EN

Кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж, ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт

    Газар өмчлөл, эзэмшилтэй холбоотой харилцаанд кадастрын зургийг гол баримт болгодог. “Кадастр” гэж газар болон бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн байршил, хил зааг, талбай, эзэлхүүн, тоо хэмжээ, төлөв байдлыг тогтоох, чанарын болон эдийн засгийн үнэлгээ хийх, төлбөр ногдуулах үндэслэлийг бий болгох, тэдгээрийн эзэмшил, ашиглалт, өмчлөлийн эрхийг баталгаажуулах цогц үйл ажиллагааг хэлдэг.

    Харин геодезийн хэмжилт, тодруулалт, боловсруулалтын үр дүнгээр бүх төрлийн кадастрын зураг үйлдэх үйл ажиллагааг “Кадастрын зураглал" гэж томьёолдог.

    Кадастрын зураглалыг үл хөдлөх эд хөрөнгийн төрлөөс нь хамааруулан газрын, хот байгуулалтын, инженерийн шугаман байгууламжийн, геологи, уул уурхайн, бусад гэж ангилдаг байна. Газрын кадастрын зураглалыг газрын үндсэн зориулалт, хэрэгцээг харгалзан газрын нэгдмэл сангийн үндсэн ангиллаар ялгаж газар, хөрс, ус, ургамлын байрзүйн агуулгатайгаар үйлдэнэ. Улаанбаатар хотод кадастрын зураг үйлдэх албан ёсны тусгай зөвшөөрөлтэй 76 аж ахуйн нэгжийг танилцуулж байна гэж Нийслэлийн Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

Хүснэгт 1. Кадастрын зураг үйлдэх албан ёсны тусгай зөвшөөрөлтэй аж, ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт

 №

Компаний нэр

Зөвшөөрлийн төрөл

Зөвшөөрөл
авсан огноо

Зөвшөөрөл дуусах огноо

1

Титэмгазар ХХК

ГНС, ГТБЧУХБ, ГЗБ,  ХСГГЗБҮА

9/18/2014

9/18/2017

2

Шүтээнбайгаль ХХК

ГНС, ГТБЧУХБ, ГЗБ

9/18/2014

9/18/2017

3

Хатангазар ХХК

ГНС, ГТБЧУХБ, ГЗБ

12/18/2014

12/18/2017

4

Даблю Эс Эм Эй ХХК

ГТБЧУХБ, ГЗБ

2/4/2015

2/4/2018

5

Эм жи би ХХК

ГТБЧУХБ, ГНС

2/4/2015

2/4/2018

6

Стандартсүрвэй ХХК

ГНС, ГТБЧУХБ, ГЗБ

2/4/2015

2/4/2018

7

Земпроект инженер ХХК

ГНС, ГТБЧУХБ, ГЗБ, ХСГГЗБҮА

2/4/2015

2/4/2018

8

Лапланд эко ХХК

ГНС, ГТБЧУХБ, ГЗБ, ХСГГЗБҮА

2/4/2015

2/4/2018

9

Инженер геодези ХХК

ГНС, ГТБЧУХБ, ГЗБ, ХСГГЗБҮА

2/4/2015

2/4/2018

10

Ланд Овнер ХХК

ГНС, ГТБЧУХБ, ГЗБ, ХСГГЗБҮА

2/4/2015

2/4/2018

11

Хөвсгөл замилан ХХК

ГНС, ГТБЧУХБ, ГЗБ

4/30/2015

4/30/2018

12

Би Эс энд Би ХХК

ГТБЧУХБ

4/30/2015

4/30/2018

13

Газар дэлхий ХХК

ГНС, ХСГГЗБҮА,ГЗБ /04.30.2015/, ХСГГЗБҮА /04.30.2015/

2/4/2015

2/4/2018

14

ЖЭМР ХХК

ГТБЧУХБ, ГЗБ, ХСГГЗБҮА

4/30/2015

4/30/2018

15

Тэгш хэм групп ХХК

ГНС, ГТБЧУХБ, ГЗБ, ХСГГЗБҮА

4/30/2015

4/30/2018

16

Эх монголын байгаль ХХК

ГТБЧУХБ

6/8/2015

6/8/2018

17

Биллитон Глори ХХК

ГТБЧУХБ,ГЗБ

8/5/2015

8/5/2018

18

Ашид-Ананда ХХК

ГТБЧУХБ

8/27/2015

8/27/2018

19

Рояалшинтаку ХХК

ГНС

8/27/2015

8/27/2018

20

Мон лэнд менежмент ХХК

ГТБЧУХБ, ГЗБ

8/27/2015

8/27/2018

21

Экохайрхан ХХК

ГТБЧУХБ

8/27/2015

8/27/2018

22

Дабльнатур ХХК

ГТБЧУХБ

8/27/2015

8/27/2018

23

Телос ХХК

ГТБЧУХБ

8/27/2015

8/27/2018

24

Эхлэл халдун ХХК

ГТБЧУХБ, ГЗБ

10/6/2015

10/6/2018

25

Эколайн ХХК

ГТБЧУХБ

10/6/2015

10/6/2018

26

Геомастер ХХК

ГНС, ГТБЧУХБ, ГЗБ

10/6/2015

10/6/2018

27

Аркконсалтинг ХХК

ГТБЧУХБГНСХ, ГЗБ

2/28/2016

2/28/2019

28

И Эйч Эс Эм ХХК

ГТБЧУХБГНСХ, ГЗБ

2/28/2016

2/28/2019

29

БОГДМБ ХХК

ГТБЧУХБГНСХ, ГЗБ

2/28/2016

2/28/2019

30

Геосолюшн ХХК

ГТБЧУХБНС,ГЗБҮА

5/13/2016

5/13/2019

31

Вектор мэп ХХК

ГТБЧУХБНС, ГЗБҮА, ГКҮА

5/13/2016

5/13/2019

32

АТТП ХХК

ГТБЧУХБНС, ГЗБҮА, ГКҮА

5/13/2016

5/13/2019

33

Баялаг-Увс ХХК

ГТБЧУХБНС, ГЗБҮА, ГКҮА

5/13/2016

5/13/2019

34

Дөрвөнталст экологи ХХК

ГТБЧУХБНС

5/13/2016

5/13/2019

35

Гурвантайга ХХК

ГТБЧУХБНС, ГЗБҮА

5/16/2016

5/16/2019

36

Грийнлэнд прайндли ХХК

ГТБЧУХБНС

6/13/2016

6/13/2019

37

Сэлэнгэтулга ХХК

ГТБЧУХБНС

6/13/2016

6/13/2019

38

Геодата ХХК

ГТБЧУХБНС

3/10/2017

3/10/2020

39

Газар сервис ХХК

ГТБЧУХБНС, ГЗБҮА, ГКҮА

4/17/2017

4/17/2020

40

Гранд амур ХХК

ГТБЧУХБНС

4/17/2017

4/17/2020

41

Геоценоз ХХК

ГТБЧУХБНС

4/17/2017

4/17/2020

42

Эко трэнд ХХК

ГТБЧУХБНС

4/17/2017

4/17/2020

43

Тост-Элс ХХК

ГТБЧУХБНС

4/17/2017

4/17/2020

44

Геоботаник ХХК

ГТБЧУХБНС, ГЗБҮА, ГКҮА

4/17/2017

4/17/2020

45

Шинэ кадастр ХХК

ГТБЧУХБНС, ГЗБҮА, ГКҮА

4/17/2017

4/17/2020

46

Глобус ХХК

ГТБЧУХБНС, ГЗБҮА, ГКҮА

4/17/2017

4/17/2020

47

Хоссанаа ХХК

ГТБЧУХБНС

4/17/2017

4/17/2020

48

Газрын мэдээлэл ХХК

ГТБЧУХБНС, ГЗБҮА, ГКҮА

4/17/2017

4/17/2020

49

Лэндмэп ХХК

ГТБЧУХБНС, ГЗБҮА, ГКҮА

4/17/2017

4/17/2020

50

Эрин кадастр ХХК

ГТБЧУХБНС, ГЗБҮА, ГКҮА

4/17/2017

4/17/2020

51

Хүүлэй Хааны Хишиг ХХК

ГТБЧУХБНС

4/17/2017

4/17/2020

52

Цагаан уулын оргил ХХК

ГТБЧУХБНС

6/7/2017

6/7/2020

53

Цахирбулан сант ХХК

ГТБЧУХБНС, ГЗБҮА, ГКҮА

6/7/2017

6/7/2020

54

Од сүрвэй ХХК

ГТБЧУХБНС, ГЗБҮА

6/7/2017

6/7/2020

55

Санни трейд ХХК

ГТБЧУХБНС

6/7/2017

6/7/2020

56

Баянбалж ХХК

ГТБЧУХБНС, ГЗБҮА, ГКҮА

6/7/2017

6/7/2020

57

Улиастай нефть констракшн ХХК

ГТБЧУХБНС, ГЗБҮА

6/7/2017

6/7/2020

Хүснэгт 2. Сонгинохайрхан дүүргийн цахим хуудсанд байршсан кадастрын зураг үйлдэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж, ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт

Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэр

Захирлын нэр

Утас

Хаяг

1

Геоид ХХК

Д.Баатарсүрэн

326204

Чингисийн талбайн урд

2

Мон мет ХХК

С.Төмөрбат

318294

Спортын төв ордны арканд

3

Геомастер ХХК

Ц.Мөнхтогтох

323211

Баруун 4 зам, 11-р сургуулийн баруун талд

4

Аэрогеодези ТөХК

Д.Оюунчимэг

324047

Баруун 4 зам, Элба төвийн хажууд

5

МепСкин ХХК

С.Гантулга

99017675

Урт цагаан 4-р корпус тавлаг мебель 2-р давхарт

6

Топ сүрвэй ХХК

Цэдэндорж

323690

“Зоос гоёл” ХК-ийн байранд

7

Голденлайн ХХК

Л.Энхтүвшин

451349

ҮХААЯам, Хоршоологчдын холбооны байр 409

8

Бест сүрвэй ХХК

Ш.Очирбат

99059076

Хүнсний 1-р дэлгүүрийн хойно Ослер төв 5 тоот

9

Монмэп ХХК

Ч.Цэрэнноров

310134

Циркийн баруун талд, Сароро зочид буудал

10

Геосет ХХК

Г.Батсүх

330916

“Зоос гоёл” ХК-ийн байранд

11

Геокад ХХК

Н.Ган-Эрдэнэ

452676

ХХААЯам, хоршоологчдын холбооны байр 407

12

Монзенит ХХК

Ц.Энхцэцэг

328700

Чингэлтэй дүүргийн зүүн талд арканд барилгын яамны баруун талд "Натур" төв 35 тоот

13

Дирекцион ХХК

Лүндэнбат

99126453

СУИС-ийн хойно Вертикаль ХХК-ийн байр

14

АТТП ХХК

Н.Амарбат

315605

Урт цагааны 4-р корпус 2-р давхарт

15

Кадсүрвэй ХХК

С.Ганчимэг

452860

Зүүн 4 зам

16

Шинэ кадастр ХХК

Ч.Сандагдорж

99172224

Хүнсний 1-р дэлгүүрийн урд Альфа төвийн 2 тоот

17

АSME-Mon ХХК

Мөнхзул

96658979

ЧДЗДТГ-ын урд Тэрх цагаан нуур ХХК-ийн байр

18

Геомон ХХК

 

 

 

19

Ширээгийн шугуй ХХК

Дамдинсүрэн

319891

 

20

Инженер геодези ХХК

Ц Билэг

322804

Хүнсний 20-ын ард, өөрийн байранд

21

Топ Кад ХХК

 

 

 

22

Газар сервис ХХК

 

99080900

Хүнсний 1-р дэлгүүрийн урд

23

Оюусүрвэй ХХК

Ч.Отгонсод

301765

БГД.Варьете бизнес төв 409

24

Хөх саарал ХХК

 

 

 

25

Хэт ХХК

А.Гантөмөр

631584

5 шар

26

Эрэл ХХК

Ж Батсүх

91817279

 

27

Налуужим ХХК

Г.Майнболд

99005227

 

28

Онгихайрхан ХХК

Л.Ганболд

99247186

 

29

Шинэ кадастр ХХК

Ч.Сандагдорж

99172224

Хүнсний 1-р дэлгүүрийн урд Альфа төвийн 2 тоот

30

Лэнд Мэп ХХК

Оюунбилэг

99133000

 

31

Геоботаник ХХК

Л.Дамдинжав

55255288

 

32

Оюут кад ХХК

Ням-осор

 

 

33

Эм Жи Си Инженеринг ХХК

Ч.Төмөрсүх

99111481

 

34

Сетсюрвэй ХХК

 

 

 

35

Комптрейд ХХК

М.Гончиг

317776

 

36

Голубой Камень ХХК

И.Эрдэнэцогт

467210

 

37

Бориг тэс ХХК

Ч.Ядмаа

 

 

38

Геоценоз ХХК

Д.Цэрэнлхагва

11331777

 

39

Оол мэпинг ХХК

 

 

 

40

Топреференц ХХК

Б.Болормаа

322567

Хүнсний 1-р дэлгүүрийн хойно Ослер төв 2 тоот

41

Вайлд хорс ХХК

Ч.Пэрлэйням

70151525

 

42

Барга-Уул ХХК

Д.Өлзийсайхан

88019017

5-р сургуулийн ард 43-р байрны өргөтгөл - 1

43

Галгэр ХХК

Ч.Цэрэнноров

99148424

СХД, 14-р хороо 13-р байр 29тоот

44

Эрдэнэ сүрвэй ХХК

Ц.Бат-Эрдэнэ

316864

 

45

Би Эс энд Би ХХК

Т.Баасандорж

99810458

 

46

Хасмарк ХХК

Г.Одхүү

 

 

47

Орд геод ХХК

Б.Дашбаатар

305231

 

48

Сөөм газар ХХК

Д.Батсуурь

88909620

Налайх,1-р хороо,Бадарлын 3-р гудамж

49

Үүлэн зээрд ХХК

С.Оюунчимэг

 

 

50

Ану сүрвэй ХХК

Г.Мөнх-Эрдэнэ

95882395

БЗД,5-р хороо,15-р хороолол,9-87

51

Дижитал Мэппинг ХХК

Д.Түвшинбаяр

368673

БГД,Жамсранжавын гудамж-25

52

Лэнд мэжор ХХК

Д.Баярсайхан

315897

БЗД, 13-р хороолол, 36/2 байр 12 тоот

53

Сод сүрвей ХХК

С.Цогжаргал

 

 

54

Цахир хад ХХК

Ж.Дамдинсүрэн

252753

ТБД андуудын урд 13 давхар байшин 2 давхарт

55

Тэнхлэг-Уул ХХК

Т.Мөнхцолмон

88070219

СХД-н хойно 5-р хороо "Назу" ХХК-н барилга 1 давхар 6тоот

56

Суурь пирамид ХХК

Ш.Батхуяг

99052632

Налайх дүүрэг

57

Ланрес ХХК

П.Мягмарцэрэн

99119238

 

58

Ти Ти Эйч Жи ХХК

Д.Цэцэгсүрэн

99118158

ЧД, Жуулчны гудамж, Урт Цагааны 2-р корпус 3 давхарт 303 тоот

59

Бэйс Пойнт ХХК

Б.Өсөхбаяр

99031260

ЧД, Чоймболын-8

60

Дал-Далай ХХК

Т.Балжинням

99290324

ХУ,1-р хороо ,19-р хороолол,33-13

61

АВИР ХХК

С.Энхцэцэг

99116131

БЗД

62

Моторс-Ойл ХХК

Б.Баянмөнх

96607977

ХУД 2-р хороо, ХУДЗДТГ-н хойно, Халаалтын зуухны ашиглалтын газрын 1 давхарт

63

Set survey ХХК

Болдбаатар

99098079 88971101

ЧД Бага тойруу Сувд төв 201тоот

64

Land survey ХХК

Ж.Болд

99792078

БЗД 13-р хороо Дүүргийн Газрын албаны дэргэд

65

Ундрах хүч ХХК

Д.Батзориг

 

БГД 2-р хороо 2-р хороолол 63-2-р байр 

66

Дарьяажин ХХК

Ш.Ганболд

99671947

БГД Компклекс импорт

67

Баянбалж ХХК

Г.Балжмаа

88825685

БГД 8-р хороо, 7-3р байр 1 давхарт

68

Классик Лэнд ХХК

Т.Бадамцэрэн

96682333

СБД 16-р хороо, Сэлх гудамж, Ойчдын 1-27А тоот

69

Гурван хорол ХХК

Д.Баянбат

99729059

ЧД 7-р хороо, Хувьсгалчдын - Г 512

70

Топазияа ХХК

Б.Анар-Од

91013331

СХД 16-р хороо, 1р хороолол 27-101

71

EXITOS ХХК

Ариунаа

99093157

Хүнсний 1-р дэлгүүрийн хойно Зар мэдээ сонины байр.

72

Эрдэнэс цэций сөрвэй ХХК

Г.Энэрэл

99701070

Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сум, Цагаан-овоо баг,
Ямаан хүрэл 1 - 11.

73

Классик лэнд ХХК

Б.Батмягмар

96682333

СБД 6-р хороо бага тойруу 26-р байрны өргөтгөл Нотариат.

74

Геоцацраг ХХК

 

99086801

Улаанбаатар хот 2-р хороо сансрын аюулгүйн тойрог Ундрам плаза 33 тоот.

75

Вектор мэп ХХК

Г.Хатанбаатар

99251610

СХД 9-р хороо, Баруун баян уул, 17-34 тоот.

76

ДЭБМ ХХК

Ц.Энхзул

99037108

Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо Тод Тауэр 906 тоот

Журам

    Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2015 оны 246 дугаар тушаал "Газар зохион байгуулалт, кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох журам"-тай танилцах бол энд дарна уу.

Бүрдүүлэх баримт бичиг

     Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 11 дугаар сарын 25-ны өдрийн 191 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт  “Газар зохион байгуулалт, газрын кадастрын үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийг хуулийн этгээдэд олгох, тэдгээрт хяналт тавхих журам”-д  заасан мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох,  эрх авахад бүрдүүлэх баримт бичиг, эрх гэрчилгээний загвартай танилцах бол энд дарна уу.

Дээш буцах