EN

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгахад бүрдүүлэх материал

Тусгай зөвшөөрөл авах/сунгах хүсэлтийг Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газарт гаргана. Дээрх хэсэгт байрлах загвар, маягттай танилцана уу.

1. Тусгай зөвшөөрөл шинээр хүсэх

 • Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоот
 • Тусгай зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл
 • Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн тодорхойлолт /маягт №1-ийг бөглөх/
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 • ААН-ийн дүрэм
 • Удирдах болон инженер техникийн ажилчдын тодорхойлолт /ИТА бүр дээр маягт №2-ыг бөглөх/
 • Суурь нөхцөл шаардлагын дагуу инженер техникийн ажилчдын иргэний үнэмлэх, мэргэжлийн диплом, мэргэшсэн болон зөвлөх инженерийн гэрчилгээний хуулбарууд, НДД-ийн хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулан тус тус хавсаргах;
 • Инженер техникийн ажилчидтай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ, өмнө нь ажиллаж байсан байгууллагаасаа гарсан, тухайн байгууллагад ажилд орсон тушаалыг хавсаргах;
 • Багаж, тоног төхөөрөмжийн тодорхойлолт /маягт №3-ыг бөглөх/
 • Суурь нөхцөл шаардлагын дагуу багажны гэрчилгээний хуулбаруудыг хавсаргах; /Геодези, зураг зүйн тухай хуулийн 5.5.5-д заасны дагуу багажийг баталгаажуулсан байна./
 • Инженер техникийн ажилтнуудын туршлага /ИТА бүр дээр маягт №4-ийг бөглөх/
 • Норм ба стандарт, техникийн баримт бичгийн жагсаалт /маягт №5-ыг бөглөх/

 2. Тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгахад бүрдүүлэх баримт бичиг

 • Тусгай зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлтийг тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө ирүүлнэ.
 • Тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоот
 • Тусгай зөвшөөрөл сунгахыг хүссэн өргөдөл
 • Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээг дүгнэсэн тэмдэглэл;
 • Шинэчилсэн норм норматив баримт бичгийн жагсаалт /маягт №5-ыг бөглөх/

    Тайлбар: Энэ маягтад холбогдох норм ба стандарт, техникийн баримт бичгийн 3 болон 17 дугаар хуудсыг ААН-ийн тэмдэгээр баталгаажуулсан хуулбарыг хавсаргана.

 

Дээш буцах