EN

Газрын түрээс болон худалдааны зарын баттай эх сурвалжтай мэдээллийг хаанаас авах боломжтой вэ?

    Газрын биржийн цахим системд иргэн, хуулийн этгээдийн бүртгэн оруулсан газар, үл хөдлөх хөрөнгийн худалдах, түрээслэх зар мэдээлэл байх бөгөөд өөрийн хүссэнээр шүүж хэрэгцээт газрын мэдээллийг авах боломжтой.

    Тус системд бүртгэгдсэн зар мэдээлэлд газрын хэмжээ, төрөл, зориулалт, байршил, үнэ зэрэг мэдээллүүд байх бөгөөд зарын дэлгэрэнгүй хуудаснаас нэмэлт мэдээллийг авах боломжтой.

   Иргэн, хуулийн этгээд тус системд нэвтэрч Газрын кадастрын мэдээллийн сангаас өөрийн өмчлөл, эзэмшилд байгаа газраа сонгон бусдад худалдах, түрээслэх зар мэдээллээ үнэ, төлбөргүйгээр байршуулж бусдад арилжаалах боломжийг бүрдүүлсэн. Газар худалдан авах, хөрөнгө оруулалт хийх гэж буй иргэн, хуулийн этгээд тус системээс Газрын кадастр, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, Газрын төлөв байдал, Инженер-геологи, Гео-экологийн талаарх газартай холбоотой бүх төрлийн мэдээ, мэдээллийг баталгаатай эх үүсвэрээс авч газарт хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг бүрдүүлсэн. Мөн газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зууч байгууллагаас бүртгэн оруулсан зар нь тухайн байгууллагын лого, нэр болон хариуцсан агентийн нэртэй харагдана.

Дээш буцах