EN

Эзэмшлийн газраа удаан хугацаагаар ашиглаагүй бол эзэмших эрх хүчингүй болох уу?

    “Газрын тухай” хуулийн 40.1.6-д заасны дагуу газар эзэмшигч хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр гэрээнд заасан зориулалтын дагуу тухайн газраа 2 жил ашиглаагүй бол газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгоно.

Дээш буцах