Зам, тээвэр Авто зам Олон улсын чанартай авто зам Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
2.      Улсын чанартай авто зам Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
3.      Орон нутгийн чанартай авто зам Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
4.      Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоодын авто зам Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
5.      Батлагдсан замын чиглэл Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
6.      Төмөр зам Төмөр замын шугамын чиг Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
7.    Төмөр замын хязгаарлалтын бүс Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
8.    Холбоо, шугам сүлжээ Газар дээрх, доорх Цэвэр ус дамжуулах шугам Захиалга Захиалга Захиалга
9.    Дулаан дамжуулах шугам Захиалга Захиалга Захиалга
10.    Холбооны шугам Захиалга Захиалга Захиалга
11.    Цахилгаан дамжуулах Захиалга Захиалга Захиалга
12.    Ариутгах татуургын шугам Захиалга Захиалга Захиалга
13.    Ус зайлуулах суваг Захиалга Захиалга Захиалга

Хүснэгт 11. Хүрээлэн буй орчны мэдээлэл

Өгөгдлийн төрөл

Өгөгдлийн сан

Өгөгдлийн багц

ГМС-ийн үйлчилгээ

Серверт хандаж хэрэглэх

Татаж авах

Том

Дунд

Жижиг

 

Том

Дунд

Жижиг

1K-10K

100K-25K

1M-200K

1K-10K

100K-25K

1M-200K

1.    Хүрээлэн буй орчин Уур амьсгал, агаар мандал Агаарын даралт - Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Нээлттэй Нээлттэй Нээлттэй
2.    Агаарын температур - Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Нээлттэй Нээлттэй Нээлттэй
3.    Харьцангуй чийгшил - Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Нээлттэй Нээлттэй Нээлттэй
4.    Хур тунадас - Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Нээлттэй Нээлттэй Нээлттэй
5.    Нийлбэр нарны цацраг - Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Нээлттэй Нээлттэй Нээлттэй
6.    Хөрс Захиалга Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Нээлттэй
7.    Ургамлын бүрхэвч Захиалга Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Нээлттэй
8.    Ой Захиалга Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Нээлттэй
9.    Ус зүй Захиалга Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Нээлттэй
10.    Геологи Захиалга Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Нээлттэй
11.    Гидрогеологи Захиалга Нээлттэй Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Нээлттэй
12.    Түүх Эртний эзэнт гүрний түүхийн үеийн зураг - - Нээлттэй Захиалга - - Нээлттэй
13.    Археологийн олдворын мэдээллийн сан Захиалга Захиалга Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Нээлттэй
14.    Түүх соёл, дурсгалт газрын мэдээллийн сан Захиалга Захиалга Нээлттэй Захиалга Захиалга Захиалга Нээлттэй

Хүснэгт 12. Нийгэм, эдийн засгийн мэдээлэл

Өгөгдлийн төрөл

Өгөгдлийн сан

ГМС-ийн үйлчилгээ

Серверт хандаж хэрэглэх

Татаж авах

1.    Нийгэм, эдийн засгийн мэдээлэл Эрчим хүч Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
2.    Зам, тээвэр Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
3.    Харилцаа холбоо Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
4.    Хөдөө аж ахуй Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
5.    Уул уурхай Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
6.    Аж үйлдвэр Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
7.    Хүн ам Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
8.    Эрүүл мэнд Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
9.    Боловсрол Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
10.    Санхүүгийн дэд бүтэц Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
11.    Бизнесийн үйлчилгээ Нээлттэй Захиалга Нээлттэй
12.    Засаг захиргаа Нээлттэй Захиалга Нээлттэй

Түгээмэл хэрэглэгддэг нээлттэй орон зайн өгөгдөл, мэдээллийн гадаад эх сурвалжууд

Нээлттэй өгөгдөл

Холбоос

1

USGS Earth Explorer

https://earthexplorer.usgs.gov/

2

Open Street Map

https://www.openstreetmap.org/#map=6/47.123/103.837

3

NASA’s Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC)

http://sedac.ciesin.columbia.edu/

4

UNEP Environmental Data Explorer

http://geodata.grid.unep.ch/

5

NASA Earth Observations (NEO)

http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/

6

Sentinel Satellite Data

https://scihub.copernicus.eu/dhus

7

Open topography

http://www.opentopography.org/

8

Esri Open Data

https://hub.arcgis.com/pages/open-data

 

Дээш буцах