EN

Бүрдүүлэх баримт бичиг

Цахим систем

Геодези, зураг зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж, ахуйн нэгжүүдийн  цахим системд нэвтрэх бол  энд дарна уу.

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ /нэмэлт өөрчлөлт орсон хувилбартай танилцана уу/

Дээш буцах