EN

Хот байгуулалтын үйл ажиллагааны ХШҮ

2010 оноос хойш боловсруулагдсан аймаг, сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн дүгнэлт, цаашид авах арга хэмжээний санал

Дээш буцах