EN

Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын мэдээллийг хаанаас авах боломжтой вэ?

    Дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын мэдээ, мэдээллийг Газрын биржийн цахим систем (www.mle.mn)-ээс авах боломжтой бөгөөд тус системд 2016 оноос хойш зохион байгуулагдсан болон тухайн жилд зохион байгуулахаар төлөвлөж буй газрын дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын зар мэдээлэл бүртгэгддэг. Тус системийн “Газрын зураг” хэсгээс дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтаар олгох газрын байршил, координатаар Газрын кадастр, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, Газрын төлөв байдал, Инженер-геологи, Гео-экологийн давхарга зургуудтай давхцуулан өөрийн сонирхож буй газрын дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой.

    Газрын биржийн цахим системд “хэрэглэгч”-ээр бүртгүүлж аймаг, нийслэлийн газрын албанаас зарласан Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн дуудлага худалдаа, Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцох боломжтой юм. Мөн иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийн дагуу газар эзэмших эрхийг бусдад шилжүүлэх, Монгол Улсын иргэн өмчилсөн газраа бусдад худалдах, худалдан авах үйл ажиллагаанд зуучлах үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг бүрдүүлсэн.

Дээш буцах